nkysdb: 共著者関連データベース

KANAZAWA Toshihiko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KANAZAWA Toshihiko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  183: KANAZAWA Toshihiko

  98: SHINOHARA Masanao

  61: YAMADA Tomoaki

  52: HINO Ryota, SHIOBARA Hajime

  46: SUYEHIRO Kiyoshi

  45: MOCHIZUKI Kimihiro

  37: NAKAHIGASHI Kazuo

  33: HIRATA Naoshi

  28: IWASAKI Takaya

  27: ARAKI Eiichiro

  26: UEHIRA Kenji

  24: SHIMAMURA Hideki

  20: KODAIRA Shuichi, NISHINO Minoru, SATO Toshinori, SUGIOKA Hiroko

  19: FUKAO Yoshio

  18: KANEDA Yoshiyuki, SAKAI Shin'ichi

  17: MOCHIZUKI Masashi

  15: KATO Aitaro

  14: FUJIMOTO Hiromi, KASAHARA Junzo, MURAI Yoshio, TAKANAMI Tetsuo

  13: KURASHIMO Eiji, KUWANO Asako

  12: IIDAKA Takashi, SAKAI Shinichi

  11: SATO Takeshi

  10: IGARASHI Toshihiro, MIKADA Hitoshi

  9: HASEGAWA Akira, ITO Yoshihiro, MIYAMACHI Hiroki, SHIMIZU Hiroshi, YAMAMOTO Yojiro

  8: HIRATA Kenji, MACHIDA Yuya, SHITO Azusa, SUETSUGU Daisuke, TAKAHASHI Narumi

  7: FUJIE Gou, IIO Yoshihisa, ITO Aki, KAWAKATSU Hitoshi, MJELDE Rolf, NISHIZAWA Azusa, OBANA Koichiro, OSADA Yukihito, SUZUKI Kensuke, TANAKA Masayuki

  6: AOKI Gen, WATANABE Tomoki

  5: ARNEY James E., CARLSON Richard L., DOWNEY Warna S., EINAUDI Florence, ESCUTIA Carlota, HAGGAS Sarah L., HAYASAKA Yasutaka, HORNER-JOHNSON Benjamin C., ISSE Takehi, ITO Kiyoshi, KAIHO Yuka, KONO Toshio, MANDERNACK Kevin W., MCCARTHY Francine M.G., MIURA Satoshi, MOBERLY Ralph, MORIYA Takeo, PEDERSEN Rikke Ohlensch laeger, SAGER William W., SALIMULLAH Ali R.M., WERNER Carl-Dietrich, YAMANAKA Yoshiko

  4: AZUMA Ryosuke, FUKANO Tetsuo, HASHIMOTO Shin'ichi, HILDEBRAND John A., HIRANO Norio, IKAMI Akira, KAMIMURA Aya, KATAO Hiroshi, KOSUGA Masahiro, NAKANISHI Ayako, OKADA Tomomi, SACKS Selwyn, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Hiroaki, URABE Taku, UTADA Hisashi, YAGI Takeo, YOSHIZAWA Kazunori

  3: AOKI Harumi, ARAKI Ei'ichiro, FUJII Iwao, GOTO Kazuhiko, HAGIWARA Hiroko, HANEDA Toshio, HORIUCHI Shigeki, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KINOSHITA Hajimu, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, LINDE Alan, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIURA Ryo, MIURA Seiichi, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Mikako, NAKAO Shigeru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SATO Hiroshi, SHIBUTANI Takuo, TAKENAKA Hiroshi, TANIOKA Yuichiro, UCHIDA Kazunari, YAKIWARA Hiroshi, YONESHIMA Shinji

  2: ABE Susumu, ADAM Claudia, AMAMIYA Shinichiro, BABA Kiyoshi, BERG Eivind W., CHADWELL C.D., DIGRANES Per, FUJII Yushiro, GOTO Tadanori, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HASHIMOTO Shinichi, HIRAHARA Kazuro, HIRSCHLEBER Hans B., ICHIYANAGI Masayoshi, KAME Nobuki, KATO Naoko, KAWANAKA Taku, KOBAYASHI Reiji, KOKETSU Kazuki, MAEDA Takuto, MATSUWO Norimichi, MOGHADDAM Peyman Poor, MURAKAMI Hideyuki, NAKAMURA Yasuyuki, NAKAYAMA Toru, OBARA Kazushige, OKI Satoko, RAUM Thomas, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinfichi, SATAKE Kenji, SELLEVOLL Markvard A., SUZUKI Masayuki, SWEENEY Aaron, SWEENY Aaron, TAKEDA Tetsuya, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, TSUSHIMA Hiroaki, UENO Tomotake, UHIRA Kouichi, UMAKOSHI Kodo, YABUKI Tetsuichiro, YAMAZAKI Akira, YAMAZAKI Fumihito

  1: ABE Masao, ABE Natsue, AKUHARA Takeshi, AMAMIYA Shin'ichiro, ANADA Fumihiro, ARAI Eiichiro, ARAKI Eichiro, ARAKI Eiichirou, ARAYA Akito, ARISAKA Michio, ARIYOSHI Keisuke, ASANO Shuzo, ASANO Youichi, AZUMA Ryusuke, BARRUOL Guilhem, BEAUDUIN Raoul, BELLENBERG Martin, BERG Eivind, BERTOLINI Alessandro, CHADWELL C. David, CHADWELL C.David, CHADWELL David, CHUNG Tae Woong, CLAUDIA Adam, DESALVO Riccardo, DOI Issei, ENESCU Bogdan, FUJII Toshitsugu, FUJIMURA Akio, GILL James B., GODA Masaji, GUDMUNDSSON Gunnar B., Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HANADA Rui, HASHIMOTO Tetsuo, HAYAKAWA Masami, HAYAKAWA Tadaaki, HAYASHI Aiko, HAYASHI Yutaka, HIGASHI Toshihiro, HIKIMA Kazuhito, HILDEBRAND John, HINO Ryo, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Naoto, HIRANO Syuichiro, HIRAO Shuichiro, HIRASAWA Tomowo, HIROSE Tetsuya, HIRTA Naoshi, HONDA Ryo, HORI Mio, HORI Shuichiro, ICHIJO Kazuhiro, ICHIKI Masahiro, ICHIKITA Takeo, IMANISHI Kazutoshi, INOUE Toru, ISEZAKI Nobuhiro, ISHIZUKA Osamu, ITO Aki BABA Kiyoshi, ITO Masakazu, ITO Shinobu, IWAKIRI Kazuhiro, KAKISHITA Takeshi, KAMINUMA Katsutada, KANEKO Takayuki, KANJO Kenji, KARP Boris Y., KARP Boris Ya., KATSUMATA Kei, KAWAI Kenji, KAWAMURA Tomonori, KIM Han-Joon, KIMURA Kazuhiro, KINOSHITA Masataka, KISHIMOTO Kiyoyuki, KODAIRA Shunichi, KODERA Toru, KOHNO Yuhki, KOIZUMI Kin-ichiro, KOJIMA Yoshie, KOSHIYA Shin, KOYAMA Takeo, KUBOTA Ryuji, KUMAR Plakash, KURAMOTO Shin'ichi, KUWSANO Asako, LINDE Alan T., MAEDA Kenji, MAEDA Takahiro, MAKINO Yumi, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Hiroyuki, MATSUMOTO Koji, MATSUMOTO Yoshihiro, MATSUZAWA Takanori, MCHIZUKI Kimihiro, MINATO Kouetsu, MISAWA Yoshibumi, MIYAKE Hiroe, MIYAUCHI Takahiro, MIYAZAWA Masatoshi, MIZUTANI Hitoshi, MJELDE ROLF, MOCHIZUKI Kinihiro, MOGI Taro, MONTAGNER J.-P., MONTAGNER Jean-Paul, MORITA Yuichi, MOTOYA Yoshinobu, MURAI Yoshi, MURAKAMI Hiroshi, MURAKAMI Makoto, MURAYAMA Tomoaki, MUROTANI Satoko, NAGAI Satoru, NAKADA Setsuya, NAKAGAWA Shigeki, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Masao, NAKAMURA Toru, NAKAMURA Yoshiyuki, NAKAYAMA Takashi, NEGISHI Hiroaki, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Takuya, NISHIMURA Yuichi, NODA Masaru, NODA Shunta, NOGUCHI Takeo, OBAYASHI Masayuki, ODP Log195 Shipboard Scientific Party, OHKI Satoko, OHKURA Takahiro, OHMI Shiro, OKAWARA Nariaki, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, ORCUTT John, PARK Jin-Oh, RIISE Oddmuno, ROMANOWICZ Barbara, SACKS I. Selwyn, SAITA Tomoharu, SAITO Hideo, SAITO Ichisuke, SAITO Masaki, SAITO Susumu, SAKA Mamoru, SAKAI Shin-ichi, SANO Osamu, SATO Fumiaki, SATO Tadahiro, SATO Takesi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SERIZAWA Masato, SHIBUYA Kazuo, SHIMANO Taketo, SHINBO Takashi, SHINOBARA Hajime, SHINOHARA Hajime, SIMIZU Hiroshi, SMITH Alex J., STEFANSSON Ragnar, STEPHEN Ralph A., STROM Asle, SUEHIRO Kiyoshi, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Fumio, SUZUKI Syuichi, TAHARA Michitaka, TAIRA Asahiko, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Masayoshi, TAKAMORI Akiteru, TAKANAMI Tesuo, TAKANAMI Tstsuo, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKEDA Naoto, TAKEI Yasuko, TAMAKI Kensaku, TAMURA Yoshiaki, TAMURA Yoshihiko, TANAKA Keisuke, TIMENES Tommy, TOBITA Mikio, TOKUYAMA Hidekazu, TSUKAMOTO Shigeki, TSUMURA Noriko, TSURU Tetsuro, UCHIDA Naoki, UHIRA Kohichi, URABE Tetsuro, VEGGELAND Tor, WADA Hiroo, WADA Kazushige, WAKITA Hiroshi, WATAHIKI Fumiko, WATANABE Atsushi, YAMADA Akira, YAMADA Isao, YAMAGUCHI Takashi, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Yujiro, YAMANO Makoto, YAMASHITA Mikiya, YAMASHITA Yusuke, YAMAZAKI Katsuyuki, YASUDA Atsushi, YOKOTA Yusuke, YOSHIDA Masaki, YOSHIDA Susumu, YOSHIDA Yasuhiro, YOSHII Toshikatsu, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Yohei, ZHAO Dapeng, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1983: Aftershock Distribution of the 1982 Urakawa Oki Earthquake Determined by Ocean Bottom Seismographic and Land Observations [Net] [Bib]

  1985: A Seismic Gap Beneath the Inner Wall of the Japan Trench as Derived by Ocean Bottom Seismograph Measurement [Net] [Bib]

  1985: Aftershock Distribution of the 1983 Japan Sea Earthquake as Determined from Helicopter Dispatched OBS Observation [Net] [Bib]

  1985: Crustal Structure in the Northern Part of the Philippine Sea Plate as Derived from Seismic Observations of Hatoyama off Izu Peninsula Explosions [Net] [Bib]

  1988: Ocean Bottom Tiltmeter with Acoustic Data Retrieval System Implanted by a Submersible [Net] [Bib]

  1989: Observations of microseismicity in the southern Kuril Trench area by arrays of ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  1990: Seismic Upper Crust of the Japan Trench Inner Slope [Net] [Bib]

  1990: Spatial Distribution of Earthquakes off Sanriku, Northeastern Japan, in 1989 Determined by Ocean Bottom and Land Based Observation [Net] [Bib]

  1991: Anomalous Movements in Oshima Volcano Associated with the Off Ito Submarine Eruption Revealed from GPS Measurements [Net] [Bib]

  1991: Earthquake Distribution in the Subduction Zone off Eastern Hokkaido, Japan, Deduced from Ocean bottom Seismographic and Land Observations [Net] [Bib]

  1991: Planned Explosion Seismic Experiments in East Queen Maud Land using a Penetrator [Net] [Bib]

  1991: Sn Velocity under the Yamato Basin, Southeastern Japan Sea [Net] [Bib]

  1992: Broadband Downhole Digital Seismometer Experiment at Site 794: a Technical Paper [Net] [Bib]

  1992: Deep seismic imaging of trench island arc back arc system at Izu Bonin convergent margin (II 4 4 P 4) [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Oceanic Crust in the Japan Basin of the Japan Sea by the 1990 Japan USSR Expedition [Net] [Bib]

  1992: Performance of the Ocean Broadband Downhole Seismometer at Site 794 [Net] [Bib]

  1992: Seismic Crustal Structure beneath the Izu Ogasawara (Bonin) Arc Deduced from Airgun OBS Experiment (II 4 4 P 6) [Net] [Bib]

  1992: Seismic velocity structure of crust and upper mantle in the off central Japan triple junctions area (II 4 4 P 5) [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1994: Seismic refraction crustal study along the Sognefjord, south west Norway, employing ocean bottom seimometers [Net] [Bib]

  1995: 2 D ray tracing modeling of shear waves in OBS data from the voring margin, N. Norway [Net] [Bib]

  1995: Crustal Transect across the Lofoten Volcanic Passive Continental Margin, N. Norway, Obtained by Use of Ocean Bottom Seismographs, and Implications for Its Evolution [Net] [Bib]

  1995: Ocean Downhole Seismic Project [Net] [Bib]

  1995: Three component ocean bottom seismographs used in prospecting in the Voring Basin, N. Norway [Net] [Bib]

  1996: Borehole Strainmeter under development for Installation in the Japan Trench Area [Net] [Bib]

  1996: Cable Ocean Bottom Seismomenter at the Izu Bonin Trench by Reuse of Communication Submarine Cable TPC 1 (S71A 16) [Net] [Bib]

  1996: Crustal structure related to the Philippine Sea plate subduction in the northeastern part of the Sagami Trough, Japan [Net] [Bib]

  1996: Interplate seismic activity near the northern Japan Trench deduced from ocean bottom and land based seismic observations [Net] [Bib]

  1996: Seafloor Acoustic Ranging and the Effect of Temperature Variation [Net] [Bib]

  1996: Vp/Vs ratio structure of the Lofoten continental margin, northern Norway, and its geological implications [Net] [Bib]

  1997: Ocean Bottom Observatory for Earthquakes and Tsunami off Sanriku, North Eastern Japan using Submarine Cable [Net] [Bib]

  1997: Precise Positioning of Ocean Bottom Seismometer by Using Acoustic Transponder and CTD [Net] [Bib]

  1997: Seafloor Acoustic Ranging and the Effect of Temperature Variation [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure off Fukushima, the Southern Japan Trench Subduction Zone, from Wide angle Seismic Data (S21B 6) [Net] [Bib]

  1998: Development of instruments for seafloor geodesy [Net] [Bib]

  1998: OBS Experiment of the Southwest Indian Ridge in and around Mt. Jourdanne (FUJI Box3) (T22B 10) [Net] [Bib]

  1998: Seafloor and Borehole Seismic Station in Western Pacific (S42B 8) [Net] [Bib]

  1998: Seismic Activity in Tjornes Fracture Zone, Iceland, Observed with Ocean Bottom and Land Temporary Seismic Stations (S21A 3) [Net] [Bib]

  1998: Teleseismic and Local Tsunamis Observed by Ocean Bottom Tsunami Measurement off Northeastern Japan (S41C 2) [Net] [Bib]

  1999: Aftershock Observation for South off Ishigaki Is. (Southeast off Taiwan) Earthquake (1998/5/4) by OBS [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: Long term ocean bottom earthquake observation in the East Pacific Rise [Net] [Bib]

  2000: Aftershock distribution of the 1994 Sanriku oki earthquake (Mw 7.7) revealed by ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2000: Volcanic events associated with an enigmatic submarine earthquake [Net] [Bib]

  2001: Borehole Seismological Observatory [Net] [Bib]

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2001: Deployment of Seafloor Positioning System for the Monitoring of Seismic Coupling at the Japan Trench off Sanriku [Net] [Bib]

  2001: Explanatory Notes [Net] [Bib]

  2001: GPS/Acoustic Seafloor Positioning for Monitoring Seismic Coupling in the Subduction Zone off Sanriku: A Progress Report [Net] [Bib]

  2001: Hammer Drill Sites (1180 1182) [Net] [Bib]

  2001: Imaging of the Deep Structure by Long Term Broad Band OBSs Trans PHS Profile and NW Pacific WP 2 site [Net] [Bib]

  2001: Leg 191 Summary [Net] [Bib]

  2001: Micro seismicity off Cape Muroto Along the Nankai Trough Seismogenic Zone Detected by a Series of OBS Observations [Net] [Bib]

  2001: Performance of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 2 in the Northwestern Pacific Basin [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of the margins of the southern and southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2001: Site 1179 [Net] [Bib]

  2001: Surface Wave Velocity map of the Western Pacific Ocean from the Records of the WP 2 Ocean Borehole and Surrounding Island Stations [Net] [Bib]

  2001: WP 1 Seafloor Borehole Broadband Seismological Observatory in the West Philippine Basin [Net] [Bib]

  2002: Acquisition, processing and analysis of densely sampled P and S wave OBS data on the mid Norwegian Margin, NE Atlantic [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure study at the Izu Bonin subduction zone around 31 degrees N: implicatons of serpentinized materials alond the subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2002: Heterogeneous structure across the source regions of the 1968 Tokachi Oki and the 1994 Sanriku Haruka Oki earthquakes at the Japan Trench revealed by an ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2002: Lower crustal seismic velocity anomalies; magmatic underplating or serpentinized peridotite ? Evidence from the Voring Margin, NE Atlantic [Net] [Bib]

  2003: Borehole Geophysical Observatories in the Western Pacific (JSA11/02P/D 005) [Net] [Bib]

  2003: Borehole Observatories beneath Japan Trench Forearc (JSS03/04A/D 010) [Net] [Bib]

  2003: Combined wide angle and multichannel seismic survey at an asperity of subduction earthquakes in the Japan Trench (T52B 0263) [Net] [Bib]

  2003: Estimation and correction for the effct of sound velocity variation on GPS/Acoustic seafloor positioning: An experiment off hawaii Island [Net] [Bib]

  2003: GPS/Acoustic Seafloor Positioning for Direct Observation of the Seismic Coupling in the Subduction Zone of the Japan Trench (JSS03/03A/A13 006) [Net] [Bib]

  2003: Long Term Broadband Ocean Bottom Observation with Mobility (JSS03/04A/D 013) [Net] [Bib]

  2003: Long Term Seismic Observation in Mariana by OBSs : Activity of Deep Earthquakes (T 32A 0906) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Intense P P Reflections and Low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (SS03/08A/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Strong Plate Boundary P P Reflections and low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (T52B 0257) [Net] [Bib]

  2003: Microseismicity in the rupture area of the 1994 Sanriku Oki Earthquake determined by long term ocean bottom seismographic observation (T52B 0253) [Net] [Bib]

  2003: Ocean Bottom Pressure Measurements Off Sanriku, Japan (G31C 04) [Net] [Bib]

  2003: P Reflection Intensity Distribution over an Aseismic Region in the Forearc Slope of the Japan Trench Observed in an OBS Airgun Experiment and its Geophysical Meaning (SS03/04A/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Regional and semi regional modelling of wide angle shear waves in OBS data from the Voring Basin, N.Norway a comparison [Net] [Bib]

  2003: Repeatability of GPS/Acoustic Seafloor Positioning Carried out near Hawaii Island and the Japan Trench (JSS03/04A/D 003) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Noise Levels of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific (JSS03/04A/D 012) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle in the Incipient Stage of Back Arc Rifting Northernmost Okinawa Trough (SS03/08A/D 118) [Net] [Bib]

  2003: Seismic activity in the Japan Trench forearc from network observation in the seafloor (T41E 03) [Net] [Bib]

  2003: Seismic structure of uppermost mantle and crust beneath West Philippine Basin and Kyusyu Palau ridge by seafloor borehole seismometer, OBS and airgun experiment (S31F 0824) [Net] [Bib]

  2003: Seismic velocity structure in the Australian Antarctic Discordance, Segment B4 revealed by airgun OBS experiment (S21F 0396) [Net] [Bib]

  2003: Spatial relationship between recent compressional structures and older high velocity crustal structures; examples from the Voring Margin, NE Atlantic, and Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2003: Temporal Variation of Ambient Seismic Noise of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 1 in the West Philippine Basin (S52D 0159) [Net] [Bib]

  2003: The Magma Migration around Miyake Jima Island by Precise Hypocenters (JSV04/01P/D 014) [Net] [Bib]

  2003: The Ocean Bottom Seismometers for Long Term Seafloor Observations (JSS03/03P/A13 004) [Net] [Bib]

  2003: Thick Mantle Transition Zone Beneath the Philippine Sea as Inferred Using the Receiver Function Method for Data from the Long Term Broadband Ocean Bottom Seismograph Array (JSS06/07P/A04 005) [Net] [Bib]

  2003: Three Dimensional Velocity Structure off the Islands of Miyake Jima and Kozu Shima Obtained by Travel Time Analyses (JSV04/01P/D 016) [Net] [Bib]

  2003: Tomography of P Wave Velocity Structure in the Aftershock Area of the 1993 Off Northwest Hokkaido Earthquake (M7.8) (SS03/08A/D 114) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Improvement of Seismic Observation in the Ocean by Use of Seafloor Boreholes [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure of the crust and uppermost mantle in the incipient stage of back arc rifting northernmost Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2004: Slip distribution of the 2003 Tokachi oki earthquake estimated from tsunami waveform inversion [Net] [Bib]

  2005: Imaging the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake and the evolution of a seismogenic thrust related fold [Net] [Bib]

  2005: Intense PP reflection beneath the aseismic forearc slope of the Japan Trench subduction zone and its implication of aseismic slip subduction [Net] [Bib]

  2005: Mantle Discontinuity Depths beneath the West Philippine Basin from Receiver Function Analysis of Deep Sea Borehole and Seafloor Broadband Waveforms [Net] [Bib]

  2005: Multi fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Submarine flank eruption preceding caldera subsidence during the 2000 eruption of Miyakejima Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2005: Urgent aftershock observation of the 2004 off the Kii Peninsula earthquake using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 26 December 2004 Sumatra Andaman earthquake from ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Crustal Structure beneath the Source Region of Repeating M7 class Earthquakes off Ibaraki Prefecture(T11G 05) [Net] [Bib]

  2006: Crustal structure along the southern Kuril Trench obtained by a wide angle refraction/reflection seismic survey(T21A 0395) [Net] [Bib]

  2006: Data Recovery from Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific and Ambient Seismic NoiseLevel Changes(S11A 0190) [Net] [Bib]

  2006: Deep sea borehole seismological observatories in the Western Pacific: temporal variation of seismic noise level and event detection [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2006: Ocean Seismic Observatories [Net] [Bib]

  2006: P wave velocity structure of the margin of the southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Research on the stagnant slab by long term BBOBS and OBEM arrays(T51C 1545) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Swarm Observed by High Resolution Seismic Experiment: Role of Crustal Fluids(T13A 0482) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Velocity Structure in the Focal Area of the Miyagi Oki Earthquake Revealed by Double Difference Tomography(T21A 0396) [Net] [Bib]

  2006: Shear wave speed structure beneath the South Pacific superswell using broadband data from ocean floor and islands [Net] [Bib]

  2006: Stagnant Slab Project and the ocean bottom array observation in the northern Philippine Sea (S41B 04) [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional seismic velocity structure around the focal area of the 1978 Miyagi Oki earthquake [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional shear wave structure beneath the Philippine Sea from land and ocean bottom broadband seismograms [Net] [Bib]

  2006: Uppermost Mantle and Crustal P and S Waves Structure beneath the Northwestern Pacific Basin Using Airguns, OBSs and Borehole Broadband Seismometer(S53A 1308) [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2007: Crustal features along the southern Kuril Trench, Japan, obtained by a refraction/reflection seismic survey(T53A 1113) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure around the asperity regions of large earthquakes along the southernmost Kuril trench revealed by two Airgun OBS seismic profilings(TE53A 1107) [Net] [Bib]

  2007: Effects of heterogeneous structures of the seismic velocity and the stress field on earthquake generations elucidated by dense temporary seismic networks(S34C 07) [Net] [Bib]

  2007: Focal mechanism distribution of main and after shock of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by using radiation pattern of P and S wave(T53A 1111) [Net] [Bib]

  2007: French Polynesia Hotspot Swells Explained by Dynamic Topography(T21B 0599) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Seafloor borehole seismic observatories in the western Pacific and upper mantle and crustal structure beneath the northwestern Pacific basin(S23A 1108) [Net] [Bib]

  2007: Seismic velocity and attenuation in Izu Bonin subduction zone inferred from BBOBS data(T51B 0555) [Net] [Bib]

  2008: A trial to detect postseismic crustal deformation near the trench by analyzing seafloor borehole data (Y4 222) [Net] [Bib]

  2008: Aftershock observation of the Noto Hanto earthquake in 2007 using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: An Innovation targeting a Dense Ocean Bottom Seismic Monitoring Network IP enables 40 Earthquake Observatory nodes (C32 05) [Net] [Bib]

  2008: Comparison Between Aftershock Distribution and Interplate Slip by Using OBSs Observation Data of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) (S52A 01) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Folded Pendulum Tiltmeter for Borehole/Ocean Bottom Observations (X3 092) [Net] [Bib]

  2008: Geometry of plate boundary around Japan Kuril Trench junction derived from 3D seismic tomography by using LT OBS network (X4 027) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging of the earthquake source fault of the 2007 Noto Hanto earthquake (M6.9), central Japan [Net] [Bib]

  2008: Microearthquake seismicity and focal mechanisms of the west off Kyushu, Japan (the northern part of Okinawa trough), derived from Ocean Bottom Seismometer data (X2 023) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Seamount Induced Weak Interplate Coupling and its Relation to Repeating M 7 Earthquakes (X4 030) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Properties in the Asthenosphere Beneath the Petit Spot Region Inferred from BBOBS Data (U43B 0058) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Velocity Structure of Subducting Pacific Ocean Slab Near Japan Trench Deduced by Airgun OBS Surveys (U51C 07) [Net] [Bib]

  2008: Seismological section of the northwestern Pacific basin from sediment to upper mantle (X2 054) [Net] [Bib]

  2008: Sharp Lithosphere Asthenosphere Boundaries of Oceanic Plates (U43B 0063) [Net] [Bib]

  2008: Spatial Heterogeneity of the Mantle Wedge Structure Corresponding to Interplate Coupling in NE Japan Forearc Region (U53A 0054) [Net] [Bib]

  2008: Spatial heterogeneity of the mantle wedge structure and interplate coupling in the NE Japan forearc region [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Tomographic imaging in the off Miyagi forearc region by joint inversion using both active and passive source data (X4 029) [Net] [Bib]

  2008: Upper mantle and crustal seismic structure beneath the Northwestern Pacific Basin using a seafloor borehole broadband seismometer and ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Weak Interplate Coupling Induced by Seamount Subduction: Involvement of Fluid Migration in Determining Seismogenic Character (U53A 0060) [Net] [Bib]

  2008: Weak Interplate Coupling by Seamounts and Repeating M 7 Earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2009: Physical properties of subducted slab and surrounding mantle in the Izu Bonin subduction zone based on Broadband Ocean Bottom Seismometer data [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Seismic structure of the upper mantle beneath the Philippine Sea from seafloor and land observation: Implications for mantle convection and magma genesis in the Izu Bonin Mariana subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Anisotropic structures of the upper mantle beneath the northern Philippine Sea region from Rayleigh and Love wave tomography [Net] [Bib]

  2010: Depths of the 410 km and 660 km discontinuities in and around the stagnant slab beneath the Philippine Sea: Is water stored in the stagnant slab? [Net] [Bib]

  2010: Double seismic zone in the North Mariana region revealed by long term ocean bottom array observation [Net] [Bib]

  2010: Fault Model of 2007 M=6.8 Chuetsu Oki Earthquake, Central Japan, Constructed Using Geodetic Data [Net] [Bib]

  2010: Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long term OBS observations [Net] [Bib]

  2010: Source Fault of the 2007 Chuetsu oki, Japan, Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Near field tsunami forecasting using offshore tsunami data from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Spatial distribution of earthquakes off the east coast of the Kanto region along the Japan Trench deduced from ocean bottom seismographic observations and their relations with the aftershock sequence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Tsunami source of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Detection of small earthquakes along the Pacific Antarctic Ridge from T waves recorded by abyssal ocean bottom observatories [Net] [Bib]

  2012: Joint inversion of strong motion, teleseismic, geodetic, and tsunami datasets for the rupture process of the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Along trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Segmentation of the Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Seismic structure of the extended continental crust in the Yamato Basin, Japan Sea, from ocean bottom seismometer survey [Net] [Bib]

  2014: New compact ocean bottom cabled seismometer system deployed in the Japan Sea [Net] [Bib]

  2015: Deep slab dehydration and large scale upwelling flow in the upper mantle beneath the Japan Sea [Net] [Bib]

  2015: Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real time tsunami forecasting [Net] [Bib]

About this page: