nkysdb: 共著者関連データベース

SAEKI Tatsuo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SAEKI Tatsuo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  28: SAEKI Tatsuo

  16: INAMORI Takao

  15: FUJII Tetsuya

  9: KOBAYASHI Toshiaki

  7: HAYASHI Masao

  6: NAGAKUBO Sadao, OIKAWA Nobutaka, TAKANO Osamu

  5: NAKAMIZU Masaru, NOGUCHI Satoshi, SHIMODA Naoyuki

  3: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUSHIMA Jun, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SHIMIZU Shoshiro, TAKAYAMA Tokujiro, TSUJI Yoshihiro, YAMAMOTO Koji

  2: ASAKAWA Eiichi, HIRAHARA Kazuro, KAWASAKI Masayuki, KITAMURA Ryuta, MORITA Sumito, NAKAYAMA Toru, NAMIKAWA Takatoshi, OCHIAI Koji, OHBI Katsuhiro, OKUI Toshiharu, SUZUKI Masayuki, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito

  1: AKASAKA Chitoshi, EGAWA Kosuke, FURUKAWA Toshiko, HIRAHARA Kazurou, KAWAI Yuji, KAWAMOTO Takami, KIMURA Gaku, KONO Fumio, KURIHARA Masanori, MASUDA Yoshihiro, MIZOHATA Shigeharu, MOCHINAGA Hisako, NAKAMURA Toru, NARITA Hideo, NARITA Hideo Narita, NISHIMURA Mizue, OGASAWARA Yukitoshi, OHKURA Takahiro, OHTSUKI Satoshi, OKAMOTO Shinya, OKUDA Takahiro, OKURA Takahiro, OUCHI Hisanao, SATO Akihiko, SUZUKI Kiyofumi, SUZUKI Sadaomi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Hiroo, TAKAHASHI Masayoshi, TANAHASHI Manabu, TERAO Yoshihiro, TOKUYAMA Hidekazu, TSUJI Takeshi, UKITA Toshiyasu, YAMANE Kazunobu, YOKOI Kenichi, YOSHIZAWA Minoru, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2003: Application of the 3D seismic technology to the Mallik gas hydrate project [Net] [Bib]

  2006: Delineation of gas hydrate bearing sediments by multi seismic attributes using 3D seismic survey in the Eastern Nankai Trough area (OS31A 0102) [Net] [Bib]

  2006: Delineation of gas hydrate bearing sediments by multi seismic attributes using 3D seismic survey in the eastern Nankai Trough(OS12C 03) [Net] [Bib]

  2006: High concentrated gas hydrate zone imaged in seismic data(OS33B 1697) [Net] [Bib]

  2006: Modern and ancient seismogenic out of sequence thrusts in the Nankai accretionary prism: Comparison of laboratory derived physical properties and seismic reflection data [Net] [Bib]

  2006: Pull up anomalies of the BSR structure in the Kumano Basin (OS31A 0107) [Net] [Bib]

  2006: Recent progress of Japan’s Methane Hydrates Exploitation Program in the Nankai Trough, offshore central Japan (OS41F 02) [Net] [Bib]

  2007: Development of Real time Seismic Cable System(S23A 1099) [Net] [Bib]

  2007: Extraction of methane hydrate concentrated zone in the eastern Nankai Trough(OS12A 03) [Net] [Bib]

  2007: Methane hydrate reservoir model around the Eastern Nankai Trough area offshore Japan(OS23A 1049) [Net] [Bib]

  2007: Relation between methane hydrate bearing formations and geological phenomena on the seafloor in the eastern Nankai Trough, Japan(OS23A 0145) [Net] [Bib]

  2007: Resource Assessment of Methane Hydrate in the Eastern Nankai Trough, Japan(OS12A 02) [Net] [Bib]

  2008: Changes in Submarine Fan Sedimentation Processes in Response to Forearc Basin Tectonics along the Nankai Trough, Philippine Sea Plate Subduction Zone [Net] [Bib]

  2009: Detailed Analysis of Methane Hydrate Concentrated Zone of Lobe Type in Eastern Nankai Trough (OS41D 1254) [Net] [Bib]

  2009: Geophysical Surveys over Methane Hydrate Bearing Zone in the Nankai Trough, Offshore Japan (OS41D 1258) [Net] [Bib]

  2009: Methane hydrate Occurrence and Distribution in the Eastern Nankai Trough, Japan: Findings of the Tokai oki to Kumano nada Methane hydrate Drilling Program [Net] [Bib]

  2009: Methane hydrate Occurrence and Distribution in the Eastern Nankai Trough, Japan: Findings of the Tokai oki to Kumano nada Methane hydrate Drilling Program(Extended Abstract) [Net] [Bib]

  2009: Prediction of Gas Productivity from Eastern Nankai Trough Methane Hydrate Reservoirs [Net] [Bib]

  2009: Reservoir Characterization of Cannel type Methane Hydrate Bearing Turbidite Sand Layer in the Eastern Nakai Trough, Japan (OS41D 1250) [Net] [Bib]

  2009: The rock physics model of methane hydrate bearing sediments(OS41D 1246) [Net] [Bib]

  2011: 3 D internal architecture of methane hydrate bearing turbidite channels in the eastern Nankai Trough, Japan [Net] [Bib]

  2011: 3 D internal architecture of methane hydrate bearing turbidite channels in the eastern Nankai Trough, Japan [Net] [Bib]

  2012: Investigation by Numerical Simulation [Net] [Bib]

  2012: The First Field Trial of Gas Production Using CO2 CH4 Exchange in Alaska [Net] [Bib]

  2013: Three dimensional paleomorphologic reconstruction and turbidite distribution prediction revealing a Pleistocene confined basin system in the northeast Nankai Trough area [Net] [Bib]

About this page: