nkysdb: 共著者関連データベース

YUBUKI Tetsuichiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YUBUKI Tetsuichiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    1: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Kazuro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OKURA Takahiro, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Masayoshi, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

About this page: