nkysdb: 共著者関連データベース

TAKAHASHI Masayoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TAKAHASHI Masayoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  5: TAKAHASHI Masayoshi

  1: ABE Katsuyuki, AOKI Harumi, ERDIK Mustafa, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIGASHI Sadanori, HIRAHARA Kazuro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, IZAWA Eiji, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KANNO Tatsuo, KARAKAMA Ikuo, KARAKIDA Yoshifumi, KASAHARA Junzo, KATAO Hiroshi, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KORESAWA Sadayuki, KOSUGA Masahiro, KUDO Kazuyoshi, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKADA Hiroshi, OKAMOTO Takuo, OKURA Takahiro, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, OZEL Oguz, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SASATANI Tsutomu, SHIBUTANI Takuo, SHIMADA Nobutaka, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKANO Kiyoshi, TAKEO Minoru, TSUBOI Seiji, YOSHIDA Kunikazu, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1989: High Strontium Granites in Northern Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  1990: The Automated Data Acquisition System for the Remote Digital Broadband Seismographs (S41B 4) [Net] [Bib]

  1991: Undersea Seismic Observation of 1989 Volcano Seismic Activity, off Ito, Izu Peninsula, Central Japan [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2002: Site Specific Issues for Strong Ground Motions during the Kocaeli, Turley, Earthquake of 17 August 1999, as Inferred from Array Observations of Microtremors and Aftershocks [Net] [Bib]

About this page: