nkysdb: 共著者関連データベース

ITO Kiyoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ITO Kiyoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  94: ITO Kiyoshi

  20: IKAMI Akira

  18: WADA Hiroo

  14: HIRATA Naoshi

  12: SHIBUTANI Takuo

  11: ENESCU Bogdan

  10: IWASAKI Takaya, UENO Tomotake

  9: OHMI Shiro, SHIBUYA Kazuo

  8: IKAWA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, SATO Hiroshi

  7: KAMINUMA Katsutada, KANAO Masaki, MORIYA Takeo

  6: ASANO Shuzo, ITO Tanio, KAWANAKA Taku, SUZUKI Sadaomi

  5: HAMADA Kazuo, HASEGAWA Takeshi, HIRANO Norio, IIO Yoshihisa, KANAZAWA Toshihiko, KOKETSU Kazuki, OKADA Hiroshi, UMEDA Yasuhiro, YOSHII Toshikatsu

  4: ABE Susumu, HASEGAWA Akira, HIRAHARA Kazuro, IIDAKA Takashi, KASAHARA Keiji, KATO Aitaro, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, NISHIGAMI Kin'ya, TAKEDA Tetsuya, YAMAMOTO Kiyohiko, YAMAZAKI Fumihito, YOSHII Koji

  3: AOKI Harumi, ASADA Teruyuki, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Shin'ichi, HORIUCHI Shigeki, IMANISHI Kazutoshi, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Hisao, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KATO Naoko, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYASHITA Kaoru, MIZOUE Megumi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OBARA Kazushige, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, ONISHI Masazumi, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, TANADA Toshikazu

  2: ENESCU Bogdan D., HARDER Steven, HIROSE Issei, KAMIYAMA Kokichi, KATAO Hiroshi, KAWAMURA Tomonori, KUNTJORO Wedyanto, KUWAHARA Yasuto, MATSUBARA Makoto, MATSUSHIMA Takeshi, MILLER Kate, NAKAMURA Kajuro, NAKAYAMA Toru, OKAYA David, SETYADJI Bambang, SUZUKI Masayuki, TANAKA Torao, TSUKUDA Tameshige

  1: ANDO Masataka, ASANO Youichi, BAZACLIU Olivia, DOI Issei, ENESCU Bogdam, Enescue Bogdan, FUJII Naoyuki, FUJIMURA Akio, FUJISAWA Izumi, FUJIWARA Akira, FUJIWARA Tomohiro, HAGIWARA Hiroko, HARYU Yoshikatsu, HASADA Yoko, HAYASHI Aiko, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, HORIKAWA Haruo, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IKUTA Ryoya, ITO Shinji, IWAOKA Yoshimi, IWAWAKI Takaya, JIN Anshu, Japanese University Group of the Joint Seismic Observation at NKTZ, KAHAR Joeniel, KANEDA Yoshiyjki, KANO Yasuyuki, KASAHARA Junzo, KATSUMATA Kei, KAWASAKI Ichiro, KUWAHARA Yasuo, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUMURA Kazuo, MATSUZAWA Takanori, MEDA Yasuhiro, MIYAUCHI Osamu, MIYAWAKI Masatoshi, MIYAZAWA Masatoshi, MIZUNO Takashi, MIZUTANI Hitoshi, MORI Jim, MUTO Naomi, NAGAO Toshiyasu, NAKAGAWA Koichi, NAKAGAWA Yasuhiro, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Toru, NAKAYAMA Takashi, NISHIMURA Susumu, NODA Shunta, OHKURA Takahiro, OHMURA Takeshi, OKADA Tomomi, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, PIAO Chengshi, POPESCU Emilia, RADULIAN Mircea, RYOKI Kunihiro, SAIGA Atsushi, SAITO Hideo, SAKAI Shin'ichi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIMADA Yoji, STRUZIK Zbigniew R., SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TADOKORO Keiichi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Hiroaki, TAKAHASHI Masayoshi, TANAKA Keisuke, TASHIRO Katsuya, TODA Shigeru, TOMURA Motoshi, TSUKAMOTO Shigeki, TSUMURA Noriko, TSURUGA Kayoko, UEHIRA Kenji, YABUKI Tetsuichiro, YAMADA Isao, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YAMAOKA Koshun, YAMASHITA Teruo, YAMAZAKI Akira, YAMAZAKI Humihito, YANAGIDANI Takashi, YOSHI Toshikatsu, YOSHIDA Kazumasa, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Hideo, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1979: Crust and Upper Mantle Structure Beneath Northeastern Honshu, Japan as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1979: Regionality of the Upper Mantle Around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea I. Seiha 1 Explosion Experiment [Net] [Bib]

  1980: Crust and Upper Mantle Structure Beneath Northeastern Honshu, Japan as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1980: Regionality of the Upper Mantle around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea 1. SEIHA 1 Explosion Experiment [Net] [Bib]

  1981: Regionality of the Upper Mantle around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea 2. Seiha 2 and Seiha 3 Experiment [Net] [Bib]

  1983: Amplitudes of Seismic Waves Generated by Explosions in Drill Holes in Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  1983: Deep Crustal Structure along the Profile between Syowa and Mizuho Stations, East Antarctica, Revealed by Explosion Seismic Experiments [Net] [Bib]

  1983: Ground Tilt Observations at Syowa Station, Antarctica Part 1. Borehole Tiltmeter [Net] [Bib]

  1983: On the Flow Velocity of the Ice Sheet along the Traverse Route from Syowa to Mizuho Stations, East Antarctica [Net] [Bib]

  1983: Upper Crustal Structure in the Vicinity of Syowa Station, East Antarctica, as Revealed by Explosion Seismic Experiments [Net] [Bib]

  1984: Amplitudes of Seismic Waves on Ice Sheet in East Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Deep Crustal Structure along the Profile between Syowa and Mizuho Stations, East Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Nature of Noises on Ice Sheet in East Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Upper Crustal Structure Beneath the Ongul Islands, East Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Upper Crustal Structure of the Prince Olav Coast, East Antarctica [Net] [Bib]

  1984: Velocities of P and S Waves for Drilling Core Rocks at Syowa Station, Antarctica [Net] [Bib]

  1985: Geophysical Studies of Crustal Structure of the Ongul Islands and the Northern Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  1986: Crustal Structure in the Mizuho Plateau, East Antarctica, by a Two dimensional Ray Approximation [Net] [Bib]

  1986: Geophysical Data in the Lutzow Holm Bay Region and the Mizuho Plateau, Antarctica by JARE 21 [Net] [Bib]

  1986: Satellite Doppler stations in the Japanese Antarctic research region (1) Around Syowa Station by JARE 21 [Net] [Bib]

  1990: Attenuation Property of Coda Amplitude in the Middle and Northern Part of Kinki District (S41B 10) [Net] [Bib]

  1990: Precursory Swarm of Moderate and Small Earthquakes in Northern Kinki District, Japan (S61A 2) [Net] [Bib]

  1990: Regional Variations of the Cutoff Depth of Seismicity in the Crust and Their Relation to Heat Flow and Large Inland Earthquakes [Net] [Bib]

  1991: Attenuation of S Waves and Coda Waves in the Inner Zone of Southwestern Japan [Net] [Bib]

  1991: Changes in Crustal Strain and Hot Spring Temperature as Related to Volcanic Eruptions [Net] [Bib]

  1991: Gravity Anomaly Map and Inferred Basement Structure in Osaka Plain, Central Kinki, South west Japan [Net] [Bib]

  1991: Planned Explosion Seismic Experiments in East Queen Maud Land using a Penetrator [Net] [Bib]

  1992: A Shallow Crustal Structure as Derived from an Explosion Seismic Experiment [Net] [Bib]

  1992: Attenuation of Coda Waves in the Source Area of the 1990 July 16 Luzon Earthquake, Philippines [Net] [Bib]

  1992: Depth of seismicity and top of the reflective lower crust in the northern Kinki district, Japan (II 13 2 O 2) [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Variations in cutoff depth of seismicity, heat flow and reflective lower crust (I 3 35 O 12) [Net] [Bib]

  1993: Crustal Structure of the Mizuho Plateau, East Antarctica from Seismic Refraction and Gravity Measurements [Net] [Bib]

  1993: Cutoff depth of seismicity and large earthquakes near active volcanoes in Japan [Net] [Bib]

  1994: Crustal Density Structure of the Mizuho Plateau, East Antarctica from Gravity Survey in 1992 [Net] [Bib]

  1994: Detection of Reflected Waves from the Lower Crust on the Mizuho Plateau from Re Analysis of JARE 21 Seismic Refraction Data [Net] [Bib]

  1996: The Bright Spot and Growth Process of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1998: Comparison of Seismic Activities in West Jawa and in Southwest Japan [Net] [Bib]

  1998: Gravity Survey Crossing the Lembang Fault and the Cimandiri Fault [Net] [Bib]

  1998: Some Possible Precursory Phenomena of the 1995 Hyogo ken Nambu Earthquake [Net] [Bib]

  1998: Spatial Distribution of Scattered Wave Energy Beneath Hida Region, Japan [Net] [Bib]

  1998: Upper and Lower Cutoff of Seismicity in the crust and its relation to Active Faults in Inner Zone of Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Earthquake Swarm in the Hida Mountains, Central Japan, and its Relationship to Geological Structure [Net] [Bib]

  1999: Precursory Phenomena of Seismicity in the Vrancea Region, Romania [Net] [Bib]

  1999: Seismic Activity along a Creep Fault (Atostsugawa Fault) in Central Japan and its relation to Tectonics [Net] [Bib]

  1999: Seismic Activity in the Vicinity of the Lembang and Cimandiri Faults, In West Jawa, Indonesia [Net] [Bib]

  1999: Seismogenic Layer, reflective lower crust, surface heat flow and large inland earthquakes [Net] [Bib]

  1999: Shallow Structure of the Mozumi Sukenobu Fault Estimated from the Explosion Data [Net] [Bib]

  2000: Temporal and spatial variations in b values during the 1998 1999 Hida Mountain earthquake swarm (P077) [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in and around the region of the 1995 Kobe Earthquake deduced from a wide angle and refraction seismic exploration [Net] [Bib]

  2001: Heterogeneous structure and b and p values relating to the rupture of the 2000 Tottori ken Seibu earthquake [Net] [Bib]

  2001: Some premonitory phenomena of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe) earthquake: seismicity, b value and fractal dimension [Net] [Bib]

  2002: Observation of microearthquakes in the Atotsugawa fault region, central Honshu, Japan Seismicity in the creeping section of the fault [Net] [Bib]

  2002: Spatial analysis of the frequency magnitude distribution and decay rate of aftershock activity of the 2000 Western Tottori earthquake [Net] [Bib]

  2002: Temporal and Spatial Variations of Seismicity during the 1998 Hida Mountain Earthquakes Swarms, Central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2003: B and P Value Seismicity Parameters: Variation and Relation to Physical Processes for Earthquakes in Japan (SS02/02P/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal structure associated with the Atotsugawa fault system in Central Honshu, Japan (S21F 0384) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Profiling of Metropolitan Areas in Japan for Strong Ground Motion Evaluation: Preliminary Results of Boso 2002 and Sagami 2003 (SS03/08A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling in the Source Region of the 1923 Kanto Earthquake (S51G 01) [Net] [Bib]

  2003: Detailed Seismicity and Crustal Structure in the Atotsugawa Fault, A Partly Creeping Fault, Central Honshu, Japan (JSS01/30A/D 031) [Net] [Bib]

  2003: Multifractal and Chaotic Properties of Vrancea (Romania) Intermediate Depth Earthquakes Analysis of the Temporal Distribution of Events (JSS01/30A/D 030) [Net] [Bib]

  2003: Seismogenic Layer and Seismic Reflectors in the Crust with Reference to Large Earthquakes (S21F 0382) [Net] [Bib]

  2003: Seismological Investigation of Deep Structure of the Atotsugawa Fault, Central Japan (SS01/03A/D 043) [Net] [Bib]

  2003: Seismological Studies at Fault Segment Boundary of the Atotsugawa Fault, Japan (SS01/03A/D 021) [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure derived from seismic refractions and wide angle reflections in the Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling in the Tokyo Metropolitan Areas for Strong Ground Motion Evaluation (299 26) [Net] [Bib]

  2005: 2004年新潟県中越地震(Mw6.6)の早期余震活動解析(C045) [Net] [Bib]
  Detailed analysis of the Early Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake (Mw6.6) (C045) [Net] [Bib]

  2005: The 1998 Hida Mountain, Central Honshu, Japan, earthquakes swarm: Double difference event relocation, frequency magnitude distribution and Coulomb stress changes [Net] [Bib]

  2005: 精密な震源再決定で見た跡津川断層の地震活動像(P235) [Net] [Bib]
  Detailed image of seismic activity along the Atotsugawa fault, by precise hypocenter relocation (P235) [Net] [Bib]

  2006: Crust and Upper Mantle Structure with Reference to Seismic Activity in the Kinki District, Japan From Seismic Surveys(T51D 1547) [Net] [Bib]

  2006: Deep Seismic Surveys in the Kinki District: Shingu Maizuru Line [Net] [Bib]

  2006: Deep seismic reflection profiling across the Median Tectonic Line in the Kii Peninsula, SW Japan(T33A 0500) [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Reflection Imaging of the Lithosphe in the Lutzow Holm Complex, Eastern Dronning Maud Land, East Antarctica, Derived From Seal Deep Seismics(S41A 1308) [Net] [Bib]

  2006: Subduction of the Philippine Sea Plate from Seismic Surveys with Reference to Seismicity in Southwest Japan (S25A 01) [Net] [Bib]

  2006: Time Variations in Seismic Activities and Aseimic Slab of the Deep Philippine Sea Plate beneath the Tanba area in Central Japan (S21B 0045) [Net] [Bib]

  2006: Wavelet based multiscale resolution analysis of real and simulated time series of earthquakes [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure from seismic surveys and seismicity in the northern Chubu district with special reference to the Atotsugawa fault area [Net] [Bib]

  2007: Seismic activity from routine and temporary observations of earthquakes in the northwest Chubu district, central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2007: Temporal variations of crustal structure in the source region of the 2007 Noto Hanto and Niigata ken Chuetsu oki Earthquakes, central Japan, with passive image interferometry(S31A 0212) [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2008: Configuration of the Continental Moho and Philippine Sea Slab in Southwest Japan Derived from Receiver Function Analysis: Relation to Subcrustal Earthquakes [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity in and around the Atotsugawa Fault system, central Japan (X2 022) [Net] [Bib]

  2008: Subsurface structures derived from receiver function analysis and relation to hypocenter distributions in the region from the eastern Shikoku to the northern Chugoku districts, Southwest Japan [Net] [Bib]

  2008: Temporal variations of crustal structure in the source region of the 2007 Noto Hanto Earthquake, central Japan, with passive image interferometry [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Depth dependent stress field in and around the Atotsugawa fault central Japan, deduced from microearthquake focal mechanisms: Evidence for localized aseismic deformation in the downward extension of the fault [Net] [Bib]

  2012: Time lapse experiment in Awaji Island using stable and long term seismic sources and air injection [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2015: Seismic activity and one dimensional velocity structure along the Atotsugawa fault, from precise hypocenter relocations [Net] [Bib]

About this page: