nkysdb: 共著者関連データベース

OKADA Tomomi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "OKADA Tomomi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  90: OKADA Tomomi

  70: HASEGAWA Akira

  38: MATSUZAWA Toru

  31: NAKAJIMA Junichi

  27: UMINO Norihito

  18: UCHIDA Naoki

  12: KITA Saeko

  9: ITO Yoshihiro, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki

  8: IWASAKI Takaya, KONO Toshio, TAKAHASHI Hiroaki, YOSHIDA Keisuke

  7: IIO Yoshihisa, MATSUMOTO Satoshi

  6: ASANO Youichi, OBARA Kazushige, SHIMIZU Hiroshi, TAKEDA Tetsuya, ZHAO Dapeng

  5: HIRATA Naoshi, KATAO Hiroshi, UEHIRA Kenji

  4: IGARASHI Toshihiro, IINUMA Takeshi, KANAZAWA Toshihiko, KATSUMATA Kei, KOSUGA Masahiro, SATO Hiroshi, SEKINE Shutaro, TSUJI Yusuke, UEKI Sadato, YAGINUMA Tadashi, YAMANAKA Yoshiko, ZHANG Haijiang

  3: GOTO Kazuhiko, HASEMI Akiko, HORI Shuichiro, IMANISHI Kazutoshi, KATO Aitaro, KATO Wataru, MIYASHITA Kaoru, MIZOGAMI Tomoko, MORIYA Takeo, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAYAMA Takashi, NII Kyohei, OMURALIEVA Aiymjan, SAKAI Shinichi, SHIBAZAKI Bunichiro, SHIMAMURA Kouhei, SHINOHARA Masanao, TAKAGI Ryota, TASHIRO Katsuya, UENO Tomotake, YAGI Yuji, YAMADA Tomoaki

  2: ELLSWORTH William L., ENESCU Bogdan, FUJISAWA Hiroatsu, HIRANO Norio, HORIGUCHI Keika, ICHIYANAGI Masayoshi, IIDAKA Takashi, ITO Akihiko, KAWANAKA Taku, KIRBY Stephen H., KUBO Atsuki, MATSUMOTO Takumi, MATSUWO Norimichi, MUTO Jun, NAKAHARA Hisashi, NAKAMICHI Haruhisa, OHMI Shiro, OHTAKE Masakazu, OKAMOTO Shigeru, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SATO Haruo, SHIOMI Katsuhiko, THURBER Clifford H, TSUKAHARA Hiroaki, TSUMURA Noriko, UCHIDA Kazunari, WATANABE Atsushi, YOSHIDA Takeyoshi, YOSHIMOTO Kazuo

  1: ACOCELLA Valerio, AOKI Gen, ASANO Yoichi, ASANO Youcihi, BUDIATI Masyitha Retno, DOI Issei, FUJII Yushiro, GAMAGE Shantha S.N., Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Group for the aftershock observations of the Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008, HASHIMOTO Shin'ichi, HAYASHI Aiko, HINO Ryota, HIRAHARA Satoshi, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Syuichiro, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HONDA Ryou, HONDA Satoru, HONDO Shusaku, HORI Mio, HORI Sadaki, HORIKAWA Shinichiro, IMAIZUMI Toshifumi, ISHIKAWA Masahiro, ITO Kiyoshi, Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, KAME Nobuki, KAMIYAMA Makoto, KATO Kenichi, KIMURA Jun-ichi, KIMURA Takeshi, KOHNO Yuhki, KOKETSU Kazuki, KUDO Takeshi, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MAEDA Yuta, MATSUBARA Makoto, MATSUDA Jun-ichi, MATSUZAWA Takanori, MATUZAWA Toru, MIYAKE Hiroe, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAKI Shin'ichi, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAO Shigeru, NIDA Koichi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Naoki, NISHIMURA Takeshi, NODA Shunta, OHKURA Takahiro, OHZONO Mako, OKUBO Makoto, OMURALIEVA Aiymjan M., PRIMA Oky Dicky Ardiansyah, SAITO Masaki, SAKAI Shin'ichi, SANO Yuji, SATAKE Kenji, SAWADA Akihiro, SEKIGUCHI Shoji, SHIMIZU Junpei, SHITO Azusa, SUGANOMATA Jun'ichi, SUGANOMATA Junichi, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAHATA Naoto, TAKEMURA Masayuki, TAMURA Yoshiaki, TANAKA Akiko, TANAKA Keisuke, TERAKAWA Toshiko, THUBER Clifford H., THURBER Clifford H., TOYOKUNI Genti, UMINO Norhito, URABE Taku, WADA Hiroo, YAGI Takeo, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Ryoichi, YAMADA Takuji, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Akira, YAMAMOTO Mare, YAMASHITA Tetsuo, YANADA Takahiro, YOKOTA Yusuke, YOSHIMI Masayuki, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1994: Shear Wave Splitting Observed in the Southwestern Part of Fukushima Prefecture, Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1995: Shear wave polarization anisotropy beneath the north eastern part of Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1997: Deep, Low frequency Microearthquakes in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Moment tensor inversion for microearthquakes using empirical Green's function derivatives [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: Foreshock and Aftershock Sequence of 1998 M5.0 Earthquake in Sendai, NE Japan, and its Implications for Earthquake Nucleation and Nagamachi Rifu Fault Activity [Net] [Bib]

  2001: Source Processes of 15 September 1998 M 5.0 Sendai, Northeastern Japan, Earthquake and Its M 3.8 Foreshock by Waveform Inversion [Net] [Bib]

  2001: Source processes of two moderate earthquake sequences in NE Japan by waveform inversion September 15 1998 M5.0 Sendai earthquake and February 11 2000 M4.7 Kurikoma earthquake [Net] [Bib]

  2002: Foreshock and Aftershock Sequence of the 1998 M5.0 Sendai, Northeastern Japan, Earthquake nad Its Implications for Earthquake Nucleation [Net] [Bib]

  2003: Comparison of source areas of M4.8+ 0.1 repeating earthquakes off Kamaishi, NE Japan: are asperities persistent features? [Net] [Bib]

  2003: Estimation of Focal Mechanisms of Microearthquakes Using Empirical Green Tensor (SS01/03A/D 019) [Net] [Bib]

  2003: Geometry of the Subducted Pacific Slab beneath Japan Estimated from ScSp Phases Observed by High Density Seismic Network (SS01/03A/D 029) [Net] [Bib]

  2003: Hypocenter and focal mechanism distributions of aftershocks of July 26 2003 M6.4 northern Miyagi, NE Japan, earthquake revealed by temporary seismic observation [Net] [Bib]

  2003: Repeating Earthquakes and Quasi Static Slip on the Plate Boundary East Off Honshu, Japan (JSS01/01P/A03 001) [Net] [Bib]

  2003: Repeating Ruptures of Asperities along the Plate Boundary East off Northeastern Japan (JSS01/30A/D 060) [Net] [Bib]

  2003: Rupture process of the July 2003 northern Miyagi earthquake sequence, NE Japan, estimated from double difference hypocenter locations [Net] [Bib]

  2003: Scaling Law of Small to Moderate Sized Earthquakes along the Plate Boundary East Off Northeastern Japan (SS02/04A/D 030) [Net] [Bib]

  2003: The M7.1 May 26, 2003 off shore Miyagi Prefecture Earthquake in northeast Japan: Source process and aftershock distribution of an intra slab event [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine sea palte structure beneath the central Honshu island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Repeating earthquakes and quasi static slip on the plate boundary east off northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismological approaches to the Nagamachi Rifu fault zone [Net] [Bib]

  2005: The 2005 M7.2 MIYAGI OKI earthquake, NE Japan: Possible rerupturing of one of asperities that caused the previous M7.4 earthquake [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Attenuation Structure of P Wave in the Aftershock Area of the 2005 West off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0)(S53B 1341) [Net] [Bib]

  2006: Comparison of source areas of the 2005 (M7.2) and 1978 (M7.4) Miyagi Oki earthquakes, NE Japan, by seismic waveform inversions(S42C 04) [Net] [Bib]

  2006: Coseismic slip distribution of the 2005 off Miyagi earthquake (M7.2) estimated by inversion of teleseismic and regional seismograms [Net] [Bib]

  2006: Detailed imaging of the fault planes of the 2004 Niigata Chuetsu, central Japan, earthquake sequence by double difference tomography [Net] [Bib]

  2006: Detailed structure of fault planes and stress field of the 2004 mid Niigata Earthquake (central Japan) from DD hypocenter relocation and focal mechanisms(T41F 07) [Net] [Bib]

  2006: Existence of a seismic belt in the upper plane of the double seismic zone extending in the along arc direction at dephths of 70 100 km beneath NE Japan [Net] [Bib]

  2006: Performance of regional distance centroid moment tensor inversion applied to the 2004 mid Niigata prefecture earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Revisiting the three M 7 Miyagi oki earthquakes in the 1930s: possible seismogenic slip on asperities that were re ruptured during the 1978 M=7.4 Miyagi oki earthquake [Net] [Bib]

  2006: Seismic Velocity Structure Around the Hypocenter of the May 26, 2003 Miyagi oki Intraslab earthquake (M7.1) Inferred From Travel Time Tomography (T11A 0175) [Net] [Bib]

  2006: Seismic activities around an M4.8 'characteristic earthquake' sequence off Kamaishi, NE Japan(S21C 02) [Net] [Bib]

  2006: Seismic belt in the upper plane of the double seismic zone extending in the along arc direction at depths of 70 100km beneath NE Japan, and its relation with the dephydration embrittlement hypothesis(U13B 01) [Net] [Bib]

  2006: Spatial distribution of static stress drops for aftershocks of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Three Dimensional Seismic Velocity Structure of the Subducted Pacific Slab Beneath NE Japan(T23C 0505) [Net] [Bib]

  2007: A Detailed 3D Seismic Velocity Structure of the Subducting Pacific Slab Beneath Hokkaido, Tohoku and Kanto, Japan, by Double Difference Tomography(T51A 0304) [Net] [Bib]

  2007: Anomalous deepening of a belt of intraslab earthquakes in the Pacific slab crust under Kanto, central Japan: Possible anomalous thermal shielding, dehydration reactions, and seismicity caused by shallower cold slab material [Net] [Bib]

  2007: Deep structure of the strain concentration zone in northern Miyagi Prefecture, NE Japan(S33D 04) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Imaging the heterogeneous source area of the 2003 M6.4 northern Miyagi earthquake, NE Japan, by double difference tomography [Net] [Bib]

  2007: Precise hypocenter distribution and earthquake generating and stress in and around the upper plane seismic belt in the subducting Pacific slab beneath NE Japan(DI51A 290) [Net] [Bib]

  2007: Precise relocations of deep low frequency earthquakes beneath NE Japan and estimation of 3 D seismic velocity structure in the surrounding areas(T21A 0359) [Net] [Bib]

  2007: Source parameters of a M4.8 and its accompanying repeating earthquakes off Kamaishi, NE Japan: Implications for the hierarchical structure of asperities and earthquake cycle [Net] [Bib]

  2008: A Detailed analysis of the off Kamaishi earthquake sequence (X3 036) [Net] [Bib]

  2008: Anomalous deepening of upper plane seismic belt in the slab beneath the Hokkaido corner: Effect of collision of the forearc sliver? (X2 052) [Net] [Bib]

  2008: Deep structure of the focal area of the 1998 northern Iwate earthquake (M6.1), NE Japan (X4 012) [Net] [Bib]

  2008: Helium isotope ratios in northeastern Japan and their comparison with the seismological data [Net] [Bib]

  2008: Inhomogeneous seismic velocity structure in and around the fault plane of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 (A22 11) [Net] [Bib]

  2008: Shallow inland earthquakes and seismic velocity structure of the crust in northeastern Japan (X4 016) [Net] [Bib]

  2008: The change of 3He/4He ratio in hot spring water and gas after the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake (Y2 220) [Net] [Bib]

  2009: Characteristics of the seismogenic layer beneath the Japanese Islands (P2 65) [Net] [Bib]

  2009: Plate subduction, and generation of earthquakes and magmas in Japan as inferred from seismic observations: An overview [Net] [Bib]

  2009: Tomographic imaging of hydrated crust and mantle in the subducting Pacific slab beneath Hokkaido, Japan: Evidence for dehydration embrittlement as a cause of intraslab earthquakes [Net] [Bib]

  2010: Anomalous deepening of a seismic belt in the upper plane of the double seismic zone in the Pacific slab beneath the Hokkaido corner: Possible evidence for thermal shielding caused by subducted forearc crust materials [Net] [Bib]

  2010: Deep crustal structure around the Atotsugawa fault system, central Japan: A weak zone below the seismogenic zone and its role in earthquake generation [Net] [Bib]

  2010: Deep structure of the Ou mountain range strain concentration zone and the focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake, NE Japan seismogenesis related with magma and crustal fluid [Net] [Bib]

  2010: Existence of interplane earthquakes and neutral stress boundary between the upper and lower planes of the double seismic zone beneath Tohoku and Hokkaido, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2010: Lateral variation of the cutoff depth of the seismogenic layer bseneath the Japanese Islands and its contributing factors (P3 10) [Net] [Bib]

  2010: Supraslab earthquake clusters above the subduction plate boundary offshore Sanriku, northeastern Japan: Seismogenesis in a graveyard of detached seamounts? [Net] [Bib]

  2011: A unified source model for the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Nearly complete stress drop in the 2011 Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Shallow inland earthquakes in NE Japan possibly triggered by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Similarities and Differences in the Rupture Process of the M~4.8 Repeating Earthquake Sequence off Kamaishi, Northeast Japan: Comparison between the 2001 and 2008 Events [Net] [Bib]

  2012: Change in stress field after the 2011 great Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Coseismic velocity change in and around the focal region of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2012: High resolution seismic velocity structure beneath the Hokkaido corner, northern Japan: Arc arc collision and origins of the 1970 M 6.7 Hidaka and 1982 M 7.1 Urakawa oki earthquakes [Net] [Bib]

  2012: Hypocenter distribution and heterogeneous seismic velocity structure in and around the focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake, NE Japan Possible seismological evidence for a fluid driven compressional inversion earthquake [Net] [Bib]

  2012: Lateral variation of the cutoff depth of shallow earthquakes beneath the Japan Islands and its implications for seismogenesis [Net] [Bib]

  2012: Stress before and after the 2011 great Tohoku oki earthquake and induced earthquakes in inland areas of eastern Japan [Net] [Bib]

  2012: Temporal change in shear velocity and polarization anisotropy related to the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake examined using KiK net vertical array data [Net] [Bib]

  2013: Complex slab structure and arc magmatism beneath the Japanese Islands [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Two dimensional viscosity structure of the northeastern Japan islands arc trench system [Net] [Bib]

  2014: Changes in the stress field after the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2014: Detailed seismic attenuation structure beneath Hokkaido, northeastern Japan: Arc arc collision process, arc magmatism and seismotectonics [Net] [Bib]

  2014: Evolution of late Cenozoic magmatism and the crust mantle structure in the NE Japan Arc [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and its implications for volcanic and seismic activities [Net] [Bib]

  2014: Separating body and Rayleigh waves with cross terms of the cross correlation tensor of ambient noise [Net] [Bib]

  2015: Postseismic response of repeating earthquakes around the 2011 Tohoku oki earthquake: Moment increases due to the fast loading rate [Net] [Bib]

  2015: Spatial variation of stress orientations in NE Japan revealed by dense seismic observations [Net] [Bib]

  2016: Heterogeneous stress state of island arc crust in northeastern Japan affected by hot mantle fingers [Net] [Bib]

  2016: Interpretation of seismic waveform at regional distance for determining focal depth: a case study in Sulawesi Island, Indonesia (SIT11 P07) [Net] [Bib]

  2017: Seismic velocity structure in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Japan [Net] [Bib]

About this page: