nkysdb: 共著者関連データベース

NODA Shunta 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NODA Shunta")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: NODA Shunta

  4: ELLSWORTH William L.

  3: HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa

  2: DOI Issei, SEKIGUCHI Shoji, YAMAMOTO Shunroku, YUKUTAKE Yohei

  1: ASANO Youichi, ASHIYA Kimitoshi, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yohsihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, IWATA Naoyasu, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KONO Toshio, KORENAGA Masahiro, KOSUGA Masahiro, KUBO Atsuki, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Shinji, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2007: Seismic velocity structure and hypocentral distribution in the Western Nagano prefecture by using the dense seismic network data(S31A 0200) [Net] [Bib]

  2008: The structure and stress field in and around the source region of the 1984 Western Nagano prefecture earthquake (B41 07) [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2012: Improvement of back azimuth estimation in real time by using a single station record [Net] [Bib]

  2013: Relationship between hypocentral distributions and Vp/Vs ratio structures inferred from dense seismic array data: a case study of the 1984 western Nagano Prefecture earthquake, central Japan [Net] [Bib]

  2016: Determination of Earthquake Magnitude for Early Warning from Time Dependence of P Wave Amplitudes (S15 P14) [Net] [Bib]

  2016: Rapid Estimation of Earthquake Magnitude from the Arrival Time of the Peak High Frequency Amplitude [Net] [Bib]

  2016: Scaling Relation between Earthquake Magnitude and the Breakdown Time of P wave Self Similar Growth (S08 17) [Net] [Bib]

  2016: Scaling relation between earthquake magnitude and the departure time from P wave similar growth [Net] [Bib]

About this page: