nkysdb: 共著者関連データベース

SUGAYA Katsunori 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SUGAYA Katsunori")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  4: SUGAYA Katsunori

  3: HIRAMATSU Yoshihiro, KATAO Hiroshi

  2: FURUMOTO Muneyoshi

  1: ASANO Youichi, DOI Issei, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSU'URA Tabito, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2006: A recovery of scattering environment in the crust after a large earthquake(S53B 1336) [Net] [Bib]

  2009: Coseismic Change and Recovery of Scattering Environment in the Crust after the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2017: Late Quaternary crustal shortening rates across thrust systems beneath the Ou Ranges in the NE Japan arc inferred from fluvial terrace deformation [Net] [Bib]

About this page: