nkysdb: 共著者関連データベース

TAKAHASHI Hiroaki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TAKAHASHI Hiroaki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  51: TAKAHASHI Hiroaki

  18: KASAHARA Minoru

  14: MATSUSHIMA Takeshi

  12: ICHIYANAGI Masayoshi

  10: YAMAGUCHI Teruhiro

  8: NAKAO Shigeru, OKADA Tomomi

  7: MIURA Satoshi, MIYAMACHI Hiroki, OKAZAKI Noritoshi

  6: HIRATA Kenji, IIO Yoshihisa

  5: HONDA Ryo, MAEDA Takahiro, MATSUMOTO Satoshi, SHIMIZU Hiroshi, TAKADA Masamitsu, VASILENKO Nikolay F.

  4: HASEGAWA Akira, HIRATA Naoshi, IVASHCHENKO Alexei, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KIMATA Fumiaki, KOHNO Yuhki, KOSUGA Masahiro, MIYAZAKI Shin'ichi, OHTA Yusaku, OHZONO Mako, SAGIYA Takeshi, TAKEUCHI Akira, UEHIRA Kenji

  3: ASANO Youichi, DOKE Ryosuke, GERASIMENKO Mikhail, GOTO Kazuhiko, HEKI Kosuke, IINUMA Takeshi, ITO Takeo, KATO Teruyuki, KUBO Atsuki, MIKADA Hitoshi, NAKAGAWA Mitsuhiro, NAKAHIGASHI Kazuo, OKUDA Takashi, SAKAI Shinichi, SHINOHARA Masanao, TACHIBANA Kenji, TANIOKA Yuichiro, YAMADA Tomoaki, YAMANAKA Yoshiko

  2: AKITA Fujio, AOYAMA Hiroshi, BORMOTOV Vladimir A., FUKUDA Jun'ichi, GERASIMENKO Mikhail D., GORDEEV Evgeny, HASHIMOTO Manabu, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRAO Akihiko, HOSO Yoshinobu, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IKEDA Ryuji, IWAKUNI Makiko, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KORCHAGIN Fyodor, KOYAMA Junji, MATSUWO Norimichi, MEILANO Irwan, MIYAMURA Jun'ichi, MIYAO Kayo, MORIYA Takeo, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Kajuro, OBARA Kazushige, OCHI Tadafumi, OHYA Fumio, OKAYAMA Muneo, OTSUKA Riyo, SAIGA Atsushi, SASATANI Tsutomu, SATAKE Kenji, SENO Tetsuzo, SEROVETNIKOV Sergey, SHIBATA Tomo, TAKAHASHI Ryo, TAKEDA Tetsuya, TSUMURA Noriko, UCHIDA Kazunari, UENO Tomotake, WATANABE Atsushi, WATANABE Tomoki, YAKIWARA Hiroshi

  1: AN Gitoku, AN Ki-Dok, ASAHI Yuka, BAEK Jeongho, BAHTIAROV Vilory, BAKHTIAROV Vilory F., BYKOV Victor, BYKOV Victor G., CATANE J.P.L., CHACHIN Toshikazu, CHEBROV Victor, DOI Issei, DOKE Ryousuke, EBINA Takanori, ENESCU Bogdan, FUJIMORI Kunio, FUJITA Yasuyoshi, FUKUDA Masato, FUKUSHIMA Yo, GEIST Eric, GEIST Eric L., GERASIMOV Grigory N., GORDEEV Evgeni I., GORDEEV Evgenii I., GOTO Akio, GUNBINA Larisa, HASHIMOTO Isao, HASHIMOTO Shin'ichi, HATAMOTO Kazuya, HAYASHI Aiko, HIRAHARA Kazuro, HIRANO Norio, HIRANO Syuichiro, HIRATA Yasuhiro, HIROSE Tetsuya, HIROSE Wataru, HORI Mio, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, ICHIKAWA Ryuichi, IGUCHI Masato, IMANISHI Kazutoshi, ISHII Atsushi, ISHIKAWA Haruyoshi, ITO Kiyoshi, IWABUCHI Tetsuya, IWASHITA Satoshi, KAME Nobuki, KANESO Takayuki, KATAGI Takeshi, KATO Teruyuki IINUMA Takeshi, KHANCHUK Alexander, KOLOMIETS Andrey G., KONO Toshio, KOTAKE Yoshiko, KUMAGAI Hiroyuki, KURASHIMO Eiji, LEVIN Boris, LEVIN Vasily, LEVIN Vasily E., LEVIN Yury, LUNEVA Margarita N., MAEDA Takuto, MAEDA Yuta, MALOVICHKO Alexey, MARTIN Andrew James, MATSU'URA Yuki, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Norio, MATSUZAWA Takanori, MIYAGI Yousuke, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, MORITA Shigehiko, MORITA Yuichi, MOTOYA Yoshinobu, MURAVYEV Yarosrav, NAKAJIMA Junichi, NAKAMOTO Manami, NAKANO Takehide, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Yuichi, NODA Shunta, NOGAMI Kenji, OHKURA Takahiro, OHMI Shiro, OHUCHI Yuji, OIKAWA Jun, OKADA Hiromu, OKAZAKi Noritoshi, OKUBO Makoto, ONOUE Kensuke, OSHIMA Hiromitsu, OTSUKA Shigeaki, OZAWA Kazuhiro, PARK Pil-Ho, PRYTKOV Alexander S., SAITO Masaki, SAITO Toshihiko, SATO Kazutoshi, SAWADA Akihiro, SCHESTAKOV Nikolay, SEKINE Shutaro, SEROV Mikhail, SHESTAKOV Nikolai, SHESTAKOV Nikolay, SHESTAKOV Nikolay V., SHIBARA Tomo, SHIMADA Masanobu, SHITO Azusa, SUGAYA Katsunori, SUGIOKA Hiroko, SUYEHIRO Kiyoshi, SUZUKI Syuichi, TABEI Takao, TACHI Yukio, TADOKORO Keiichi, TAKAHASHI Osamu, TAKATSUKA Kota, TAKEDA Chizuko, TANAKA Keisuke, TERAKAWA Toshiko, TERASHIMA Tsutomu, TOKUYAMA Akira, TSUSHIMA Hiroaki, UCHIDA Naoki, UEDA Hideki, UEKI Sadato, UMINO Norihito, URABE Taku, WADA Hiroo, YAGI Takeo, YAMADA Takuji, YAMAMOTO Takeyasu, YAMAOKA Koshun, YAMASHITA Yusuke, YOSHIDA Keisuke, YOSHIMI Masayuki, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Tectonic Evolution of the South Fossa Magna, Central Japan (I 1 5 P 14) [Net] [Bib]

  1996: GPS Observations of Post Seismic Crustal Movements in the Focal Region of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Static and Real Time Kinematic GPS Observations [Net] [Bib]

  1998: The Amurian Plate: Its Kinematics and Implication for Tectonics in Japan (G42A 10) [Net] [Bib]

  1999: The Amurian Plate motion and current plate kinematics in eastern Asia [Net] [Bib]

  1999: Velocity field of around Sea of Okhotsk and Sea of Japan region determined from a new continuous GPS network data [Net] [Bib]

  2000: GPS measurement at summit peaks of the Taisetsu mountains, Central Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2003: Can Micro Tsunami Analysis be Used a New Additional Tool for Earthquake Location and Source Parameter Study ? (JSS07/10P/A02 009) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Deformation Associated with the 2000 Eruption of Usu Volcano, Hokkaido, Japan, as Observed by a Dense GPS Array (JSS01/30A/D 082) [Net] [Bib]

  2003: Current Plate Kinematics in Northeastern Asia by GPS Data: Interaction of Amurian Okhotsk, Eurasia and North American Plates (JSG01/08P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Double Seismic Zone in the Hokkaido Island, Southern Kuril Arc, Derived from Off Kushiro Permanent OBS and Land Based Observations (JSS03/04A/D 014) [Net] [Bib]

  2003: High Intra Slab Seismic Activity and Horizontal Slab Tearing in Southwestern Kuril Trench (SS03/08A/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Large Earthquakes in Hokkaido and the Complex Geodynamics on the Continental Margin (JSS01/30A/D 025) [Net] [Bib]

  2003: Source depth dependence of micro tsunamis recorded with ocean bottom pressure gauges: the January 28, 2002 Mw 6.8 earthquake off Nemuro Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2003: The 2000 Nemuro Hanto Oki earthquake, off eastern Hokkaido, Japan, and the high intraslab seismic activity in the southwestern Kuril Trench [Net] [Bib]

  2004: GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi oki earthquake (M JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2005: A dense GPS observation immediately after the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Volcanic inflation of Mount Hokkaido Komagatake, Japan, determined from a dense GPS array [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Attenuation Structure of P Wave in the Aftershock Area of the 2005 West off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0)(S53B 1341) [Net] [Bib]

  2006: Postseismic deformation following the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0) derived by GPS observation [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Seismological monitoring on the 2003 Tokachi oki earthquake, derived from off Kushiro permanent cabled OBSs and land based observations [Net] [Bib]

  2007: Crustal Deformation Caused by Earthquake Detected by InSAR Technique Using ALOS/PALSAR Data(G51C 0619) [Net] [Bib]

  2007: Geodetic constraint on the slip distribution of the 2006 Central Kuril earthquake [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Preliminary Study on Magnetic Structure and Geothermal Activity of Tyatya Volcano, Southwestern Kuril Islands [Net] [Bib]

  2007: Real time Eruption Magnitude Estimation from Far field Geodetic Data: A Proposal for Volcano Early Warning(12 P 20) [Net] [Bib]

  2007: Spatial Relationship Between Interseismic Seismicity, Coseismic Asperities and Aftershock Activity in the Southwestern Kuril Islands [Net] [Bib]

  2008: Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu oki, Niigata Earthquake [Net] [Bib]

  2008: Postseismic deformation associated with the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 (A22 13) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic displacements following the Noto peninsula earthquake detected by dense GPS observation [Net] [Bib]

  2008: Postseismic slip associated with the 2007 Chuetsu oki, Niigata, Japan, Earthquake (M 6.8 on 16 July 2007) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2008: Source parameters of the 2007 Noto Hanto earthquake sequence derived from strong motion records at temporary and permanent stations [Net] [Bib]

  2010: Linear poroelasticity of groundwater levels from observational records at wells in Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Static strain and stress changes in eastern Japan due to the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, as derived from GPS data [Net] [Bib]

  2012: Analysis of the far field crustal displacements caused by the 2011 Great Tohoku earthquake inferred from continuous GPS observations [Net] [Bib]

  2012: Japan Russia scientific research activities for earthquake, tsunami and volcanic disaster mitigation in northwestern Pacific region [Net] [Bib]

  2012: Volcanic strain change prior to an earthquake swarm observed by groundwater level sensors in Meakan dake, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2013: Gravity change and crustal deformation in active Tokachi dake volcano, Hokkaido, Japan(4D P18) [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Modeling of a non eruptive volcanic deflation with strong earthquake swarm by integrated observation data in Meakan dake, Hokkaido, Japan(4D O16) [Net] [Bib]

  2013: Seismic swarm activity in Maruyama volcano, Hokkaido, Japan(2A P5) [Net] [Bib]

  2013: Spatiotemporal strain distribution around Kussharo caldera, eastern Hokkaido, Japan, measured by GPS(2F P18) [Net] [Bib]

  2013: Tiltmeter Observations in Kamchatka Region Kluchevskoy Volcano Monitoring by Tiltmeters Network Russia(2D P17) [Net] [Bib]

  2013: Tiltmeter observation in Klyuchevskaya volcano, Kamchatka, Russia(4D P19) [Net] [Bib]

  2013: Upper mantle rheology of Sea of Japan inferred from postseismic displacements of the Tohoku earthquake (SCG08 P01) [Net] [Bib]

  2013: Volume change of the magma reservoir relating to the 2011 Kirishima Shinmoe dake eruption Charging, discharging and recharging process inferred from GPS measurements [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2015: Matrix diffusion and sorption of Cs+, Na+, I– and HTO in granodiorite: Laboratory scale results and their extrapolation to the in situ condition [Net] [Bib]

  2017: Seismic velocity structure in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Japan [Net] [Bib]

About this page: