nkysdb: 共著者関連データベース

MORIYA Takeo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "MORIYA Takeo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  48: MORIYA Takeo

  14: IWASAKI Takaya

  12: MIYAMACHI Hiroki

  10: ASANO Shuzo, IKAMI Akira

  9: YOSHII Toshikatsu

  8: OKADA Hiroshi

  7: HIRATA Naoshi, ITO Kiyoshi

  6: ITO Tanio

  5: AOKI Harumi, IIDAKA Takashi, KANAZAWA Toshihiko, MATSUSHIMA Takeshi, MIYASHITA Kaoru, SASAKI Yoshimi, SUZUKI Sadaomi, TAKEDA Tetsuya

  4: ARITA Kazunori, IKAWA Takeshi, MASUDA Tetsu, OZEL Nurcan, SAKAI Shin'ichi, SATO Hiroshi, SHIBUTANI Takuo, TASHIRO Katsuya, TSUMURA Noriko

  3: FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASEGAWA Takeshi, HASEMI Akiko, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KASAHARA Minoru, KATO Wataru, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOGAMI Tomoko, MIZOUE Megumi, MOGI Toru, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKADA Tomomi, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, OZEL Oguz, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SEKINE Shutaro, SUZUKI Masayuki, TANADA Toshikazu, TEISSEYRE Roman, UMINO Norihito

  2: AOKI Gen, HIRAHARA Kazuro, HURUKAWA Nobuo, IKAWA Hidemasa, IKAWA Takashi, KASAHARA Keiji, KIMURA Gaku, KOBAYASHI Akio, KUBOTA Susumu, MAEDA Takuya, MASUDA Toru, MATSUMURA Kazuo, MOTOYA Yoshinobu, MURAKAMI Hiroshi, NAKAYAMA Toru, NISHIWAKI Makoto, PIAO Chengshi, SUYEHIRO Kiyoshi, TAKADA Masahide, TAKAHASHI Hiroaki, TSUKUDA Tameshige, TSUTSUI Tomoki, YAMAZAKI Akira, YAMAZAKI Fumihito

  1: ADACHI Keiji, ENDO Masao, HAMADA Kazuo, HARDER Steven, HASHIZUME Michio, HAYAKAWA Masami, HIRAHARA Kazurou, ICHIYANAGI Masayoshi, INATANI Hideki, ISHIKAWA Haruyoshi, ITO Akihito, KANEDA Yoshiyjki, KANESO Takayuki, KAWAMURA Tomonori, KAWANAKA Taku, KAZUKA Takuro, KOKETSU Kazuki, KOYAMA Junji, KOZAWA Takeshi, KUBOTA Ryuji, KURASHIMO Eiji, MILLER Kate, MISAWA Yoshibumi, MURAKAMI Hideki, MURAMATU Ikuei, NAKAMURA Toru, NAKANISHI Ichiro, NISHIDE Noritake, OHKURA Takahiro, OHMURA Takeshi, OHTAKE Kazuo, OKAYAMA Muneo, OKUDA Takahiro, OKUIKE Shiro, OKURA Takahiro, ONISHI Masazumi, SAITO Hideo, SASATANI Tsutomu, SATO Mitsuteru, SHIMADA Yoji, SHIMAMURA Hideki, SHIMIZU Nobuyuki, SHINOHARA Masanao, SUZUKI Fumio, SUZUKI Katsuko, SUZUKI Sadao, TADA Takashi, TAIRA Takaaki, TAKADA Masamitsu, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Masayoshi, TSUKADA Shinya, URABE Taku, WADA Kazushige, YABUKI Tetsuichiro, YAMADA Tomoaki, YAMAMOTO Isao, YAMASHITA Haruyuki, YAMAZAKI Humihito, YOSHI Toshikatsu, YOSHIDA Kazumasa, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1973: Crustal Structure in the Profile Across the Southern Part of Hokkaido, Japan, as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1974: The Third Kurayosi Explosion and the Crustal Structure in the Western Part of Japan [Net] [Bib]

  1978: Seismic Studies of the Upper Mantle Beneath the Arc Junction at Hokkaido: Folded Structure of Intermediate Depth Seismic Zone and Attenuation of Seismic Waves [Net] [Bib]

  1978: Velocity Anisotropy in the Sea of Japan as Revealed by Big Explosions [Net] [Bib]

  1979: Seismic Studies of the Upper Matle Beneath the Arc Junction at Hokkaido: Folded Structure of Intermediate Depth Seismic Zone and Attenuation of Seismic Waves [Net] [Bib]

  1979: Velocity Anisotropy in the Sea of Japan as Revealed by Big Explosions [Net] [Bib]

  1981: Regionality of the Upper Mantle around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea 2. Seiha 2 and Seiha 3 Experiment [Net] [Bib]

  1983: Aftershock Distribution of the 1982 Urakawa Oki Earthquake Determined by Ocean Bottom Seismographic and Land Observations [Net] [Bib]

  1984: Velocity Structure beneath the Hidaka Mountains in Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1985: Crustal Structure in Izu Peninsula, Central Japan, as Derived from Explosion Seismic Observations 2. Ito Matsuzaki Profile [Net] [Bib]

  1985: Crustal Structure in the Northern Part of the Philippine Sea Plate as Derived from Seismic Observations of Hatoyama off Izu Peninsula Explosions [Net] [Bib]

  1987: Collision of Forearcs and Overlapped Deep Seismic Zone in the Transitional Zone Between the Northern Honshu and Kurile Arcs [Net] [Bib]

  1987: Detailed Crustal Structure in the Izu Peninsula as Revealed by Explosion Seismic Experiments [Net] [Bib]

  1987: Velocity Structure and Aftershock Distribution of the 1982 Urakawa Oki Earthquake [Net] [Bib]

  1992: A Shallow Crustal Structure as Derived from an Explosion Seismic Experiment [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: The November 13, 1990 Earthquake Off the Coast of the Primorskij Region, the Eastern Russia [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1993: Seismic Refraction Study in the Kitakami Region, Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1994: Estimates of Maximum and Minimum Stress Directions from the Intermediate Earthquakes in the Southeastern Hokkaido [Net] [Bib]

  1994: Precise P and S wave velocity structures in the Kitakami massif, Northern Honshu, Japan, from a seismic refraction experiment [Net] [Bib]

  1994: Tectonic Stress Feild of Intermediate Depth Earthquakes in the Descending Pacific Plate Beneath Southeast Hokkaido, Japan(SE31B 7) [Net] [Bib]

  1994: The Kushiro Oki Earthquake (1993) in Relation to the Recent Stress State in the Subducted Pacific Plate [Net] [Bib]

  1996: Crustal Structure in the Central Hokkaido, Japan, from a Seismic Refraction Experiment [Net] [Bib]

  1998: Collision structure in the upper crust beneath the southwestern foot of the Hidaka Mountains, Hokkaido, Japan as derived from explosion seismic observations [Net] [Bib]

  1998: Lateral structural variation across a collision zone in central Hokkaido, Japan, as revealed by wide angle seismic experiments [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure of central Japan and its petrological implications [Net] [Bib]

  1999: Delamination Wedge Structure beneath the Hidaka Collision Zone and Foreland/Hinterland Fold and Thrust Belts Revealed by Recent Seismic Reflection Studies [Net] [Bib]

  1999: Delamination wedge structure beneath the Hidaka Collision Zone, Central Hokkaido, Japan inferred from seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  1999: Different stress directions in the aftershock focal mechanisms of the Kushiro Oki earthquake of Jan. 15, 1993, SE Hokkaido, Japan, and horizontal rupture in the duble seismic zone [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2000: GPS measurement at summit peaks of the Taisetsu mountains, Central Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in and around the region of the 1995 Kobe Earthquake deduced from a wide angle and refraction seismic exploration [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: Super Deep Seismic Reflection Profiling in the Southern Part of Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structures Associated with Accretion and Collision Processes in Hokkaido, Japan, from Reinterpretations on Recent Seismic Expeditions (SS03/08A/D 106) [Net] [Bib]

  2003: Delamination Wedge Subduction System and a Foreland Fold and Thrust Belt Associated with the Collision between the Kuril and the Northeast Japan Arcs, Hokkaido Japan (SS03/04A/A03 005) [Net] [Bib]

  2003: Large Earthquakes in Hokkaido and the Complex Geodynamics on the Continental Margin (JSS01/30A/D 025) [Net] [Bib]

  2003: Modification of Kushida's Method and Preliminary Result High Possibility Method for Earthquake Forecast Based on the Exploration for VHF Scatterer in the Atmosphere (JWS01/02P/D 032) [Net] [Bib]

  2003: Non linear behavior of the earthquake rotation strain motion of the ground observed by the rotation seismometer [Net] [Bib]

  2003: Observation Net Work for Kushida's Method Empirical Earthquake Forcast Technique and Modification of Instrument (JWS01/02P/D 031) [Net] [Bib]

  2003: Rotation Component (Dynamic Strain) Seismometer Design and Observation (SS01/03A/D 049) [Net] [Bib]

  2004: Upper and middle crustal deformation of an arc arc collision across Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/wide angle reflection experiments [Net] [Bib]

  2006: Design of Rotation Seismometer and Non Linear Behaviour of Rotation Components of Earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Anomalous VHF radiowave transmissions as an earthquake precursor observed in the Erimo area, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

About this page: