nkysdb: 共著者関連データベース

SATO Hiroshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SATO Hiroshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  183: SATO Hiroshi

  61: HIRATA Naoshi

  58: IWASAKI Takaya

  31: KAWANAKA Taku

  26: ABE Susumu, ITO Tanio

  25: KATO Naoko

  22: IKEDA Yasutaka

  20: IMAIZUMI Toshifumi

  19: IKAWA Takeshi

  17: TAKEDA Tetsuya

  16: KURASHIMO Eiji

  14: MATSUTA Nobuhisa

  12: KAWASAKI Shinji

  11: IIDAKA Takashi, ISHIYAMA Tatsuya, MIYAUCHI Takahiro

  10: KATO Aitaro

  9: KASAHARA Keiji, KAWAMURA Tomonori, SAKAI Shin'ichi

  8: ELOUAI Driss, HYODO Masayuki, ITO Kiyoshi, KANEDA Yoshiyuki

  7: HASEGAWA Akira, KOKETSU Kazuki, KOSHIYA Shin, PANAYOTOPOULOS Yannis, UMINO Norihito

  6: FUJIOKA Kantaro, ISHII Teruaki, KOZAWA Takeshi, OKAYA David, YOSHIDA Takeyoshi

  5: CHO Ikuo, HARDER Steven, IMANISHI Kazutoshi, KAGOHARA Kyoko, KATOH Shigehiro, KODAIRA Shuichi, KUWAHARA Yasuto, MILLER Kate, NAKATA Takashi, ONISHI Masazumi, TAKESHITA Toru, TSUMURA Noriko

  4: ARAI Ryuta, HIRANO Naoto, MACHIDA Shiki, MATSUBARA Makoto, MORIYA Takeo, OKADA Tomomi, SAITO Hideo, YOSHIMOTO Kazuo, YOSHIOKA Toshikazu

  3: HAGIWARA Hiroko, IMAI Tomoko, KANAZAWA Toshihiko, KIKUCHI Shinsuke, KOSUGA Masahiro, NAKAGAWA Shigeki, NAKAJIMA Junichi, OGAWA Yujiro, OKADA Shinsuke, OKUNO Jun'ichi, PHILIP George, SHIMAMOTO Toshihiko, TOGO Masami, TSUTSUMI Akito

  2: ABE Shintaro, AIZAWA Kouji, ARAI Yoshimasa, ASANO Youichi, ECHIGO Tomoo, FUJISAWA Hiroatsu, HARAGUCHI Tsuyoshi, HASHIMA Akinori, HENRYS Stuart, HIGASHINAKA Motonori, ITO Hisao, ITOTA Chizu, KARANTH R.V., KARANTH Rama V., KAWAMOTO Eiko, KIDO Yukari, KIMURA Jun-Ichi, KIMURA Jun-ichi, KITABA Ikuko, KONO Yoshiteru, MAEDA Yasuo, MAHAJAN A.K., MAHAJAN Ambrish K., MALIK Javed N., MALIK Javid N., MIWA Atsushi, MIYAMACHI Hiroki, NAGAHASHI Yoshitaka, NAKADA Masao, NAKAMURA Kentaro, NAKANISHI Ayako, NODA Masaru, NODA Takako, OBARA Kazushige, OHTAKE Masakazu, OKAMOTO Shigeru, OKINO Kyoko, PARK Jin-Oh, SATO Haruo, SATO Taichi, SATO Takeshi, SATO Toshinori, SHIMIZU Nobuyuki, SHINOHARA Masanao, SHIOMI Katsuhiko, STERN Tim, TANIGUCHI Hidetsugu, TSUKAHARA Hiroaki, UMEDA Yasuhiro, WU Francis, YAMADA Ryoichi, YAMAMOTO Shuji, YAMANAKA Toshiro, YOSHII Toshikatsu

  1: ACOCELLA Valerio, ALAGHEBANDIAN Reza, AMANO Kazuo, ANADA Fumihiro, ARITA Kazunori, ASAO Kazumi, BISWAS Dipak K., BISWAS Dipak Kumar, BLOOMER Sherman, CAPUTO Riccardo, CHEN K.C., CHIBA Hitoshi, CHIBA Tae, CHOI Jae-Hwa, CHOI Yun-Soon, COFFIN Millard F., DANHARA Tohru, DICK Henry, FAURE Kevin, FUJII Masakazu, FUJII Toshitsugu, FUJIWARA Akira, FUJIWARA Satoshi, FURUYA Hiroshi, GAMO Toshitaka, HAKUNO Motohiko, HANADA Rui, HANDA Kumiko, HANYU Tomoko, HARADA Mao, HASEAGAWA Akira, HASEMI Akiko, HESSAMI Khaled, HICKEY-VARGAS Rosemery, HIGASHIKATA Toshihiko, HINO Ryota, HIRAKAWA Kazuomi, HIROSE Kotaro, HONDA Satoru, HONSUR M.H., HORI Muneo, HORITA Akiko, HUANG Bor-Shouh, HWA Chu Sheu, IGARASHI Toshihiro, IKAWA Hidemasa, IKAWA Takashi, IKEYA Motoji, IMAMURA Keiko, INABA Mitsuru, INAGAKI Fumio, INAZAKI Tomio, INGLE Stephanie, INOUCHI Noboru, ISHIBASHI Jun-ichiro, ISHIKAWA Masahiro, ISHIKAWA Naoto, ITAYA Tetsumaru, ITO Aki, ITO Yoshihiro, IWAKASI Takaya, IWATA Tomotaka, IWAWAKI Takaya, JARAULA Caroline Marie B., JI Xueping, KAGAMI Hiroshi, KAIP Galen, KAMEO Koji, KANAGAWA Kyuichi, KANEDA Heitaro, KANEDA Yoshiyjki, KANO Ken-ichi, KANO Naomi, KARIYA Chie, KASAYA Takafumi, KATO Hajime, KATO Shigehiro, KATO Wataru, KAWAI Nobuo, KAWAMOTO Tomohisa, KAWASAKI Sinji, KHATIB M.M., KIDO (NAKASA) Yukari, KIGUCHI Tsutomu, KIMURA Gaku, KIMURA Haruo, KINOSHITA Hajimu, KINOSHITA Shigeo, KIYONO Junji, KLINGEL Ralf, KOARAI Mamoru, KOBAYASHI Fumio, KOBAYASHI Reiji, KOJIMA Yuji, KOMADA Nozomi, KOSAKA Hideki, KUDO Takeshi, KURASHIMO Eji, KUROSAWA Hideki, KUROSAWA Masanori, KWIATKOWSKI Amy, LIEDL G.L., LIN Aiming, MAEGAKIUCHI Kenta, MAETO Kotaro, MAHONEY John J., MANSOUR Said, MATSUKURA Seiya, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUSHITA Mariko, MATSUURA Kou, MEGURO Kimiro, MINEMOTO Sumiyo, MISHIMA Toshiaki, MIWA Tetsuya, MIYASHITA Kaoru, MIYAWAKI Masahiro, MIYAZAKI Tomomi, MIYOSHI Youko, MIZOGAMI Tomoko, MIZUNO Mariko, MOGI Taro, MOHIUDDIN Mia Mohammad, MORI Ryota, MUELLER Karl, MURATA Akihiro, MUTO Tetsuji, NAGAHAMA Hiroyuki, NAKADA Setsuya, NAKAHARA Hisashi, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAMURA Ayako, NAKAMURA Toshio, NAKANISHI Masao, NAKAYA Hideo, NAKAYAMA Toshio, NASU Takayoshi, NG Chin Kheng, NIRATA Naoshi, NISHIMURA Takeshi, NO Tetsuo, NODA Katsuya, NOGUCHI Takeo, OBANA Koichiro, ODA Hirokuni, OGASAWARA Kenshiro, OGINO Sumiko, OHGUCHI Takeshi, OHIRA Hiroto, OHISHI Masazumi, OHMI Shiro, OHTAKE Masami, OHTOMO Yukiko, OKA Toshihide, OKAMOTO Takuji, OKUIKE Shiro, OKUMURA Koji, OMURA Akiko, ORITO Masayuki, OTSUKA Nobuo, Onboard Scientific Party, PHILIP Geprge, PRIMA Oky Dicky Ardiansyah, RASHID Towhida, SAEGUSA Haruo, SAHA S.K., SAITO Kazuo, SAKA Mamoru, SAKAI Shin'ich, SAKAI Shinichi, SAKAI Sin'ichi, SAKAMOTO Takeaki, SAKURAI Kenya, SANO Junpei, SATO Fumiaki, SATO Tamao, SATO Yasuhiko, SAVAGE Martha, SEAMA Nobukazu, SEKINE Shutaro, SERIZAWA Masato, SHEU Hwa Chu, SHIBAZAKI Bunichiro, SHIBUTANI Takuo, SHIGEMATSU Norio, SHIMADA Kazuhiko, SHISHIKURA Masanobu, SIRINGAN Fernando P., SUDA Shigeyuki, SUDO Toshio, SUTHERLAND Rupert, SUZUKI S., TAJIKARA Masayoshi, TAKAHASHI Akiko, TAKAHASHI Narumi, TAKANAMI Tetsuo, TAKEOKA Nanae, TAKIZAWA Shigeru, TANAKA Akiko, TANAKA Kazuo, TANAKA Torao, TANIGAWA Koichiro, TANIGUCHI Hitoshi, TASHIRO Katsuya, TATEISHI Masaaki, TODA Shigeru, TOMIOKA Naotaka, TOUTOUNCHI SHABESTARI Khosrow, TOWHATA Ikuo, TOYOSHIMA Tsuyoshi, TSUJIBATA Hirokazu, TSUNOGAE Toshiaki, TSURU Tetsuro, UEHARA Seiichiro, UEHIRA Kenji, UNE Hiroshi, URABE Atsushi, URASHIMO Eiji, VAN HORN Anne, VAN HORNE Anne, WANG Chien-Ying, WATAHIKI Fumiko, WATANABE Tokie, XUE Shunrong, YAMADA Tomoaki, YAMAGUCHI Kazuo, YAMAKITA Satoshi, YAMANAKA Chihiro, YAMASHITA Tohru, YEN Horng-Yuan, YIN Jiyun, YOKOKURA Takanobu, YOKOYAMA Yusuke, YOSHIDA Susumu, YUMUL Graciano, ZHAO Dapeng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1925: On the Palisade in Manchuria [Net] [Bib]

  1956: Chlorite from the Hitachi Mine, Ibaraki Prefecture [Net] [Bib]

  1976: Recent Crustal Movement in the Tokai District [Net] [Bib]

  1978: Some Precursors Prior to Recent Great Earthquakes along the Nankai Trough [Net] [Bib]

  1979: Crustal Deformation related to the Izu Oshima Kinkai Earthquake of 1978 [Net] [Bib]

  1983: Research on the Vertical Movements of the Crust Associated with Earthquake Swarms in Japan [Net] [Bib]

  1984: Hexagonal beta SiC Particles [Net] [Bib]

  1985: Source Characteristics of the 1983 Nihonkai Chubu (Japan Sea) Earthquake and Seismic Activity in Northern Tohoku Preceding to the Earthquake [Net] [Bib]

  1986: Miocene Molluscs from the Utsuno and Ginzan Formations, Ou Backbone Ranges, Northeast Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1986: Secular Crustal Strain in Eastern Taiwan and its Neotectonic Implication [Net] [Bib]

  1987: Tectonics Along Collision Boundaries Between the Eurasian and the Philippine Sea Plate [Net] [Bib]

  1988: Crustal Movement along a Collision Boundary of Plates ( Case of Eastern Taiwan ) [Net] [Bib]

  1991: Further Analysis of Clast Size Distribution in Pseutotachylytes: Implication for their Origin [Net] [Bib]

  1991: Relationship between tectonics, volcanism, sedimentation and basin development, Late Cenozoic, central part of Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1992: Constant Magma Supply and Constant Generation of Pyroclastic Flows During Eruption of Unzen dake, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  1992: Late Cenozoic Tectonic Evolution of the Central Part of Northern Honshu, Japan (II 6 10 P 6) [Net] [Bib]

  1992: Relationship between Large Scale Calderas and Tectonic Stress Regime, Late Neogene, Central Part of Northern Honshu, Japan (II 7 1 P 8) [Net] [Bib]

  1994: Preliminary Results of a Multi Approach Analysis to Estimate the Regional Stress Field of Central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1994: The relationship between late Cenozoic tectonic events and stress field and basin development in northeast Japan [Net] [Bib]

  1995: Deformational texture of spinel lherzolite with plagioclase lherzolite seams in the Horoman ultramafic body, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1995: Field Survey Report on Tsunami Disasters Caused by the 1993 Southwest Hokkaido Earthquake [Net] [Bib]

  1995: Onshore Tsunami Deposits Caused by the 1993 Southwest Hokkaido and 1983 Japan Sea Earthquakes [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Serpentinites from the Izu Bonin Mariana and Tonga Forearcs: Similarities and Differences (OG32B 2) [Net] [Bib]

  1997: A Comprehensive Study (Trenching, Drilling and Seismic Reflection Profiling) on the Eastern Marginal Fault Zone of the Yokote Basin, Northeast Japan [Net] [Bib]

  1997: Holocene fault activities along the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active faults zone, detected by trenching, drilling and Long Geo slicer [Net] [Bib]

  1997: Preliminary Report of the Damage Due to the Qayen Earthquake of 1997, Northeast Iran [Net] [Bib]

  1997: The geological age and paleoenvironments of hominid fossils from the Yuanmou Basin, Yunnan, southwestern China [Net] [Bib]

  1998: Characteristics of crustal strain in Korea inferred from geodetic data [Net] [Bib]

  1998: Deep to Shallow Seismic Reflection Profiles across the Active Senya Fault, Northern Honshu, Japan ( G71E 8) [Net] [Bib]

  1998: Integrated Passive and Active Seismic Experiment in the North eastern Honshu arc, Japan (S21B 4) [Net] [Bib]

  1998: Late Cenozoic Volcano Plutonic Island Arc Crowded with Valles type Calderas and its Transition to Andesitic Volcanic Arc in Northeastern Honshu, Japan (V22A 3) [Net] [Bib]

  1999: Delamination Wedge Structure beneath the Hidaka Collision Zone and Foreland/Hinterland Fold and Thrust Belts Revealed by Recent Seismic Reflection Studies [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Geological and Petrological Studies Near ODP Hole 735B, Atlantis 2 Fracture Zone; Initial Report of the MODE'98 Leg4 SHINKAI 6500 Dives (including D460) [Net] [Bib]

  1999: Geometry of active reverse faults in Northern Japan [Net] [Bib]

  1999: Geophysical features across the eastern Shikoku [Net] [Bib]

  1999: Geophysical features along subducted plate off Nankai trough to the eastern Shikoku (P057) [Net] [Bib]

  1999: New Features of Island Arc Crust inferred from Seismic Expeditions with Controlled Sources in Japan [Net] [Bib]

  1999: Shortening Deformation and Fault Geometry Detected by Active and Passive Seismic Experiments in the Central Part of Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Surface faults associated with the Qayen, northeast Iran, earthquake of May 10, 1997 [Net] [Bib]

  2000: Active thrust front structure examples from Japan [Net] [Bib]

  2000: Significance of deep geometry of active faults for evaluation of potential earthquakes [Net] [Bib]

  2000: Sulfide minerals as an indicator for petrogenesis and serpentinization of peridotites: An example from the Hayama Mineoka belt, central Japan [Net] [Bib]

  2001: Aftershock Distribution of the 1999 Chi Chi, Taiwan, Earthquake and Crustal Structure in the Source Region from an Explosion Reflection Survey [Net] [Bib]

  2001: Extensive surface deformation around Budharmora associated with the January 26, 2001 Republic Day (Bhuj) earthquake of India [Net] [Bib]

  2001: Heterogeneous Crustal Structure in the Focal Area of the 2000 Tottori ken Seibu Earthquake by Multi channel Aftershock Observations [Net] [Bib]

  2001: Holocene uplift derived from relative sea level records along the coast of western Kobe, Japan [Net] [Bib]

  2001: Imaging of P wave scatterer distribution near the aftershock area of the 2000 Tottori ken Seibu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2001: Isotopic Characteristics of Basalts From the Central Basin Fault, West Philippine Basin [Net] [Bib]

  2001: January 26, 2001, the Republic Day (Bhuj) earthquake of Kachchh and active faults, Gujarat, western India [Net] [Bib]

  2001: Late Cenozoic Tectonic Evolution of Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2001: Multi stage Evolution of the Tertiary Mineoka Ophiolite (Boso Peninsula, Japan) at a TTT Triple Junction in the NW Pacific as Revealed by New Geochemical and Age Constraints [Net] [Bib]

  2001: Origin of magnetic dipole anomaly of Shikoku An example of utilization of Jamstec Frontier Database sytem [Net] [Bib]

  2001: Petrological Characteristics of Upper Mantle Peridotites from the Izu Ogasawara Mariana Palau Yap and Tonga Forearcs: Relation to Troodos and Semail Ophiolites [Net] [Bib]

  2001: Recent progress on deep seismic profiling across active faults in Japan [Net] [Bib]

  2001: Reflection Survey Using P S Converted Wave [Net] [Bib]

  2001: Seismic Reflection Image of Lithospheric Structure Beneath Shidara, Using Explosive Sources from the 2001 Deep Seismic Profiling in Central Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic reflection survey of the deep structure of Nagamachi Rifu fault, Northeast Japan [Net] [Bib]

  2001: Surface Deformations and Active Faults Active Faults [Net] [Bib]

  2001: Surface Deformations and Active Faults Surface Deformation around Budharmora [Net] [Bib]

  2001: Tectonic evolution of Nagamachi Rifu fault, NE Japan [Net] [Bib]

  2002: Deep seismic reflection profiling across the Ou Backbone range, northern Honshu Island, Japan [Net] [Bib]

  2002: Late Holocene diatom assemblages and sea level observation at a site in Okayama City along the northeastern coast of the Seto Inland Sea [Net] [Bib]

  2002: Seismological features of island arc crust as inferred from recent seismic expeditions in Japan [Net] [Bib]

  2002: Serpentines as a capsule of the deep subsurface biosphere: Evidence from the Chamorro Seamount, Mariana forearc [Net] [Bib]

  2002: Tectonic evolution and deep to shallow geometry of Nagamachi Rifu Active Fault System, NE Japan [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath the Large Collapse Calderas in the NE Honshu Arc, Japan (V08/04A/D 023) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure around the Northern Part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL), Central Japan, from Refraction/Wide Angle Reflection Data (SS03/07A/A02 008) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of Central Japan Obtained from Seismic Surveys Role of Structure in Megathrust Earthquake Occurrence (SS03/08A/D 102) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structures Associated with Accretion and Collision Processes in Hokkaido, Japan, from Reinterpretations on Recent Seismic Expeditions (SS03/08A/D 106) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic Ridge Subduction at an Inter Seismic Locked Zone in the Eastern Nankai Trough Deduced from Onshore Offshore Wide Angle Seismic Survey (SS03/08A/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Profiling of Metropolitan Areas in Japan for Strong Ground Motion Evaluation: Preliminary Results of Boso 2002 and Sagami 2003 (SS03/08A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling Across the Northern Fossa Magna : the ERI 1997 and the JNOC 1996 Seismic Lines, Active Faults and Geological Structure (T12C 0487) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling across the Northern Fossa magna: the ERI 1997 and the JNOC 1996 seismic lines, reprocessing and geological interpretation(P154) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling in the Source Region of the 1923 Kanto Earthquake (S51G 01) [Net] [Bib]

  2003: Deep geometry and evolution of the northern part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan, revealed by Seismic profiling (T11A 01) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of mantle crust thermal structures in the late Cenozoic NE Honshu arc, Japan (V31C 0945) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of the Northern Part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line Revealed by Deep Seismic Profiling, Central Japan (SS03/04P/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Holocene crustal movement along the coast of western Kobe and the 1995 Kobe Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2003: Imaging of Scatterer and their Geological Interpretation around the Active Faults in Japan (SS03/04P/A03 008) [Net] [Bib]

  2003: Low Fold Seismic Reflection Image of the Outer Zone, SW Japan (SS03/07A/A02 006) [Net] [Bib]

  2003: Regional Characterization of the Crust in Metropolitan Area for Prediction of Strong Ground Motion (S52B 0140) [Net] [Bib]

  2003: Shallow Fault Geometry and Slip Partitioning Associated with the Iweate Ken Nairiku Hokubu Earthquake of 1998 (M6.1), Northern Honshu, Japan (SS03/08A/D 035) [Net] [Bib]

  2003: Shortening deformation of the back arc rift basin in the central northern Honshu, Japan (T12C 0472) [Net] [Bib]

  2003: Structure and Behavior of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line, Central Japan, in Quaternary Time: Partitioning of Slip on an Oblique Slip Fault Zone (SS03/04P/A03 007) [Net] [Bib]

  2003: Sub Millennial Scale Features of the Matuyama Brunhes Polarity Transition in a Core from Osaka Bay, Southwestern Japan (GA1.05/02A/A08 003) [Net] [Bib]

  2004: CCP stacking and prestack migration of teleseismic P SV converted wave : An application to receiver functions with dense seismic arrays for deep crustal structure across the Itoigawa Shizuoka tectonic line, Centra Japan [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern Fossa Magna region, central Japan, modeled from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern part of Fossa Magna region, central Japan, from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling across the Northern Fossa Magna : the ERI 1997 and the JNOC 1996 Seismic Lines, Active Faults and Geological Structures [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling across the Northern Fossa Magna: the ERI 1997 and the JNOC 1996 Seismic Lines, Active Faults and Geological Structure model [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling in the Tokyo Metropolitan Areas for Strong Ground Motion Evaluation (299 26) [Net] [Bib]

  2004: Deep seismic reflection profiling across the Northern Fossa Magna: The ERI 1997 and the JNOC 1996 seismic lines, active faults and geological structures [Net] [Bib]

  2004: Detailed Upper Crustal Structure across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line from the 2002 Seismic Expedition [Net] [Bib]

  2004: Formation and Shortening Deformation of Back Arc Rift Basins revealed by Deep Seismic Profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan [Net] [Bib]

  2004: Formation and shortening deformation of a back arc rift basin revealed by deep seismic profiling, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Geophysical and Geological Characterization of the crust in the northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Has the plate boundary shifted from central Hokkaido to the eastern part of the Sea of Japan? [Net] [Bib]

  2004: Imaging of scatterer and their geological interpretation around the active faults in Japan [Net] [Bib]

  2004: Lower crustal fluid distribution in the northeastern Japan arc revealed by high resolution 3D seismic tomography [Net] [Bib]

  2004: Mineral Compositions of MORB from the Australian AntarcticDiscordance(AAD): Implications for Mantle Source Characteristics [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine sea palte structure beneath the central Honshu island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Seismic Reflection Profiling across the Source Fault of the 2003 Miyagi ken Hokubu Earthquake, Northeastern Japan: Basin Inversion of the Miocene Back Arc Rift (12 27) [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line at Matsumoto, Central Japan : strike slip faulting on an inclined fault [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line at Matsumoto, Central Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj 6.4), NE Japan: basin inversion of miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj6.4), NE Japan : basin inversion of Miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: The Slip Rate along the Northern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan [Net] [Bib]

  2005: Earthquake Source Fault Beneath Tokyo [Net] [Bib]

  2005: Fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Geologic fault model based on the high resoution seismic reflection profile and aftershock distribution associated with the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake (M6.8), central Japan [Net] [Bib]

  2005: Imaging of the crust using aftershocks of the 2000 western Tottori prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Relationship between geologic structure and the source fault of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Active tectonics of Senya thrust system and its evolution, Northeast Japan (T31B 0172) [Net] [Bib]

  2006: Deep Seismic Surveys in the Kinki District: Shingu Maizuru Line [Net] [Bib]

  2006: Deep seismic reflection profiling across the Median Tectonic Line in the Kii Peninsula, SW Japan(T33A 0500) [Net] [Bib]

  2006: Distribution and Characteristics of the Slope Failures Triggered by Northern Pakistan Earthquake by Satellite Image Analysis [Net] [Bib]

  2006: Evaluation of Holocene crustal movement in the Ako Plain, western Japan [Net] [Bib]

  2006: Fault reactivation and active tectonics on the fore arc side of the back arc rift system, NE Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Mega thrust and Intra slab Earthquakes beneath Tokyo Metropolitan Area(S31C 03) [Net] [Bib]

  2006: Millennial to submillennial scale features of the Matuyama Brunhes geomagnetic polarity transition from Osaka Bay, southwestern Japan [Net] [Bib]

  2006: Petrological and geochimical study of the Indian Ocean MORB from the Rodriguez Triple Junction, Indian Ocean(B31B 1104) [Net] [Bib]

  2006: Prestack Imaging of Teleseismic Body Waves: A Comparison of Multimode Receiver Function Migration and Seismic Interferometry(S11B 06) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Sections across Hokkaido Crustal Deformation Associated with Arc Arc Collision (JPT P02) [Net] [Bib]

  2006: Seismicity and Crustall Structure along the Southern Japanese Alps Segment of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line(T42B 01) [Net] [Bib]

  2007: Coseismic fault related fold model, growth structure, and the historic multisegment blind thrust earthquake on the basement involved Yoro thrust, central Japan [Net] [Bib]

  2007: Depleted mantle wedge and sediment fingerprint in unusual basalts from the Manihiki Plateau, central Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2007: Estimation of eruptive ages of the late Pleistocene tephra layers derived from Daisen and Sambe Volcanoes based on AMS 14C dating of the moor sediments at Ohnuma Moor in the Chugoku Mountains, Western Japan [Net] [Bib]

  2007: Geologic evolution of Japanese islands: insight from deep seismic profiling [Net] [Bib]

  2007: Interaction between two subducting plates under Tokyo and its possible effects on seismic hazards [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of crustal structure using scattered teleseismic waves [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of sedimentary basins using local earthquake coda(S31A 0211) [Net] [Bib]

  2007: Paleoenvironmental changes during marine oxygen isotope stage 11 from diatom fossils of an Osaka Bay core [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Deep geometry of active faults in the Kinki triangle, central Japan: Results of deep seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  2008: Geologic structure of the source area of 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake: insight from seismic profiling (A22 08) [Net] [Bib]

  2008: Imaging of the earthquake source fault of the 2007 Noto Hanto earthquake (M6.9), central Japan [Net] [Bib]

  2008: P and S wave velocity structure in and around the Itoigawa Shizuoka tectonic Line(ISTL) fault system (B42 02) [Net] [Bib]

  2008: Relationship between Crustal Structure and Seismicity beneath the Northwestern Part of the Kanto Plain, Central Japan (B42 01) [Net] [Bib]

  2008: Seismic basement structure in the Kanto, Japan inferred from the seismic interferometry of strong motion records (Y3 201) [Net] [Bib]

  2009: A bump on the upper surface of the Philippine Sea plate beneath the Boso Peninsula, Japan inferred from seismic reflection surveys: A possible asperity of the 1703 Genroku earthquake [Net] [Bib]

  2009: Active nappe with a high slip rate: Seismic and gravity profiling across the southern part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Collision and subduction structure of the Izu Bonin arc, central Japan, revealed by refraction/wide angle reflection analysis [Net] [Bib]

  2009: Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 2002 [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Knocker catalogue of the Mineoka ophiolite belt, Boso Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2009: On going orogenic processes beneath Japanese islands : insight from deep seismic profiling (S 35) [Net] [Bib]

  2009: Subsurface geometry and structural evolution of the eastern margin fault zone of the Yokote basin on seismic reflection data, northeast Japan [Net] [Bib]

  2010: Seismicity and crustal structure in the vicinity of the southern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line [Net] [Bib]

  2011: Estimation of total lateral displacement including strike?slip offset and broader drag deformation on an active fault: Tectonic geomorphic and paleomagnetic evidence on the Tanna fault zone in central Japan [Net] [Bib]

  2011: MIS 21 and the Mid Pleistocene climate transition: Climate and sea level variation from a sediment core in Osaka Bay, Japan [Net] [Bib]

  2011: Petrology and Mineralogy of Mantle Peridotites from the Southern Marianas [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Deep reflections at 22 29 s TWTT from beneath theWellington region, New Zealand, and possible implications for structure and thickness of the lithosphere [Net] [Bib]

  2012: Development of active fault related folds revealed by high resolution seismic reflection profiling in the Niigata Basin, central Japan [Net] [Bib]

  2012: Evolution and crustal architecture of inverted back arc basin, Niigata, central Japan [Net] [Bib]

  2012: Reprocessing of offshore seismic reflection data and their structural interpretation on the hangingwall above a megathrust genrated the gigantic 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Active blind thrusts beneath the Tokyo metropolitan area: Seismic hazards and inversion tectonics [Net] [Bib]

  2013: Crustal structure of the Izu collision zone in central Japan from seismic refraction data [Net] [Bib]

  2013: Holocene relative sea level change and rate of sea level rise from coastal deposits in the Toyooka Basin, western Japan [Net] [Bib]

  2013: Magmatic activities on the Southwest Indian Ridge between 35 degrees E and 40 degrees E, the closest segment to the Marion hotspot [Net] [Bib]

  2013: Mg rich clay mineral formation associated with marine shallow water hydrothermal activity in an arc volcanic caldera setting [Net] [Bib]

  2013: Relative sea level changes during the Holocene in Bangladesh [Net] [Bib]

  2014: Contrasting subduction structures within the Philippine Sea plate: Hydrous oceanic crust and anhydrous volcanic arc crust [Net] [Bib]

  2014: Evolution of late Cenozoic magmatism and the crust mantle structure in the NE Japan Arc [Net] [Bib]

  2014: Investigating the role of the Itoigawa Shizuoka tectonic line in the evolution of the Northern Fossa Magna rift basin (SSS34 P14) [Net] [Bib]

  2014: Investigating the role of the Itoigawa Shizuoka tectonic line towards the evolution of the Northern Fossa Magna rift basin [Net] [Bib]

  2014: Records and causes of Holocene salinity shifts in Laguna de Bay, Philippines [Net] [Bib]

  2014: The source fault of the 1983 Nihonkai–Chubu earthquake revealed by seismic imaging [Net] [Bib]

  2015: Reactivation of an old plate interface as a strike slip fault in a slip partitioned system: Median Tectonic Line, SW Japan [Net] [Bib]

  2015: SAHKE seismic scatter imaging of subduction beneath Wellington, North Island, New Zealand [Net] [Bib]

  2015: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the Northern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (S21 04) [Net] [Bib]

  2016: Brief sea level fall event and centennial to millennial sea level variations during Marine Isotope Stage 19 in Osaka Bay, Japan [Net] [Bib]

  2016: High resolution 3D seismic reflection imaging across active faults and its impact on seismic hazard estimation in the Tokyo metropolitan area [Net] [Bib]

  2016: Origin of magnetic highs at ultramafic hosted hydrothermal systems: Insights from the Yokoniwa site of Central Indian Ridge [Net] [Bib]

  2016: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the northern Itoigawa Shizuoka tectonic line derived by the aftershock sequence of the 2014M 6.7 Northern Nagano earthquake [Net] [Bib]

  2016: Simulation of tectonic evolution of the Kanto Basin of Japan since 1Ma due to subduction of the Pacific and Philippine Sea plates and the collision of the Izu Bonin arc [Net] [Bib]

About this page: