nkysdb: 共著者関連データベース

KAWANAKA Taku 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KAWANAKA Taku")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  38: KAWANAKA Taku

  31: SATO Hiroshi

  20: HIRATA Naoshi, IWASAKI Takaya

  16: ABE Susumu

  13: IKAWA Takeshi

  12: KATO Naoko

  10: IKEDA Yasutaka, ITO Tanio

  7: KURASHIMO Eiji, TAKEDA Tetsuya

  6: ITO Kiyoshi, KASAHARA Keiji, KAWASAKI Shinji, MATSUTA Nobuhisa

  5: KOZAWA Takeshi

  4: IMAIZUMI Toshifumi, KOKETSU Kazuki, SAITO Hideo

  3: AOKI Yutaka, ASAKAWA Eiichi, ELOUAI Driss, HASEGAWA Akira, IMAI Tomoko, KAGOHARA Kyoko, KIKUCHI Shinsuke, KOSHIYA Shin, MATSUNAGA Jun, MIYAUCHI Takahiro, OKADA Shinsuke, TSUMURA Noriko, UMINO Norihito

  2: ARAI Yoshimasa, FUJISAWA Hiroatsu, HIGASHINAKA Motonori, IIDAKA Takashi, ISHII Yoshinori, KANAZAWA Toshihiko, KAWAMURA Tomonori, KOMADA Nozomi, MIYAZAKI Teruki, MURAKAMI Yutaka, OBARA Kazushige, OHTAKE Masakazu, OKADA Tomomi, OKAMOTO Shigeru, OKAYA David, ONISHI Masazumi, ROKUGAWA Shuichi, SATO Haruo, SHIOMI Katsuhiko, TSUKAHARA Hiroaki, YAMAMOTO Shuji, YOSHIMOTO Kazuo

  1: ABE Shintaro, ANADA Fumihiro, ARAKAWA Yasushi, ARITA Kazunori, HAGIWARA Hiroko, HANADA Rui, HARDER Steven, IKAWA Hidemasa, IRIKURA Kojiro, ISHIMARU Tsuneari, ISHIYAMA Tatsuya, ITO Hisao, IWAWAKI Takaya, KANO Ken-ichi, KATO Aitaro, KAWASAKI Sinji, KOBAYASHI Reiji, MATSUBARA Makoto, MOGI Taro, MORIYA Takeo, NAKAGOME Osamu, NAKAMURA Ayako, NAKAO Shinsuke, NISHIMURA Takeshi, NODA Masaru, NOGUCHI Takeo, OGAWA Katsuo, OGAWA Katsuro, OHKAWA Siro, OKAZAKI Kaneo, SAKA Mamoru, SAKAI Shinichi, SAKAI Sin'ichi, SANO Junpei, SASADA Masakatsu, SATO Fumiaki, SATO Toshinori, SERIZAWA Masato, SHISHIKURA Masanobu, SUDA Shigeyuki, SUZUKI Katsuko, TAJIKARA Masayoshi, TAKAMI Akira, TAKEUCHI Akira, UMEDA Yasuhiro, WATAHIKI Fumiko, YOSHIDA Susumu


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1980: Characteristics of Microtremors on Ground with Discontinuous Underground Structure [Net] [Bib]

  1990: Seismic Tomography Measurements in a Highly Fractured Area: Part 1 [Net] [Bib]

  1991: Cross Well Tomography Experiment in a Highly Fractured Area [Net] [Bib]

  1992: Seismic Tomography measurements in a Highly Fractured Area: Part 2 [Net] [Bib]

  1993: Seismic Ray Tracing Using Linear Traveltime Interpolation [Net] [Bib]

  2001: Seismic reflection survey of the deep structure of Nagamachi Rifu fault, Northeast Japan [Net] [Bib]

  2001: Super Deep Seismic Reflection Profiling in the Southern Part of Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling in the Source Region of the 1923 Kanto Earthquake (S51G 01) [Net] [Bib]

  2003: Deep geometry and evolution of the northern part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan, revealed by Seismic profiling (T11A 01) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of the Northern Part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line Revealed by Deep Seismic Profiling, Central Japan (SS03/04P/A03 009) [Net] [Bib]

  2004: CCP stacking and prestack migration of teleseismic P SV converted wave : An application to receiver functions with dense seismic arrays for deep crustal structure across the Itoigawa Shizuoka tectonic line, Centra Japan [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling in the Tokyo Metropolitan Areas for Strong Ground Motion Evaluation (299 26) [Net] [Bib]

  2004: Detailed Upper Crustal Structure across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line from the 2002 Seismic Expedition [Net] [Bib]

  2004: Formation and Shortening Deformation of Back Arc Rift Basins revealed by Deep Seismic Profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan [Net] [Bib]

  2004: Formation and shortening deformation of a back arc rift basin revealed by deep seismic profiling, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Geophysical and Geological Characterization of the crust in the northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine sea palte structure beneath the central Honshu island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Seismic Reflection Profiling across the Source Fault of the 2003 Miyagi ken Hokubu Earthquake, Northeastern Japan: Basin Inversion of the Miocene Back Arc Rift (12 27) [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj 6.4), NE Japan: basin inversion of miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj6.4), NE Japan : basin inversion of Miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2005: Earthquake Source Fault Beneath Tokyo [Net] [Bib]

  2006: Deep Seismic Surveys in the Kinki District: Shingu Maizuru Line [Net] [Bib]

  2006: Deep seismic reflection profiling across the Median Tectonic Line in the Kii Peninsula, SW Japan(T33A 0500) [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Prestack Imaging of Teleseismic Body Waves: A Comparison of Multimode Receiver Function Migration and Seismic Interferometry(S11B 06) [Net] [Bib]

  2007: Imaging of the Mozumi Sukenobe fault, Hida district, central Japan, by the seismic reflection method [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of crustal structure using scattered teleseismic waves [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of sedimentary basins using local earthquake coda(S31A 0211) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Deep geometry of active faults in the Kinki triangle, central Japan: Results of deep seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  2008: Geologic structure of the source area of 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake: insight from seismic profiling (A22 08) [Net] [Bib]

  2008: Imaging of the earthquake source fault of the 2007 Noto Hanto earthquake (M6.9), central Japan [Net] [Bib]

  2009: A bump on the upper surface of the Philippine Sea plate beneath the Boso Peninsula, Japan inferred from seismic reflection surveys: A possible asperity of the 1703 Genroku earthquake [Net] [Bib]

  2009: Active nappe with a high slip rate: Seismic and gravity profiling across the southern part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

About this page: