nkysdb: 共著者関連データベース

KATO Naoko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KATO Naoko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  28: KATO Naoko, SATO Hiroshi

  15: ABE Susumu

  12: KAWANAKA Taku

  9: HIRATA Naoshi

  8: ISHIYAMA Tatsuya, IWASAKI Takaya

  6: ITO Tanio, KOSHIYA Shin

  5: IKEDA Yasutaka, IMAIZUMI Toshifumi

  4: IKAWA Takeshi, KAWASAKI Shinji, SAITO Hideo

  3: ITO Kiyoshi, KAGOHARA Kyoko, KASAHARA Keiji, KURASHIMO Eiji, OKADA Shinsuke, TAKEDA Tetsuya

  2: ELOUAI Driss, IIDAKA Takashi, KANAZAWA Toshihiko, TODA Shigeru

  1: ABE Shintaro, ANADA Fumihiro, ARAI Yoshimasa, CLARINGBOULD Johan, ECHIGO Tomoo, HAGIWARA Hiroko, HANADA Rui, HIRAKAWA Kazuomi, IMAI Tomoko, INABA Mitsuru, IWAWAKI Takaya, KAIP Galen, KATO Aitaro, KATO Hajime, KAWAI Nobuo, KAWAMOTO Tomohisa, KAWAMURA Tomonori, KIKUCHI Shinsuke, KOBAYASHI Kenta, KOKETSU Kazuki, KOZAWA Takeshi, KURASHIMO Eji, KWIATKOWSKI Amy, MATSUBARA Makoto, MATSUTA Nobuhisa, MILLER Kate, MIYAUCHI Takahiro, MOGI Taro, NAKAYAMA Toshio, NODA Masaru, NOGUCHI Takeo, OGINO Sumiko, OHISHI Masazumi, OKAYA David, ORITO Masayuki, SAKA Mamoru, SAKAI Shin'ich, SAKAI Shinichi, SAKAI Sin'ichi, SATO Fumiaki, SERIZAWA Masato, SHIRAISHI Kazuya, TAKESHITA Toru, TATEISHI Masaaki, TOYOSHIMA Tsuyoshi, UMINO Norihito, VAN HORN Anne, VAN HORNE Anne, WATAHIKI Fumiko, YOSHIDA Susumu


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Seismic Reflection Image of Lithospheric Structure Beneath Shidara, Using Explosive Sources from the 2001 Deep Seismic Profiling in Central Japan [Net] [Bib]

  2003: Shortening deformation of the back arc rift basin in the central northern Honshu, Japan (T12C 0472) [Net] [Bib]

  2004: Deep seismic reflection profiling across the Northern Fossa Magna: The ERI 1997 and the JNOC 1996 seismic lines, active faults and geological structures [Net] [Bib]

  2004: Has the plate boundary shifted from central Hokkaido to the eastern part of the Sea of Japan? [Net] [Bib]

  2004: Seismic Reflection Profiling across the Source Fault of the 2003 Miyagi ken Hokubu Earthquake, Northeastern Japan: Basin Inversion of the Miocene Back Arc Rift (12 27) [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj 6.4), NE Japan: basin inversion of miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the source fault of the 2003 Northern Miyagi earthquake (Mj6.4), NE Japan : basin inversion of Miocene back arc rift [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2005: Geologic fault model based on the high resoution seismic reflection profile and aftershock distribution associated with the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake (M6.8), central Japan [Net] [Bib]

  2005: Relationship between geologic structure and the source fault of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Deep seismic reflection profiling across the Median Tectonic Line in the Kii Peninsula, SW Japan(T33A 0500) [Net] [Bib]

  2006: Fault reactivation and active tectonics on the fore arc side of the back arc rift system, NE Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Sections across Hokkaido Crustal Deformation Associated with Arc Arc Collision (JPT P02) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Deep geometry of active faults in the Kinki triangle, central Japan: Results of deep seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  2008: Geologic structure of the source area of 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake: insight from seismic profiling (A22 08) [Net] [Bib]

  2008: Imaging of the earthquake source fault of the 2007 Noto Hanto earthquake (M6.9), central Japan [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Development of active fault related folds revealed by high resolution seismic reflection profiling in the Niigata Basin, central Japan [Net] [Bib]

  2012: Evolution and crustal architecture of inverted back arc basin, Niigata, central Japan [Net] [Bib]

  2013: Active blind thrusts beneath the Tokyo metropolitan area: Seismic hazards and inversion tectonics [Net] [Bib]

  2015: Reactivation of an old plate interface as a strike slip fault in a slip partitioned system: Median Tectonic Line, SW Japan [Net] [Bib]

  2016: High resolution 3D seismic reflection imaging across active faults and its impact on seismic hazard estimation in the Tokyo metropolitan area [Net] [Bib]

  2016: Structural evolution of the southern margin of the Sea of Japan: implications from recently obtained seismic data (SIT11 05) [Net] [Bib]

  2017: Geometry and slip rates of active blind thrusts in a reactivated back arc rift using shallow seismic imaging: Toyama basin, central Japan [Net] [Bib]

  2017: Structures and active tectonics of compressionally reactivated back arc failed rift across the Toyama trough in the Sea of Japan, revealed by multiscale seismic profiling [Net] [Bib]

About this page: