nkysdb: 共著者関連データベース

IKAWA Takeshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "IKAWA Takeshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  44: IKAWA Takeshi

  28: ITO Tanio

  19: SATO Hiroshi

  17: HIRATA Naoshi

  15: IWASAKI Takaya

  13: KAWANAKA Taku

  11: TSUMURA Noriko

  10: ABE Susumu

  8: ITO Kiyoshi

  7: KASAHARA Keiji

  6: ARITA Kazunori

  5: KOKETSU Kazuki

  4: ABE Shintaro, IKAWA Takashi, KATO Naoko, KAWAMURA Tomonori, KIMURA Gaku, KURASHIMO Eiji, MIYAUCHI Takahiro, MORIYA Takeo, ONISHI Masazumi

  3: HARDER Steven, IKAWA Hidemasa, IKEDA Yasutaka, KIKUCHI Shinsuke, KOBAYASHI Yoshimasa, KOZAWA Takeshi, MATSUTA Nobuhisa, OKAYA David, SHIMIZU Nobuyuki, SHINOHARA Masanao

  2: AOKI Yutaka, ASADA Masaaki, ASO Hiroo, FUJIWARA Akira, HORIE Shoji, IMAIZUMI Toshifumi, KAMIYAMA Kokichi, KAWASAKI Shinji, KAZUKA Takuro, KITAOKA Koichi, KOMADA Nozomi, KUBOTERA Akira, MAEDA Takuya, MATSUBARA Makoto, MILLER Kate, NAKAGAWA Ichiro, OHTA Yoichi, OKUIKE Shiro, SAITO Hideo, SUDO Yasuaki, SUZUKI Katsuko, TAKAHASHI Akihisa, TAKEDA Tetsuya, TAKEMURA Keiji, TAMANO Toshiro, WATANABE Teruo, YAMAKITA Satoshi, YAMAMOTO Shuji, YUSA Yuki

  1: ABE Taisuke, ADACHI Ikuhisa, ARAI Ryoyu, ARAI Yoshimasa, BROWN Larry D., CHEN Chih-Yen, ELOUAI Driss, HAGIWARA Hiroko, HASEGAWA Akira, HIGASHINAKA Motonori, IIDAKA Takashi, IMAI Tomoko, ISHIMARU Tsuneari, ISHIYAMA Tatsuya, ITO Hisao, IWAWAKI Takaya, KAGOHARA Kyoko, KANAO Masaki, KANEDA Yoshiyuki, KAO Ming-Chien, KAWABE Yoshiaki, KAWASAKI Sinji, KOBAYASHI Reiji, KODAIRA Shuichi, KOJIMA Yuji, KURODA Tohru, KURODA Toru, LEE Min, MATSUZAWA Akira, MATSUZAWA Shinichi, MIWA Atsushi, MIYAMACHI Hiroki, MUKAI Atsushi, MURATA Akihiro, NAKAMURA Ayako, NISHIDA Yasunori, NISHIZAWA Osamu, OHMI Shiro, OHTAKE Masakazu, SAITO Matsuhiko, SAKAI Shin'ichi, SAKAI Sin'ichi, SANO Junpei, SATO Takeshi, SATO Toshinori, SATOH Hideyuki, SAWADA Shinkei, SHISHIKURA Masanobu, SUDA Shigeyuki, SUZUKI Hiroyoshi, TAKAMI Akira, TAKEMOTO Shuzo, TAKEUCHI Akira, TODA Shigeru, TOMURA Motoshi, UMEDA Yasuhiro, UMINO Norihito, YAMAMIZU Fumio, YAMAMOTO Akihiko, YOSHIMOTO Kazuo


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1980: Structure of the Japan Trench Subduction Zone, from Multi Channel Seismic Reflection Records [Net] [Bib]

  1983: Compressional Wave Velocity Analyses for Suboceanic Basement Reflectors in the Japan Trench and Nankai Trough Based on Multichannel Seismic Reflection Profiles [Net] [Bib]

  1990: Seismic Characteristics of the Weight Dropping Source [Net] [Bib]

  1991: Reflection Profiles of the Active Seismic and Volcanic Region off the East Coast of Izu Peninsula [Net] [Bib]

  1992: Underground structure and magmatic activity of Izu Oshima volcano, Japan as inferred from seismic reflection survey [Net] [Bib]

  1993: Seismic reflection studies of the Median Tectonic Line ( MTL ) eastern Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  1994: Basic Study of the Shallow High Resolution Seismic Reflection Method (Comparison Experiment of Seismic Wave Generators) [Net] [Bib]

  1994: Basic study of the shallow high resolution seismic reflection method [Net] [Bib]

  1994: Seismic Reflection Survey of the Subsurface Structure of Beppu Bay, Japan [Net] [Bib]

  1996: An Interpretation of Seismic Reflection Profile across Median Tectonic Line, Eastern Shikoku, Based on Laboratory Seismic Impedance Measurement [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Gently north dipping Median Tectonic Line (MTL) revealed by recent seismic reflection studies, southwest Japan [Net] [Bib]

  1996: Seismic Reflection Survey of the Subsurface Structure of Beppu Bay, Japan [Net] [Bib]

  1996: Seismic reflection profile and tectonics of the Hidaka collision zone, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1996: Structural relationship between the superficial active fault system and the subsurface main fault(s) of the 1995 Hyogo Ken Nanbu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  1997: Improvement of data acquisition for high resolution seismic surveys on Awaji Island, southwestern Japan [Net] [Bib]

  1998: Crustal structure and tectonics of the Hidaka Collision Zone, Hokkaido (Japan), revealed by vibroseis seismic reflection and gravity surveys [Net] [Bib]

  1998: Deep to Shallow Seismic Reflection Profiles across the Active Senya Fault, Northern Honshu, Japan ( G71E 8) [Net] [Bib]

  1999: Delamination Wedge Structure beneath the Hidaka Collision Zone and Foreland/Hinterland Fold and Thrust Belts Revealed by Recent Seismic Reflection Studies [Net] [Bib]

  1999: Delamination wedge structure beneath the Hidaka Collision Zone, Central Hokkaido, Japan inferred from seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: Improved Subsurface Imaging of Deep Seismic Data in Areas with Rugged Topography and Crooked line Geometries [Net] [Bib]

  2001: Recent progress on deep seismic profiling across active faults in Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic reflection survey of the deep structure of Nagamachi Rifu fault, Northeast Japan [Net] [Bib]

  2001: Super Deep Seismic Reflection Profiling in the Southern Part of Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2002: Deep seismic reflection profiling across the Ou Backbone range, northern Honshu Island, Japan [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Profiling of Metropolitan Areas in Japan for Strong Ground Motion Evaluation: Preliminary Results of Boso 2002 and Sagami 2003 (SS03/08A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling in the Source Region of the 1923 Kanto Earthquake (S51G 01) [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic reflection experiment using a dense receiver and sparse shot technique for imaging the deep structure of the Median Tectonic Line(MTL) in east Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  2003: Delamination Wedge Subduction System and a Foreland Fold and Thrust Belt Associated with the Collision between the Kuril and the Northeast Japan Arcs, Hokkaido Japan (SS03/04A/A03 005) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of the Northern Part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line Revealed by Deep Seismic Profiling, Central Japan (SS03/04P/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Three Dimensional Seismic Structure Beneath the Southernmost part of the Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan (SS03/08A/D 008) [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling in the Tokyo Metropolitan Areas for Strong Ground Motion Evaluation (299 26) [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2005: Earthquake Source Fault Beneath Tokyo [Net] [Bib]

  2006: Deep Seismic Surveys in the Kinki District: Shingu Maizuru Line [Net] [Bib]

  2006: Deep seismic reflection profiling across the Median Tectonic Line in the Kii Peninsula, SW Japan(T33A 0500) [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Reflection Imaging of the Lithosphe in the Lutzow Holm Complex, Eastern Dronning Maud Land, East Antarctica, Derived From Seal Deep Seismics(S41A 1308) [Net] [Bib]

  2006: Tidal strain observations in Chu Chie, Taiwan [Net] [Bib]

  2007: Imaging of the Mozumi Sukenobe fault, Hida district, central Japan, by the seismic reflection method [Net] [Bib]

  2009: A bump on the upper surface of the Philippine Sea plate beneath the Boso Peninsula, Japan inferred from seismic reflection surveys: A possible asperity of the 1703 Genroku earthquake [Net] [Bib]

  2009: Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 2002 [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Subsurface geometry and structural evolution of the eastern margin fault zone of the Yokote basin on seismic reflection data, northeast Japan [Net] [Bib]

About this page: