nkysdb: 共著者関連データベース

SHINOHARA Masanao 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SHINOHARA Masanao")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  167: SHINOHARA Masanao

  98: KANAZAWA Toshihiko

  66: HINO Ryota, SUYEHIRO Kiyoshi

  60: YAMADA Tomoaki

  59: MOCHIZUKI Kimihiro

  41: NAKAHIGASHI Kazuo

  33: SHIOBARA Hajime

  32: UEHIRA Kenji

  31: ARAKI Eiichiro

  29: SATO Toshinori

  25: KANEDA Yoshiyuki

  24: KODAIRA Shuichi

  21: HIRATA Naoshi

  20: TAKAHASHI Narumi

  19: NISHINO Minoru

  18: KASAHARA Junzo, MURAI Yoshio, SAKAI Shin'ichi

  15: ITO Yoshihiro

  14: OBANA Koichiro, TAKANAMI Tetsuo

  13: FUJIE Gou, YAMAMOTO Yojiro

  12: MOCHIZUKI Masashi

  11: FUKAO Yoshio, KUWANO Asako, MACHIDA Yuya, SATO Takeshi, TOKUYAMA Hidekazu

  10: MIKADA Hitoshi, TAIRA Asahiko

  9: HIRATA Kenji

  8: IWASAKI Takaya, SHIMIZU Hiroshi, SUGIOKA Hiroko, SUZUKI Kensuke

  7: AZUMA Ryosuke, TANAKA Masayuki

  6: PARK Jin-Oh

  5: AOKI Gen, ARNEY James E., CARLSON Richard L., DOWNEY Warna S., EINAUDI Florence, ESCUTIA Carlota, HAGGAS Sarah L., HAYASAKA Yasutaka, HORNER-JOHNSON Benjamin C., ITO Tanio, KAIHO Yuka, KLAUS Adam, MANDERNACK Kevin W., MCCARTHY Francine M.G., MIURA Seiichi, MIYAMACHI Hiroki, MOBERLY Ralph, PEDERSEN Rikke Ohlensch laeger, SACKS Selwyn, SAGER William W., SALIMULLAH Ali R.M., WERNER Carl-Dietrich, YAGI Takeo, YONESHIMA Shinji

  4: FUKANO Tetsuo, KURASHIMO Eiji, LINDE Alan, NAKAMURA Yasuyuki, NAKANISHI Ayako, NISHIZAWA Azusa, SAKAI Shinichi, SATAKE Kenji, SHIMAMURA Hideki, SHINBO Takashi, SUETSUGU Daisuke, TSUMURA Noriko, WATANABE Tomoki, YAKIWARA Hiroshi

  3: ARAKI Ei'ichiro, ASHI Juichiro, FUJIMOTO Hiromi, FUJIOKA Kantaro, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IKAWA Takeshi, ISSE Takehi, ITO Aki, KATO Aitaro, KINOSHITA Hajimu, MAEDA Takuto, MIURA Ryo, NAKAMURA Mikako, NO Tetsuo, OKADA Tomomi, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKENAKA Hiroshi, TANIOKA Yuichiro, TSUSHIMA Hiroaki, YAMAMOTO Fujio, YAMANAKA Yoshiko

  2: ABE Masao, AMAMIYA Shinichiro, AOYAGI Yasuhira, ARISAKA Michio, ATNAFU Debebe Kifle, AZUMA Ryusuke, FUJII Yushiro, FURUMURA Takashi, GOTO Kazuhiko, HASHIMOTO Shinichi, ISEZAKI Nobuhiro, ITO Shinobu, KAME Nobuki, KAMIMURA Aya, KARP Boris Y., KATAO Hiroshi, KAWAKATSU Hitoshi, KINOSHITA Masataka, KOKETSU Kazuki, KONO Akihiro, KURAMOTO Shin'ichi, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUWO Norimichi, NAKAO Shigeru, NAKATA Shunichi, NISHIMURA Yuichi, OBARA Kazushige, OHTA Yusaku, SATO Hiroshi, SEGAWA Jiro, SHIMIZU Nobuyuki, Shipboard scientific party, UCHIDA Kazunari, UHIRA Kouichi, YAMAZAKI Akira, YOSHIZAWA Kazunori, YOSHIZAWA Takashi

  1: ABE Shintaro, AKUHARA Takeshi, AMAMIYA Shin'ichiro, AMANO Hiroshi, AOIKE Kan, AOKI Eiichiro, ARAI Eiichiro, ARAI Ryoyu, ARAKI Eichiro, ARAKI Eiichirou, ARAYA Akito, ARITA Kazunori, ARIYOSHI Keisuke, AZUMA Ryousuke, BEAUDUIN Raoul, BERTOLINI Alessandro, CARP Boris, DE RONDE Cornel, DESALVO Riccardo, DIEKMANN Bernard, ENESCU Bogdan, FISCHER Karen M., GENDRON James, GILL James B., GUSMAN Aditya, GUSMAN Aditya Riadi, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HAGIWARA Hiroko, HASEGAWA Akira, HASEGAWA Seiya, HASEGAWA Yohei, HASHIMOTO Shin'ichi, HAYAKAWA Tadaaki, HAYASHI Yutaka, HIKIMA Kazuhito, HINO Ryo, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRANO Syuichiro, HORI Mio, ICHIJO Kazuhiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IKAWA Hidemasa, IKAWA Takashi, ISHIZUKA Osamu, ITO Masakazu, IWAI Kazuhisa, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKi Takaya, JANUSZCZAK Nicole, KARATO Shun-ichiro, KARP Boris Ya., KATSUMATA Kei, KAWAHARADA Yoshiharu, KAWAI Kenji, KIM Han-Joon, KIMURA Gaku, KIMURA Kazuhiro, KIMURA Shozo, KISIMOTO Kiyoyuki, KIYOKAWA Schoichi, KOBAYASHI Reiji, KODAIRA Shunichi, KODERA Toru, KOHNO Yuhki, KOJIMA Yoshie, KT94-9 Ship-board Scientists, KUBO Atsuki, KULINICH Ruslan G., KUMAR Plakash, KURAMOTO Shin'ich i, KURAMOTO Shinichi, LEE Shiann-Jong, Leg 186 Science Party, MAEDA Kenji, MAKINO Yumi, MASSOTH Gary, MATSUMOTO Hiroyuki, MATSUOKA Hirokazu, MCHIZUKI Kimihiro, MINATO Kouetsu, MIYAKE Hiroe, MOCHIZUKI Kinihiro, MOGHADDAM Peyman Poor, MONTAGNER Jean-Paul, MORITA Sumito, MORITA Yuichi, MORIYA Takeo, MURAI Yoshi, MURAKAMI Makoto, MURAYAMA Takayuki, MURAYAMA Tomoaki, NAKA Jiro, NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Masao, NAKATANI Yukihiro, NAMBU Hiroki, NEGISHI Hiroaki, NISHIMURA Takuya, NOGUCHI Shinako, OBARA Koichiro, OBATA Koichiro, ODP Log195 Shipboard Scientific Party, OHMI Shiro, OKANO Osamu, OKAWARA Nariaki, OKI Satoko, OLUGBOJI Tolulope Morayo, ORCUTT John, PARADIS Geoge, PARK Jeffrey, ROE Kevin, ROMANOWICZ Barbara, SAITO Ichisuke, SAITO Masaki, SAITO Saneatsu, SAKAI Shin’ichi, SALISBURY Matthew H., SANO Osamu, SATO Atsushi, SATO Takesi, SAVOV Ivan P., SHIMAHURA Hideki, SHITASHIMA Kiminori, SHITO Azusa, SIMIZU Hiroshi, STEPHEN Ralph A., SUEHIRO Kiyoshi, SUYAHERO Kiyoshi, SUZUKI Syuichi, TAHARA Michitaka, TAKAHASHI Naruki, TAKAHASHI Narummi, TAKAHASHI Tsutomu, TAKAMORI Akiteru, TAKANAMI Tesuo, TAKANAMI Tstsuo, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKEDA Naoto, TAKEMURA Shunsuke, TAMURA Yoshihiko, TANAKA-NAKANO Akiko, TOBITA Mikio, TSUNOGAI Urumu, UCHIDA Naoki, UENO Tomotake, UHIRA Kohichi, UMAKOSHI Kodo, URABE Taku, USUI Norihisa, UTADA Hisashi, WATANABE Atsushi, YAMADA Takuji, YAMAGUCHI Takashi, YAMASHITA Mikiya, YAMAZAKI Katsuyuki, YOKOTA Yusuke, YOSHIDA Yasuhiro, YOSHIKAWA Sumio, YOSHIMOTO Kazuo, YTOW Nozomi, ZHAO Dapeng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Broadband Downhole Digital Seismometer Experiment at Site 794: a Technical Paper [Net] [Bib]

  1992: Crustal Structure of the Northern Izu Bonin Arc Trench System Investigated by Multichannel and Single Channel Seismic Reflection Profiling (I 3 25 P 19) [Net] [Bib]

  1992: Deep seismic imaging of trench island arc back arc system at Izu Bonin convergent margin (II 4 4 P 4) [Net] [Bib]

  1992: Evolution of Oceanic Island Arc Crust inferences from the Northern Izu Bonin Arc Investigation (T42D 10) [Net] [Bib]

  1992: Morphology and Structure of Northern Izu Bonin Arc Trench System as Revealed by IZANAGI Seafloor Sidescan Image (I 3 25 P 22) [Net] [Bib]

  1992: Oceanic Crust in the Japan Basin of the Japan Sea by the 1990 Japan USSR Expedition [Net] [Bib]

  1992: Performance of the Ocean Broadband Downhole Seismometer at Site 794 [Net] [Bib]

  1992: Seafloor Imaging System IZANAGI for Mapping around Japan (II 4 5 P 9) [Net] [Bib]

  1992: Seismic Evidence of Anisotropy in the Yamato Basin Crust [Net] [Bib]

  1992: Seismic crustal structure of the Japan Basin and the Yamato Basin, the Japan Sea (II 4 1 O 2) [Net] [Bib]

  1994: High Resolution Velocity Analysis of Ocean Bottom Seismometer Data by the tau rho Method [Net] [Bib]

  1995: Active Hydrothermal Systems of a Super fast Spreading Ridge, Southern East Pacific Rise (13 degrees 58 minutes to 18 degrees 26 minutes S) [Net] [Bib]

  1995: Marine seismic reflection and refraction surveys of the southern Ryukyu Island Arc [Net] [Bib]

  1995: Ocean Downhole Seismic Project [Net] [Bib]

  1996: Aftershocks and Faults of the Hyogo ken Nanbu Earthquake beneath Akashi Strait [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Seismic Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Southern Ryukyu Island Arc (T31D 12) [Net] [Bib]

  1996: Seismic evidence for streteched continental crust in the Japan Sea [Net] [Bib]

  1996: Structural relationship between the superficial active fault system and the subsurface main fault(s) of the 1995 Hyogo Ken Nanbu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure of a Complex Plate Collision Subduction Zone, the Eastern Nankai Trough from an Extensive OBS Profiles (T41A 18) [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure off Fukushima, the Southern Japan Trench Subduction Zone, from Wide angle Seismic Data (S21B 6) [Net] [Bib]

  1998: Heterogeneous Crustal Structure and its Relation to Seismic Activities in Forearc Slope of Japan Trench using Ocean Bottom Seismomenters (S21B 7) [Net] [Bib]

  1998: Heterogeneous crustal structure across a seismic block boundary along the Nankai Trough [Net] [Bib]

  1998: Implications from the seismic crustal structure of the northern Izu Bonin arc [Net] [Bib]

  1998: Multichannel and Wide Angle Ocean Bottom Seismic Studies at the NANKAI trough Seismogenic Zone (T41A 19) [Net] [Bib]

  1998: Nature and growth rate of the Northern Izu Bonin (Ogasawara) arc crust and their implications for continental crust formation [Net] [Bib]

  1998: Seafloor and Borehole Seismic Station in Western Pacific (S42B 8) [Net] [Bib]

  1998: Seismic Reflection Imaging of Interplace Seismic Zone in Northern Japan Trench (S21B 9) [Net] [Bib]

  1998: Seismic record of tectonic evolution and backarc rifting in the southern Ryukyu island arc system [Net] [Bib]

  1999: Crustal Structure around 18 degrees 22 minutes S Overlapping Spreading Center on the East Pacific Rise [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: Delamination wedge structure beneath the Hidaka Collision Zone, Central Hokkaido, Japan inferred from seismic reflection profiling [Net] [Bib]

  1999: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from Ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  1999: Monitoring plate subduction in the Japan Trench [Net] [Bib]

  1999: Seismic anisotropy structure beneath the Hidaka Collision Zone, central Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1999: Seismic scatterer distribution in the western Hidaka mountains, northern Japan, using vibrators offline recorders [Net] [Bib]

  1999: Seismicity around plate boundary off Fukushima, Japan, using earthquakes with similar waveforms [Net] [Bib]

  1999: Up dip Limit of Interplate Earthquakes Along rhe Nankai Trough Inferred From OBS Seismicity Observations [Net] [Bib]

  2000: Western Nankai Trough seismogenic zone: Results from a wide angle ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2001: Borehole Seismological Observatory [Net] [Bib]

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in the Japan Trench subduction area: Imaging of plate boundary using reflection phase [Net] [Bib]

  2001: Explanatory Notes [Net] [Bib]

  2001: Hammer Drill Sites (1180 1182) [Net] [Bib]

  2001: Imaging of the Deep Structure by Long Term Broad Band OBSs Trans PHS Profile and NW Pacific WP 2 site [Net] [Bib]

  2001: Leg 191 Summary [Net] [Bib]

  2001: Micro seismicity around the seaward updip limit of the 1946 Nankai earthquake dislocation area [Net] [Bib]

  2001: Micro seismicity off Cape Muroto Along the Nankai Trough Seismogenic Zone Detected by a Series of OBS Observations [Net] [Bib]

  2001: Performance of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 2 in the Northwestern Pacific Basin [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of the margins of the southern and southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2001: Site 1179 [Net] [Bib]

  2001: Surface Wave Velocity map of the Western Pacific Ocean from the Records of the WP 2 Ocean Borehole and Surrounding Island Stations [Net] [Bib]

  2001: WP 1 Seafloor Borehole Broadband Seismological Observatory in the West Philippine Basin [Net] [Bib]

  2002: A significant relation between seismic activities and reflection intensities in the Japan Trench region [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure study at the Izu Bonin subduction zone around 31 degrees N: implicatons of serpentinized materials alond the subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2002: Deep Sea Borehole Observatories Ready and Capturing Seismic Waves in the Western Pacific [Net] [Bib]

  2002: Deep crustal structure of the eastern Nankai Trough and Zenisu Ridge by dense airgun OBS seismic profiling [Net] [Bib]

  2002: Heterogeneous structure across the source regions of the 1968 Tokachi Oki and the 1994 Sanriku Haruka Oki earthquakes at the Japan Trench revealed by an ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2003: Borehole Geophysical Observatories in the Western Pacific (JSA11/02P/D 005) [Net] [Bib]

  2003: Borehole Observatories beneath Japan Trench Forearc (JSS03/04A/D 010) [Net] [Bib]

  2003: Long Term Broadband Ocean Bottom Observation with Mobility (JSS03/04A/D 013) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Strong Plate Boundary P P Reflections and low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (T52B 0257) [Net] [Bib]

  2003: Micro Earthquake in Subduction Seismogenic Zone as Indicator of Partially Locked Transition Zone; Results of Earthquake Monitoring in the Western Nankai Trough (SS03/04A/A03 004) [Net] [Bib]

  2003: Microearthquake seismicity in relation to double convergence around the Solomon Islands arc by ocean bottom seismometer observation [Net] [Bib]

  2003: Microseismicity at the seaward updip limit of the western Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: P P Reflectivity Mapping of the Plate Boundary in the Japan Trench Subduction Zone (SS03/08A/D 001) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Noise Levels of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific (JSS03/04A/D 012) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of Interplate Seismogenic Zone in the Southern Japan Trench from SP Converted Phases (SS03/08A/D 101) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle in the Incipient Stage of Back Arc Rifting Northernmost Okinawa Trough (SS03/08A/D 118) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Izu Ogasawara (Bonin) Mariana Oceanic Island Arc (T31A 04) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (SS03/08A/D 120) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (T52B 0252) [Net] [Bib]

  2003: Seismic activity in the Japan Trench forearc from network observation in the seafloor (T41E 03) [Net] [Bib]

  2003: Seismic structure of uppermost mantle and crust beneath West Philippine Basin and Kyusyu Palau ridge by seafloor borehole seismometer, OBS and airgun experiment (S31F 0824) [Net] [Bib]

  2003: Seismic velocity structure in the Australian Antarctic Discordance, Segment B4 revealed by airgun OBS experiment (S21F 0396) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity along the Nankai trough seismogenic zone : results from micro seismicity observations using ocean bottom seismographs (T41E 04) [Net] [Bib]

  2003: Temporal Variation of Ambient Seismic Noise of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 1 in the West Philippine Basin (S52D 0159) [Net] [Bib]

  2003: Tomography of P Wave Velocity Structure in the Aftershock Area of the 1993 Off Northwest Hokkaido Earthquake (M7.8) (SS03/08A/D 114) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Improvement of Seismic Observation in the Ocean by Use of Seafloor Boreholes [Net] [Bib]

  2004: P wave velocity structure in the northern part of the central Japan Basin, Japan Sea with ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure of the crust and uppermost mantle in the incipient stage of back arc rifting northernmost Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2004: Seismological structure and implications of collision between the Ontong Java Plateau and Solomon Island Arc from ocean bottom seismometer airgun data [Net] [Bib]

  2005: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  2005: Intense PP reflection beneath the aseismic forearc slope of the Japan Trench subduction zone and its implication of aseismic slip subduction [Net] [Bib]

  2005: Mantle Discontinuity Depths beneath the West Philippine Basin from Receiver Function Analysis of Deep Sea Borehole and Seafloor Broadband Waveforms [Net] [Bib]

  2005: Subduction of the Woodlark Basin at New Britain Trench, Solomon Islands region [Net] [Bib]

  2005: Urgent aftershock observation of the 2004 off the Kii Peninsula earthquake using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 26 December 2004 Sumatra Andaman earthquake from ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Crustal Structure beneath the Source Region of Repeating M7 class Earthquakes off Ibaraki Prefecture(T11G 05) [Net] [Bib]

  2006: Crustal structure along the southern Kuril Trench obtained by a wide angle refraction/reflection seismic survey(T21A 0395) [Net] [Bib]

  2006: Data Recovery from Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific and Ambient Seismic NoiseLevel Changes(S11A 0190) [Net] [Bib]

  2006: Deep sea borehole seismological observatories in the Western Pacific: temporal variation of seismic noise level and event detection [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: Leg 195 Synthesis: Site 1201 A Geological and Geophysical Section in the West Philippine Basin from the 660 km Discontinuity to the Mudline [Net] [Bib]

  2006: Ocean Seismic Observatories [Net] [Bib]

  2006: P wave velocity structure of the margin of the southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Seismic Velocity Structure in the Focal Area of the Miyagi Oki Earthquake Revealed by Double Difference Tomography(T21A 0396) [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional shear wave structure beneath the Philippine Sea from land and ocean bottom broadband seismograms [Net] [Bib]

  2006: Uppermost Mantle and Crustal P and S Waves Structure beneath the Northwestern Pacific Basin Using Airguns, OBSs and Borehole Broadband Seismometer(S53A 1308) [Net] [Bib]

  2007: Crustal features along the southern Kuril Trench, Japan, obtained by a refraction/reflection seismic survey(T53A 1113) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure around the asperity regions of large earthquakes along the southernmost Kuril trench revealed by two Airgun OBS seismic profilings(TE53A 1107) [Net] [Bib]

  2007: Focal mechanism distribution of main and after shock of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by using radiation pattern of P and S wave(T53A 1111) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Seafloor borehole seismic observatories in the western Pacific and upper mantle and crustal structure beneath the northwestern Pacific basin(S23A 1108) [Net] [Bib]

  2008: A trial to detect postseismic crustal deformation near the trench by analyzing seafloor borehole data (Y4 222) [Net] [Bib]

  2008: Aftershock observation of the Noto Hanto earthquake in 2007 using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: An Innovation targeting a Dense Ocean Bottom Seismic Monitoring Network IP enables 40 Earthquake Observatory nodes (C32 05) [Net] [Bib]

  2008: Comparison Between Aftershock Distribution and Interplate Slip by Using OBSs Observation Data of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) (S52A 01) [Net] [Bib]

  2008: Folded Pendulum Tiltmeter for Borehole/Ocean Bottom Observations (X3 092) [Net] [Bib]

  2008: Geometry of plate boundary around Japan Kuril Trench junction derived from 3D seismic tomography by using LT OBS network (X4 027) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Seamount Induced Weak Interplate Coupling and its Relation to Repeating M 7 Earthquakes (X4 030) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Velocity Structure of Subducting Pacific Ocean Slab Near Japan Trench Deduced by Airgun OBS Surveys (U51C 07) [Net] [Bib]

  2008: Seismological section of the northwestern Pacific basin from sediment to upper mantle (X2 054) [Net] [Bib]

  2008: Sharp Lithosphere Asthenosphere Boundaries of Oceanic Plates (U43B 0063) [Net] [Bib]

  2008: Spatial Heterogeneity of the Mantle Wedge Structure Corresponding to Interplate Coupling in NE Japan Forearc Region (U53A 0054) [Net] [Bib]

  2008: Spatial heterogeneity of the mantle wedge structure and interplate coupling in the NE Japan forearc region [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Tomographic imaging in the off Miyagi forearc region by joint inversion using both active and passive source data (X4 029) [Net] [Bib]

  2008: Upper mantle and crustal seismic structure beneath the Northwestern Pacific Basin using a seafloor borehole broadband seismometer and ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Weak Interplate Coupling Induced by Seamount Subduction: Involvement of Fluid Migration in Determining Seismogenic Character (U53A 0060) [Net] [Bib]

  2008: Weak Interplate Coupling by Seamounts and Repeating M 7 Earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Seismic structure of the upper mantle beneath the Philippine Sea from seafloor and land observation: Implications for mantle convection and magma genesis in the Izu Bonin Mariana subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Fault Model of 2007 M=6.8 Chuetsu Oki Earthquake, Central Japan, Constructed Using Geodetic Data [Net] [Bib]

  2010: Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long term OBS observations [Net] [Bib]

  2010: Source Fault of the 2007 Chuetsu oki, Japan, Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Mantle wedge structure in the Miyagi Prefecture forearc region, central northeastern Japan arc, and its relation to corner flow pattern and interplate coupling [Net] [Bib]

  2011: Near field tsunami forecasting using offshore tsunami data from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Significant tsunami observed at ocean bottom pressure gauges during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Spatial distribution of earthquakes off the east coast of the Kanto region along the Japan Trench deduced from ocean bottom seismographic observations and their relations with the aftershock sequence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Tsunami source of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Joint inversion of strong motion, teleseismic, geodetic, and tsunami datasets for the rupture process of the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2012: Normal faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2012: Seismicity near the hypocenter of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake deduced by using ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2012: Was the 1952 Tokachi oki earthquake (Mw= 8.1) a typical underthrust earthquake?: Plate interface reflectivity measurement by an air gun ocean bottom seismometer experiment in the Kuril Trench [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Along trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Segmentation of the Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Seismic and Tsunami Wave Propagation of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake as Inferred from the Tsunami Coupled Finite Difference Simulation [Net] [Bib]

  2013: Seismic structure of the extended continental crust in the Yamato Basin, Japan Sea, from ocean bottom seismometer survey [Net] [Bib]

  2014: New compact ocean bottom cabled seismometer system deployed in the Japan Sea [Net] [Bib]

  2014: Structural heterogeneities around the megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore seismic observations [Net] [Bib]

  2015: Changes in seismicity before and after the 2011 Tohoku earthquake around its southern limit revealed by dense ocean bottom seismic array data [Net] [Bib]

  2015: Deep slab dehydration and large scale upwelling flow in the upper mantle beneath the Japan Sea [Net] [Bib]

  2015: Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real time tsunami forecasting [Net] [Bib]

  2016: Foreshock activities before the 2011 Tohoku Oki Earthquake (SSS02 18) [Net] [Bib]

  2016: Nature of the seismic lithosphere asthenosphere boundary within normal oceanic mantle from high resolution receiver functions [Net] [Bib]

  2016: Spatio temporal foreshocks distribution of the 2011 Tohoku Oki earthquake based on the OBS observation (S08 P16) [Net] [Bib]

  2017: Detection of vertical motion during a slow slip event off the Boso Peninsula, Japan, by ocean bottom pressure gauges [Net] [Bib]

  2017: Fault Slip Distribution of the 2016 Fukushima Earthquake Estimated from Tsunami Waveforms [Net] [Bib]

  2017: Fault slip distribution of the 2016 Fukushima earthquake estimated from tsunami waveforms (HDS14 P01) [Net] [Bib]

  2017: Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan [Net] [Bib]

About this page: