nkysdb: 共著者関連データベース

MATSUWO Norimichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "MATSUWO Norimichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  20: MATSUWO Norimichi

  17: SHIMIZU Hiroshi

  10: UEHIRA Kenji

  8: UMAKOSHI Kodo

  7: MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi

  5: MIYAMACHI Hiroki

  4: WATANABE Atsushi

  3: UCHIDA Kazunari

  2: AOYAMA Hiroshi, IIO Yoshihisa, KANAZAWA Toshihiko, KOHNO Yuhki, MAEKAWA Tokumitsu, MORI Takehiko, NAKAHIGASHI Kazuo, OHSHIMA Mitsutaka, OHTA Kazuya, OIKAWA Jun, OKADA Tomomi, ONISHI Masazumi, ONIZAWA Shin'ya, OSHIMA Hiromitsu, SHINOHARA Masanao, SUZUKI Atsuo, TAKAHASHI Hiroaki, TSUTSUI Tomoki, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Tomoaki, YAMAMOTO Keigo

  1: ENESCU Bogdan, FUJINAWA Akihiko, FUKUI Risaku, GOTO Kazuhiko, HASHIMOTO Shin'ichi, HINO Ryota, HIRANO Syuichiro, HIRATA Naoshi, HORI Mio, ICHIYANAGI Masayoshi, IWASAKI Takaya, KAGIYAMA Tsuneomi, KAMADA Masaakira, KAME Nobuki, KATAO Hiroshi, KOHNO Yuki, MATSUMOTO Kaoru, MOCHIZUKI Kimihiro, MORI Hitoshi Y., NAKAO Shigeru, NISHINO Minoru, OHMINATO Takao, OKADA Hiromu, SAITO Masaki, SHIGA Toru, SHINZATO Noriko, SUMITA Mari, TAIRA Taka'aki, TAKAMURA Nami, TANAKA Satoru, UCHIDA Naoki, UENO Tomotake, UI Tadahide, URABE Taku, YAGI Takeo


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1989: Emission Rates of Sulfur Dioxide from Some Volcanoes in Japan [Net] [Bib]

  1989: Seismic Activity and Tectonic Stress in the Unzen Volcanic Region [Net] [Bib]

  1993: Seismic Observations and Infrared Thermal Surveys of the 1990 1993 Eruption of Unzen Volcano [Net] [Bib]

  1999: Generation of block and ash flows during the 1990 1995 eruption of Unzen Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2003: Conduit Imaging for Unzen Volcano, Kyushu, Japan by Seismic Reflection Survey (V10/01A/D 015) [Net] [Bib]

  2003: Fan Shooting Reflection Profile in Unzen Volcano (V10/01A/D 011) [Net] [Bib]

  2003: Pressure Sources Beneath Unzen Volcano Inferred from Geodesic Survey (V12/01P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Redetermination of Hypocenters by Use of Three Dimensional Velocity Structure in Unzen Volcano (V10/01A/D 017) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Activity Associated with the Endogenous Growth of Lava Dome at Unzen Volcano, Japan (V10/01A/D 014) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2003: Seismological Study on the Magma Ascent Path of Unzen Volcano (V10/01P/A01 006) [Net] [Bib]

  2005: Imaging of the surbsurface structure and magma feeding system of Unzen Volcano [Net] [Bib]

  2005: Seismicity associated with the emergence of a dacite lava dome at Unzen Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2005: Seismicity during the growth of a dacite lava dome at Unzen Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Shear wave polarization anisotropy in and around the focal region of the 2005 West off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2007: P wave velocity structure of Usu volcano: Implication of structural controls on magma movements and eruption locations [Net] [Bib]

  2007: Seismic Reflection Survey of the Crustal Structure beneath Unzen Volcano, Kyushu, Japan(11 P 14) [Net] [Bib]

  2009: Basement structure of Hokkaido Komagatake Volcano, Japan, as revealed by artificial seismic survey [Net] [Bib]

About this page: