nkysdb: 共著者関連データベース

YAKIWARA Hiroshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YAKIWARA Hiroshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  29: YAKIWARA Hiroshi

  15: IGUCHI Masato

  13: MIYAMACHI Hiroki

  8: GOTO Kazuhiko

  7: OIKAWA Jun, TAMEGURI Takeshi

  6: NAKAO Shigeru, UEHIRA Kenji

  5: NAKAMICHI Haruhisa, SHIMIZU Hiroshi, YAMADA Tomoaki

  4: AOYAMA Hiroshi, MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAHIGASHI Kazuo, NISHIMURA Takeshi, SHINOHARA Masanao

  3: HENDRASTO Muhamad, HINO Ryota, IKUTA Ryoya, KAKUTA Toshiki, KANAZAWA Toshihiko, KUNITOMO Takahiro, OHTA Yusaku, UMAKOSHI Kodo, WATANABE Toshiki, YAMAOKA Koshun

  2: HIRANO Syuichiro, HIRATA Kenji, HIRATA Naoshi, ITO Yoshihiro, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKI Takaya, KANDA Wataru, KAWAGUCHI Ryohei, KOBAYASHI Reiji, KODAIRA Shuichi, MACHIDA Yuya, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUWO Norimichi, MORITA Yuichi, MURAI Yoshio, OBANA Koichiro, OGAWA Yasuo, SATO Toshinori, SHINBO Takashi, SHIOBARA Hajime, SUPARMAN Yasa, TAKAHASHI Hiroaki, TAKAHASHI Narumi, UCHIDA Kazunari, UEDA Hideki, YAMADA Taishi

  1: AIZAWA Koki, ALANIS Paul Karson, AZUMA Ryusuke, ENESCU Bogdan, FUKUZUMI Takahiro, GESHI Nobuo, GODA Masaji, GOTO Kazuhiro, HASHIMOTO Shin'ichi, HASHIMOTO Takeshi, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRABAYASHI Jun-ichi, HIRAI Yu'ichi, HIRANO Shuichiro, HIRANO Shuichirou, HIRAO Shuichiro, HORI Mio, ICHIHARA Hiroshi, ICHIHARA Mie, ICHIYANAGI Masayoshi, IIO Yoshihisa, INOUE Hiroyuki, ISSE Takehi, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KAME Nobuki, KANAGAKI Chikara, KANEDA Yoshiyuki, KASAYA Takafumi, KATAO Hiroshi, KINOSHITA Kisei, KOHNO Yuhki, KOYAMA Takao, KOZONO Tomofumi, MAEDA Yuta, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSUE Shinichi, MERA Ryoma, NISHINO Minoru, NO Tetsuo, NOGAMI Kenji, OBARA Kazushige, OHKURA Takahiro, OHMINATO Takao, OKADA Tomomi, OSHIMA Hiromitsu, SAIGA Atsushi, SAITO Masaki, SAKAI Shin'ichi, SHIMANO Taketo, SIMIZU Hiroshi, SONODA Tadaomi, SUGANO Takayuki, TAMURA Yoshiaki, TANAKA Minoru, TSUSHIMA Hiroaki, TSUTSUI Tomoki, TUPPER Andrew, UCHIDA Naoki, UEKI Sadato, UENO Tomotake, URABE Taku, UTSUGI Mitsuru, WATANABE Atsushi, YAGI Takeo, YAMASHITA Yusuke, YOKOO Akihiko, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1999: Fine Structure of Aftershock Distribution of the 1997 Northwestern Kagoshima Earthquakes with a Three dimensional Velocity Model [Net] [Bib]

  1999: Fine structure of aftershock distribution of the 1997 Northwestern Kagoshima Earthquakes with a three dimensional velocity model [Net] [Bib]

  2002: Three Dimensional Seismic Velocity Structure of the Crust and Uppermost Mantle Beneath Kyushu, Japan, Derived from Local Earthquake Data [Net] [Bib]

  2003: Ground and Satellite Observations of Eruptions and Plumes at Suwanosejima (JSV02/01P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Source Mechanisms of Volcanic Explosion Revealed by Geophysical Observations at Sakurajima, Suwanosejima and Semeru volcanoes(V31G 03) [Net] [Bib]

  2007: Crustal Deformation Derived from Continuous GPS Observation in Nothern Part of Kinko Bay, Kagoshima, Japan(12 P 19) [Net] [Bib]

  2007: Source Process of Eruption Earthquake at Suwanosejima Volcano, Japan(11 P 82) [Net] [Bib]

  2008: Mechanism of explosive eruption revealed by geophysical observations at the Sakurajima, Suwanosejima and Semeru volcanoes [Net] [Bib]

  2008: Microearthquake seismicity and focal mechanisms of the west off Kyushu, Japan (the northern part of Okinawa trough), derived from Ocean Bottom Seismometer data (X2 023) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Temporal changes in electrical resistivity at Sakurajima volcano from continuous magnetotelluric observations [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2013: A3: Suwanosejima Lighthouse of East China Sea: Ongoing strombolian activity and proximal facies of the 1813 eruption [Net] [Bib]

  2013: Active monitoring at Active Volcano Performance of ACROSS at Sakurajima volcano, Japan(2C O13) [Net] [Bib]

  2013: Active monitoring at active Volcanoes Monitoring temporal change of transfer function in Sakurajima volcano, Japan(2C P14) [Net] [Bib]

  2013: Crustal deformation due to sub Pulinian eruption in Shinmoedake, Kirishima, Japan in 2011(2F P12) [Net] [Bib]

  2013: Evolution of seismic reflectors beneath Sakurajima Volcano after 2008, revealed through the rounds of controlled source seismic experiments(2A O26) [Net] [Bib]

  2013: Mechanism of small vulcanian eruptions at Suwanosejima volcano, Japan, as inferred from precursor inflations and tremor signals [Net] [Bib]

  2013: Resistivity structure around the Aira caldera, SW Japan, inferred from the magnetotelluric measurements(2D P8) [Net] [Bib]

  2013: Seismic and geodetic precursors of small vulcanian eruptions at Suwanose jima volcano, Japan(2I O16) [Net] [Bib]

  2013: Seismic and tilt observation of vulcanian explosions at Lokon Empung volcano, Northern Sulawesi, Indonesia(2I P6) [Net] [Bib]

  2013: Three dimensional seismic velocity structure of the upper crust beneath Kirishima Volcanoes derived from local earthquake data(1B P24)(postere session) [Net] [Bib]

  2013: Tomographic image of the crust beneath the Aira caldera in southern Kyushu(1B P5) [Net] [Bib]

  2013: Volume change of the magma reservoir relating to the 2011 Kirishima Shinmoe dake eruption Charging, discharging and recharging process inferred from GPS measurements [Net] [Bib]

  2015: A subsurface structure change associated with the eruptive activity at Sakurajima volcano, Japan, inferred from an accurately controlled source [Net] [Bib]

  2016: Initial phases of explosion earthquakes accompanying Vulcanian eruptions at Lokon Empung volcano, Indonesia [Net] [Bib]

About this page: