nkysdb: 共著者関連データベース

AZUMA Ryusuke 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "AZUMA Ryusuke")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: AZUMA Ryusuke, HINO Ryota, MACHIDA Yuya, MOCHIZUKI Kimihiro, MURAI Yoshio, SATO Toshinori, SHINOHARA Masanao, YAMADA Tomoaki

    1: HIRATA Kenji, HIRATA Naoshi, ISSE Takehi, ITO Yoshihiro, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KANAZAWA Toshihiko, KANEDA Yoshiyuki, KODAIRA Shuichi, MAKINO Yumi, MIYAMACHI Hiroki, MURAYAMA Tomoaki, NAKAHIGASHI Kazuo, NO Tetsuo, OBANA Koichiro, OBARA Kazushige, SAITO Ichisuke, SAKAI Shin'ichi, SHINBO Takashi, SHIOBARA Hajime, TAKAHASHI Narumi, TAKANAMI Tstsuo, TSUSHIMA Hiroaki, UEHIRA Kenji, YAKIWARA Hiroshi, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2006: Crustal structure along the southern Kuril Trench obtained by a wide angle refraction/reflection seismic survey(T21A 0395) [Net] [Bib]

    2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

About this page: