nkysdb: 共著者関連データベース

KODAIRA Shuichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KODAIRA Shuichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  215: KODAIRA Shuichi

  122: KANEDA Yoshiyuki

  97: TAKAHASHI Narumi

  65: MIURA Seiichi

  43: PARK Jin-Oh

  41: NAKANISHI Ayako

  40: OBANA Koichiro

  38: SATO Takeshi

  34: TSURU Tetsuro

  26: FUJIE Gou, NO Tetsuo

  24: SHINOHARA Masanao

  23: ITO Aki

  22: SHIOBARA Hajime

  21: YAMASHITA Mikiya

  20: HINO Ryota, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko

  19: MOCHIZUKI Kimihiro, SUYEHIRO Kiyoshi

  18: KAIHO Yuka

  17: SHIMAMURA Hideki, TAKAHASHI Tsutomu, TAKIZAWA Kaoru

  14: TATSUMI Yoshiyuki

  12: FUKAO Yoshio, HIRATA Naoshi, MJELDE Rolf, NAKAMURA Yasuyuki, YAMAMOTO Yojiro

  10: YAMADA Tomoaki

  8: KIDO Yukari, NAKAHIGASHI Kazuo, UEHIRA Kenji

  7: CUMMINS Phil R., KONO Yoshiteru, KURASHIMO Eiji, TAMURA Yoshihiko

  6: BOSTON Brian, FUJIWARA Toshiya, HORI Takane, KINOSHITA Hajimu, MURAI Yoshio, SATO Toshinori, SUGIOKA Hiroko

  5: GUNNARSSON Karl, ITO Yoshihiro, MOORE Gregory F., NISHINO Minoru, NISHIZAWA Azusa, SATO Hiroshi, SUETSUGU Daisuke

  4: BABA Toshitaka, IIDAKA Takashi, KAMIYA Shin'ichiro, KANAMATSU Toshiya, KASAHARA Junzo, KUWANO Asako, MOORE Gregory, SAKAGUCHI Hide, SAKAI Shin'ichi, SHIRAISHI Kazuya, TSUJI Takeshi, YAMADA Yasuhiro

  3: ABE Shintaro, ABE Susumu, ARAKI Eiichiro, CHANG Qing, DIGRANES Per, GALLAIS Flora, IKEHARA Ken, ISHIZUKA Osamu, KANEDA Kentaro, KANG Dong-Hyo, KASAYA Takafumi, KAWABATA Hiroshi, KURAMOTO Shin'ichi, MACHIDA Yuya, NAKAMURA Masao, NOGUCHI Naoto, SAITO Saneatsu, SMITH Alex J., STRASSER Michael, TAKANAMI Tetsuo, WANG Kelin, WANG Zhi, ZHAO Dapeng

  2: AOKI Gen, ARAI Ryuta, BANGS Nathan L., BERG Eivind W., BERNARDEL George, FINK Hiske, FISKE Richard S., HACKNEY Ron I, HAYASHI Tsutomu, HIRAHARA Yuka, HIRATA Kenji, HIRSCHLEBER Hans B., ISHIYAMA Tatsuya, ISSE Takehi, ITO AKi, ITO Tanio, IWASAKi Takaya, KANAZAWA Toshihiro, KAO Honn, KATO Aitaro, KAWAMURA Kiichiro, KERR Brian, KINOSHITA Masataka, KLEMPERER Simon, KLEMPERER Simon L., KOLLING Martin, MARCAILLOU Boris, MATSUOKA Toshifumi, MIYAZAKI Takashi, NICHOL Scott, NOZAKI Kenji, RAUM Thomas, RIEDEL Michael, ROMER Miriam, SHINBO Takashi, SPENCE George, Science Party, TAIRA Asahiko, TAKAHASHI Toshiro, TANAKA Masayuki, TSUMURA Noriko, VLAD Ioan, YAKIWARA Hiroshi, YAMAZAKI Akira, YONESHIMA Shinji

  1: ABE Masao, ABE Natsue, AMAMIYA Shin'ichiro, AOIKE Kan, ARIMA Makoto, ASADA Miho, ASAKAWA Eiichi, ASHI Juichiro, AURVAG Roar, AZUMA Ryusuke, BANGS Nathan, BANNISTER Stephen, BARNES Philip, BELLENBERG Martin, BERG Eivind, BLACKMAN Donna K., BRODSKY Emily, CALVERT Andrew J., CANALES J. Pablo, CHESTER Fred, COFFIN Millard F., COOK Becky J., DAIGLE Hugh, DIEBOLD John, DINTEN Dominik, ECKHOFF Inger, EGUCHI Nobu, Expedition 343 Scientists, F COFFIN Millard, FERREIRA Christian dos Santos, FUJIWARA Akira, GILL James B. TOLLSTRUP Darren, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HACKNEY Ron, HAGIWARA Hiroko, HARCOUET-MENOU Virginie, HARDER Steven, HARRIS Rob, HASEMI Akiko, HASHIMOTO Yoshitaka, HE Jiangheng, HENKEL Susann, HENRY Pierre, HENRYS Stuart, HINO Ryo, HIRAHARA Kazuro, HIRTA Naoshi, HORI Takane Hori, HUANG Runqiu, IKAWA Takeshi, ILDEFONSE Benoit, IODP 871-CCP Proponent Team, IODP Exepdition 333 scientific party, IODP Proposal 866 proponent group, ISOZAKI Yoshio, IWAKIRI Kazuhiro, JEPPSON Tamara, KAIREI KR97-04 Reseach Scientists, KAMIMURA Aya, KANAMARU Tatsuo, KATAO Hiroshi, KATO Naoyuki, KAWAGLE Simon, KAWATE Shinichi, KIMURA Jun-Ichi, KIMURA Shozo, KIOKA Arata, KOJIMA Yuji, KOMADA Nozomi, KOPF Achim, KR16-05 Scientists, KUVAAS Berit, KYAW THU Moe, Kanto Asperity Project, LEE Youngmin, MATSUBAYASHI Osamu, MCHUGH Cecilia, MIKADA Hitoshi, MILLER Kate, MINATO Kouetsu, MISHRA O.P., MITCHELL C., MITCHELL Cameron, MIURA Ryo, MIYAMACHI Hiroki, MIYAUCHI Takahiro, MJELDE ROLF, MOCHIZUKI Masashi, MOORE Gregory F, MORI James, MORISHITA Taisei, MORITA Sumito, MOUNTJOY Joshu, MURAI Yoshi, MURATA Akihiro, MYERS Greg, NAKAMURA Kentaro, NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Takeshi, NEDIMOVIC Mladen, NEGISHI Hiroaki, OBARA Kazushige, OBARA Koichiro, OBATA Koichiro, OIKAWA Mitsuhiro, OKAWARA Nariaki, ONISHI Masazumi, PARK JinOh, R/V Sonne SO219A cruise participants, REGALLA Christine, RIISE Oddmund, RIISE Oddmuno, SAFFER Demian, SAITO Satoshi, SATO Takashi, SCHERWATH Martin, SCREATON Elizabeth, SEAMA Nobukazu, SELLEVOLL Markvard A., SENDA Ryoko, SHINOBARA Hajime, SHUKUNO Hiroshi, SKINNER Alexander C., SO251 Science Party, SOH Wonn, SOLBAKKEN Stale, STROM Asle, SUGIOKA Yuko, SUN Tianhaozhe, SUZUKI Kensuke, SUZUKI Toshihiro, TAHARA Michitaka, TAKAHASHI Masaki, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKAZAWA Eiichi, TAMURA Yoshihiiko, TAMURA Yoshiyuki, TANI Shin, TEAGLE Damon A.H., THU Moe Kyaw, TIMENES Tommy, TOCZKO Sean, TOMINAGA Masako, TONEGAWA Takashi, TSUSHIMA Hiroaki, Team Shikoku 2001, UHIRA Kohichi, UMINO Susumu, UNDERWOOD Michael, URAKI Shigenobu, VAGLAROV Bogdan S., VERAVE Ronald, WALLACE Laura, WEFER Gerold, WERFER Gerold, WIJERATHNE Lalith, WILSON Douglas S., YAMADA Akira, YAMAGUCHI Haruka, YAMAGUCHI Mika, YAMAKITA Satoshi, YAMANO Makoto, YAMAO Masaoki, YOKOO Osamu, YOSHIDA Tsuyoshi, YOSHIDA Yasuhiro, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1995: 2 D ray tracing modeling of shear waves in OBS data from the voring margin, N. Norway [Net] [Bib]

  1995: Crustal Transect across the Lofoten Volcanic Passive Continental Margin, N. Norway, Obtained by Use of Ocean Bottom Seismographs, and Implications for Its Evolution [Net] [Bib]

  1995: Three component ocean bottom seismographs used in prospecting in the Voring Basin, N. Norway [Net] [Bib]

  1996: Vp/Vs ratio structure of the Lofoten continental margin, northern Norway, and its geological implications [Net] [Bib]

  1997: Comparison between a Regional and Semi regional Crustal OBS Model in the Voring Basin, Mid Norway Margin [Net] [Bib]

  1997: Crustal structure of the Kolbeinsey Ridge, North Atlantic, obtained by use of ocean bottom seismographs [Net] [Bib]

  1997: The formation of the Jan Mayen microcontinent: the missing piece in the continental puzzle between the More Voring Basins and East Greenland [Net] [Bib]

  1998: 1997 The Nankai Trough seismogenic zone experiment 2: Results from wide angle OBS survey [Net] [Bib]

  1998: A Subducting Seamount Beneath the Nankai Accretionary Prism off Shikoku, Southwestern Japan (T31D 6) [Net] [Bib]

  1998: Evolution of Oceanic crust on the Kolbeinsey Ridge, north of Iceland, over the past 22 Myr [Net] [Bib]

  1998: Structure of the Jan Mayen microcontinent and implications for its evolution [Net] [Bib]

  1998: The Heterogeneous Velocity Structure of off Sanriku, the Northeastern Japan Forearc using Airgun OBS Data (S21B 8) [Net] [Bib]

  1999: A Challenge to High Resolution Deep Seismic Imaging 1999 on shore off shore Integrated Active Seismic Survey in the Nankai Trough Seismogenic Zone, SW Japan [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: JAMSTEC Seismic Study in Seismogenic Zone High resolution deep seismic image of the Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  1999: Seismic Structure around the Western end of the Southwestern Japan arc [Net] [Bib]

  1999: Seismic structure and stragigraphy of the Nankai forearc wedge off Shikoku, southwestern Japan [Net] [Bib]

  1999: Seismic velocity structure of Japan Trench off Fukushima fore arc region, Northeastern Japan, using controlled source [Net] [Bib]

  1999: Tectonic structures along the plate boundary at the Japan Trench off Sanriku obtained by seismic reflection imaging [Net] [Bib]

  1999: Up dip Limit of Interplate Earthquakes Along rhe Nankai Trough Inferred From OBS Seismicity Observations [Net] [Bib]

  2000: A deep strong reflector of the Nankai accretionary wedge from multichannel seismic data: Implications for underplating and interseismic locked zone (A35) [Net] [Bib]

  2000: A double event interpretation for the 1946 Nankaido Earthquake (S31B 7) [Net] [Bib]

  2000: Detailed plate boundary structure off northeast Japan coast [Net] [Bib]

  2000: Out of sequence thrust faults developed in the coseismic slip zone of the 1946 Nankai earthquake (Mw=8.2) off Shikoku, southwest Japan [Net] [Bib]

  2000: Subducted Seamount Imaged in the Rupture Zone of the 1946 Nankaido Earthquake [Net] [Bib]

  2000: Tectonic features of the Japan Trench convergent margin off Sanriku, northeastern Japan, revealed by multichannel seismic reflection data [Net] [Bib]

  2000: The 1946 Nankaido Earthquake a Compound Rupture? [Net] [Bib]

  2000: Towards Improved Understanding of Ocean Trench Earthquakes (S31A 7) [Net] [Bib]

  2000: Western Nankai Trough seismogenic zone: Results from a wide angle ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2001: Crustal transect of the Kuril arc trench system Results from the onshore offshore wide angle seismic study [Net] [Bib]

  2001: Imaging of the Deep Structure by Long Term Broad Band OBSs Trans PHS Profile and NW Pacific WP 2 site [Net] [Bib]

  2001: Micro seismicity around the seaward updip limit of the 1946 Nankai earthquake dislocation area [Net] [Bib]

  2001: Micro seismicity off Cape Muroto Along the Nankai Trough Seismogenic Zone Detected by a Series of OBS Observations [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of Japan Trench off Miyagi fore arc region, Northeastern Japan using airgun OBS data [Net] [Bib]

  2001: Seismological Characterization of the Nankai Trough Seismogenic Zone from Active/Passive Seismic Studies [Net] [Bib]

  2001: Structural Heterogeneity at the Japan Trench Convergent Margin observed from Seismic Reflection Characteristics [Net] [Bib]

  2001: Surface Structure Around the Area of Active Earthquake Swarm During June August 2000 in Northern Izu islands Japan [Net] [Bib]

  2002: A deep strong reflector in the Nankai accretionary wedge from multichannel seismic data: Implications for underplating and interseismic shear stress release [Net] [Bib]

  2002: Acquisition, processing and analysis of densely sampled P and S wave OBS data on the mid Norwegian Margin, NE Atlantic [Net] [Bib]

  2002: Along arc structural variation of the plate boundary at the Japan Trench margin : Implication of interplate coupling [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Deformable backstop as seaward end of coseismic slip in the Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Lower crustal seismic velocity anomalies; magmatic underplating or serpentinized peridotite ? Evidence from the Voring Margin, NE Atlantic [Net] [Bib]

  2002: Multichannel seismic reflection image across the Izu Bonin island arc system preliminary results (P071) [Net] [Bib]

  2002: Seismic structure of western end of the Nankai trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Splay Fault Branching Along the Nankai Subduction Zone [Net] [Bib]

  2002: Structural constraints on subduction megathrust earthquakes in Hyuga nada region (C33) [Net] [Bib]

  2002: The 1946 Nankai earthquake and segmentation of the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2002: Vp/Vs ratios from the central Kolbeinsey Ridge to the Jan Mayen Basin, North Atlantic; implications for lithology, porosity and present day stress field [Net] [Bib]

  2003: A subducted oceanic ridge imaged at the eastern Nankai subduction zone (T52C 0279) [Net] [Bib]

  2003: Analysis of Intra Plate Seismicity in Southwest Japan (SS01/01A/A09 002) [Net] [Bib]

  2003: Combined wide angle and multichannel seismic survey at an asperity of subduction earthquakes in the Japan Trench (T52B 0263) [Net] [Bib]

  2003: Correction to Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of Central Japan Obtained from Seismic Surveys Role of Structure in Megathrust Earthquake Occurrence (SS03/08A/D 102) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of the Mid Izu Ogasawara Arc from Wide Angle Seismic Data (SS03/08A/D 103) [Net] [Bib]

  2003: Crustal architecture of the Mariana arc (T32A 0907) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic Ridge Subduction at an Inter Seismic Locked Zone in the Eastern Nankai Trough Deduced from Onshore Offshore Wide Angle Seismic Survey (SS03/08A/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic ridge subduction at an inter plate locked zone off central Japan [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic profiling across the Marine arc backarc system [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic structure in the margin of the southwestern Yamato Basin, Japan Sea by ocean bottom seismographic experiment (S31F 0825) [Net] [Bib]

  2003: Heterogeneous structure of western Nankai seismogenic zone deduced by multichannel reflection data and wide angle seismic data [Net] [Bib]

  2003: Micro Earthquake in Subduction Seismogenic Zone as Indicator of Partially Locked Transition Zone; Results of Earthquake Monitoring in the Western Nankai Trough (SS03/04A/A03 004) [Net] [Bib]

  2003: Micro Seismicity around the Rupture Area of the 1994 Tonankai Earthquake Revealed by Ocean Bottom Seismograph Observation (SS03/08A/D 010) [Net] [Bib]

  2003: Microseismicity at the seaward updip limit of the western Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: Rayleigh Wave Phase Velocities Beneath the Northern Philippine Sea Determined by Data from Long Term Broadband Ocean Bottom Seismographs (JSS06/09P/A04 009) [Net] [Bib]

  2003: Regional and semi regional modelling of wide angle shear waves in OBS data from the Voring Basin, N.Norway a comparison [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Izu Ogasawara (Bonin) Mariana Oceanic Island Arc (T31A 04) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Velocity Structure in the Margin of the Southwestern Japan Sea Off Tottori by Ocean Bottom Seismographic Observation (SS03/07A/A02 003) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity along the Nankai trough seismogenic zone : results from micro seismicity observations using ocean bottom seismographs (T41E 04) [Net] [Bib]

  2003: Spatial relationship between recent compressional structures and older high velocity crustal structures; examples from the Voring Margin, NE Atlantic, and Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2003: Structural Characteristics Controlling the Seismicity around the Japan Trench Inferred from Wide Angle Seismic Data Off Miyagi Fore Arc Region (SS03/08A/D 109) [Net] [Bib]

  2003: Structural characteristics controlling the seismicity of southern Japan Trench fore arc region, revealed by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2003: Structures of Subducted Plate Controlling Segmentations of Mega Thrust Earthquakes in the Nanakai Seismogenic Zone (SS03/04A/A03 001) [Net] [Bib]

  2003: Tomography of P Wave Velocity Structure in the Aftershock Area of the 1993 Off Northwest Hokkaido Earthquake (M7.8) (SS03/08A/D 114) [Net] [Bib]

  2004: A subducted oceanic ridge influencing the Nankai megathrust earthquake rupture [Net] [Bib]

  2004: Fault plane geometry in the source region of the 1994 Sanriku oki earthquake [Net] [Bib]

  2004: High Pore Fluid Pressure May Cause Silent Slip in the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2004: Microseismicity around rupture area of the 1944 Tonankai earthquake from ocean bottom seismograph observations [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure and seismogenesis off Sanriku region, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Structural factors controlling the coseismic rupture zone of the 1973 Nemuro Oki earthquake, the southern Kuril Trench seismogenic zone [Net] [Bib]

  2005: Bending of the subducting oceanic plate and its implication for rupture propagation of large interplate earthquakes off Miyagi, Japan, in the Japan Trench subduction zone [Net] [Bib]

  2005: Onshore offshore seismic transect from the eastern Nankai Trough to central Japan crossing a zone of the Tokai slow slip event [Net] [Bib]

  2005: Seismicity in the incoming/subducting Philippine Sea plate off the Kii peninsula, central Nankai trough [Net] [Bib]

  2005: Structural characteristics off Miyagi forearc region, the Japan Trench seismogenic zone, deduced from a wide angle reflection and refraction study [Net] [Bib]

  2005: Urgent aftershock observation of the 2004 off the Kii Peninsula earthquake using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2006: A cause of rupture segmentation and synchronization in the Nankai trough revealed by seismic imaging and numerical simulation [Net] [Bib]

  2006: Active source seismic studies across/along across arc seamount chains in Izu Bonin arc Cruise report of KR0601 and KR 0605 [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Confirming sharp bending of the Pacific plate in the northern Japan trench subduction zone by applying a traveltime mapping method [Net] [Bib]

  2006: Crustal structure of the ocean island arc transition at the mid Izu Ogasawara (Bonin) arc margin [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: Last stage of the Japan Sea back arc opening deduced from the seismic velocity structure using wide angle data [Net] [Bib]

  2006: Mechanisms of separation of rupture area and variation in time interval and size of great earthquakes along the Nankai Trough, southwest Japan (T12A 07) [Net] [Bib]

  2006: Oceanic Sub Moho Reflectors in and around the Segmentation Boundary between the Tonankai Nankai Earthquake Area, the Central Nankai Trough(T21A 0387) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Activity in Northern Izu Bonin arc by Ocean Bottom Seismograph Observations(V41B 1717) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Sections along the Izu Bonin Arc : Variable Growth of Continetal Crust in and Intra Oceanic Arc (JPT P11) [Net] [Bib]

  2006: Seismic structure at the junction between Izu Bonin and Mariana Arcs and its implication for arc rifting(V41B 1724) [Net] [Bib]

  2006: Seismicity related to heterogeneous structure along the western Nankai trough off Shikoku Island [Net] [Bib]

  2006: Seismological evidence for growth of continental crust in intra oceanic subduction zone and its relation to arc volcanisms (T14B 06) [Net] [Bib]

  2006: Structural Characteristics of the Izu Ogasawara (Bonin) arc Influenced by the Crustal Growth and the Backarc Opening(V41B 1715) [Net] [Bib]

  2006: Structural variation from mature to juvenile arc crust along the Izu Bonin arc(V41B 1711) [Net] [Bib]

  2006: Toward understanding the nature of Moho deduced from amplitude modeling of wide angle seismic data along the northern Izu Bonin island arc(V41B 1718) [Net] [Bib]

  2006: Variable Growth of Continental Crust in the Izu Bonin Intra Oceanic Arc Revealed by Active Soruce Seismic Studies (SMV O02) [Net] [Bib]

  2006: Wide angle seismic profiling across an active rifted zone in the middle Izu Ogasawara arc KY0511 cruise [Net] [Bib]

  2007: Along strike variations in thermal regime for the Nankai Trough, implication for the location of the seismogenic zone(B11 09) [Net] [Bib]

  2007: Crustal and uppermost mantle structure suggesting the influences of arc and rifting activities at the northernmost part of Mariana Trough(T41C 0700) [Net] [Bib]

  2007: Crustal growth deduced from seismic structure of the Mariana arc backarc system(T43C 02) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure and evolution of the Mariana intra oceanic island arc [Net] [Bib]

  2007: Distribution and nature of the crust mantle transition layer deduced from amplitude modeling of wide angle seismic data along the Izu Bonin island arc(T41C 0699) [Net] [Bib]

  2007: Gravity and S wave modeling across the Jan Mayen Ridge, North Atlantic: implications for crustal lithology [Net] [Bib]

  2007: MCS seismic profiling of an oceanic island arc in the southern Izu Ogasawara arc backarc area KR0607 cruise [Net] [Bib]

  2007: Multi channel seismic reflection survey in the Izu Ogasawara Mariana island arc KR06 13 cruise report [Net] [Bib]

  2007: New seismological constraints on growth of continental crust in the Izu Bonin intra oceanic arc [Net] [Bib]

  2007: New seismological constraints on growth of island arc crust in the Izu Bonin Mariana arc [Net] [Bib]

  2007: Seismic Velocity structures in Northern Izu Bonin arc derived from passive OBS observations(T41C 0701) [Net] [Bib]

  2007: Seismic structure and crustal evolution in the Izu Bonin arc results from active source seismic studies along the volcanic front and the rear arc (T43C 01) [Net] [Bib]

  2007: Seismological evidence for variable growth of crust along the Izu intraoceanic arc [Net] [Bib]

  2007: Structural factors controlling inter plate coupling and earthquake rupture process(T31A 04) [Net] [Bib]

  2007: Tectonic underplating in the Nankai Trough off the Kii peninsula: Insight from Kumano 3D seismic reflection data(T51C 0697) [Net] [Bib]

  2007: The relationship between the seismic characteristics of crustal structure in Shikoku Basin and en echelon arrangement(T41C 0698) [Net] [Bib]

  2007: Wide angle seismic experiment crossing the southern Izu Ogasawara Arc and multi channel seismic profiling of the Ogasawara Plateau KR07 03 cruise [Net] [Bib]

  2007: Wide angle seismic profiling across the middle Izu Ogasawara arc for understanding boundary structure between the mature and juvenile arcs KY0609 cruise [Net] [Bib]

  2008: Crustal change during arc rifting process of the Izu Ogasawara Mariana arc backarc system (X3 102) [Net] [Bib]

  2008: Detailed structural image around splay fault branching in the Nankai subduction seismogenic zone: Results from a high density ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2008: Geophysical site characterizations for ultra deep drilling to continental crust in the Izu Bonin intra oceanic arc (C32 07) [Net] [Bib]

  2008: Lateral variations of P coda attenuation in the Izu Bonin arc observed by wide angle seismic data (X4 033) [Net] [Bib]

  2008: MCS study off Boso to understand the seismogenic process in complex subduction system beneath Kanto region (B22 10) [Net] [Bib]

  2008: Marine seismic experiments with R/V Kairei new system to obtain highly resolved structural images on MCS and OBS data (Y3 206) [Net] [Bib]

  2008: Multi channel seismic reflection survey in the northern Izu Ogasawara island arc KR07 09 cruise [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Refraction and reflection Seismic profilings to investigate Eocene arc KY0715 cruise [Net] [Bib]

  2008: Role of fluids in the initiation of the 2008 Iwate earthquake (M7.2) in northeast Japan [Net] [Bib]

  2008: Seismic image of an IODP proposed site in the Izu intra oceanic arc (X3 101) [Net] [Bib]

  2008: Seismic imaging for the Mj7.2 2008 Iwate earthquake (Y2 227) [Net] [Bib]

  2008: Seismic imaging of a possible paleoarc in the Izu Bonin intraoceanic arc and its implications for arc evolution processes [Net] [Bib]

  2008: Spatial variation of the crust mantle transition layer along the central Izu Bonin arc by the seismic amplitude modeling (X4 032) [Net] [Bib]

  2008: The crustal characteristics at syn and/or post rifting in Shikoku Basin obtained by seismic reflection survey (X4 036) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Upper surface of the subducting PHS detected by the Multi channel seismic survey to the west of Off Boso triple junction (Y2 209) [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Wide angle seismic profiling across the middle Izu Ogasawara Arc KR07 13 cruise [Net] [Bib]

  2009: Crustal evolution of the southwestern Kuril Arc, Hokkaido Japan, deduced from seismic velocity and geochemical structure [Net] [Bib]

  2009: Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 2002 [Net] [Bib]

  2009: Intraoceanic thrusts in the Nankai Trough off the Kii Peninsula: Implications for intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Low frequency tremors associated with reverse faults in a shallow accretionary prism [Net] [Bib]

  2009: Seismicity at the Eastern End of the 1944 Tonankai Earthquake Rupture Area [Net] [Bib]

  2009: Shear wave velocity and splitting within the Nankai accretionary prism off the Kii Peninsula: Insight into effective stress and pore pressure distribution (146) [Net] [Bib]

  2009: Silicic Magmas in the Izu Bonin Oceanic Arc and Implications for Crustal Evolution [Net] [Bib]

  2009: Structural heterogeneities in the crust and upper mantle beneath Taiwan [Net] [Bib]

  2009: Structural variations of arc crusts and rifted margins in the southern Izu Ogasawara arc back arc system [Net] [Bib]

  2009: Structure and growth of the Izu Bonin Mariana arc crust: 1. Seismic constraint on crust and mantle structure of the Mariana arc back arc system [Net] [Bib]

  2010: A low velocity zone with weak reflectivity along the Nankai subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Along arc variation in seismic velocity structure related to variable growth of arc crust in northern Izu Bonin intraoceanic arc [Net] [Bib]

  2010: Complex thrusting at the toe of the Nankai accretionary prism, NanTroSEIZE Kumano transect(SSS019 12) [Net] [Bib]

  2010: Evolution from fore arc oceanic crust to island arc crust: A seismic study along the Izu Bonin fore arc [Net] [Bib]

  2010: Missing Oligocene Crust of the Izu Bonin Arc: Consumed or Rejuvenated During Collision? [Net] [Bib]

  2010: Splay Faults in the 1946 Nankai Earthquake Rupture Zone off Kii Peninsula, SW Japan (A21 04) [Net] [Bib]

  2010: Structural evolution of preexisting oceanic crust through intraplate igneous activities in the Marcus Wake seamount chain [Net] [Bib]

  2010: The MoHole: A Crustal Journey and Mantle Quest, Workshop in Kanazawa, Japan 3 5 June 2010 [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Random inhomogeneities in the northern Izu Bonin arc estimated by tomographic inversion of peak delay times of S wave seismograms [Net] [Bib]

  2011: Rifting Structure of Central Izu Ogasawara (Bonin) Arc Crust: Results of Seismic Crustal Imaging [Net] [Bib]

  2011: Structural variation of the Bonin ridge revealed by modeling of seismic and gravity data [Net] [Bib]

  2011: The 2011 Tohoku Oki Earthquake: Displacement Reaching the Trench Axis [Net] [Bib]

  2012: Coseismic fault rupture at the trench axis during the 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Normal faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure and deep crustal reflections of the Ontong Java Plateau [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Reprocessing of offshore seismic reflection data and their structural interpretation on the hangingwall above a megathrust genrated the gigantic 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Seismic reflection and bathymetric evidences for the Nankai earthquake rupture across a stable segment boundary [Net] [Bib]

  2012: Seismogenic zone temperatures and heat flow anomalies in the To nankai margin segment based on temperature data from IODP expedition 333 and thermal model [Net] [Bib]

  2013: A Slump in the Trench: Tracking the impact of the 2011 Tohoku Oki earthquake (SSS01 13) [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Along trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Bending related normal faulting influence on near trench decollement propagation along the Japan Trench (SSS01 11) [Net] [Bib]

  2013: Crustal structure of the Ontong Java Plateau revealed from seismic surveys(3A O2) [Net] [Bib]

  2013: Evidence for Mass Transport Deposits at the IODP JFAST Site in the Japan Trench (HDS28 P01) [Net] [Bib]

  2013: High resolution seismic imaging in the Japan Trench axis area off Miyagi, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2013: JFAST: Drilling to the Plate Boundary to Investigate the Large Slip of the 2011 Tohoku oki Earthquake (MIS23 03) [Net] [Bib]

  2013: Seismological evidences showing along arc variation of crust and mantle evolution in the Izu Bonin arc [Net] [Bib]

  2013: Systematic changes in the incoming plate structure at the Kuril trench [Net] [Bib]

  2013: The 3 D distribution of random velocity inhomogeneities in southwestern Japan and the western part of the Nankai subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Widely distributed thrust and strike slip faults within subducting oceanic crust in the Nankai Trough off the Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2014: A New Challenge for the IODP's Chikyu Research vessel, Deepwater drilling of plate boundary earthquake faults to elucidate massive ocean trench earthquakes and tsunamis [Net] [Bib]

  2014: Deformation of the Manazuru Knoll in Sagami Bay, central Japan, associated with subduction of the Philippine Sea plate [Net] [Bib]

  2014: Distribution and migration of aftershocks of the 2010 Mw 7.4 Ogasawara Islands intraplate normal faulting earthquake related to a fracture zone in the Pacific plate [Net] [Bib]

  2014: Outer rise normal fault development and influence on near trench decollement propagation along the Japan Trench, off Tohoku [Net] [Bib]

  2014: S wave attenuation on the western side of Nankai subduction zone: implications for geofluid distribution and dynamics (SIT40 03) [Net] [Bib]

  2014: S wave attenuation structure on the western side of the Nankai subduction zone: Implications for fluid distribution and dynamics [Net] [Bib]

  2014: Seismic constraints of the formation process on the back arc basin in the southeastern Japan Sea [Net] [Bib]

  2014: Seismic imaging and velocity structure around the JFAST drill site in the Japan Trench: low V p, high V p/V s in the transparent frontal prism [Net] [Bib]

  2014: Seismicity and structural heterogeneities around the western Nankai Trough subduction zone, southwestern Japan [Net] [Bib]

  2014: Seismological evidence of mantle flow driving plate motions at a palaeo spreading centre [Net] [Bib]

  2014: Stress and displacement fields in the outer wedge induced by megathrust earthquakes [Net] [Bib]

  2014: Structural heterogeneities around the megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore seismic observations [Net] [Bib]

  2014: The source fault of the 1983 Nihonkai Chubu earthquake revealed by seismic imaging [Net] [Bib]

  2015: Determining slip near trench in the M 9 Tohoku oki earthquake using bathymetry differences before and after the rupture (SSS02 01) [Net] [Bib]

  2015: Earthquake Activity in Northern Cascadia Subduction Zone Off Vancouver Island Revealed by Ocean Bottom Seismograph Observations [Net] [Bib]

  2015: Evolution of the Earth as an andesite planet: water, plate tectonics, and delamination of anti continent [Net] [Bib]

  2015: Geochemical variations in Japan Sea back arc basin basalts formed by high temperature adiabatic melting of mantle metasomatized by sediment subduction components [Net] [Bib]

  2015: Structural characteristics of the Bayonnaise Knoll caldera as revealed by a high resolution seismic reflection survey [Net] [Bib]

  2015: Unlocking the secrets of slow slip at the Hikurangi subduction margin (SSS02 20) [Net] [Bib]

  2016: Along trench variations in the seismic structure of the incoming Pacific plate at the outer rise of the northern Japan Trench [Net] [Bib]

  2016: Seismic structure off the Kii Peninsula, Japan, deduced from passive and active source seismographic data [Net] [Bib]

  2016: The Lord Howe Rise: newly acquired multi channel and wide angle seismic data to study an enigmatic continental ribbon (S06 P22) [Net] [Bib]

  2017: Crustal structure of the southern Okinawa Trough: Symmetrical rifting, submarine volcano, and potential mantle accretion in the continental back arc basin [Net] [Bib]

  2017: Deep structure offshore eastern Australia from wide angle refraction seismic data: from the Tasman Sea to the Lord Howe Rise (SCG71 P09) [Net] [Bib]

  2017: Eastern Gondwana breakup: Rifting and subsidence from the Tasman Basin through Lord Howe Rise (SCG71 01) [Net] [Bib]

  2017: Evidence for widespread mud diapirs in norther Kumano Basin, Nankai Trough forearc basin (SGL34 02) [Net] [Bib]

  2017: Forearc slope deformation above the Japan Trench megathrust: Implications for subduction erosion [Net] [Bib]

  2017: Fracture Alignments in Marine Sediments Off Vancouver Island from Ps Splitting Analysis [Net] [Bib]

  2017: Interferometric OBS imaging for wide angle seismic data [Net] [Bib]

  2017: Subduction of thick oceanic plateau and high angle normal fault earthquakes intersecting the slab [Net] [Bib]

  2017: Using giant piston coring within IODP to track past earthquakes in the sedimentary record along the Japan Trench (U03 P03) [Net] [Bib]

About this page: