nkysdb: 共著者関連データベース

HINO Ryota 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HINO Ryota")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  142: HINO Ryota

  66: SHINOHARA Masanao

  52: KANAZAWA Toshihiko

  42: MOCHIZUKI Kimihiro

  36: SATO Toshinori

  33: YAMADA Tomoaki

  32: KANEDA Yoshiyuki

  30: ITO Yoshihiro

  29: NISHINO Minoru

  28: KASAHARA Junzo

  26: SUYEHIRO Kiyoshi

  24: SHIOBARA Hajime, UEHIRA Kenji

  20: KODAIRA Shuichi

  19: TAKAHASHI Narumi

  18: NAKAHIGASHI Kazuo

  16: FUJIE Gou, FUJIMOTO Hiromi, MURAI Yoshio, YAMAMOTO Yojiro

  15: HASEGAWA Akira, SUZUKI Kensuke

  14: TSUSHIMA Hiroaki

  13: KUWANO Asako, TAKANAMI Tetsuo

  11: ARIYOSHI Keisuke, HIRATA Naoshi, INAZU Daisuke, MATSUZAWA Toru

  10: IINUMA Takeshi, MACHIDA Yuya, SATO Takeshi

  9: MIURA Seiichi, OHTA Yusaku

  8: ARAKI Eiichiro, AZUMA Ryosuke, OBANA Koichiro, SAKAI Shin'ichi

  7: HORI Takane, OSADA Yukihito, TANAKA Masayuki

  6: AOKI Gen, IWASAKI Takaya, KIDO Motoyuki, NAKAMURA Mikako, NAKANISHI Ayako, PARK Jin-Oh, SHIMAMURA Hideki, SUZUKI Syuichi, TANIOKA Yuichiro, TSUJI Takeshi

  5: ABE Shintaro, ITO Aki, MIURA Ryo, MIURA Satoshi, SUGIOKA Hiroko, TSURU Tetsuro, YONESHIMA Shinji

  4: HIRATA Kenji, KINOSHITA Hajimu, KORESAWA Sadayuki, MIKADA Hitoshi, NAKAMURA Yasuyuki, NISHIZAWA Azusa, NO Tetsuo, SHIMIZU Hiroshi, UCHIDA Naoki

  3: AMPUERO Jean-Paul, FUKAO Yoshio, ITO Shinobu, KAMIMURA Aya, KATSUMATA Kei, KINOSHITA Masataka, KUBOTA Tatsuya, MOGHADDAM Peyman Poor, NAKATA Ryoko, OHZONO Mako, SANADA Yoshinori, SEKINE Mayumi, SHINBO Takashi, SUZUKI Sadaomi, TAKENAKA Hiroshi, TOKUYAMA Hidekazu, VON HUENE Roland, WATANABE Tomoki, YAGI Takeo, YAKIWARA Hiroshi

  2: ABE Masao, AMAMIYA Shinichiro, AOYAGI Yasuhira, ARAKI Ei'ichiro, ARIZONO Mitsuharu, ASHI Juichiro, ATNAFU Debebe Kifle, AZUMA Ryusuke, BANGS Nathan, DEMACHI Tomotsugu, HASHIMOTO Shinichi, HAYASHI Yutaka, HE Jiangheng, HENRYS Stuart, IGARASHI Toshihiro, IMAMURA Fumihiko, ISSE Takehi, KAIHO Yuka, KATO Aitaro, KAWAMURA Kiichiro, MISHINA Masaaki, MIYAMACHI Hiroki, MIYASHITA Makoto, MOORE Gregory, NAKAJIMA Junichi, NAKATA Shunichi, OBARA Kazushige, SAITO Tatsuhiko, SAKAI Shinichi, SEGAWA Jiro, SUETSUGU Daisuke, SUN Tianhaozhe, TACHIBANA Kenji, TANGE Go, TOMORI Toshihiro, UHIRA Kouichi, UMINO Norihito, WALLACE Laura M, WANG Kelin, WILLIAMS Charles A, YAMAZAKI Akira, YOSHIZAWA Takashi

  1: AMAMIYA Shin'ichiro, AMPUERO Jean Paul, ARAI Kazuno, AZUMA Ryousuke, BANGS Nathan L, BANNISTER Stephen, BARNES Philip, BURGMANN Roland, CUMMINS Phil R., DETTMER Jan, FRY Bill, FUJIMOTO H., FULTON Patrick, GAMO Toshitaka, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HAIJIMA Daisuke, HASEGAWA Yohei, HASHIMOTO Tetsuo, HAWKINS Rhys, HAYAKAWA Tadaaki, HIGASHI Toshihiro, HORI Takano, HORIUCHI Akiko, HOSSEN Jakir, HU Yan, ICHIHARA Hiroshi, ICHIJO Kazuhiro, IGARASHI Chiaki, IIDAKA Takashi, ISEZAKI Nobuhiro, ITO Yoshihiro Ito, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKi Takaya, IZUMI Norihiro, KAME Nobuki, KANAMATSU Toshiya, KANAZAWA Toshihiro, KARP Boris Y., KASAYA Takafumi, KATAO Hiroshi, KATO Naoyuki, KAWAHARADA Yoshiharu, KIM Han-Joon, KIMURA Kazuhiro, KINOSHITA Hajime, KIRBY Stephen, KIRBY Stephen H., KOBAYASHI Tatsuya, KODAIRA Shunichi, KONO Akihiro, KURAMOTO Shin'ichi, KURASHIMO Eiji, KUWSANO Asako, LINDE Alan, MAEDA Kenji, MAKINO Yumi, MATSUBARA Makoato, MATSUMOTO Hiroyuki, MATSUMOTO Koji, MATSUWO Norimichi, MCHIZUKI Kimihiro, MICHIZUKI Kimihiro, MINATO Kouetsu, MIYOSHI Takayuki, MOCHIZUKI Masashi, MOORE Gregory F., MURAI Yoshi, MURAYAMA Masafumi, MURAYAMA Tomoaki, NADEAU Robert M., NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Masao, NAKAMURA Yoshiyuki, NAKATANI Yukihiro, NAKAYAMA Norio, NARUSE Hajime, NISHIMURA Yuichi, NISHINO M., OKADA Tomomi, OKAL Emile, OKAWARA Nariaki, PARK JinOh, SACKS Selwyn, SAFFER Demian M, SAITA Tomoharu, SAITO Ichisuke, SAMBRIDGE Malcolm, SATO Atsushi, SATO Hiroshi, SATO Tadahiro, SATO Takesi, SATO Toshiya, SHIMAHURA Hideki, SHIOBARA Hajjime, SHIOMI Katsuhiko, SMITH Alex J., SOLOMON Evan, SUZUKI Shuichi, TAHARA Michitaka, TAIRA Asahiko, TAKAHASHI Narummi, TAKANAMI Tesuo, TAKANAMI Tstsuo, TAKASU Tomoji, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKEDA Naoto, TAMURA Yoshiaki, TOMITA Fumiaki, UHIRA Kohichi, UMAKOSHI Kodo, WADA Naoto, WALLACE Laura, WEBB Spahr, WEBB Spahr C, WILLIAMS Charles, YABE Yasuo, YABUKI Tetsuichiro, YAMAMOTO Kiyohiko, YAMAMOTO Yujiro, YAMASHITA Mikiya, YOKOKAWA Miwa, YOSHIDA Yasuhiro, YOSHIKAWA Sumio, ZHAO Dapeng, 太田 雄策


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1988: Aiegun OBS Profiling in the Bonin Trough [Net] [Bib]

  1991: Deep seismic crustal structure beneath the Bonin Traugh [Net] [Bib]

  1992: Deep seismic imaging of trench island arc back arc system at Izu Bonin convergent margin (II 4 4 P 4) [Net] [Bib]

  1992: Seismic Crustal Structure beneath the Izu Ogasawara (Bonin) Arc Deduced from Airgun OBS Experiment (II 4 4 P 6) [Net] [Bib]

  1995: Seismic experiment in the Rodriguez Triple Junction area [Net] [Bib]

  1996: Interplate seismic activity near the northern Japan Trench deduced from ocean bottom and land based seismic observations [Net] [Bib]

  1996: Travel time residuals of teleseismic P waves at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure of a Complex Plate Collision Subduction Zone, the Eastern Nankai Trough from an Extensive OBS Profiles (T41A 18) [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure off Fukushima, the Southern Japan Trench Subduction Zone, from Wide angle Seismic Data (S21B 6) [Net] [Bib]

  1998: Heterogeneous Crustal Structure and its Relation to Seismic Activities in Forearc Slope of Japan Trench using Ocean Bottom Seismomenters (S21B 7) [Net] [Bib]

  1998: Heterogeneous crustal structure across a seismic block boundary along the Nankai Trough [Net] [Bib]

  1998: OBS Seismic Survey off Sanriku, North East Japan: Heterogeneous Crustal Structure and its Relation to Seismic Activities [Net] [Bib]

  1998: Seismic Reflection Imaging of Interplace Seismic Zone in Northern Japan Trench (S21B 9) [Net] [Bib]

  1998: Teleseismic and Local Tsunamis Observed by Ocean Bottom Tsunami Measurement off Northeastern Japan (S41C 2) [Net] [Bib]

  1998: The Heterogeneous Velocity Structure of off Sanriku, the Northeastern Japan Forearc using Airgun OBS Data (S21B 8) [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from Ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  1999: Seismicity around plate boundary off Fukushima, Japan, using earthquakes with similar waveforms [Net] [Bib]

  2000: Aftershock distribution of the 1994 Sanriku oki earthquake (Mw 7.7) revealed by ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2000: Detailed plate boundary structure off northeast Japan coast [Net] [Bib]

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in the Japan Trench subduction area: Imaging of plate boundary using reflection phase [Net] [Bib]

  2001: Imaging of the Deep Structure by Long Term Broad Band OBSs Trans PHS Profile and NW Pacific WP 2 site [Net] [Bib]

  2001: Microearthquake seismicity and focal mechanisms at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2001: Microseismicity in the inter seismic period in the rupture area of the 1994 Sanriku Oki Earthquake by ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2001: Seismic Structure and Interplate Seismicity of the Japan Trench Subduction Zone by Ocean Bottom Seismographic Studies (Extended Abstract) [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of Japan Trench off Miyagi fore arc region, Northeastern Japan using airgun OBS data [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of the margins of the southern and southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2002: A significant relation between seismic activities and reflection intensities in the Japan Trench region [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure around the eastern end of coseismic rupture zone of the 1994 Tonankai earthquake [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure study at the Izu Bonin subduction zone around 31 degrees N: implicatons of serpentinized materials alond the subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2002: Deep crustal structure of the eastern Nankai Trough and Zenisu Ridge by dense airgun OBS seismic profiling [Net] [Bib]

  2002: Heterogeneous structure across the source regions of the 1968 Tokachi Oki and the 1994 Sanriku Haruka Oki earthquakes at the Japan Trench revealed by an ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2003: Combined wide angle and multichannel seismic survey at an asperity of subduction earthquakes in the Japan Trench (T52B 0263) [Net] [Bib]

  2003: Interplate Earthquake Generation in the NE Japan and the Izu Bonin Regions: Water Related Mineral Physics (SS03/08A/D 011) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Intense P P Reflections and Low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (SS03/08A/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Strong Plate Boundary P P Reflections and low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (T52B 0257) [Net] [Bib]

  2003: Microseismicity in the rupture area of the 1994 Sanriku Oki Earthquake determined by long term ocean bottom seismographic observation (T52B 0253) [Net] [Bib]

  2003: Ocean Bottom Pressure Measurements Off Sanriku, Japan (G31C 04) [Net] [Bib]

  2003: P P Reflectivity Mapping of the Plate Boundary in the Japan Trench Subduction Zone (SS03/08A/D 001) [Net] [Bib]

  2003: P Reflection Intensity Distribution over an Aseismic Region in the Forearc Slope of the Japan Trench Observed in an OBS Airgun Experiment and its Geophysical Meaning (SS03/04A/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Rayleigh Wave Phase Velocities Beneath the Northern Philippine Sea Determined by Data from Long Term Broadband Ocean Bottom Seismographs (JSS06/09P/A04 009) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of Interplate Seismogenic Zone in the Southern Japan Trench from SP Converted Phases (SS03/08A/D 101) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle in the Incipient Stage of Back Arc Rifting Northernmost Okinawa Trough (SS03/08A/D 118) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (SS03/08A/D 120) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (T52B 0252) [Net] [Bib]

  2003: Seismic activity in the Japan Trench forearc from network observation in the seafloor (T41E 03) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2003: Thick Mantle Transition Zone Beneath the Philippine Sea as Inferred Using the Receiver Function Method for Data from the Long Term Broadband Ocean Bottom Seismograph Array (JSS06/07P/A04 005) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure and seismogenesis off Sanriku region, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure of the crust and uppermost mantle in the incipient stage of back arc rifting northernmost Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2004: Slip distribution of the 2003 Tokachi oki earthquake estimated from tsunami waveform inversion [Net] [Bib]

  2005: Bending of the subducting oceanic plate and its implication for rupture propagation of large interplate earthquakes off Miyagi, Japan, in the Japan Trench subduction zone [Net] [Bib]

  2005: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  2005: Intense PP reflection beneath the aseismic forearc slope of the Japan Trench subduction zone and its implication of aseismic slip subduction [Net] [Bib]

  2005: Subduction of the Woodlark Basin at New Britain Trench, Solomon Islands region [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Application of Cabled Offshore Ocean Bottom Tsunami Gauge Data for a Real Time Tsunami Forecasting(S23E 0210) [Net] [Bib]

  2006: Crustal structure along the southern Kuril Trench obtained by a wide angle refraction/reflection seismic survey(T21A 0395) [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: P wave velocity structure of the margin of the southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2006: Possibility of non similar event occurrence at an asperity on a subduction plate boundary inferred from numerical simulations based on a rate and state dependent friction law(S24A 03) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Velocity Structure in the Focal Area of the Miyagi Oki Earthquake Revealed by Double Difference Tomography(T21A 0396) [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional seismic velocity structure around the focal area of the 1978 Miyagi Oki earthquake [Net] [Bib]

  2007: Crustal features along the southern Kuril Trench, Japan, obtained by a refraction/reflection seismic survey(T53A 1113) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure around the asperity regions of large earthquakes along the southernmost Kuril trench revealed by two Airgun OBS seismic profilings(TE53A 1107) [Net] [Bib]

  2007: Focal mechanism distribution of main and after shock of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by using radiation pattern of P and S wave(T53A 1111) [Net] [Bib]

  2007: Ocean bottom seismographic study on the 2005 off Sanriku intralate earthquake (M7.1) occurred in the outer rise of the Japan Trench(T23B 1419) [Net] [Bib]

  2007: Performance of the hybrid method for waveform and travel time analyses based on a comparison with the hypocenters calculated from the ocean bottom seismometer network(S13F 04) [Net] [Bib]

  2007: Triggered non similar slip events on repeating earthquake asperities: Results from 3D numerical simulations based on a friction law [Net] [Bib]

  2007: Variation of repeating earthquake activities depending on their focal depths as inferred from 3 D numerical simulations(B12B 07) [Net] [Bib]

  2008: Aftershock observation of the Noto Hanto earthquake in 2007 using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Comparison Between Aftershock Distribution and Interplate Slip by Using OBSs Observation Data of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) (S52A 01) [Net] [Bib]

  2008: Geometry of plate boundary around Japan Kuril Trench junction derived from 3D seismic tomography by using LT OBS network (X4 027) [Net] [Bib]

  2008: Noise reduction of ocean bottom pressure data toward real time tsunami forecasting (B22 01) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Regional Characteristics of Deep Low Frequency Earthquakes Reproduced in a 3 D Simulation for a Subduction Plate Boundary (U33A 0051) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Velocity Structure of Subducting Pacific Ocean Slab Near Japan Trench Deduced by Airgun OBS Surveys (U51C 07) [Net] [Bib]

  2008: Seismological, geodetical, and cold seepage observations for detection of slow earthquakes on the landward slope of Japan Trench Preliminary report for YK08 06 (X3 049) [Net] [Bib]

  2008: Spatial Heterogeneity of the Mantle Wedge Structure Corresponding to Interplate Coupling in NE Japan Forearc Region (U53A 0054) [Net] [Bib]

  2008: Spatial heterogeneity of the mantle wedge structure and interplate coupling in the NE Japan forearc region [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Tomographic imaging in the off Miyagi forearc region by joint inversion using both active and passive source data (X4 029) [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2009: Character of slip and stress due to interaction between fault segments along the dip direction of a subduction zone [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2009: Influence of interaction between small asperities on various types of slow earthquaeks in a 3 D simulation for a subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2009: Insight into complex rupturing of the immature bending normal fault in the outer slope of the Japan Trench from aftershocks of the 2005 Sanriku earthquake (Mw = 7.0) located by ocean bottom seismometry [Net] [Bib]

  2009: Near field tsunami forecasting from cabled ocean bottom pressure data [Net] [Bib]

  2010: Supraslab earthquake clusters above the subduction plate boundary offshore Sanriku, northeastern Japan: Seismogenesis in a graveyard of detached seamounts? [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Effects of Small Asperities on Migration of Slow Earthquakes Along Trench Direction of Subduction Plate Boundary: Investigation Through a 3D Numerical Simulation [Net] [Bib]

  2011: In situ stress state from walkaround VSP anisotropy in the Kumano basin southeast of the Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2011: Long offset VSP and well logging analysis in Nankai trough offshore Kumanonada [Net] [Bib]

  2011: Mantle wedge structure in the Miyagi Prefecture forearc region, central northeastern Japan arc, and its relation to corner flow pattern and interplate coupling [Net] [Bib]

  2011: Near field tsunami forecasting using offshore tsunami data from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Spatial distribution of earthquakes off the east coast of the Kanto region along the Japan Trench deduced from ocean bottom seismographic observations and their relations with the aftershock sequence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Temperature correction and usefulness of ocean bottom pressure data from cabled seafloor observatories around Japan for analyses of tsunamis, ocean tides, and low frequency geophysical phenomena [Net] [Bib]

  2012: Autocorrelation analysis of ambient noise in northeastern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2012: Frontal wedge deformation near the source region of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Geodetic constraints on afterslip characteristics following the March 9, 2011, Sanriku oki earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2012: Migration process of very low frequency events based on a chain reaction model and its application to the detection of preseismic slip for megathrust earthquakes [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Quasi real time fault model estimation for near field tsunami forecasting based on RTK GPS analysis: Application to the 2011 Tohoku Oki earthquake (Mw 9.0) [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2012: Seismicity near the hypocenter of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake deduced by using ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2012: Tsunami source of the 2011 Tohoku Oki earthquake, Japan: Inversion analysis based on dispersive tsunami simulations [Net] [Bib]

  2012: Tsunami waveform inversion incorporating permanent seafloor deformation and its application to tsunami forecasting [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Along trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2013: Episodic slow slip events in the Japan subduction zone before the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Tsunami generated turbidity current of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: A trial derivation of seismic plate coupling by focusing on the activity of shallow slow earthquakes [Net] [Bib]

  2014: A trial estimation of frictional properties, focusing on aperiodicity off Kamaishi just after the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Accidental sediments trapped in ocean bottom seismometers during the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: Dispersion and nonlinear effects in the 2011 Tohoku Oki earthquake tsunami [Net] [Bib]

  2014: Lessons Learned from Co and Post Seismic Seafloor Geodetic Observations of the M9 Tohoku oki Earthquake (90 8) [Net] [Bib]

  2014: Prevalence of viscoelastic relaxation after the 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: Structural heterogeneities around the megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore seismic observations [Net] [Bib]

  2014: The detectability of shallow slow earthquakes by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET) in Tonankai district, Japan [Net] [Bib]

  2014: Transient crustal deformation due to slow slip observed on ocean bottom pressure recorders in the Hikurangi margin (A21 06) [Net] [Bib]

  2014: tFISH/RAPiD: rapid improvement of near field tsunami forecasting based on offshore tsunami data by incorporating onshore GNSS data [Net] [Bib]

  2015: Changes in seismicity before and after the 2011 Tohoku earthquake around its southern limit revealed by dense ocean bottom seismic array data [Net] [Bib]

  2015: Complicated rupture process of the Mw 7.0 intraslab strike slip earthquake in the Tohoku region on 10 July 2011 revealed by near field pressure records [Net] [Bib]

  2015: Episodic tremor and slip near the Japan Trench prior to the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2015: First measurement of the displacement rate of the Pacific Plate near the Japan Trench after the 2011 Tohoku Oki earthquake using GPS/Acoustic Technique [Net] [Bib]

  2015: Q P structure of the accretionary wedge in the Kumano Basin, Nankai Trough, Japan, revealed by long offset walk away VSP [Net] [Bib]

  2016: Coseismic slip model of offshore moderate interplate earthquakes on March 9, 2011 in Tohoku using tsunami waveforms [Net] [Bib]

  2016: Foreshock activities before the 2011 Tohoku Oki Earthquake (SSS02 18) [Net] [Bib]

  2016: Periodic slow slip triggers megathrust zone earthquakes in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2016: Spatio temporal foreshocks distribution of the 2011 Tohoku Oki earthquake based on the OBS observation (S08 P16) [Net] [Bib]

  2016: The Great Sanriku oki earthquake of 2 March 1933: Source Characterization Based Regional and Far Field Information and Implications for Off Trench Normal Faulting Tsunami Sources in Japan and Elsewhere (SIT12 01) [Net] [Bib]

  2016: Tsunami source uncertainty estimation: The 2011 Japan tsunami [Net] [Bib]

  2017: Detailed inversion of a shallow slow slip event at the Hikurangi subduction zone, New Zealand, using numerical Green’s functions and absolute pressure gauge data (SSS08 03) [Net] [Bib]

  2017: Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2017: Near field tsunami forecasting from offshore pressure data in association with the earthquake early warning (SCG72 17) [Net] [Bib]

  2017: Seafloor and subseafloor experiments at the Hikurangi subduction margin to investigate the causes and consequences of slow slip events (U03 06) [Net] [Bib]

About this page: