nkysdb: 共著者関連データベース

KATO Aitaro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KATO Aitaro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  87: KATO Aitaro

  38: HIRATA Naoshi

  37: IWASAKI Takaya

  29: IIDAKA Takashi

  23: KURASHIMO Eiji

  15: KANAZAWA Toshihiko

  14: IGARASHI Toshihiro

  13: OBARA Kazushige, SAKAI Shin'ichi

  10: NAKAGAWA Shigeki, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, TAKEDA Tetsuya

  8: KANEDA Yoshiyuki

  6: IMANISHI Kazutoshi, KATAO Hiroshi, PANAYOTOPOULOS Yannis, YAMANAKA Yoshiko, YOSHIDA Shingo

  5: CHO Ikuo, KUWAHARA Yasuto, OHNAKA Mitiyasu, SAIGA Atsushi

  4: FUKUDA Jun'ichi, ITO Kiyoshi, MOCHIZUKI Hiromine, OKUDA Takashi, SAKAGUCHI Arito, TERAKAWA Toshiko, UJIIE Kohtaro, YAMAZAKI Fumihito

  3: ASANO Youichi, HORIKAWA Shinichiro, IIO Yoshihisa, KOSUGA Masahiro, MAEDA Yuta, NAKAJIMA Junichi, NAKATANI Masao, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, PARK Jin-Oh, SHINOHARA Masanao, TSUMURA Noriko, TSURUOKA Hiroshi, YAMADA Tomoaki

  2: ASWEGEN Gerrie van, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HASHIMOTO Yoshitaka, HINO Ryota, IKESAWA Eisei, ISHII Hiroshi, ITO Yoshihiro, KASAHARA Keiji, KATO Naoyuki, KATSUMATA Kei, KAWAKATA Hironori, KIMURA Gaku, KITAMURA Yujin, KODAIRA Shuichi, LENEGAN Patrick, MATSUHIRO Kenjiro, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUTA Nobuhisa, MENDECKI Aleksander J., MIYAMACHI Hiroki, MIYASHITA Kaoru, MIYATAKE Takashi, MORISHITA Ken, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAO Shigeru, SAKAI Shinfichi, SASAKI Shunji, SASSA Kyoji, SEKINE Shutaro, TAJIMA Fumiko, TAJIMA Reiko, TAKAHASHI Hiroaki, TAKANAMI Tetsuo, TANADA Toshikazu, The Research Group for the Joint Seismic Observations at the Nobi Area, UEHIRA Kenji, WADA Hiroo, YAMADA Takuji, YAMAUCHI Tsuneo

  1: ABE Susumu, AOCHI Hideo, AOKI Yosuke, ARAI Ryuta, CARLSTEN Riaan, CARSTENS Riaan, CHRISTOVA Cenka, DOI Issei, Enescue Bogdan, FU Guangyu, FUKUOKA Hiroshi, FURUYA Masato, GOTO Kazuhiko, Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HAGIWARA Hiroko, HANADA Rui, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIKIMA Kazuhito, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HIRTA Naoshi, HIYAMA Yohei, HONDA Mamsaki, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, ISHIHARA Misao, Japanese University Group of the Joint Seismic Observation at NKTZ, Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, KASAHARA Kenji, KATO Naoko, KATO Teruyuki, KAWAMURA Tomonori, KAWANAKA Taku, KAYAL J.R., KONO Toshio, KOSHIYA Shin, KUBO Atsuki, KUSAKA Masaaki, KUWANO Asako, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSU'URA Mitsuhiro, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUMOTO Shigeo, MATSUMURA Masayuki, MATSUZAWA Takanori, MATSUZAWA Toru, MCGILL Rob, MIURA Satoshi, MIYAKE Hiroe, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, MOCHIZUKI Kimihiro, MOGI Taro, MORITA Yuichi, MURAI Yoshi, MUROTANI Satoko, NAGAI Satoru, NAKAMURA Kouji, NAKAYAMA Takashi, NAOI Makoto, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Masaru, NODA Shunta, OBANA Koichiro, OGASAWARA Hiroshi, OGAWASARA Hiroshi, OKUBO Makoto, OKUBO Shuhei, OTSUKI Kenshiro, Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, SAKA Mamoru, SAKAI Shunji, SATO Fumiaki, SATO Katsushi, SAWADA Akihiro, SERIZAWA Masato, SHIBUTANI Takuo, SHIMODA Naoyuki, SUGAN Monica, SUGANO Takayuki, SUGAWARA Yasuhiro, SUGAYA Katsunori, SUN Wenke, SUZUKI Syuichi, TAKANO Kiyoshi, TAKEUCHI Junichi, TANAKA Keisuke, TANAKA Yoshiyuki, TONE Shigeyasu, TONY Tony, TRANDAFIR Aurelian C, The Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, The Research Group for the Sem(SeeSA), The Research Team of aftershock observations for the mid-Niigata Prefecture Earthquake, UEDA Isao, UENO Tomotake, UMINO Norihito, URABE Taku, URASHIMO Eiji, VUAN Alessandro, WARD Anthony K., WATAHIKI Fumiko, YAMAGUCHI Haruka, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Akihiro, YAMAZAKI Akira, YASUTAKE Gota, YUKUTAKE Yohei, ZHANG Xinlin, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1999: Constitutive Properties for the Shear Failure of Rock in Seismogenic Environments: Experimental Studies [Net] [Bib]

  2001: Single and double asperity failures in a large scale biaxial experiment [Net] [Bib]

  2003: A Comparative Study on Exhumed Seismogenic Faults and Modern Nankai Seismogenic Megathrust (T41A 02) [Net] [Bib]

  2003: A Comparative Study on Exhumed Seismogenic Faults and Modern Nankai Seismogenic Megathrust, and Targets of the IODP Nankai through Seismogenic Zone Drilling (JSA11/02P/D 002) [Net] [Bib]

  2003: A Constitutive Scaling Law That Unifies Shear Ruptures over a Broad Range from Laboratory Scale to Field Scale: Implications of Temperature in the Brittle Plastic Transition Regime (SS02/03A/A03 001) [Net] [Bib]

  2003: Constitutive properties for the shear failure of intact granite in seismogenic environments [Net] [Bib]

  2003: Effect of strain rate on constitutive properties for the shear failure of intact granite in seismogenic environments [Net] [Bib]

  2003: Fault Zone Liquefaction during Slipping: A Possible Mechanism of Rupture Propagttion during the 1999 Chichi Taiwan Earthquake (SS02/04A/D 026) [Net] [Bib]

  2003: Fluidization of Fault during Slip : A Possible Mechanism of Low Dynamic Friction during the 1999 Chi Chi, Taiwan Earthquake and Implication for Seismic Slip along the Splay Fault in the Nankai Accretionary Prism (T41E 07) [Net] [Bib]

  2003: Permeability and strength structure around an ancient exhumed subduction zone fault (T52C 0277) [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern Fossa Magna region, central Japan, modeled from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern part of Fossa Magna region, central Japan, from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: High Pore Fluid Pressure May Cause Silent Slip in the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2004: Interpretation of various slip modes on a plate boundary based on laboratory and numerical experiments [Net] [Bib]

  2004: Permeability structure around an ancient exhumed subduction zone fault [Net] [Bib]

  2004: The Dependence of Constitutive Properties on Temperature and Effective Normal Stress in Seismogenic Environments [Net] [Bib]

  2005: Crustal Structure using the tomography method, in the central part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL) (P079) [Net] [Bib]

  2005: Fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Imaging the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake and the evolution of a seismogenic thrust related fold [Net] [Bib]

  2005: Multi fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: An Attempt to Monitor Stress/ Physical property at Hypocenters, Using Tidal Response, Mponeng Gold Mine, South Africa(S31B 0204) [Net] [Bib]

  2006: Contemporary Stress Field in the Wadati Benioff Zone at the Japan Kurile Arc arc Junction (North Honshu, the Hokkaido Corner and Hokkaido Island) by Inversion of Earthquake Focal Mechanisms [Net] [Bib]

  2006: Imaging crustal structure around the western segment of the Atotsugawa fault system, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2006: Seismic Swarm Observed by High Resolution Seismic Experiment: Role of Crustal Fluids(T13A 0482) [Net] [Bib]

  2006: Seismicity and Crustall Structure along the Southern Japanese Alps Segment of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line(T42B 01) [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2007: Delineation of probable asperities on the Atotsugawa fault, central Japan, using a dense temporary seismic network [Net] [Bib]

  2007: Effects of heterogeneous structures of the seismic velocity and the stress field on earthquake generations elucidated by dense temporary seismic networks(S34C 07) [Net] [Bib]

  2007: High resolution aftershock observations in the source region of the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2007: Metropolitan Seismic Observation Network (MeSO net) in Japan(S31A 0218) [Net] [Bib]

  2007: Slow strain steps observed by two Ishii strainmeters within an M3 source area at a 2.9km depth, Mponeng gold mine, South Africa(T21A 0370) [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2008: Computation of static deltaCFF in a heterogeneous halfspace, Part 2. Application (X3 056) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Effects of Pore Pressure on the Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake, Japan, Inferred from CMT Data Inversion (B32 01) [Net] [Bib]

  2008: Fine seismic structure around the Atotsugawa fault revealed by seismic refraction and reflection experiments (B41 05) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Himalayan Tectonic Model and Great Earthquakes (X4 046) [Net] [Bib]

  2008: Imaging detailed crustal structures of southwestern source area for the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake (B41 03) [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging of Heterogeneous Structure beneath the Metropolitan Tokyo Area (2) (X4 018) [Net] [Bib]

  2008: P and S wave velocity structure in and around the Itoigawa Shizuoka tectonic Line(ISTL) fault system (B42 02) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity in and around the Atotsugawa Fault system, central Japan (X2 022) [Net] [Bib]

  2008: Seismic structure around the source area with multiplanar faults: 3 D waveform modeling based on local tomography images (B41 04) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Waveform through the Philippine Sea Plate under the Metropolitan area observed by a dense seismic network (MeSO net) (X2 073) [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Seismic structure in and around the source area of the 2004 mid Niigata, Japan, earthquake: 3 D waveform modelling based on local tomography images [Net] [Bib]

  2010: Asperity and Barriers of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake Revealed by Highly Dense Seismic Observations [Net] [Bib]

  2010: Deep crustal structure around the Atotsugawa fault system, central Japan: A weak zone below the seismogenic zone and its role in earthquake generation [Net] [Bib]

  2010: Dynamic rupture of crosscutting faults: A possible rupture process for the 2007 Mw 6.6 Niigata ken Chuetsu Oki earthquake [Net] [Bib]

  2010: Gravity changes observed between 2004 and 2009 near the Tokai slow slip area and prospects for detecting fluid flow during future slow slip events [Net] [Bib]

  2010: Non volcanic seismic swarms triggered by circulating fluids and pressure fluctuations above a solidfied diorite intrusion [Net] [Bib]

  2010: Reactivations of boundary faults within a buried ancient rift system by ductile creeping of weak shear zones in the overpressured lower crust: The 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2010: Seismicity and crustal structure in the vicinity of the southern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line [Net] [Bib]

  2011: A normal faulting seismic sequence triggered by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake: Wholesale stress regime changes in the upper plate [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Crustal anisotropy structure related to lateral and down dip variations in interplate coupling beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2012: Propagation of Slow Slip Leading Up to the 2011 Mw 9.0 Tohoku Oki Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Regional extent of the large coseismic slip zone of the 2011 Mw 9.0 Tohoku Oki earthquake delineated by on fault aftershocks [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2013: Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low frequency tremor zone beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Are the frictional properties of creeping faults persistent ? Evidence from rapid afterslip following the 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Response of seismicity to static and dynamic stress changes induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: Detection of a hidden Boso slow slip event immediately after the 2011 Mw 9.0 Tohoku Oki earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2014: Imaging of the early acceleration phase of the 2013–2014 Boso slow slip event [Net] [Bib]

  2014: Investigating the role of the Itoigawa Shizuoka tectonic line in the evolution of the Northern Fossa Magna rift basin (SSS34 P14) [Net] [Bib]

  2014: Investigating the role of the Itoigawa Shizuoka tectonic line towards the evolution of the Northern Fossa Magna rift basin [Net] [Bib]

  2014: Multiple slow slip events during a foreshock sequence of the 2014 Iquique, Chile Mw 8.1 earthquake [Net] [Bib]

  2014: Non volcanic seismic swarm and fluid transportation driven by subduction of the Philippine Sea slab beneath the Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2014: Step like migration of early aftershocks following the 2007 Mw 6.7 Noto Hanto earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2014: The preparatory phase of the 2009 Mw 6.3 L'Aquila earthquake by improving the detection capability of low magnitude foreshocks [Net] [Bib]

  2015: Focal mechanisms and stress field in the Nobi fault area, central Japan [Net] [Bib]

  2015: Large heterogeneous structure beneath the Atotsugawa Fault, central Japan, revealed by seismic refraction and reflection experiments [Net] [Bib]

  2015: Preparatory and precursory processes leading up to the 2014 phreatic eruption of Mount Ontake, Japan [Net] [Bib]

  2015: Source mechanism of a VLP event immediately before the 2014 eruption of Mt. Ontake, Japan [Net] [Bib]

  2015: The weakened lower crust beneath the Nobi fault system, Japan: Implications for stress accumulation to the seismogenic zone [Net] [Bib]

  2016: Connecting slow earthquakes to huge earthquakes [Net] [Bib]

  2016: Foreshock migration preceding the 2016 Mw 7.0 Kumamoto earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2016: The 2016 Kumamoto earthquake sequence [Net] [Bib]

  2017: Modeling the dynamics of a phreatic eruption based on a tilt observation: barrier breakage leading to the 2014 eruption of Mt. Ontake, Japan [Net] [Bib]

About this page: