nkysdb: 共著者関連データベース

HAYASHI Aiko 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HAYASHI Aiko")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: HAYASHI Aiko, HIRAMATSU Yoshihiro

    1: ASANO Youichi, DOI Issei, HASEGAWA Akira, HAYASHI Misaki, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei, group for the joint aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

    2011: Relation between similar aftershocks and ruptured asperity of a large inland earthquake: Example of the 2007 Noto Hanto earthquake [Net] [Bib]

About this page: