nkysdb: 共著者関連データベース

SEKINE Shutaro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SEKINE Shutaro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  26: SEKINE Shutaro

  17: OBARA Kazushige

  11: HIROSE Hitoshi

  6: MATSUBARA Makoto, TAKEDA Tetsuya

  5: KASAHARA Keiji

  4: HIRATA Naoshi, IWASAKI Takaya, MAEDA Takuto, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, OKADA Tomomi

  3: ASANO Youichi, HASEMI Akiko, ITO Yoshihiro, KATO Wataru, KIMURA Hisanori, KOKETSU Kazuki, MATSUZAWA Takanori, MIYASHITA Kaoru, MIZOGAMI Tomoko, MORIYA Takeo, SHIOMI Katsuhiko, TASHIRO Katsuya, UENO Tomotake, UMINO Norihito, YUKUTAKE Yohei

  2: HARYU Yoshikatsu, KATO Aitaro, NAKAGAWA Shigeki, SAKAI Shin'ichi, SASAKI Shunji, TANADA Toshikazu, TSURUOKA Hiroshi

  1: DOI Issei, FUJI Nobuaki, GELLER Robert J., HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATSUMATA Kei, KAWAI Kenji, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAK Sum, MATSUMOTO Satoshi, MENESES-GUTIERREZ Angela, MIYAKE Hiroe, MIYAZAWA Masatoshi, MORITA Yuichi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBBARA Kazushige, OHMI Shiro, OKUDA Takashi, SAGIYA Takeshi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, SAWADA Akihiro, SHIOMI Katushiko, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKANO Kiyoshi, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, URABE Taku, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1998: Pseudo bending method for three dimensional seismic ray tracing in a spherical earth with discontinuities [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: Parametrized shooting of seismic rays in a spherical earth with disontinuities [Net] [Bib]

  2003: Low Velocity Oceanic Crustal the Top of Subducting Plates Resolved by a Tomographic Method with Spatial Correlation (SS03/08A/D 098) [Net] [Bib]

  2003: Low velocity Oceanic Crusts at the top of Subducting Plates Beneath Japan Islands Imaged by Tomographic Method Using the NIED Hi net data (T52B 0256) [Net] [Bib]

  2003: Three Dimentional Attension Structure Beneath the Japan Islands Derived from NIED Hi Net Data (SS03/08A/D 108) [Net] [Bib]

  2006: Phenomenology of non volcanic deep tremor, slow slip and the third slow earthquake in southwest Japan subduction zone(T41A 1532) [Net] [Bib]

  2007: A Time Dependent Inversion Analysis for Short Term Slow Slip Events in Southwest Japan Based on the NIED Hi net Tiltmeter Data(T11A 06) [Net] [Bib]

  2007: Deep low frequency tremor and very low frequency earthquake as indicator for slow slip event at the transition zone on the plate interface in southwest Japan(T21A 0360) [Net] [Bib]

  2007: Metropolitan Seismic Observation Network (MeSO net) in Japan(S31A 0218) [Net] [Bib]

  2007: Slow Earthquakes Coincident with Episodic Tremors and Slow Slip Events [Net] [Bib]

  2007: The 2007 Boso Slow Slip Event and the associated earthquake swarm(T21A 0363) [Net] [Bib]

  2008: Estimation of orientation of the MeSO net borehole seismometers based on the orbit of P wave first motion (X3 097) [Net] [Bib]

  2008: Generation Cycles of Short Term Slow Slip Events in Western Shikoku, Southwest Japan (T31A 05) [Net] [Bib]

  2008: Possible Surface Wave Reflectors around Japan (X3 074) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Exploration of Deep Low Frequency Tremor Area in Western Shikoku, Japan (U33A 0029) [Net] [Bib]

  2008: Seismic profiles across low frequency tremor area, western Shikoku, Japan (D41 05) [Net] [Bib]

  2008: Source Process of the 2007 Boso Slow Slip Event with an Earthquake Swarm from Tiltmeter Data (U32A 02) [Net] [Bib]

  2008: Source process of the 2007 Boso slow slip event with an earthquake swarm from tiltmeter data (Y4 203) [Net] [Bib]

  2009: Characteristic activity and migration of episodic tremor and slow slip events in central Japan [Net] [Bib]

  2009: Waveform inversion for D structure beneath northern Asian using Hi net tiltmeter data [Net] [Bib]

  2010: Along strike variations in short term slow slip events in the southwest Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2017: Localized deformation in Mid Niigata as observed by dense GPS network before and after the 2011 Tohoku oki earthquake (SCG62 27) [Net] [Bib]

About this page: