nkysdb: 共著者関連データベース

SAKAI Shin'ichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SAKAI Shin'ichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  63: SAKAI Shin'ichi

  28: HIRATA Naoshi

  18: KANAZAWA Toshihiko

  17: IWASAKI Takaya, SHINOHARA Masanao

  13: KATO Aitaro, YAMADA Tomoaki

  11: IIDAKA Takashi

  9: MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAGAWA Shigeki, SATO Hiroshi

  8: HINO Ryota

  7: KURASHIMO Eiji, NAKAHIGASHI Kazuo, UEHIRA Kenji

  6: MURAI Yoshio, OBARA Kazushige, TAKANAMI Tetsuo

  5: HAGIWARA Hiroko, KANEDA Yoshiyuki, KASAHARA Keiji, KUWANO Asako, SHIMIZU Hiroshi

  4: KODAIRA Shuichi, MACHIDA Yuya, MATSUBARA Makoto, MORIYA Takeo, SASAKI Shunji, TAKEDA Tetsuya, TANADA Toshikazu, YAMAZAKI Akira

  3: FUJII Yushiro, IGARASHI Toshihiro, ITO Yoshihiro, KOKETSU Kazuki, MIYAMACHI Hiroki, MORITA Yuichi, OBANA Koichiro, OZEL Oguz, PANAYOTOPOULOS Yannis, SATAKE Kenji, SHIOBARA Hajime, TAKAHASHI Narumi, TANIOKA Yuichiro, TSUKADA Shin'ya, TSURUOKA Hiroshi

  2: AKETAGAWA Tamotsu, AOKI Gen, ARAKI Ei'ichiro, FURUMOTO Muneyoshi, FURUMURA Takashi, HARADA Masatake, HIRATA Kenji, HONDA Ryou, HUANG Bor-Shouh, ISHIHARA Yoshiaki, ITO Hiroshi, KATSUMATA Kei, KAWASAKI Ichiro, KIMURA Hisanori, MAEDA Takuto, MAEDA Takuya, MATSUTA Nobuhisa, MIKADA Hitoshi, MIYAKE Hiroe, NISHINO Minoru, OHMI Shiro, PIAO Chengshi, SAIGA Atsushi, SATO Takeshi, SEKINE Shutaro, SHINBO Takashi, SUYEHIRO Kiyoshi, SUZUKI Sadaomi, TSUMURA Noriko, UHIRA Kouichi, URABE Taku, WATANABE Tomoki, YEN Horng-Yuan, YOKOTA Yusuke, YOSHIDA Akio, YUKUTAKE Yohei

  1: AKUHARA Takeshi, AMAMIYA Shin'ichiro, AZUMA Ryusuke, CHEN K.C., FUKAO Yoshio, FUKUOKA Mitsuteru, GUSMAN Aditya, GUSMAN Aditya Riadi, Geographical Survey Institute, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HASEGAWA Akira, HASHIMA Akinori, HAYASHI Yutaka, HIRAMATSU Yoshihiro, HONDA Fuminori, IKAWA Takeshi, ISSE Takehi, ITO Akihito, ITO Kiyoshi, ITO Tanio, IWAI Kazuhisa, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKi Takaya, Japanese University Group of the Urgent Joint Observation for the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, KAIHO Yuka, KASAHARA Kenji, KATAO Hiroshi, KIMURA Kazuhiro, LEE Shiann-Jong, MAEDA Kenji, MATSUI Takafumi, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MIURA Ryo, MIYASHITA Kaoru, MIYAZAKI Shin'ichi, MURAI Yoshi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Masao, NISHIMURA Naoki, NO Tetsuo, NOGUCHI Shinako, OBRA Kazushige, OHMURA Takeshi, OKADA Tomomi, OKUBO Makoto, OOIDA Tooru, SAKAI Shunji, SATO Toshinori, SEKINE Mayumi, SETO Norihiko, SHIMADA Takanori, SHIMADA Yoji, SHIMIZU Nobuyuki, SHIOMI Katsuhiko, SUGIOKA Hiroko, SUZUKI Masayuki, TAHARA Michitaka, TAKAGI Akimichi, TAKANAMI Tesuo, TAKANO Kiyoshi, TAKEMURA Shunsuke, TASHIRO Katsuya, TSUKADA Shinya, TSUSHIMA Hiroaki, UKAWA Motoo, UMEDA Yasuhiro, URASHIMO Eiji, VIENS Loic, WADA Koji, WANG Chien-Ying, YAGI Yuji, YAKIWARA Hiroshi, YAMAMOTO Akira, YAMAMOTO Yojiro, YAMANAKA Yoshiko, YAMASATO Hitoshi, YAMASHITA Mikiya, YAMAZAKI Fumihito, YAMAZAKI Humihito, YOSHI Toshikatsu, YOSHII Toshikatsu, YOSHIKAWA Sumio, YOSHIMOTO Kazuo, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1996: Anomalously Early First Arrivals to the J Array from Teleseismic Events [Net] [Bib]

  1996: Crustal Structure in the Central Hokkaido, Japan, from a Seismic Refraction Experiment [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Urgent Joint Observation of Aftershocks of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: The orbit of Tsukuba meteorite inferred from an analysis of seismic records [Net] [Bib]

  1998: A Low V Zone Beneath the Hida Mountains in the Central Honshu, Japan, Derived from a Dense Seismic Array Observation (S22D 5) [Net] [Bib]

  1998: Lateral structural variation across a collision zone in central Hokkaido, Japan, as revealed by wide angle seismic experiments [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure of central Japan and its petrological implications [Net] [Bib]

  2000: A low velocity zone beneath the Hida Mountains derived from dense array observation and tomographic method [Net] [Bib]

  2001: Aftershock Distribution of the 1999 Chi Chi, Taiwan, Earthquake and Crustal Structure in the Source Region from an Explosion Reflection Survey [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in and around the region of the 1995 Kobe Earthquake deduced from a wide angle and refraction seismic exploration [Net] [Bib]

  2002: Hachijo jima (Japan) Seismic swarms during August 2002 [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath Taiwan Using Local and Teleseismic Travel Times Observed by the 2001 Linear Array Observation (T12C 0484) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure around the Northern Part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL), Central Japan, from Refraction/Wide Angle Reflection Data (SS03/07A/A02 008) [Net] [Bib]

  2003: Presice Hypocenter Determination of Deep Low Frequency Earthquakes Beneath Fuji Volcano, in 1998 2001 (V12/01P/D 001) [Net] [Bib]

  2003: The 1998 Miyako fireball's trajectory determined from shock wave records of a dense seismic array [Net] [Bib]

  2003: The Magma Migration around Miyake Jima Island by Precise Hypocenters (JSV04/01P/D 014) [Net] [Bib]

  2003: Three Dimensional Velocity Structure off the Islands of Miyake Jima and Kozu Shima Obtained by Travel Time Analyses (JSV04/01P/D 016) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern Fossa Magna region, central Japan, modeled from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern part of Fossa Magna region, central Japan, from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Lower crustal fluid distribution in the northeastern Japan arc revealed by high resolution 3D seismic tomography [Net] [Bib]

  2004: Seismicity of the northern part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line [Net] [Bib]

  2004: Seismicity of the northern part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line [Net] [Bib]

  2004: The 2003 Kanto large bolide's trajectory determined from shockwaves recorded by a seismic network and images taken by a video camera [Net] [Bib]

  2005: Fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Multi fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Urgent aftershock observation of the 2004 off the Kii Peninsula earthquake using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2006: Velocity Structure in the Kanto Region from Dense Array Observation: A new Configuration of the Philippine Sea Plate(S31B 0207) [Net] [Bib]

  2007: Metropolitan Seismic Observation Network (MeSO net) in Japan(S31A 0218) [Net] [Bib]

  2007: The Metropolitan Seisimic network (MeSO net) for Detection of Mega thrust and Intra slab Earthquakes beneath Tokyo Metropolitan Area, JAPAN(S31A 0217) [Net] [Bib]

  2008: Estimation of orientation of the MeSO net borehole seismometers based on the orbit of P wave first motion (X3 097) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging of Heterogeneous Structure beneath the Metropolitan Tokyo Area (2) (X4 018) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2008: Waveform through the Philippine Sea Plate under the Metropolitan area observed by a dense seismic network (MeSO net) (X2 073) [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2010: Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long term OBS observations [Net] [Bib]

  2011: A complex rupture image of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by the MeSO net [Net] [Bib]

  2011: A normal faulting seismic sequence triggered by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake: Wholesale stress regime changes in the upper plate [Net] [Bib]

  2011: A unified source model for the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Crustal anisotropy structure related to lateral and down dip variations in interplate coupling beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2011: Near field tsunami forecasting using offshore tsunami data from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Significant tsunami observed at ocean bottom pressure gauges during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Spatial distribution of earthquakes off the east coast of the Kanto region along the Japan Trench deduced from ocean bottom seismographic observations and their relations with the aftershock sequence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Tsunami source of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Joint inversion of strong motion, teleseismic, geodetic, and tsunami datasets for the rupture process of the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2013: Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low frequency tremor zone beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Effect of the largest foreshock (Mw 7.3) on triggering the 2011 Tohoku earthquake (Mw 9.0) [Net] [Bib]

  2013: Rupture process of the largest aftershock of the M 9 Tohoku oki earthquake obtained from a back projection approach using the MeSO net data [Net] [Bib]

  2013: Segmentation of the Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Seismic and Tsunami Wave Propagation of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake as Inferred from the Tsunami Coupled Finite Difference Simulation [Net] [Bib]

  2013: Seismic quiescence and activation anomalies from 2005 to 2008 beneath the Kanto district, central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2013: Slip distribution and Coulomb stress change of the largest foreshock (Mw 7.3) of the 2011 Tohoku earthquake (HDS26 P08) [Net] [Bib]

  2014: A highly attennuative zone beneath the Tokyo Metropolitan area (MAG39 03) [Net] [Bib]

  2014: New compact ocean bottom cabled seismometer system deployed in the Japan Sea [Net] [Bib]

  2015: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the Northern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (S21 04) [Net] [Bib]

  2016: Basin scale Green's functions from the ambient seismic field recorded by MeSO net stations [Net] [Bib]

  2016: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the northern Itoigawa Shizuoka tectonic line derived by the aftershock sequence of the 2014M 6.7 Northern Nagano earthquake [Net] [Bib]

About this page: