nkysdb: 共著者関連データベース

UHIRA Kouichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "UHIRA Kouichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: UHIRA Kouichi

  2: ARAKI Ei'ichiro, HINO Ryota, HIRATA Naoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANEDA Yoshiyuki, MIKADA Hitoshi, MOCHIZUKI Kimihiro, MURAI Yoshio, NISHINO Minoru, SAKAI Shin'ichi, SATO Takeshi, SHIMIZU Hiroshi, SHINOHARA Masanao, SHIOBARA Hajime, SUYEHIRO Kiyoshi, TAKAHASHI Narumi, TAKANAMI Tetsuo, UEHIRA Kenji, WATANABE Tomoki, YAMADA Tomoaki

  1: CHIBA Tatsuro, FUJITA Koji, HAYASHI Shintaro, HAYASHI Yutaka, IDA Yoshiaki, KAMATA Hiroki, KATO Yukihiro, KAWANABE Yoshihisa, MACHIDA Yuya, SHIOYA Miki, UI Tadahide


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Revised Definition and Ranking of Active Volcanoes in Japan (V13/04P/A01 001) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

About this page: