nkysdb: 共著者関連データベース

NISHINO Minoru 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NISHINO Minoru")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  31: NISHINO Minoru

  29: HINO Ryota

  20: KANAZAWA Toshihiko

  19: SHINOHARA Masanao

  13: MOCHIZUKI Kimihiro, SATO Toshinori

  10: SHIOBARA Hajime, YAMADA Tomoaki

  9: KASAHARA Junzo

  8: KANEDA Yoshiyuki, SATO Takeshi, UEHIRA Kenji

  7: SUYEHIRO Kiyoshi

  6: FUJIMOTO Hiromi, KUWANO Asako, TAKAHASHI Narumi

  5: KODAIRA Shuichi, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAMURA Mikako

  4: SHIMIZU Hiroshi

  3: ABE Shintaro, AOKI Gen, ARAKI Eiichiro, HIRATA Naoshi, KINOSHITA Hajimu, MIKADA Hitoshi, MURAI Yoshio, SUZUKI Sadaomi, TAKANAMI Tetsuo, TAKENAKA Hiroshi, TSURU Tetsuro, WATANABE Tomoki, YONESHIMA Shinji

  2: ARAKI Ei'ichiro, FUJIE Gou, MACHIDA Yuya, MIURA Satoshi, MOGHADDAM Peyman Poor, NAKAMURA Yasuyuki, NAKATA Shunichi, OSADA Yukihito, PARK Jin-Oh, SAKAI Shin'ichi, TANAKA Masayuki, UHIRA Kouichi, YAMAMOTO Yojiro, YOSHIZAWA Takashi

  1: ABE Masao, AOYAGI Yasuhira, CHADWELL C.D., HASHIMOTO Tetsuo, HAYAKAWA Tadaaki, HIGASHI Toshihiro, HILDEBRAND John A., ISEZAKI Nobuhiro, KAME Nobuki, KAMIMURA Aya, KARP Boris Y., KIDO Motoyuki, KIM Han-Joon, KUWSANO Asako, MATSUMOTO Koji, MATSUWO Norimichi, MINATO Kouetsu, MIYAMACHI Hiroki, MIZUKAMI Tomoko, NAKAMURA Yoshiyuki, OKAWARA Nariaki, PARK JinOh, SAKAI Shinichi, SATO Atsushi, SATO Tadahiro, SATO Takesi, SHINOHARA Hajime, SUZUKI Kensuke, SWEENEY Aaron, TAMURA Yoshiaki, UHIRA Kohichi, UMAKOSHI Kodo, YABUKI Tetsuichiro, YAKIWARA Hiroshi, YAMAMOTO Yujiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1998: Crustal Structure off Fukushima, the Southern Japan Trench Subduction Zone, from Wide angle Seismic Data (S21B 6) [Net] [Bib]

  1998: The Heterogeneous Velocity Structure of off Sanriku, the Northeastern Japan Forearc using Airgun OBS Data (S21B 8) [Net] [Bib]

  1999: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from Ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  2000: Detailed plate boundary structure off northeast Japan coast [Net] [Bib]

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2001: Microseismicity in the inter seismic period in the rupture area of the 1994 Sanriku Oki Earthquake by ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of the margins of the southern and southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2002: Heterogeneous structure across the source regions of the 1968 Tokachi Oki and the 1994 Sanriku Haruka Oki earthquakes at the Japan Trench revealed by an ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2003: GPS/Acoustic Seafloor Positioning for Direct Observation of the Seismic Coupling in the Subduction Zone of the Japan Trench (JSS03/03A/A13 006) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Intense P P Reflections and Low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (SS03/08A/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Low Intensity Characteristic of Plate Boundary S S Reflections within a Region of Strong Plate Boundary P P Reflections and low Seismicity along the Japan Trench Subduction Zone (T52B 0257) [Net] [Bib]

  2003: Microseismicity in the rupture area of the 1994 Sanriku Oki Earthquake determined by long term ocean bottom seismographic observation (T52B 0253) [Net] [Bib]

  2003: Ocean Bottom Pressure Measurements Off Sanriku, Japan (G31C 04) [Net] [Bib]

  2003: P Reflection Intensity Distribution over an Aseismic Region in the Forearc Slope of the Japan Trench Observed in an OBS Airgun Experiment and its Geophysical Meaning (SS03/04A/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of Interplate Seismogenic Zone in the Southern Japan Trench from SP Converted Phases (SS03/08A/D 101) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle in the Incipient Stage of Back Arc Rifting Northernmost Okinawa Trough (SS03/08A/D 118) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (SS03/08A/D 120) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Middle Japan Trench Subduction Zone by Airgun OBS Experiment (T52B 0252) [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure and seismogenesis off Sanriku region, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure of the crust and uppermost mantle in the incipient stage of back arc rifting northernmost Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2005: Hypocenter distribution of plate boundary zone off Fukushima, Japan, derived from ocean bottom seismometer data [Net] [Bib]

  2005: Intense PP reflection beneath the aseismic forearc slope of the Japan Trench subduction zone and its implication of aseismic slip subduction [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: P wave velocity structure of the margin of the southeastern Tsushima Basin in the Japan Sea using ocean bottom seismometers and airguns [Net] [Bib]

  2006: Repeated GPS/Acoustic seafloor positioning off Fukushima Prefecture in central Japan(G23B 1279) [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional seismic velocity structure around the focal area of the 1978 Miyagi Oki earthquake [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

About this page: