nkysdb: 共著者関連データベース

ABE Masao 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ABE Masao")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: ABE Masao

  2: AOKI Gen, HINO Ryota, KANEDA Yoshiyuki, SHINOHARA Masanao, YAMAMOTO Yojiro

  1: ARAKI Eiichiro, FUJIE Gou, FUJIMOTO Hiromi, HASEGAWA Yohei, ISHIKAWA Yuzo, ITO Yoshihiro, KANAZAWA Toshihiko, KAWAHARADA Yoshiharu, KODAIRA Shuichi, KUWANO Asako, MASAKA Seiichi, MINATO Kouetsu, MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAHIGASHI Kazuo, NISHINO Minoru, OKAWARA Nariaki, SUZUKI Kensuke, SUZUKI Syuichi, TAKEUCHI Hajime, TANAKA Masayuki, YAMADA Tomoaki, YAMAZAKI Akira, YOSHIDA Yasuhiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Seismicity off Tokai District Observed by Pop up Type Ocean Bottom Seismographs (SS01/01A/A09 008) [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2012: Seismicity near the hypocenter of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake deduced by using ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

About this page: