nkysdb: 共著者関連データベース

NAKAHIGASHI Kazuo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "NAKAHIGASHI Kazuo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  42: NAKAHIGASHI Kazuo

  41: SHINOHARA Masanao

  37: KANAZAWA Toshihiko

  36: YAMADA Tomoaki

  26: MOCHIZUKI Kimihiro

  19: UEHIRA Kenji

  18: HINO Ryota

  16: SHIOBARA Hajime

  12: ARAKI Eiichiro, SUYEHIRO Kiyoshi

  10: KUWANO Asako

  8: FUKAO Yoshio, KODAIRA Shuichi, MURAI Yoshio

  7: SAKAI Shin'ichi

  6: ITO Yoshihiro, OBANA Koichiro, TAKANAMI Tetsuo

  5: IWASAKI Takaya, KANEDA Yoshiyuki, MACHIDA Yuya, MIYAMACHI Hiroki, MOCHIZUKI Masashi, NISHINO Minoru, SHIMIZU Hiroshi, SUGIOKA Hiroko

  4: FUKANO Tetsuo, HIRATA Naoshi, KAIHO Yuka, MIKADA Hitoshi, TAKAHASHI Narumi, YAKIWARA Hiroshi

  3: HIRATA Kenji, IIO Yoshihisa, ISSE Takehi, ITO Aki, NO Tetsuo, OKADA Tomomi, SATO Toshinori, SUETSUGU Daisuke, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKENAKA Hiroshi, YAGI Takeo, YAMAMOTO Yojiro

  2: AMAMIYA Shinichiro, AOKI Gen, AZUMA Ryosuke, FUJIE Gou, FUJIMOTO Hiromi, GOTO Kazuhiko, HASHIMOTO Shinichi, KAME Nobuki, KATO Aitaro, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUWO Norimichi, MIURA Ryo, MIURA Seiichi, NAKAMURA Yasuyuki, NAKAO Shigeru, SATO Takeshi, SHINBO Takashi, TANAKA Masayuki, UCHIDA Kazunari, YAMAZAKI Akira, YONESHIMA Shinji, YOSHIZAWA Kazunori

  1: ABE Masao, AKUHARA Takeshi, AMAMIYA Shin'ichiro, ARAI Eiichiro, ARAKI Ei'ichiro, ARAKI Eichiro, ARISAKA Michio, AZUMA Ryusuke, ENESCU Bogdan, GILL James B., Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRANO Syuichiro, HORI Mio, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, ISHIZUKA Osamu, ITO Masakazu, IWAKIRI Kazuhiro, IWASAKi Takaya, KANZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KAWAI Kenji, KAWAKATSU Hitoshi, KOBAYASHI Reiji, KOHNO Yuhki, KOJIMA Yoshie, KURASHIMO Eiji, MCHIZUKI Kimihiro, MINATO Kouetsu, MOCHIZUKI Kinihiro, MURAI Yoshi, NISHIMURA Yuichi, OBARA Kazushige, ODP Log195 Shipboard Scientific Party, OKAWARA Nariaki, OKI Satoko, SAITO Masaki, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, SATO Takesi, SHITO Azusa, SIMIZU Hiroshi, SUEHIRO Kiyoshi, SUZUKI Kensuke, TAHARA Michitaka, TAKANAMI Tesuo, TAKEDA Naoto, TAMAKI Kensaku, TAMURA Yoshihiko, TSUSHIMA Hiroaki, UCHIDA Naoki, UENO Tomotake, UMAKOSHI Kodo, URABE Taku, WATANABE Atsushi, YAMASHITA Mikiya, YOSHIKAWA Sumio


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2001: Crustal Structure of Northenmost part of Okinawa Trough by Ocean Bottom Seismographic Observation [Net] [Bib]

  2001: Performance of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 2 in the Northwestern Pacific Basin [Net] [Bib]

  2001: WP 1 Seafloor Borehole Broadband Seismological Observatory in the West Philippine Basin [Net] [Bib]

  2003: Microearthquake Characteristics at the Slow Spreading Regions: Cases of the Laasqoray Sharmar Segment of the Gulf of Aden and the Jourdanne Segment of the Southwest Indian Ridge (SS03/08A/D 067) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Noise Levels of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific (JSS03/04A/D 012) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Crust and Uppermost Mantle in the Incipient Stage of Back Arc Rifting Northernmost Okinawa Trough (SS03/08A/D 118) [Net] [Bib]

  2003: Seismic structure of uppermost mantle and crust beneath West Philippine Basin and Kyusyu Palau ridge by seafloor borehole seismometer, OBS and airgun experiment (S31F 0824) [Net] [Bib]

  2003: Seismic velocity structure in the Australian Antarctic Discordance, Segment B4 revealed by airgun OBS experiment (S21F 0396) [Net] [Bib]

  2003: Temporal Variation of Ambient Seismic Noise of the Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatory WP 1 in the West Philippine Basin (S52D 0159) [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure of the crust and uppermost mantle in the incipient stage of back arc rifting northernmost Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2005: Mantle Discontinuity Depths beneath the West Philippine Basin from Receiver Function Analysis of Deep Sea Borehole and Seafloor Broadband Waveforms [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock distribution of the 2005 off Miyagi Earthquake (M7.2) by ocean bottom seismographic data(T21A 0398) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Data Recovery from Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in the Northwestern Pacific and Ambient Seismic NoiseLevel Changes(S11A 0190) [Net] [Bib]

  2006: Deep sea borehole seismological observatories in the Western Pacific: temporal variation of seismic noise level and event detection [Net] [Bib]

  2006: Hypocenter distribution of the main and aftershocks of the 2005 Off Miyagi Prefecture earthquake located by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional shear wave structure beneath the Philippine Sea from land and ocean bottom broadband seismograms [Net] [Bib]

  2006: Uppermost Mantle and Crustal P and S Waves Structure beneath the Northwestern Pacific Basin Using Airguns, OBSs and Borehole Broadband Seismometer(S53A 1308) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure around the asperity regions of large earthquakes along the southernmost Kuril trench revealed by two Airgun OBS seismic profilings(TE53A 1107) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Seafloor borehole seismic observatories in the western Pacific and upper mantle and crustal structure beneath the northwestern Pacific basin(S23A 1108) [Net] [Bib]

  2008: Aftershock observation of the Noto Hanto earthquake in 2007 using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Geometry of plate boundary around Japan Kuril Trench junction derived from 3D seismic tomography by using LT OBS network (X4 027) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2008: Seismological section of the northwestern Pacific basin from sediment to upper mantle (X2 054) [Net] [Bib]

  2008: Upper mantle and crustal seismic structure beneath the Northwestern Pacific Basin using a seafloor borehole broadband seismometer and ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2009: Seismic structure of the upper mantle beneath the Philippine Sea from seafloor and land observation: Implications for mantle convection and magma genesis in the Izu Bonin Mariana subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long term OBS observations [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Spatial distribution of earthquakes off the east coast of the Kanto region along the Japan Trench deduced from ocean bottom seismographic observations and their relations with the aftershock sequence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: P wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Segmentation of the Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes [Net] [Bib]

  2013: Seismic structure of the extended continental crust in the Yamato Basin, Japan Sea, from ocean bottom seismometer survey [Net] [Bib]

  2015: Deep slab dehydration and large scale upwelling flow in the upper mantle beneath the Japan Sea [Net] [Bib]

About this page: