nkysdb: 共著者関連データベース

TAKAHASHI Narumi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "TAKAHASHI Narumi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  131: TAKAHASHI Narumi

  97: KODAIRA Shuichi

  87: KANEDA Yoshiyuki

  52: MIURA Seiichi

  32: SATO Takeshi

  25: NO Tetsuo

  23: NAKANISHI Ayako, TSURU Tetsuro

  22: SUYEHIRO Kiyoshi, YAMASHITA Mikiya

  20: SHINOHARA Masanao

  19: HINO Ryota, PARK Jin-Oh

  18: HIRATA Naoshi, TAKIZAWA Kaoru

  14: ITO Aki, KAIHO Yuka, OBANA Koichiro

  13: TATSUMI Yoshiyuki

  12: SHIOBARA Hajime

  11: MOCHIZUKI Kimihiro

  9: FUJIE Gou

  8: IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, SATO Toshinori, TAKAHASHI Tsutomu

  7: KASAHARA Junzo, KINOSHITA Hajimu, KONO Yoshiteru, TAMURA Yoshihiko, UEHIRA Kenji, YAMADA Tomoaki

  6: MURAI Yoshio, NISHINO Minoru, NISHIZAWA Azusa

  5: NAKAMURA Yasuyuki, TOKUYAMA Hidekazu

  4: ABE Shintaro, ARAKI Eiichiro, HORI Takane, KAMIYA Shin'ichiro, KURASHIMO Eiji, MACHIDA Yuya, MIKADA Hitoshi, NAKAHIGASHI Kazuo, SEKINE Mayumi, SUETSUGU Daisuke, SUGIOKA Hiroko, TAIRA Asahiko

  3: FUJIWARA Toshiya, FUKAO Yoshio, KANEDA Kentaro, KATSUMATA Kei, KIDO Yukari, KORESAWA Sadayuki, NAKAMURA Masao, SAKAI Shin'ichi, SHIMAMURA Hideki, SHIMIZU Hiroshi, TAKANAMI Tetsuo, WATANABE Tomoki, WU Shiguo

  2: ARAKI Ei'ichiro, BABA Toshitaka, HIRATA Kenji, ISHIZUKA Osamu, ITO Yoshihiro, IWASAKi Takaya, KALAFAT Dogan, KASAYA Takafumi, KERR Brian, KLEMPERER Simon, KLEMPERER Simon L., KODAIRA Shunichi, NAKANO Masaru, NOGUCHI Naoto, NOZAKI Kenji, PINAR Ali, SAKAGUCHI Hide, SAKAMOTO Izumi, SHINBO Takashi, SMITH Alex J., UHIRA Kouichi, VLAD Ioan, YAKIWARA Hiroshi, YAMAMOTO Yojiro

  1: AMANO Hiroshi, ANDO Kazuto, AOIKE Kan, ARAKIEiichiro, ARIYOSHI Keisuke, AZUMA Ryusuke, CALVERT Anderw J, CALVERT Andrew J., CITAK Seckin, CITAK Seckin ozgur, CUMMINS Phil R., DIEBOLD John, ERDIK Mustafa, FUJII Toshitsugu, FUJIOKA Kantaro, FUKUDA Tatsuya, FURUKAWA Masahiko, FURUYA Keiichi, GURBUZ Cemil, HARADA Yasushi, HASEMI Akiko, HASHIMOTO Gosei, HAYASHIMOTO Naoki, HENRY Pierre, HIROSE Kei, HIRTA Naoshi, HONSHO Chie, HORI Muneo, IGARASHI Chiaki, ISHIHARA Yasuhisa, ISHII Teruaki, ISHIYAMA Tatsuya, ISSE Takehi, ITO AKi, ITO Tanio, KAMIYA Shinichiro, KANG Dong-Hyo, KATAO Hiroshi, KATO Toshihiro, KIDO Motoyuki, KIMURA Shozo, KINOSHITA Masataka, KIYOKAWA Schoichi, KLAUS Adam, KLEMPERER Simon L, KODA Keita, KOGURE Satoshi, KOMADA Nozomi, KUBO Atsuki, KUMAMOTO Kunihiko, KURAMOTO Shin'ichi, Kanto Asperity Project, LALLEMANT Siegfried J., LANGMUIR Charles H., LE Pichon Xavier, MAEDA Yosaku, MATSUMOTO Satoshi, MATSUOKA Daisuke, MATSUOKA Hirokazu, MAZZOTTI Stephane, MIRZAOGLU Mete, MIYAMACHI Hiroki, MORISHITA Taisei, MORITA Sumito, MUTOH Katsuhiko, NAKA Jiro, NAKADA Setsuya, NAKAMURA Masaki, NAKAMURA Takeshi, NAKATA Ryoko, NICHOLS Alexander R. L., NISHIDA Kiwamu, NURLU Murat, OBARA Kazushige, OCHI Hiroshi, OHTA Yusaku, OKAMOTO Taro, OZEL Nurcan meral, OZEL Oguz, PARK JinOh, REGALLA Christine, SAITO Saneatsu, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, SATO Takashi, SEGAWA Jiro, SOH Wonn, SUZUKI Kensuke, TAHARA Jun'ichiro, TAINOSHO Yoshiaki, TAKAYAMA Hiroyuki, TAKENAKA Hiroshi, TAMIRCAN Gulum, TAMURA Yoshiyuki, TANI Ken-ichiro, TANI Shin, TO Akiko, TONO Yoko, TSUMURA Noriko, TSUSHIMA Hiroaki, UHIRA Kohichi, URAKI Shigenobu, WADA Naoto, WONG How Kin, YALCINER Ahmet cevdet, YAMAGUCHI Haruka, YAMASHITA Shigeru, YOKOO Osamu, YONESHIMA Shinji, YOSHIDA Tsuyoshi, YOSHIDA Yasuhiro, YOSHIKAWA Sumio, ZHAO Dapeng


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Deep seismic imaging of trench island arc back arc system at Izu Bonin convergent margin (II 4 4 P 4) [Net] [Bib]

  1992: Seismic velocity structure of crust and upper mantle in the off central Japan triple junctions area (II 4 4 P 5) [Net] [Bib]

  1995: Measurement of Geomagnetic Three Component Anomalies over the Rodriguez Triple Junction [Net] [Bib]

  1995: Petrological sampling at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean [Net] [Bib]

  1995: Seismic experiment in the Rodriguez Triple Junction area [Net] [Bib]

  1996: Aftershocks and Faults of the Hyogo ken Nanbu Earthquake beneath Akashi Strait [Net] [Bib]

  1996: Travel time residuals of teleseismic P waves at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  1998: A Subducting Seamount Beneath the Nankai Accretionary Prism off Shikoku, Southwestern Japan (T31D 6) [Net] [Bib]

  1998: Crustal Structure of a Complex Plate Collision Subduction Zone, the Eastern Nankai Trough from an Extensive OBS Profiles (T41A 18) [Net] [Bib]

  1998: Implications from the seismic crustal structure of the northern Izu Bonin arc [Net] [Bib]

  1998: Multichannel and Wide Angle Ocean Bottom Seismic Studies at the NANKAI trough Seismogenic Zone (T41A 19) [Net] [Bib]

  1998: Nature and growth rate of the Northern Izu Bonin (Ogasawara) arc crust and their implications for continental crust formation [Net] [Bib]

  1998: The Heterogeneous Velocity Structure of off Sanriku, the Northeastern Japan Forearc using Airgun OBS Data (S21B 8) [Net] [Bib]

  1999: A Challenge to High Resolution Deep Seismic Imaging 1999 on shore off shore Integrated Active Seismic Survey in the Nankai Trough Seismogenic Zone, SW Japan [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure and seismicity of the Havre Trough at 26 degrees S [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: Deformation of sedimentary layers in Zenisu Ridge: revealed by submersibles and seismic data [Net] [Bib]

  1999: JAMSTEC Seismic Study in Seismogenic Zone High resolution deep seismic image of the Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  1999: Seismic Structure around the Western end of the Southwestern Japan arc [Net] [Bib]

  1999: Seismic structure and stragigraphy of the Nankai forearc wedge off Shikoku, southwestern Japan [Net] [Bib]

  1999: Seismic velocity structure of Japan Trench off Fukushima fore arc region, Northeastern Japan, using controlled source [Net] [Bib]

  1999: Shallow deformation of eastern Nankai Trough prism as derived from MCS reflection data (KH96 02): Constrained by ridge subduction [Net] [Bib]

  1999: Tectonic structures along the plate boundary at the Japan Trench off Sanriku obtained by seismic reflection imaging [Net] [Bib]

  1999: Up dip Limit of Interplate Earthquakes Along rhe Nankai Trough Inferred From OBS Seismicity Observations [Net] [Bib]

  2000: A deep strong reflector of the Nankai accretionary wedge from multichannel seismic data: Implications for underplating and interseismic locked zone (A35) [Net] [Bib]

  2000: Detailed plate boundary structure off northeast Japan coast [Net] [Bib]

  2000: Out of sequence thrust faults developed in the coseismic slip zone of the 1946 Nankai earthquake (Mw=8.2) off Shikoku, southwest Japan [Net] [Bib]

  2000: Subducted Seamount Imaged in the Rupture Zone of the 1946 Nankaido Earthquake [Net] [Bib]

  2000: Tectonic features of the Japan Trench convergent margin off Sanriku, northeastern Japan, revealed by multichannel seismic reflection data [Net] [Bib]

  2000: Western Nankai Trough seismogenic zone: Results from a wide angle ocean bottom seismic survey [Net] [Bib]

  2001: Crustal transect of the Kuril arc trench system Results from the onshore offshore wide angle seismic study [Net] [Bib]

  2001: Microearthquake seismicity and focal mechanisms at the Rodriguez Triple Junction in the Indian Ocean using ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  2001: Seismic velocity structure of Japan Trench off Miyagi fore arc region, Northeastern Japan using airgun OBS data [Net] [Bib]

  2002: A deep strong reflector in the Nankai accretionary wedge from multichannel seismic data: Implications for underplating and interseismic shear stress release [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Intraplate shortening and underthrusting of a large basement ridge in the eastern Nankai subduction zone [Net] [Bib]

  2002: Seismic structure of western end of the Nankai trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: Combined wide angle and multichannel seismic survey at an asperity of subduction earthquakes in the Japan Trench (T52B 0263) [Net] [Bib]

  2003: Correction to Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of the Mid Izu Ogasawara Arc from Wide Angle Seismic Data (SS03/08A/D 103) [Net] [Bib]

  2003: Crustal architecture of the Mariana arc (T32A 0907) [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic profiling across the Marine arc backarc system [Net] [Bib]

  2003: Heterogeneous structure of western Nankai seismogenic zone deduced by multichannel reflection data and wide angle seismic data [Net] [Bib]

  2003: Seismic Structure of the Izu Ogasawara (Bonin) Mariana Oceanic Island Arc (T31A 04) [Net] [Bib]

  2003: Structural Characteristics Controlling the Seismicity around the Japan Trench Inferred from Wide Angle Seismic Data Off Miyagi Fore Arc Region (SS03/08A/D 109) [Net] [Bib]

  2003: Structural characteristics controlling the seismicity of southern Japan Trench fore arc region, revealed by ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2004: Aftershock observation of the 2003 Tokachi oki earthquake by using dense ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2004: Seismic structure and seismogenesis off Sanriku region, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismological structure and implications of collision between the Ontong Java Plateau and Solomon Island Arc from ocean bottom seismometer airgun data [Net] [Bib]

  2004: Structural factors controlling the coseismic rupture zone of the 1973 Nemuro Oki earthquake, the southern Kuril Trench seismogenic zone [Net] [Bib]

  2005: Geomorphology, sedimentary processes and development of the Zenisu deep sea channel, northern Philippine Sea [Net] [Bib]

  2005: Structural characteristics off Miyagi forearc region, the Japan Trench seismogenic zone, deduced from a wide angle reflection and refraction study [Net] [Bib]

  2006: 3D P wave velocity structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0) in the margin of the Kuril trench(T51C 1544) [Net] [Bib]

  2006: Active source seismic studies across/along across arc seamount chains in Izu Bonin arc Cruise report of KR0601 and KR 0605 [Net] [Bib]

  2006: Confirming sharp bending of the Pacific plate in the northern Japan trench subduction zone by applying a traveltime mapping method [Net] [Bib]

  2006: Crustal structure of the ocean island arc transition at the mid Izu Ogasawara (Bonin) arc margin [Net] [Bib]

  2006: Last stage of the Japan Sea back arc opening deduced from the seismic velocity structure using wide angle data [Net] [Bib]

  2006: Seismic Activity in Northern Izu Bonin arc by Ocean Bottom Seismograph Observations(V41B 1717) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Sections along the Izu Bonin Arc : Variable Growth of Continetal Crust in and Intra Oceanic Arc (JPT P11) [Net] [Bib]

  2006: Seismic structure at the junction between Izu Bonin and Mariana Arcs and its implication for arc rifting(V41B 1724) [Net] [Bib]

  2006: Seismological evidence for growth of continental crust in intra oceanic subduction zone and its relation to arc volcanisms (T14B 06) [Net] [Bib]

  2006: Structural Characteristics of the Izu Ogasawara (Bonin) arc Influenced by the Crustal Growth and the Backarc Opening(V41B 1715) [Net] [Bib]

  2006: Structural variation from mature to juvenile arc crust along the Izu Bonin arc(V41B 1711) [Net] [Bib]

  2006: Toward understanding the nature of Moho deduced from amplitude modeling of wide angle seismic data along the northern Izu Bonin island arc(V41B 1718) [Net] [Bib]

  2006: Variable Growth of Continental Crust in the Izu Bonin Intra Oceanic Arc Revealed by Active Soruce Seismic Studies (SMV O02) [Net] [Bib]

  2006: Wide angle seismic profiling across an active rifted zone in the middle Izu Ogasawara arc KY0511 cruise [Net] [Bib]

  2007: 3 D Crustal Structure and Variable Growth of the Mariana Island Arc from Seismic Tomography(T43C 03) [Net] [Bib]

  2007: Crustal and uppermost mantle structure suggesting the influences of arc and rifting activities at the northernmost part of Mariana Trough(T41C 0700) [Net] [Bib]

  2007: Crustal growth deduced from seismic structure of the Mariana arc backarc system(T43C 02) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure and evolution of the Mariana intra oceanic island arc [Net] [Bib]

  2007: Distribution and nature of the crust mantle transition layer deduced from amplitude modeling of wide angle seismic data along the Izu Bonin island arc(T41C 0699) [Net] [Bib]

  2007: Fault configuration produced by initial arc rifting in the Parece Vela Basin as deduced from seismic reflection data [Net] [Bib]

  2007: MCS seismic profiling of an oceanic island arc in the southern Izu Ogasawara arc backarc area KR0607 cruise [Net] [Bib]

  2007: Multi channel seismic reflection survey in the Izu Ogasawara Mariana island arc KR06 13 cruise report [Net] [Bib]

  2007: New seismological constraints on growth of continental crust in the Izu Bonin intra oceanic arc [Net] [Bib]

  2007: New seismological constraints on growth of island arc crust in the Izu Bonin Mariana arc [Net] [Bib]

  2007: Seismic Velocity structures in Northern Izu Bonin arc derived from passive OBS observations(T41C 0701) [Net] [Bib]

  2007: Seismic structure and crustal evolution in the Izu Bonin arc results from active source seismic studies along the volcanic front and the rear arc (T43C 01) [Net] [Bib]

  2007: Seismological evidence for variable growth of crust along the Izu intraoceanic arc [Net] [Bib]

  2007: The relationship between the seismic characteristics of crustal structure in Shikoku Basin and en echelon arrangement(T41C 0698) [Net] [Bib]

  2007: Wide angle seismic experiment crossing the southern Izu Ogasawara Arc and multi channel seismic profiling of the Ogasawara Plateau KR07 03 cruise [Net] [Bib]

  2007: Wide angle seismic profiling across the middle Izu Ogasawara arc for understanding boundary structure between the mature and juvenile arcs KY0609 cruise [Net] [Bib]

  2008: Crustal change during arc rifting process of the Izu Ogasawara Mariana arc backarc system (X3 102) [Net] [Bib]

  2008: Geophysical site characterizations for ultra deep drilling to continental crust in the Izu Bonin intra oceanic arc (C32 07) [Net] [Bib]

  2008: Lateral variations of P coda attenuation in the Izu Bonin arc observed by wide angle seismic data (X4 033) [Net] [Bib]

  2008: MCS study off Boso to understand the seismogenic process in complex subduction system beneath Kanto region (B22 10) [Net] [Bib]

  2008: Marine seismic experiments with R/V Kairei new system to obtain highly resolved structural images on MCS and OBS data (Y3 206) [Net] [Bib]

  2008: Multi channel seismic reflection survey in the northern Izu Ogasawara island arc KR07 09 cruise [Net] [Bib]

  2008: Refraction and reflection Seismic profilings to investigate Eocene arc KY0715 cruise [Net] [Bib]

  2008: Seismic image of an IODP proposed site in the Izu intra oceanic arc (X3 101) [Net] [Bib]

  2008: Seismic imaging of a possible paleoarc in the Izu Bonin intraoceanic arc and its implications for arc evolution processes [Net] [Bib]

  2008: Spatial variation of the crust mantle transition layer along the central Izu Bonin arc by the seismic amplitude modeling (X4 032) [Net] [Bib]

  2008: The crustal characteristics at syn and/or post rifting in Shikoku Basin obtained by seismic reflection survey (X4 036) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional P and S wave velocity structures beneath Japan [Net] [Bib]

  2008: Upper surface of the subducting PHS detected by the Multi channel seismic survey to the west of Off Boso triple junction (Y2 209) [Net] [Bib]

  2008: Wide angle seismic profiling across the middle Izu Ogasawara Arc KR07 13 cruise [Net] [Bib]

  2009: Amplitude modeling of the seismic reflectors in the crust mantle transition layer beneath the volcanic front along the northern Izu Bonin island arc [Net] [Bib]

  2009: Crustal evolution of the southwestern Kuril Arc, Hokkaido Japan, deduced from seismic velocity and geochemical structure [Net] [Bib]

  2009: Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  2009: Structural variations of arc crusts and rifted margins in the southern Izu Ogasawara arc back arc system [Net] [Bib]

  2009: Structure and growth of the Izu Bonin Mariana arc crust: 1. Seismic constraint on crust and mantle structure of the Mariana arc back arc system [Net] [Bib]

  2010: Along arc variation in seismic velocity structure related to variable growth of arc crust in northern Izu Bonin intraoceanic arc [Net] [Bib]

  2010: Evolution from fore arc oceanic crust to island arc crust: A seismic study along the Izu Bonin fore arc [Net] [Bib]

  2010: Structural evolution of preexisting oceanic crust through intraplate igneous activities in the Marcus Wake seamount chain [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Random inhomogeneities in the northern Izu Bonin arc estimated by tomographic inversion of peak delay times of S wave seismograms [Net] [Bib]

  2011: Rifting Structure of Central Izu Ogasawara (Bonin) Arc Crust: Results of Seismic Crustal Imaging [Net] [Bib]

  2011: Structural variation of the Bonin ridge revealed by modeling of seismic and gravity data [Net] [Bib]

  2011: The 2011 Tohoku Oki Earthquake: Displacement Reaching the Trench Axis [Net] [Bib]

  2012: Coseismic fault rupture at the trench axis during the 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Normal faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Aftershocks near the updip end of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: High resolution seismic imaging in the Japan Trench axis area off Miyagi, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2013: Sediment deformation in eastern Sagami Bay Revealed by high density seismic reflection survey [Net] [Bib]

  2013: Systematic changes in the incoming plate structure at the Kuril trench [Net] [Bib]

  2014: Anomalously large seismic amplifications in the seafloor area off the Kii peninsula [Net] [Bib]

  2014: Deformation of the Manazuru Knoll in Sagami Bay, central Japan, associated with subduction of the Philippine Sea plate [Net] [Bib]

  2014: Near field tsunami amplification factors in the Kii Peninsula, Japan for Dense Oceanfloor Network for Earthquakes and Tsunamis (DONET) [Net] [Bib]

  2014: New buoy observation system for tsunami and crustal deformation [Net] [Bib]

  2014: SATREPS Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey (SSS23 P03) [Net] [Bib]

  2014: Seismic constraints of the formation process on the back arc basin in the southeastern Japan Sea [Net] [Bib]

  2014: Seismological evidence of mantle flow driving plate motions at a palaeo spreading centre [Net] [Bib]

  2014: Source characteristics of ocean infragravity waves in the Philippine Sea: analysis of 3 year continuous network records of seafloor motion and pressure [Net] [Bib]

  2014: The source fault of the 1983 Nihonkai Chubu earthquake revealed by seismic imaging [Net] [Bib]

  2015: Offshore seismicity in the western Marmara Sea, Turkey, revealed by ocean bottom observation [Net] [Bib]

  2015: Parallel Implementation of Dispersive Tsunami Wave Modeling with a Nesting Algorithm for the 2011 Tohoku Tsunami [Net] [Bib]

  2015: Structural characteristics of the Bayonnaise Knoll caldera as revealed by a high resolution seismic reflection survey [Net] [Bib]

  2016: Regional tectonostratigraphy 2f. Izu–Bonin Arc [Net] [Bib]

  2016: Synchronous changes in the seismicity rate and ocean bottom hydrostatic pressures along the Nankai trough: A possible slow slip event detected by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET) [Net] [Bib]

About this page: