nkysdb: 共著者関連データベース

FUJIOKA Kantaro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "FUJIOKA Kantaro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  122: FUJIOKA Kantaro

  11: ISHII Teruaki

  9: KATO Kazuhiro, OHARA Yasuhiko

  8: TOKUYAMA Hidekazu

  7: GAMO Toshitaka, KANAMATSU Toshiya, KOBAYASHI Kazuo, OKINO Kyoko

  6: CHIBA Hitoshi, KINOSHITA Masataka, MACHIDA Shiki, OGAWA Yujiro, SATO Hiroshi, WADA Hideki

  5: HARAGUCHI Satoru, HOTTA Hiroshi, MASUDA Harue, MATSUOKA Hiromi, MITSUZAWA Kyohiko, NASU Noriyuki, NISHIMURA Akira, TAIRA Asahiko, TANAKA Takeo

  4: FUJIMOTO Hiromi, ISHIHARA Takemi, IWABUCHI Yo, KANEDA Yoshiyuki, KIDO Yukari, KLAUS Adam, NAKA Jiro, NISHIZAWA Azusa, TAKEUCHI Akira, TOKUNAGA Wataru

  3: AOKI Misumi, CADET Jean-Paul, FUJIKURA Katsunori, FUJIWARA Toshiya, HONZA Eiichi, IGARASHI Chiaki, KAIHO Kunio, KAWAMURA Kiichiro, KITAZATO Hiroshi, KOYAMA Masato, NAGANUMA Takeshi, OOMORI Tamotsu, RODOLFO Kelvin S., SAITO Saneatsu, SHINOHARA Masanao, SOHRIN Yoshiki, TAMURA Chiori, YOKOSE Hisayoshi, YUASA Makoto

  2: CISOWSKI Stanley, DADEY Kathleen, DEBARI Susan M., Deep Sea Research Group, Deepsea Research Group, EGEBERG Per, FIRTH John, FUJII Shoji, FURUTA Toshio, GREEN Darryl, HIRAMA Tadao, HISCOTT Richard N., IKEHARA Ken, ISHIZUKA Hideo, ISHIZUKA Osamu, JANECEK Thomas, KANEOKA Ichiro, KASAHARA Junzo, KATO Yukihiro, KIDO Motoyuki, KIMURA Gaku, KIMURA Ryo, KINOSHITA M., KOGA Kazuhide, KONISHI Kenji, KONO Yoshiteru, LAPIERRE Henriette, LEE Suyoung, LOVELL Michael, MAPPA Haruna, MARSAGLIA Kathy, MATSUO Yoshiko, MATSUZAKI Hiroyuki, MIURA Ryo, MOORE George W., NISHIZAWA A., OHTA Suguru, OKADA Hisatake, OKUMURA Satoshi, PEZARD Philippe, POUCLET Andre, RODOLFO Kelvin, RONA Peter, RONA Peter A., SAKAI Hitoshi, SAKAMOTO Izumi, SATO Toshinori, SHIMODA Takashi, SHITASHIMA Kiminori, SUYEHIRO Kiyoshi, TAKIGAMI Yutaka, TAYLOR Brian, TAZAKI Kazue, TORSSANDER Peter, TSURU Tetsuro, TUCHOLKE Brian, URABE Tetsuro, WATANABE Masaharu, WATANABE Teruo, YAMAMOTO Hideki

  1: AITCHISON Jonathan, AKIYOSHI Hinako, AOKI M., ARAI Fusao, ARTHUR Michael, ASHI Juichiro, BARRETTO Jenny Anne, BARRON John A., BELL Gary, BILL James B., BOGGS Sam Jr., BURGER Robert, CAMBRAY Herve, CANNAT Mathilde, CARSON Bobb, CHINZEI Kiyotaka, COLELLA Aibina, COLELLA Albina, COOPER Patricia Ann, COWEN J., DANHARA Tohru, DE RONDE Cornel, DESCHAMPS-BOLDRINI Anne, EDMONDS Henrietta N., FUJI Norio, FUJIMOTO H., GENDRON James, GERMAN Cristopher, GILL James, GILL James B., GOTO Shusaku, GUICHARD Francois, HAERMAN Yvonne, HAYASHI Hironori, HERMAN Yvonne, HICKEY-VARGAS Rosemery, HIGASHIKATA Toshihiko, HILDE Thomas W.C., HIRANO Naoto, HIRANO Satoshi, HIRTH Greg, HISADA Kimikazu, HOSHINO Kenichi, IGARASHI Kenji, IMAI Yasutaka, INAGAKI Fumio, ISHIBASHI J., ISHIBASHI Junichiro, ISIMINGER-KELSO Malynn, ISIMINGER-KELSO Maylynn, IWAGUCHI Toshinori, KAGAMI Hideo, KAIHO Masato, KAIHO Yuka, KANEKO Goro, KATO K., KATO Shigeru, KAWAHATA Hodaka, KAWAHATA Hotaka, KELLER Gerta, KIDO (NAKASA) Yukari, KIDO Yukari N., KIDO(Nakasa) Yukari, KIM Eun-Soo, KIMURA Masaaki, KINOSHITA Hajimu, KISHIMOTO K., KODA Keita, KODAMA Yukio, KODERA T., KODERA Tohru, KOIZUMI Akiko, KOIZUMI Itaru, KONG Yound Sal, KONG Young Sae, KURAMOTO Shin-ichi, KURAMOTO Shinichi, KUWAJIMA Toshiaki, LALLEMAND Serge E., LEE Su Yong, LEE Su Young, Leg 126 Shipboard Sicentific Party, MAEKAWA Hirokazu, MAENO Katsuhisa, MARUYAMA A., MASSOTH Gary, MASUZAWA Toshiyuki, MATSUBAYASHI O., MATSUGI Hiroaki, MEISEL C. Julius, MEVEL Catherine, MITSUZAWA K., MIWA Tetsuya, MIZUTANI Yoshihiko, MOCHIZUKI M., MOTOO Tomomitsu, MUNCH Ute, MURAMOTO Junryo, NAGAHAMA Norio, NAGAYA Y., NAKAMURA K., NAKAMURA Toshio, NAKANISHI Ayako, NAKAYAMA Eiichiro, NANBA Hiromi, NISHIMURA K., NOTSU Kenji, OBA Tadamichi, ODA Hirokuni, ODA Motoyoshi, OGIHARA Shigenori, OGURI Kazumasa, OHASHI Fumio, OKAMOTO Takuji, OKAMURA K., OKAMURA Yukinobu, OKANO Hajime, OKANO Osamu, OKUMURA Shinya, OTSUJI Naho, OYAIZU Masahisa, PARADIS Geoge, PARSON Lindsay, REYNOLDS Richard, ROE K., ROE Kevin, SAITOH Saneatsu, SAKAI Toyosaburo, SAKAMOTO I., SANO Yuji, SASAKI Ai, SATO Shunji, SAYANAGI K., SEARLE Roger, SEGAWA Jiro, SENO Tetsuzo, SHAFFER Bernard L., SHIBASAKI Hiroshi, SHIBATA Tsugio, SHIBUYA Hidetoshi, SHIMAKURA Misaburo, SHITASHIMA K., SMITH Allec.J., SNOW Jonathan E., SO Akira, SOH Wonn, SPENCER Khalil, SUEYOSHI Souichiro, SUGAWARA T., SUYAHERO Kiyoshi, Shipboard Scientific Party, Shipboard Scientific Party INDOYO cruise, Shipboard Scientific Party MODE'98 Leg.2, Shipboard scientific party of KR00-04 and YK02-02, TAKAHASHI Masamoto, TAKAHASHI Narumi, TAKAO Koichi, TAKASUGI Hidemi, TAKEMURA Toshio, TAKIZAWA Kaoru, TAKIZAWA Takatoshi, TAMAKI Kensaku, TANAHASHI Michio, TANAKA-NAKANO Akiko, TANIGUCHI Hodetsugu, TANIMURA Yoshihiro, TAYLOR Broam, TAYLOR Rex Neil, TAYLOR Rex Nell, TERADA Shoichi, TOGASHI Naotaka, TONNERRE T., TSUBOI Tatsuya, TSUGARU Ryosuke, TSUKAWAKI Shinji, TSUMUNE D., TSUNOGAI Urumu, TSUSHIHASHI Masaya, TUCHOLKE Brian E., TYLOR Brian, Thuy Hang Tran, Tran Thuy Hang, UJIIE Hiroshi, URABE T., VON HERZEN Richard P., VON HUENE Roland, WALKER M., WATANABE Makoto, YAMAASHI Tomohiro, YAMAMOTO Fujio, YAMAMOTO Satoshi, YAMANAKA Toshiro, YAMANO Makoto, YAMANOBE Hitoshi, YAMASHITA Mikiya, YASUDA Atsushi, YOUSHIMA Masato, YTOW N., YTOW Nozomi, YUMUL Graciano, YURIMOTO Hisayoshi, ZHENG Zhong


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1978: Japan Trench transected [Net] [Bib]

  1980: Age and Origin of Dacite Boulder Conglomerate Anomalously near the Japan Trench [Net] [Bib]

  1980: Conglomerates of Volcanic Rocks of Deep Sea Drilling Project Site 439 [Net] [Bib]

  1980: Neogene Volcanic Ashes and Explosive Volcanism: Japan Trench Transect, Leg 57, Deep Sea Drilling Project [Net] [Bib]

  1980: Petrography and Geochemistry of Volcanic Glass: Leg 57, Deep Sea Drilling Project [Net] [Bib]

  1980: Sandstone and Siltstone Beds Overlying Conglomerate at Deep Sea Drilling Project Site 439, Japan Trench [Net] [Bib]

  1981: Explosive volcanicity of the Tohoku Arc during the Late Cenozoic Era [Net] [Bib]

  1981: Preliminary report of a multi channel seismic reflection survey in Sagami Bay [Net] [Bib]

  1983: Remnants of an ancient forest on the continental shelf of northwest Japan [Net] [Bib]

  1983: Tertiary Explosive Volcanism of Northeast Japan Arc [Net] [Bib]

  1985: Geology of Volcanogenic Sediments of the Japan Trench Area and Tertiary Explosive Volcanism of the NE Japan Arc [Net] [Bib]

  1985: Volcanogenic Sediments of the Japan Trench Area and Tertiary Explosive Volcanism of the Tohoku Arc [Net] [Bib]

  1986: K Ar, 40Ar 39Ar Age and Sr Isotope Studies on Volcanic Rocks of Seamounts from the Japan Sea [Net] [Bib]

  1986: Submerged forest off Nyuzen, Kurobegawa alluvial fan, Toyama Bay, Central Japan [Net] [Bib]

  1987: Postglacial environmental change of the Pacific Ocean off the coast of central Japan [Net] [Bib]

  1988: A Possible Nascent Rift in Northern Izu Ogasawara Arc [Net] [Bib]

  1988: Anomalies of bottom CH4 and trace metal concentrations associated with high heat flow at the Calyptogena community off Hatsu shima Island, Sagami Bay, Japan: A preliminary report of Tansei Maru KT 88 1 cruise Leg 1 [Net] [Bib]

  1988: Carbonate Turbidites Deposited on the Floor of the Palau Trench [Net] [Bib]

  1988: K Ar Dating of Volcanic Rocks Dredged from the Yamato Seamount Chain in the Japan Sea [Net] [Bib]

  1989: Arc Volcanism and rifting [Net] [Bib]

  1989: Deep sea Photographs of the Northwestern and Central Pacific Ocean An Invitation to Deep sea Environment [Net] [Bib]

  1989: Deformed Soft Sediments at the Junction between the Mariana and Yap Trenches [Net] [Bib]

  1989: ODP Leg 126 drills the Izu Bonin arc [Net] [Bib]

  1989: Structure and development of the Sagami trough and the Boso triple junction [Net] [Bib]

  1989: Tectono Sedimentary Settings of Seep Biological Communities a Synthesis from the Japanese Subduction Zones [Net] [Bib]

  1990: Morphology and Development of a Deep sea Meandering Canyon (Boso Canyon) on an Active Plate Margin, Sagami Trough, Japan [Net] [Bib]

  1990: Tephrochronologic Study of Two Piston Cores off Japan [Net] [Bib]

  1991: Accreted volcaniclastic materials in the So o Trough near the triple junction [Net] [Bib]

  1991: JAMSTEC Submersibles Past and Future Summary of new findings and proposal for future scientific program [Net] [Bib]

  1991: Proposal for the across arc submersible transect around the Japanese subduction zones [Net] [Bib]

  1991: Seismo Volcanic Catastrophe Happened in Western Sagami Bay, Central Japan Results on R/V Tansei Maru KT 89 11 Cruise [Net] [Bib]

  1992: Composition of Heavy Minerals from Sands and Sandstones of the Izu Bonin Arc, Leg 126 [Net] [Bib]

  1992: Correlation of Quaternary Tephras throughout the Izu Bonin areas [Net] [Bib]

  1992: Data Report: Geochemistry and Mineralogy of Ash Layers from Legs 127 and 128 in the Japan Sea [Net] [Bib]

  1992: Deep sea communities, smokers and fissures submersibles past and future (II 4 1 O 11) [Net] [Bib]

  1992: Episodic Deposition of Pliocene Pleistocene Pumice from the Izu Bonin Arc, Leg 126 [Net] [Bib]

  1992: Evolution of Oceanic Island Arc Crust inferences from the Northern Izu Bonin Arc Investigation (T42D 10) [Net] [Bib]

  1992: Evolution of the middle part of the Izu Bonin Arc based on volcaniclastic sediments and benthic foraminifera (II 7 4 O 3) [Net] [Bib]

  1992: Glass Inclusions with Microglobules in Plagioclase and Pyroxene Phenocrysts of Volcanic Rocks from the Bonin Arc, Leg 126 [Net] [Bib]

  1992: Mega shear Zone and Clam Community Along the Japan Trench (C3 O 6) [Net] [Bib]

  1992: Morphometric Changes of the Genus Gephyrocapsa at Site 790, Subtropical Pacific Ocean [Net] [Bib]

  1992: Prehnite Pumpellyite Facies Metamorphism in Oceanic Arc Basement from Site 791 in the Sumisu Rift, Western Pacific [Net] [Bib]

  1992: Seafloor Imaging System IZANAGI for Mapping around Japan (II 4 5 P 9) [Net] [Bib]

  1992: Surface Geology and Crustal Structure of the Northern Izu Bonin Arc (A5 O 7) [Net] [Bib]

  1992: Tephras of the Izu Bonin Forearc (Sites 787, 792, and 793) [Net] [Bib]

  1993: Sedimentary Processes of Volcaniclastic Sediments, Leg 136 [Net] [Bib]

  1994: Shinkai Yokosuka MODE '94 Leg 2 Cruise Summary: Studies of an Active Hydrothermal Mound at the TAG Area on the Mid Atlantic Ridge [Net] [Bib]

  1994: Stable isotopic studies on the origin of magnesite deposits in the Setogawa Group, Shizuoka, central Japan [Net] [Bib]

  1995: Active Hydrothermal Systems of a Super fast Spreading Ridge, Southern East Pacific Rise (13 degrees 58 minutes to 18 degrees 26 minutes S) [Net] [Bib]

  1995: MORB type Basalts on the Inner Wall of the Izu Bonin Trench Accreted Pacific Plate or Pre existing Crust? [Net] [Bib]

  1995: Seismic Experiments Across the Fastest Spreading center, Southern East Pacific Rise 18 degrees 6 minutes S [Net] [Bib]

  1995: TAG Hydrothermal Mound of the Mid Atlantic Ridge, its Evolution and Long term Change [Net] [Bib]

  1996: Chemical characteristics of hydrothermal fluids from the TAG mound of the mid Atlantic Ridge in August 1994: Implications for spatial and temporal variability of hydrothermal activity [Net] [Bib]

  1996: En echelon patterns of Calyptogena colonies in the Japan Trench [Net] [Bib]

  1996: Geophysical mapping of the Southeastern Boundary of the Philippine Sea Plate [Net] [Bib]

  1996: Japanese plan for future deepsea drilling OD 21 [Net] [Bib]

  1996: Morphology of massive sulfide forming the TAG hydrothermal mound, Mid Atlantic Ridge [Net] [Bib]

  1996: Offshore Effects of the Earthquake [Net] [Bib]

  1996: Submarine Volcanism of Iheya Ridge, Axial Area of Middle Okinawa Trough: Submersible and Deep Tow Results [Net] [Bib]

  1996: TAG hydrothermal mound of the Mid Atlantic ridge, its evolution and long term change [Net] [Bib]

  1997: Morphology and geology of Extinct Spreading Center in the Philippine Sea Plate Results of the Yokosuka Y96 11 Cruise [Net] [Bib]

  1997: Role of normal and reverse faulting for surface cracks, tectonic erosion and Calyptogena colonies at northern Japan Trench [Net] [Bib]

  1997: Serpentine dominated tectonics around the southern Philippine Sea boundaries Tectonics of Yap, Palau and Mariana Trenches [Net] [Bib]

  1997: Tension cracks on the oceanward slopes of the northern Japan and Mariana Trenches [Net] [Bib]

  1997: Tide related variability of TAG hydrothermal activity observed by deep sea monitoring system and OBSH [Net] [Bib]

  1998: Age constraint on the obuduction of ophiolitic rocks in the Yap Island, Philippine Sea, using nannofossils [Net] [Bib]

  1998: An Enigmatic Extinct Spreading Center in the West Philippine Backarc Basin Unveiled (T22F 4) [Net] [Bib]

  1998: Collapse, Burial and Expansion of Cracks in the Oceanward Slope of the Japan Trench: Six Year Observation by Submersibles [Net] [Bib]

  1998: Geological and Petrographical Characteristics of the Sofugan Tectonic Line, Izu Bonin Arc. (T22F 7) [Net] [Bib]

  1998: Hydrothermal Processes and Architecture of the Slow Spreading MAR at TAG and Rainbow Hydrothermal Fields and Dante's Dome Megamullion Site (MODE'98 Leg2) [Net] [Bib]

  1998: Japanese Ridge Flux Project Group has strarted Long term Sea Floor Monitoring in the Southern East Pacific Rise [Net] [Bib]

  1999: A trapped Philippine Sea plate origin for MORB from the inner slope of the Izu Bonin trench [Net] [Bib]

  1999: A year long observation period on hydrothermal field at the Southern East Pacific Rise [Net] [Bib]

  1999: Compaction process of pelagic clay collected from Parece Vela Rift [Net] [Bib]

  1999: Enigmatic extinct spreading center in the West Philippine backarc basin unveiled [Net] [Bib]

  1999: Fluid Chemistry of TAG and Rainbow Seafloor Hydrothermal Systems at the Mid Atlantic Ridge: Results from MODE'98 Leg.2 Cruise [Net] [Bib]

  1999: Geophysical features across the eastern Shikoku [Net] [Bib]

  1999: Geophysical features along subducted plate off Nankai trough to the eastern Shikoku (P057) [Net] [Bib]

  1999: Hydrothermal Transmission Anomalies and Extinct Clam Colonies near the Rodriguez Triple Junction, Indian Ridge: Results from the MODE'98 Cruise Leg 3 (INDOYO Cruise) [Net] [Bib]

  1999: Hydrothermal activity and Architecture of Slow Spreading Ridge at TAG and Rainbow hydrothermal fields and Dante's Domes Megamullion in the Mid Atlantic Ridge MODE'98 Leg2 MEGATRAIN cruise results summary [Net] [Bib]

  1999: Hydrothermal activity and long term monitoring at Southern East Pacific Rise Preliminary results of the Ridge Flux SEPR'97 Leg 2 cruise [Net] [Bib]

  1999: Migration of active venting zone with fault movement of the TAG hydrothermal mound Mid Atlantic Ridge and possible formation of a huge hydrothermal mound by a fluctuation of the hydrothermal fluid pass way [Net] [Bib]

  1999: Morphology of Mariana Trench and Central Basin Fault Preliminary results of KR9801 cruise [Net] [Bib]

  1999: Morphotectonic Variations Along an Extinct Slow Spreading Center: the Central Basin Fault (Spreading Center) in the West Philippine Basin [Net] [Bib]

  1999: Sea floor fissures, biological communities and sediment fatty acids of the Northern Okushiri Ridge, Japan Sea: Implications for possible methane seepage [Net] [Bib]

  1999: Submersible Investigations of the Mid Ocean Ridges near the Triple Junction in the Indian Ocean [Net] [Bib]

  2000: Geophysical swath mapping of the Parece Vela Rift and Central Basin Fault in the Philippine Sea STEPS 4 cruise summary report [Net] [Bib]

  2000: Morphology and tectonics of the Yap Trench [Net] [Bib]

  2001: Isotopic Characteristics of Basalts From the Central Basin Fault, West Philippine Basin [Net] [Bib]

  2001: Magnetic and gravity anomalies strong Izu Bonin Mariana(IBM) forearc serpentine seamounts (B65) [Net] [Bib]

  2001: Origin of magnetic dipole anomaly of Shikoku An example of utilization of Jamstec Frontier Database sytem [Net] [Bib]

  2001: Petrological Characteristics of Upper Mantle Peridotites from the Izu Ogasawara Mariana Palau Yap and Tonga Forearcs: Relation to Troodos and Semail Ophiolites [Net] [Bib]

  2001: Submersible study of an oceanic megamullion in the central North Atlantic [Net] [Bib]

  2001: Volcanic Supply Rate and Evolving of the Izu Bonin Arc [Net] [Bib]

  2002: First report of linnaeite (Co3S4) and millerite (NiS) from active submarine hydrothermal deposits: Rainbow hydrothermal field, Mid Atlantic Ridge at 36 degrees 14' N [Net] [Bib]

  2002: Geophysical Investigation at the juncture of the Japan Trench and Kuril Trench Box survey results by R/Vs Kairei KR00 04 and Yokosuka YK02 02 cruises (C76) [Net] [Bib]

  2002: Kairei KR03 01: Mantle peridotites in a backarc basin setting [Net] [Bib]

  2002: Peridotites and volcanics from the Yap arc system: implications for tectonics of the southern Philippine Sea Plate [Net] [Bib]

  2002: Serpentines as a capsule of the deep subsurface biosphere: Evidence from the Chamorro Seamount, Mariana forearc [Net] [Bib]

  2003: Peridotites and gabbros from the Parece Vela backarc basin: Unique tectonic window in an extinct backarc spreading ridge [Net] [Bib]

  2003: Present and Fossil Serpentine Diapirs as Sources of Geophysical Anomalies along Forearc Regions of IBM and Southwest Japan (GA1.03/03P/A14 004) [Net] [Bib]

  2003: R/V Mirai, her missions, facilities and special project BEAGLE 2003 (OS42A 0822) [Net] [Bib]

  2003: Sedimentation Rate Curves as a Key to Understand the Evolution of Oceanic Arc and Backarc Basin Arc and Basin Types Sedimentation Curves Deduced from DSDP/IPOD/ODP Cores (JSA11/02P/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Sedimentation rate curves as a key to understand the evolution of arc and backarc basin Arc type and Basin type (T31A 03) [Net] [Bib]

  2003: The Central Basin Spreading Center in the Philippine Sea: Structure of an extinct spreading center and implications for marginal basin formation [Net] [Bib]

  2003: The application of chemical staining to separate calcite and aragonite minerals for micro scale isotopic analyses [Net] [Bib]

  2004: Magnetic dipole anomalies as indicators of mantle wedge serpentinization [Net] [Bib]

  2004: Morphotectonic Features of the Southern Hemisphere Beagle 2003 Cruise by R/V Mirai the Round Trip in the Southern Hemisphere [Net] [Bib]

  2004: Origin of the Hahajima Seamount A Possible Model (148 6) [Net] [Bib]

  2004: Variety of Mariana Forearc Serpentine Seamounts and three Important Roles of Serpentinites Serpentinites Trinity (148 8) [Net] [Bib]

  2004: Where are the Kuroko deposits forming? Tectonic setting of the hydrothermal systems in the Izu Bonin Arc [Net] [Bib]

  2005: Hahajima Seamount: An enigmatic tectonic block at the junction between the Izu Bonin and Mariana Trenches [Net] [Bib]

  2006: Finding of a huge coral reef sliding down to the bottom of the Palau Trench(OS43C 0686) [Net] [Bib]

  2006: History of volcanism of the Izu Bonin Arc deduced from the chemical composition of heavy minerals of volcaniclastics [Net] [Bib]

  2006: The Impact of the Ocean Drilling Program [Net] [Bib]

  2007: Contribution of heat outputs from high and low temperature hydrothermal sources to the neutrally buoyant plume at the TAG hydrothermal mound, Mid Atlantic Ridge [Net] [Bib]

  2007: Fault configuration produced by initial arc rifting in the Parece Vela Basin as deduced from seismic reflection data [Net] [Bib]

  2007: Geomorphologic study of the serpentine seamounts in the Mariana forearc region(T44C 02) [Net] [Bib]

  2008: Myojin Rift, Izu Bonin Arc as the Modern Analog of Hokuroku Basin, Northeast Japan: Geotectonic Significance of the New Hydrothermal Deposit in the Back Arc Rift [Net] [Bib]

  2014: Deep sea limestone block as a source of 14C depleted dissolved inorganic carbon at the Palau Trench [Net] [Bib]

  2014: Low and high temperature alterations of volcanic rocks in the northwestern Philippine Sea, and association with volcanic settings [Net] [Bib]

  2014: Processes involved in calcite and aragonite precipitation during carbonate chimney formation on Conical Seamount, Mariana Forearc: Evidence from geochemistry and carbon, oxygen, and strontium isotopes [Net] [Bib]

About this page: