nkysdb: 共著者関連データベース

SANO Yuji 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SANO Yuji")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  202: SANO Yuji

  69: TAKAHATA Naoto

  36: TERADA Kentaro

  32: WAKITA Hiroshi

  24: GAMO Toshitaka

  18: SHIRAI Kotaro

  14: NISHIO Yoshiro, NISHIZAWA Manabu, TSUNOGAI Urumu

  12: ROULLEAU Emilie

  11: UENO Yuichiro

  10: KAWAGUCCI Shinsuke

  9: ISHIBASHI Jun-ichiro, MARUYAMA Shigenori, NAKAMURA Yuji, TSUTSUMI Yukiyasu

  8: ISHIDA Akizumi

  7: IGARASHI George, TOKI Tomohiro, WILLIAMS Stanley N.

  6: CHIBA Hitoshi, KAGOSHIMA Takanori, KITAJIMA Kouki, KOMIYA Tsuyoshi, KUSAKABE Minoru, MARTY Bernard, OBATA Hajime, PINTI Daniele L.

  5: ANAND Mahesh, HIDAKA Hiroshi, HIRABAYASHI Jun-ichi, HIRATA Takafumi, HIYAGON Hajime, ISHII Teruaki, NOTSU Kenji, SUGIURA Naoji

  4: FISCHER Tobias P., FUKUOKA Takaaki, HORIGUCHI Keika, NAKAJIMA Junichi, NOJIRI Yukihiro, OKAMURA Kei, SHINOHARA Hiroshi, TAKAI Ken, TOMONAGA Yama, WATANABE Tsuyoshi, YAMAMOTO Junji, YAMANAKA Toshiro

  3: CHEN Cheng-Hong, FUJIYA Wataru, GUO Zhengfu, HASEGAWA Akira, LAN Tefang, MASUDA Harue, MORI Takeshi, MURAMATSU Yasuyuki, NAKAMURA Tomoki, NAM Tran Ngoc, NJINE Thomas, NOGUCHI Takaaki, SASAKI Sho, SATO Hiroaki, STURCHIO Neil C., TAKAHASHI Hiroshi A., TAKESHITA Toru, TANYILEKE Greg, TARDANI Daniele, TAYLOR Lawrence A., TOMINAGA Takeshi, UEKI Sadato, URABE Akiko, YANG Tsanyao F., YANG Tsanyao Frank, YOKOYAMA Kazumi

  2: AMAKAWA Hiroshi, AOKI Kazumasa, ASHI Juichiro, BARBECOT Florent, FISCHER Tobias, FU Ching-Chou, GIGGENBACH Werner F., HAN Jian, HASUMOTO Hiroshi, IMAE Naoya, IMAYAMA Takeshi, INOUE Kazuhiro, INOUE Yumiko, ISHIBASHI Jun-Ichiro, IWATA Daigo, KAMEDA Ayano, KATAYAMA Ikuo, KOIKE Mizuho, LAN Tefang F., LAN Tefang Faith, LAROCQUE Marie, MAKABE Akiko, MASAGO Hideki, MONDE Tsuyoshi, NAKAGAWA Satoshi, NAKAI Shun'ichi, NARITA Taku, NOZAKI Yoshiyuki, NUNOURA Takuro, NUTMAN Allen P., OMORI Soichi, OOKI Mitsuhiro, OZIMA Minoru, PINTI Daniele, SABY Marion, SAKAMOTO Minoru, SANCHEZ Juan, SASAKI Yu, SAWAKI Yusuke, TANAKA Kentaro, TERABAYASHI Masaru, TERANISHI Genta, TIETZE Klaus, TORIUMI Mitsuhiro, UEKI Sami, VINET Nicolas, WEN Hsin-Yi, WEN Hsinyi, YAMANASHI Toshio, YOKOCHI Reika, YOKOSE Hisayoshi, YOKOYAMA Takaomi, YOSHIDA Naohiro

  1: ABE Mariko, AGARWAL Meetu, ALTWEGG Kathrin, ARAMAKI Shigeo, ARANCIBIA Gloria, ARITA Kazunori, AVICE Guillaume, BAKER Edward T., BALSIGER Hans, BARDE-CABUSSON Stephanie, BISCHOFF Addi, BOUCHER Christine, BOULEGUE Jacques, BOWRING Sam, BRAVO Francisco, BYRNE Tim, Bravo Carlos, CASTRO M. Clara, CASTRO Maria Clara, CEMBRANO Jose, CHANG Qing, CHAVES Mario L., CHEN Ai-Ti, CHEN Chih-Tung, CHEN Chun-Yen, CHEN Hsiao-Chi, CHEN Hsuan-Wen, CHENG Chun-Yuan, CHENG Yu-Chen, CHENG Zhihui, CHIU Chun-Ming, CHO Deung-Lyong, CHUANG Jin-Lun, CHUANG Pei-Chuan, CHUNG Sun-Lin, CURTIS Aaron G., DE LA CAL Federico, DE LA CRUZ-REYNA Servando, DOI Takashi, DUNG Le Tien, EBINA Naoya, EDMONDS Henrietta N., ESTEBAN Carlos, FAN Zi-Li, FUJIMAKI Hirokazu, FUJIO Shinzou, FUJIOKA Kantaro, FULLENBACH Christoph S., FURUKAWA Ryuta, FURUKAWA Yukiko, GIGGENBACH W.F., HALL Chris M., HAMAMOTO Arito, HAMASAKI Hiroshi, HARA Takahiro, HASHIMOTO Jun, HASHIZUME Ko, HASSIG Myrtha, HATTORI Keiko, HIRABAYASHI Junichi, HONDA Makio, HONG Wei-Li, HOPPE Peter, HORIE Kenji, HUANG Chin-Wang, ICHIBAYASHI Shinsuke, IGARI Shun-ichiro, IIJIMA Hiroko, IIZUKA Yoshiyuki, IJIRI Akira, INOUE Yoshikazu, ISHIBASHI Junichiro, ISHIKAWA Tsuyoshi, ITAYA Tetsumaru, ITO Michihiro, ITOH Michihiro, JAMBON Albert, JOHNSON Simon, JOY Katherine H., Japan AMM working group, KAKIUCHI Hideki, KAMINSKY Felix, KANEOKA Ichiro, KAO Li-Hsin, KATAOKA Satoshi, KATO Yoshihisa, KAYAMA Masahiro, KAYANNE Hajime, KINOSHITA Masataka, KIYOKAWA Shoichi, KIYOTA Kaoru, KODAMA Yukio, KODERA Masako, KOIZUMI Naoji, KOMATSU Daisuke D., KON Yoshiaki, KONDO Nahoko, KORZHINSKI Mikahail A., KOUZUMA Fumitaka, KUNIOKA Daisuke, KUROYANAGI Azumi, KYLE Philip, LAN Ching-Ying, LEE Chi-Yu, LEE Hsiao-Fen, LEE Hsiao-Fen Echo, LEE Hsiao-Fen LIN Cheng-Horng, LEE Tung-Yi, LIOU Jahn G., LIOU Juhn G., LIU Yung-Hsin, LO Ching-Hua, LY Chi V., MAEGAWA Kenji, MAEKAWA Tatsuo, MAHARA Yasunori, MARROCCHI Yves, MARUO Masahiro, MARUOKA Teruyuki, MATSUOKA Kazuhide, MATUMOTO Ryo, MCSWEEN Harry Y. Jr., MEJEAN Pauline, MEYZONNAT Guillaume, MITSUZAWA Kyohiko, MIYAMOTO Tomoharu, MIYAZAKI Junichi, MIZOUE Megumi, MOMOSHIMA Noriyuki, MORATA Diego, MORBIDELLI Alessandro, MOUSIS Olivier, MUNOZ Carlos, MUNOZ Francisco, MURAKAMI Toshio, NAGANO Keisuke, NAGAO Keisuke, NAKAI Izumi, NAKAI Shunichi, NAKAMURA Kentaro, NAKAYAMA Eiichiro, NAKAYAMA Noriko, NANBA Hiromi, NARAOKA Hiroshi, NEAL Clive R., NIHIZAWA Manabu, NISHIDO Hirotsugu, NISHIMURA Koshi, NISHIZAEWA Manabu, NISHIZAWA Satoru, NOGAMI Ken-ichi, NOGUCHI Takuro, NOZAKI Wataru, NUNEZ-CORNU Francisco, OBA Takeshi, OHASHI Hideo, OHBA Takeshi, OHMORI Rie, OHSHIMA Shogo, OHSUMI Takashi, OKABE Nobuaki, OKADA Akihiko, OKADA Tomomi, OKADA Yoshihiro, OKAMOTO Kazuaki, OKUDAIRA Takamoto, OKUMURA Tasuku, ONO Akiko, OOMORI Tamotsu, OPPENHEIMER Clive, OTA Yoshihiro, OYAMA Takayuki, PARK Eun J., PARK Eun Ju, PARKINSON Christopher D., PATCHEN Allan, PEREZ-FLORES Pamela, PILLIGER C.T., PILLINGER C.T., PITRE Fabien, PIZARRO Marcela, QUYNH Phan Van, REICH Martin, RUBIN Martin, SAKAI Hitoshi, SAKASHIMA Toshihiko, SAKATA Susumu, SANCHEZ-ALFARO Pablo, SASAKI Yoshimi, SATO Tomohiko, SCHONE Bernd R., SEAMA Nobukazu, SENO Tetsuzo, SHEN Chuan-Chou, SHIMIZU Hiroshi, SHINJO Ryuichi, SHINJOE Hironao, SHITASHIMA Kiminori, SHNJO Ryuichi, SHOTO Eiji, SILLIAMS Stanley N., SNYDER Gregory A., SOKOL Anna K., STEVENSON Ross K., SUGA Kenshi, SUGIMOTO Takeshi, SUKHYAR R., SUN Yutao, SUO Takeshi, SUZUKI Morihisa, TAIRA Asahiko, TAKADA Mio, TAKAHARA Naoto, TAKAHASHI Hirochi, TAKAHASHI Hiroshi, TAKAHASHI Kazuya, TAKAHATA N., TAKAHTA Naoto, TAKAMURA Yuji, TAKEMURA Keiji, TAKENO Setsuo, TAMAKI Kensaku, TANAKA Kiyoshi, TANIMIZU Masaharu, TASAKA Shigeki, TAWATA Miki, TAZAWA Yuji, TAZOE Hirofumi, TCHOUA Felix, TERADA Kantaro, TERADA Kenataro, THANG Ta Trong, TOKUKAKE Taichi, TOYODA Kazuhiro, TOYODA Shin, TOYOFUKU Takashi, TOYOSHIMA Kosaku, TSUCHIDA Shinji, UCHIDA Asami, UEDA Akira, UJIIE Yurika, USUKI Tadashi, VAUTOUR Genevieve, WAKITA Horoshi, WALIA Vivek, WANG Pei-Ling, WATANABE Makoto, WATANABE Masaharu, WILLIAMS Stanley, WIRTH Richard, WU Nian-Ru, WUSHIKI Hisao, XIANG Hua, XU Sheng, YABUKI Sadayo, YADA Toru, YAGASAKI Kazuhiro, YAGI Koshi, YAMAZAKI Atsuko, YANG Frank, YANG Frank T., YASUIKE Sinji, YI Keewook, YUI Tzen-Fu, ZHANG Lihong, ZHANG Maoliang, ZHOU Han-Wen


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1982: 3He/4He ratios of methane rich natural gases in Japan [Net] [Bib]

  1982: Elemental and isotopic abundances of rare gases in natural gases obtained by a quadrupole mass spectrometer [Net] [Bib]

  1983: 3He/4He Ratios in CH4 rich Natural Gases Suggest Magmatic Origin [Net] [Bib]

  1984: Groundwater Radon Observation for Earthquake Prediction [Net] [Bib]

  1984: Helium 3 Emission Related to Volcanic Activity [Net] [Bib]

  1985: 3He/4He Ratios of Marine Ferromanganese Nodules [Net] [Bib]

  1985: Areal Distribution of 3He/4He Ratios in the Tohoku District, Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1985: Chemical and isotopic compositions of gases in geothermal fluids in Iceland [Net] [Bib]

  1985: Geographical Distribution of 3He/4He Ratios in Japan: Implications for Arc Tectonics and Incipient Magmatism [Net] [Bib]

  1985: Groundwater Radon Variations Reflecting Changes in Regional Stress Fields [Net] [Bib]

  1986: Helium flux from the solid earth [Net] [Bib]

  1986: Helium flux in a continental land area estmated from 3He/4He ratio in northern Taiwan [Net] [Bib]

  1986: Light noble gases in basalt glasses from Mariana Trough [Net] [Bib]

  1987: Background Fluctuations in Groundwater Radon Observation [Net] [Bib]

  1987: Helium Isotopes and Heat Flow on the Ocean Floor [Net] [Bib]

  1987: Helium isotope ratios of gases from Lake Nyos, Cameroon [Net] [Bib]

  1987: High 3He Emanation and Seismic Swarms Observed in a Nonvolcanic, Forearc Region [Net] [Bib]

  1987: Island arc tectonics of New Zealand manifested in helium isotope ratios [Net] [Bib]

  1987: Noble gas elemental and Isotopic Abundances in Deep sea Trenches in the Western Pacific [Net] [Bib]

  1988: Atmospheric helium isotope ratio [Net] [Bib]

  1988: Helium isotope ratio and heat discharge rate in the Hokkaido Island, Northeast Japan [Net] [Bib]

  1988: Influence of volcanic eruptions on helium isotope rations in hydrothermal systems induced by volcanic eruptions [Net] [Bib]

  1988: Short term and Intermediate term Geochemical Precursors [Net] [Bib]

  1989: The 1986 Eruption of Izu Oshima Volcano and Temporal Variation of Helium Isotope Ratio [Net] [Bib]

  1990: Geochemical difference of basalts between polygenetic and monogenetic volcanoes in the central part of the Cameroon volcanic line [Net] [Bib]

  1990: Helium Isotope Systematics at Nevado del Ruiz Volcano, Colombia: Implications for the Volcanic Hydrothermal System [Net] [Bib]

  1990: Helium and carbon fluxes in Lake Nyos, Cameroon: constraint on next gas burst [Net] [Bib]

  1990: Nitrogen isotopes and N2/Ar ratios in cherts: An attempt to measure time evolution of atmospheric delta15N value [Net] [Bib]

  1990: Temporal and Spatial Variations in He 3/He 4 and Magmatic Activity of Nevado Del Ruiz Volcano, Colombia (V12B 2) [Net] [Bib]

  1991: 1991 (Feb. June) Eruption of Colima Volcano, Mexico [Net] [Bib]

  1991: An estimate of CO2 flux in Lake Nyos, Cameroon [Net] [Bib]

  1991: Delayed Response in Hydrothermal System to the 1986 Eruption of Izu Oshima Volcano, Japan [Net] [Bib]

  1991: Secular variations in helium isotope ratios in an active volcano: Eruption and plug hypothesis [Net] [Bib]

  1992: 3He/4He Variations at Erupting Volcanoes (II 10 1 O 7) [Net] [Bib]

  1992: 3He/4He ratio distribution in and around the Hakone volcano [Net] [Bib]

  1992: Helium Isotope Ratios of Pore Gases in Deep Sea Sediments, Leg 128 [Net] [Bib]

  1992: Secular Variations of Helium and Carbon Isotopes at Active Volcano (II 10 1) [Net] [Bib]

  1993: An estimate of CO2 flux in Lake Nyos, Cameroon [Net] [Bib]

  1993: Carbon isotopes of methane and carbon dioxide in hydrothermal gases of Japan [Net] [Bib]

  1993: Origin of hydrogen nitrogen gas seeps, Oman [Net] [Bib]

  1993: Precise Measurement of Helium Isotopes in Groundwater [Net] [Bib]

  1994: Carbon and helium isotopic ratios at Kusatsu Shirane Volcano, Japan [Net] [Bib]

  1994: Carbon and noble gases in Archean chert [Net] [Bib]

  1995: Helium isotopes in South Pacific deep seawater [Net] [Bib]

  1995: Origin of carbon in fumarolic gas from island arcs [Net] [Bib]

  1996: Carbon and Helium Isotopes of Back Arc Basin Basalt Glasses [Net] [Bib]

  1996: Chemical characteristics of hydrothermal fluids from the TAG mound of the mid Atlantic Ridge in August 1994: Implications for spatial and temporal variability of hydrothermal activity [Net] [Bib]

  1996: Fluxes of mantle and subducted carbon along convergent plate boundaries [Net] [Bib]

  1996: Isotope Geochemistry of Inland Waters around Desert Areas in Xinjiang, NW China [Net] [Bib]

  1997: Continuous Monitoring of Dissolved Gas Concentrations in Groundwater Usig a Quadrupole Mass Spectrometer [Net] [Bib]

  1997: Hydrogen and carbon isotopic composition of methane as evidence for biogenic origin of natural gases from the Green Tuff Basin, Japan [Net] [Bib]

  1997: Secular variations of helium and carbon isotopes at Galeras volcano, Colombia [Net] [Bib]

  1998: Budget and sources of volatiles discharging at Kudryavy Volcano, Kurile Islands, Russia [Net] [Bib]

  1998: Carbon and helium isotope systematics of North Fiji Basin basalt glasses: carbon geochemical cycle in the subduction zone [Net] [Bib]

  1998: Chemistry of volcanic gases from Jawa [Net] [Bib]

  1998: Fluxes and sources of volatiles discharged from Kudryavy, a subduction zone volcano, Kurile Islands [Net] [Bib]

  1998: Helium and carbon isotope systematics at Ontake volcano, Japan [Net] [Bib]

  1998: Helium degassing related to the Kobe earthquake [Net] [Bib]

  1998: Ion Microprobe U Pb Dating of Apatite (V11D 2) [Net] [Bib]

  1998: Nitrogen recycling in subduction zones [Net] [Bib]

  1998: Noble gas and carbon isotopes in Mariana Trough basalt glasses [Net] [Bib]

  1998: Radon, Cl and SO42 anomalies in hot spring water associated with the 1995 earthquake swarm off the east coast of the Izu Peninsula, central Japan [Net] [Bib]

  1998: Time rate of atmospheric 3He/4He change Constraint from South Pacific deep seawater [Net] [Bib]

  1999: Chemical Composition of Glassy Spherules Collected at the Dome Fuji Station by the 37th JARE Team [Net] [Bib]

  1999: Direct ion microprobe U Pb dating of fossil tooth of a Permian shark [Net] [Bib]

  1999: Ion Microprobe Analysis of Rare Earth Elements in Oceanic Basalt Glass [Net] [Bib]

  1999: Ion microprobe U Pb dating of apatite [Net] [Bib]

  1999: Isotopic Studies on Antarctic micrometeorites collected at the Dome Fuji station in 1996 using SHRIMP [Net] [Bib]

  1999: Palaeoproterozoic thermal events recorded in the 4.0 Ga Acasta gneiss, Canada: Evidence from SHRIMP U Pb dating of apatite and zircon [Net] [Bib]

  1999: Volatile element isotopic systematics of the Rodrigues Triple Junction Indian Ocean MORB: implications for mantle heterogeneity [Net] [Bib]

  2000: Ion Microprobe Analysis of Trace Elements in Antarctic Micrometeorites using SHRIMP [Net] [Bib]

  2000: Ion microprobe U Pb zircon geochronology of the Hida gneiss: Finding of the oldest minerals in Japan [Net] [Bib]

  2000: Ion microprobe uranium thorium lead dating of Shergotty phosphates [Net] [Bib]

  2000: SHRIMP U Pb dating of zircons in the sedimentary rocks from the Akiyoshi and Suo zones, Southwest Japan [Net] [Bib]

  2001: Chemical characteristics of newly discovered black smoker fluids and associated hydrothermal plumes at the Rodriguez Triple Junction, Central Indian Ridge [Net] [Bib]

  2001: First SHRIMP U Pb zircon dating of granulites from the Kontum massif (Vietnam) and tectonothermal implications [Net] [Bib]

  2001: Helium and carbon isotopes in fluorites: implications for mantle carbon contribution in an ancient subduction zone [Net] [Bib]

  2001: In situ ion microprobe Tn Pb dating of Silurian conodonts [Net] [Bib]

  2001: Ion MIcroprobe U Pb Dating of Calcium Phosphates in Martian Meteorites [Net] [Bib]

  2001: Ion Microprobe Analysis of Rare Earth Elements in Silicate Glass, Apatite and Zircon [Net] [Bib]

  2001: Ion micro probe U Pb zircon geochronology of peak and retrograde stages of ultrahigh pressure metamorphic rocks from the Kokchetav massif, northern Kazakhstan [Net] [Bib]

  2001: Ion microprobe U Pb dating and REE abundance of biogenic apatite [Net] [Bib]

  2001: Volcanic flux of nitorogen from the Earth [Net] [Bib]

  2002: High mass resolution ion microprobe analysis of rare earth elements in silicate glass, apatite and zircon: lack of matrix dependency [Net] [Bib]

  2002: Ion Microprobe Dating of Dinosaur Tooth: Implications for High Level Lead Exposure [Net] [Bib]

  2002: Ion microprobe Pb Pb dating of carbonado, polycrystalline diamond [Net] [Bib]

  2002: Ion microprobe U Pb dating and REE analyses of phosphates in H4 chondrite, Yamato 74371 [Net] [Bib]

  2002: Ion microprobe U Pb dating of Quaternary zircon: implication for magma cooling and residence time [Net] [Bib]

  2002: Reply to Comment on In Situ ion microprobe U Pb dating and REE abundances of a Carboniferous conodont by R.Romer [Net] [Bib]

  2003: 2.9, 2.36, and 1.96 Ga zircons in orthogneiss south of the Red River shear zone in Viet Nam: envidence from SHRIMP U Pb dating and tectonothermal implications [Net] [Bib]

  2003: Helium isotopes and heavier noble gas abundances of water in adjacent sea of Japan (OS31C 0217) [Net] [Bib]

  2003: Ion Microprobe U Pb Dating and REE Analysis of Apatite from Kerogen rich Silica Dike from North Pole Area, Pilbara Craton, Western Australia (V42D 0389) [Net] [Bib]

  2003: Ion microprobe U Th Pb dating of phosphates in martian meteorite ALH 84001 [Net] [Bib]

  2003: Large scale displacement along the Median Tectonic Line, Japan: evidence from SHRIMP zircon U Pb dating of granites and gneisses from the South Kitakami and paleo Ryoke belts [Net] [Bib]

  2003: Lead, carbon and nitorogen isotope geochemistry of apatite bearing metasediments from 3.8 Ga Isua supracrustal belt, West Greenland [Net] [Bib]

  2003: Lead, carbon and nitrogen isotope geochemistry of apatite bearing metasediments from 3.8 Ga Isua supracrustal belt, West Greenland [Net] [Bib]

  2003: N and Ar isotopes of fluid inclusion in Early Aechean agate from North Pole area, Pilbara craton, West Australia [Net] [Bib]

  2003: N and Ar isotopes of fluid inclusion in Early Archean agate from North Pole area, Pilbara craton, West Australia [Net] [Bib]

  2003: Petrogenesis of lunar meteorite EET 96008 [Net] [Bib]

  2003: SHRIMP U Pb dating of detrital zircons in metamorphic rocks from northern Kyushu, western Japan [Net] [Bib]

  2003: Structural evolution of the middle Archean coastal Pilbara terrane, Western Asutralia [Net] [Bib]

  2003: Volatile element isotope systematics at Ontake volcano, Japan [Net] [Bib]

  2004: Discovery of a new hydrothermal venting site in the southernmost Mariana Arc: Al rich hydrothermal plumes and white smoker activity associated with biogenic methane [Net] [Bib]

  2004: Helium isotopes of seawater in adjacent sea of Nansei Islands, Southwest Japan [Net] [Bib]

  2004: Ion Microprobe Analysis of Rb and Sr Isotopes in K rich Minerals: An Attempt of Radiometric Dating [Net] [Bib]

  2004: Ion microprobe U Pb dating and REE analysis of apatite from kerogen rich silica dike from North Pole area, Pilbara Craton, Western Australia [Net] [Bib]

  2004: Ion microprobe U Th Pb dating and REE analyses of phosphates in the nakhlites Lafayette and Yamato 000593/000749 [Net] [Bib]

  2004: SHRIMP U Pb zircon dating of quartz bearing eclogite from the Sanbagawa Belt, south west Japan: implications for metamorphic evolution of subducted protolith [Net] [Bib]

  2005: Deep sea coral geochemistry: Implication for the vital effect [Net] [Bib]

  2005: Helium 3 plume over the East Pacific Rise at 25 degrees S [Net] [Bib]

  2005: Li, Sr, Nd, He, and Ar isotope systematics of the Indian Ocean MORBs: constraints on the DUPAL anomaly [Net] [Bib]

  2005: NANO SIMS U Pb dating of monazite [Net] [Bib]

  2005: Nano SIMS Analysis of Mg, Sr, Ba and U in Natural Calcium Carbonate [Net] [Bib]

  2005: Rare Earth Element, Lead, Carbon, and Nitrogen Geochemistry of Apatite Bearing Metasediments from the 3.8 Ga Isua Supracrustal Belt, West Greenland [Net] [Bib]

  2006: Geographical Distribution of 3He/4He Ratios in the Chugoku District, Southwestern Japan [Net] [Bib]

  2006: Invasion of Mantle Derived Fluids into I Lan Plain, NE Taiwan from Southwest Part of the Okinawa Trough: Evidence of Helium Isotopes in Soil Gases(V23C 0647) [Net] [Bib]

  2006: Ion microprobe U Pb dating of a dinosaur tooth [Net] [Bib]

  2006: Ion microprobe U Pb dating of monazite with about five micrometer spatial resolution [Net] [Bib]

  2006: Microdistribution of Mg/Ca, Sr/Ca, and Ba/Ca ratios in Pulleniatina obliquiloculata test by using a NanoSIMS: Implication for the vital effect mechanism [Net] [Bib]

  2007: Cryptomare magmatism 4.35 Gyr ago recorded in lunar meteorite Kalahari 009 [Net] [Bib]

  2007: Detailed Distribution of the Helium Isotope Ratios in Northeastern Japan(V43D 1633) [Net] [Bib]

  2007: Geochemical implications for the mechanism of deep convection in a semi closed tropical marginal basin: Sulu Sea [Net] [Bib]

  2007: Indications of crustal carbon in lower mantle Juina diamond as revealed by FIB/TEM and NanoSIMS investigations(MR23D 10) [Net] [Bib]

  2007: Isotope Study of Olivin hosted Fluid Inclusions from Northeast Japan Volcanoes(11 P 121) [Net] [Bib]

  2007: Isotope systematics of Li, Sr, Nd, and volatiles in Indian Ocean MORBs of the Rodrigues Triple Junction: Constraints on the origin of the DUPAL anomaly [Net] [Bib]

  2007: Speciation and isotope ratios of nitrogen in fluid inclusions from seafloor hydrothermal deposits at 3.5 Ga [Net] [Bib]

  2007: Uranium lead systematics of phosphates in lunar basaltic regolith breccia, Meteorite Hills 01210 [Net] [Bib]

  2008: C isotopes and multi elements distribution within individual Proteozoic microfossils [Net] [Bib]

  2008: Geographical distribution of 3He/4He ratios and seismic tomography in Japan [Net] [Bib]

  2008: Helium Isotopes of Seawater in the Japan Sea [Net] [Bib]

  2008: Helium isotope ratios in northeastern Japan and their comparison with the seismological data [Net] [Bib]

  2008: High 3He emanation observed in a forearc region and seismic tomography in SW Japan [Net] [Bib]

  2008: High sensitivity measurements of nitrogen isotopic ratios in coral skeletons from Palau, western Pacific: Temporal resolution and seasonal variation of nitrogen sources [Net] [Bib]

  2008: Internal structures and U–Pb ages of zircons from a tuff layer in the Meishucunian formation, Yunnan Province, South China [Net] [Bib]

  2008: Ion microprobe U Pb dating of zircon with a 15 micrometer spatial resolution using NanoSIMS [Net] [Bib]

  2008: Methane, manganese, and helium 3 in newly discovered hydrothermal plumes over the Central Indian Ridge, 18 degrees – 20 degrees S [Net] [Bib]

  2008: Micro scalse elemental distribution in planktonic foraminifera tests: Effect of different biology [Net] [Bib]

  2008: U Pb Zircon Geochronology Using LA ICP MS in the North Pole Dome, Pilbara Craton, Western Australia: A New Tectonic Growth Model for the Archean Cher+/Greenstone Succession [Net] [Bib]

  2008: U Pb Zircon Geochronology Using LA ICP MS in the North Pole Dome, Pilbara Craton, Western Australia: A New Tectonic Growth Model for the Archean Chert/Greenstone Succession [Net] [Bib]

  2008: Uranium lead systematics of low Ti basaltic meteorite Dhofar 287A: Affinity to Apollo 15 green glasses [Net] [Bib]

  2009: Diffusive fractionation of noble gases in mantle with magma channels: Origin of low He/Ar in mantle derived rocks [Net] [Bib]

  2009: Metamorphic P T time history of the Sanbagawa belt in central Shikoku, Japan and implications for retrograde metamorphism during exhumation [Net] [Bib]

  2009: The P T T Path of Metapelites from Far Eastern Nepal Himalaya(230 7) [Net] [Bib]

  2009: Tracing extinct spreading center in SW Japan by helium 3 emanation [Net] [Bib]

  2010: Atmospheric helium isotope ratio: Possible temporal and spatial variations [Net] [Bib]

  2010: Evaluating Earth degassing in subduction zones by measuring helium fluxes from the ocean floor [Net] [Bib]

  2010: Gas geochemical characteristics of hydrothermal plumes at the HAKUREI and JADE vent sites, the Izena Cauldron, Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2010: Geographical distribution of helium isotope ratios in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2010: Helium isotopes of seawater in the Philippine Sea and the western North Pacific [Net] [Bib]

  2010: Lithium and strontium isotopic systematics of waters around Ontake volcano, Japan: Implications for deep seated fluids and earthquake swarms [Net] [Bib]

  2010: Microbial carbon isotope fractionation to produce extraordinarily heavy methane in aging hydrothermal plumes over the southwestern Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2010: Reply to Comment on Metamorphic P T time history of the Sanbagawa belt in central Shikoku, Japan and implications for retrograde metamorphism during exhumation' by S.R. Wallis and S. Endo [Net] [Bib]

  2011: Extreme oxygen isotope anomaly with a solar origin detected in meteoritic organics [Net] [Bib]

  2011: Gas Chemistry of Pore Fluids from Oomine Ridge on the Nankai Accretionary Prism [Net] [Bib]

  2011: Hydrothermal fluid geochemistry at the Iheya North field in the mid Okinawa Trough: Implication for origin of methane in subseafloor fluid circulation systems [Net] [Bib]

  2011: Thermochronology of the PoSen complex, northern Vietnam: Implications for tectonic evolution in SE Asia [Net] [Bib]

  2012: Carbon isotope composition and flux in a subduction zone setting: Aira caldera, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2012: N, Ar and Pb isotopic co variations in magmatic minerals: Discriminating fractionation processes from magmatic sources in Monteregian Hills, Quebec, Canada [Net] [Bib]

  2012: Two stage partial melting and contrasting cooling history within the Higher Himalayan Crystalline Sequence in the far eastern Nepal Himalaya [Net] [Bib]

  2013: Episodic Release of Mantle Derived Fluids Along the Plate Interface: Helium Isotope Evidence After the Tohoku Oki Earthquake(108 2) [Net] [Bib]

  2013: Estimation of sulfur and halogen fluxes at mid ocean ridges deconvolving contributions from vesicle and solid components of MORB glasses(1A O15) [Net] [Bib]

  2013: Geochemical origin of hydrothermal fluid methane in sediment associated fields and its relevance to the geographical distribution of whole hydrothermal circulation [Net] [Bib]

  2013: He, CO2 and heat fluxes in Aira caldera, Kyushu, Japan: Evidence for distinct degassing activity at Wakamiko and Sakurajima volcanoes(3J O12) [Net] [Bib]

  2013: He, N and C isotopes and fluxes in Aira caldera: Comparative study of hydrothermal activity in Sakurajima volcano and Wakamiko crater, Kyushu, Japan [Net] [Bib]

  2013: Mantle carbon and sulfur fluxes in subduction zone(3J O6) [Net] [Bib]

  2013: Mn–Cr ages of dolomites in CI chondrites and the Tagish Lake ungrouped carbonaceous chondrite [Net] [Bib]

  2013: Neodymium isotopic composition and concentration in the Southwest Pacific Ocean [Net] [Bib]

  2013: Nitrogen isotopes in intra crystal coralline aragonites [Net] [Bib]

  2013: Overview of recent findings regarding the fumarolic ice caves of Erebus volcano, Antarctica(3K O4) [Net] [Bib]

  2013: Tracing He, N, Ar and C isotopes in the hydrothermal system of Tatun Volcanic Group, Taiwan(1A O14) [Net] [Bib]

  2014: Dating thin zircon rims by NanoSIMS : the Fengtien nephrite (Taiwan ) is the youngest jade on Earth [Net] [Bib]

  2014: High spatial resolution U Pb dating of phosphate minerals in Martian meteorite Allan Hills 84001 [Net] [Bib]

  2014: Ion microprobe Al Mg dating of single plagioclase grains in an Efremovka chondrule [Net] [Bib]

  2014: Ion microprobe U–Pb dating and Sr isotope measurement of a protoconodont [Net] [Bib]

  2014: New chronological constraints for Cryogenian to Cambrian rocks in the Three Gorges, Weng'an and Chengjiang areas, South China [Net] [Bib]

  2014: Non volcanic flux of carbon and helium [Net] [Bib]

  2014: The gas geochemistry characteristics in the hydrothermal plumes near Tokara Islands [Net] [Bib]

  2015: 3H/3He, 14C and (U–Th)/He groundwater ages in the St. Lawrence Lowlands, Quebec, Eastern Canada [Net] [Bib]

  2015: Carbon isotopes in a Juina diamond with carbonate inclusions (SCG16 05) [Net] [Bib]

  2015: Chemical composition of hydrothermal fluids in the central and southern Mariana Trough backarc basin [Net] [Bib]

  2015: Comprehensive study of carbon and oxygen isotopic compositions, trace element abundances, and cathodoluminescence intensities of calcite in the Murchison CM chondrite [Net] [Bib]

  2015: Effect of the volcanic front migration on helium, nitrogen, argon, and carbon geochemistry of hydrothermal/magmatic fluids from Hokkaido volcanoes, Japan [Net] [Bib]

  2015: Fluid emission along the Nankai Trough: Insights from noble gases in the sediment pore water (SCG16 10) [Net] [Bib]

  2015: Geochemical characteristics of submarine hydrothermal plumes near Tokara Islands (SCG16 11) [Net] [Bib]

  2015: He, Ar, N and C isotope compositions in Tatun Volcanic Group (TVG), Taiwan: Evidence for an important contribution of pelagic carbonates in the magmatic source [Net] [Bib]

  2015: Linking groundwater quality to residence times and regional geology in the St. Lawrence Lowlands, southern Quebec, Canada [Net] [Bib]

  2015: Sulfides in oxic seawater over the submarine hydrothermal area of Kikai Caldera south of Kyushu Island, Japan [Net] [Bib]

  2016: Combined investigation of H isotopic compositions and U Pb chronology of young Martian meteorite Larkman Nunatak 06319 [Net] [Bib]

  2016: Exploring the structural controls on helium, nitrogen and carbon isotope signatures in hydrothermal fluids along an intra arc fault system [Net] [Bib]

  2016: Geochemical characteristics of hydrothermal fluids at Hatoma Knoll in the southern Okinawa Trough [Net] [Bib]

  2016: Magma derived CO2 emissions in the Tengchong volcanic field, SE Tibet: Implications for deep carbon cycle at intra continent subduction zone [Net] [Bib]

  2016: Methanogens in H2 rich hydrothermal fluids resulting from phase separation in a sediment starved, basalt hosted hydrothermal system [Net] [Bib]

  2016: New insight from noble gas and stable isotopes of geothermal/hydrothermal fluids at Caviahue Copahue Volcanic Complex: Boiling steam separation and water rock interaction at shallow depth [Net] [Bib]

  2016: Origins of volatile elements (H, C, N, noble gases) on Earth and Mars in light of recent results from the ROSETTA cometary mission [Net] [Bib]

  2016: Research of Helium Isotopes in Taiwan: The Legacy of Dr. Tsanyao Frank Yang (SGC16 01) [Net] [Bib]

  2016: Soil CO2 flux in hydrothermal areas of the Tatun Volcano Group, Northern Taiwan [Net] [Bib]

  2016: Spatial and temporal variations of gas geochemistry at Mt. Ontake, Japan [Net] [Bib]

  2016: Volatile element isotopes of submarine hydrothermal mineral deposits in the Western Pacific [Net] [Bib]

  2017: Formation of gas discharging from Taketomi submarine hot spring off Ishigaki Island in the southern Ryukyu Islands, Japan [Net] [Bib]

  2017: Minute co variations of Sr/Ca ratios and microstructures in the aragonitic shell of Cerastoderma edule (Bivalvia) – Are geochemical variations at the ultra scale masking potential environmental signals? [Net] [Bib]

  2017: Structural controls on fluid circulation at the Caviahue Copahue Volcanic Complex (CCVC) geothermal area (Chile Argentina), revealed by soil CO2 and temperature, self potential, and helium isotopes [Net] [Bib]

  2017: The Triassic reworking of the Yunkai massif (South China): EMP monazite and U Pb zircon geochronologic evidence [Net] [Bib]

About this page: