nkysdb: 共著者関連データベース

HASEGAWA Akira 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HASEGAWA Akira")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  296: HASEGAWA Akira

  90: MATSUZAWA Toru

  86: NAKAJIMA Junichi

  70: OKADA Tomomi

  64: UMINO Norihito

  35: UCHIDA Naoki

  32: ZHAO Dapeng

  30: HORIUCHI Shigeki

  20: MIURA Satoshi

  17: TAKAGI Akio

  16: KONO Toshio

  15: HINO Ryota, HORI Shuichiro

  14: ARIYOSHI Keisuke, KITA Saeko, TACHIBANA Kenji

  12: IGARASHI Toshihiro, ITO Akihiko

  11: ASANO Youichi, SATO Toshiya

  10: YOSHIDA Keisuke

  9: IINUMA Takeshi, KANAZAWA Toshihiko, KANEDA Yoshiyuki, NAKAMURA Ayako

  8: ITO Yoshihiro, MATSUMOTO Satoshi, UEKI Sadato, YOSHIDA Takeyoshi

  7: HIRATA Naoshi, HORI Takane, KOSUGA Masahiro, OBARA Kazushige, SATO Hiroshi, SUWA Yoko, TSUJI Yusuke

  6: BARIS Serif, HAMAGUCHI Hiroyuki, HONKURA Yoshimori, IWASAKI Takaya, MIYAMACHI Hiroki, OMURALIEVA Aiymjan, TSUMURA Noriko, YAMAMOTO Akira, ZHANG Haijiang

  5: HIROSE Fuyuki, IIO Yoshihisa, KIRBY Stephen H., OHTA Yusaku

  4: HIRANO Norio, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, KATSUMATA Kei, MATSUSHIMA Takeshi, NAKAYAMA Takashi, SATO Hiroki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Hiroaki, YAGINUMA Tadashi, YOSHIMOTO Kazuo, YUI Satoshi

  3: AMPUERO Jean-Paul, AOKI Harumi, ELLSWORTH William L., FAN Jun, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Satoshi, HORIGUCHI Keika, HUANG Zhouchuan, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KATO Naoyuki, KAWANAKA Taku, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MAEDA Takahiro, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAO Kayo, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, MURO Kenichi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKATA Ryoko, NII Kyohei, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, PEKTAS Riza, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SANO Yuji, SHIBUTANI Takuo, SHIMAMURA Kouhei, SUZUKI Masayuki, TAKAHATA Naoto, UCER Balamir, YAGI Yuji, YAMAGUCHI Teruhiro, ZHENG Sihua

  2: BEROZA Gregory C., BOZKURT Serkan B., CHEN Tianchang, DOKE Ryosuke, FUJISAWA Hiroatsu, GAMAGE Shantha S.N., HAN Weibin, HASEMI Akiko, HIRAHARA Kazuro, HIRAO Akihiko, IDE Satoshi, ISIKARA Ahmet Mete, ITO Takeo, IWAKUNI Makiko, IWAMORI Hikaru, KANAMORI Hiroo, KASAHARA Minoru, KATAO Hiroshi, KOMUT Tolga, MATSUBARA Makoto, MEILANO Irwan, MIYAZAKI Shin'ichi, MOTOYA Yoshinobu, NAKAYAMA Toru, NISHIMURA Takeshi, OCHI Tadafumi, OHTAKE Masakazu, OKAMOTO Shigeru, ONODERA Mitsuru, ROCCO Guillermo F.E., SACKS I. Selwyn, SAGIYA Takeshi, SATAKE Yoshimi, SATO Haruo, SHELLY David, SHIMIZU Junpei, SHIOMI Katsuhiko, SUZUKI Syuichi, SUZUKI Ziro, TAKADA Masamitsu, TAKEI Yasuko, TAKEUCHI Akira, TANADA Toshikazu, TANAKA Akiko, TANAKA Satoru, THURBER Clifford H, THURBER Clifford H., TODA Shinji, TSUKAHARA Hiroaki, TSUKUDA Tameshige, UCER S. Balamir, UJIKAWA Hisako, YABE Yasuo, YAMANAKA Yoshiko, YAMAZAKI Fumihito, ZENG Jian

  1: ACOCELLA Valerio, AIZAWA Kouji, AMPUERO Jean Paul, ANDERSON Roger N., AOKI Gen, ASANO Yoichi, ASANO Youcihi, BEKLER Feyza Nur, BERBEROGLU Alev, CELIK Cengiz, CHEN Liu, DEMACHI Tomotsugu, DOI Issei, FUKAO Yoshio, FUKUYAMA Eiichi, GAMAGE Shantha SN, GUNES Yavuz, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Group for the aftershock observations of the Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008, HACKER Bradley R., HADA Shuhei, HAGIWARA Hiroko, HASEGAWA Takeshi, HASHIZUME Ko, HAYAMI Erika, HAYASHI Aiko, HE Jiangheng, HIGO Yuji, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRASAWA Tomowo, HIRIUCHI Shigeki, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HONDA Satoru, HONDO Shusaku, HORI Syuichiro, HORI Takano, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI George, IIDAKA Takashi, IKAWA Takeshi, IMAIZUMI Toshifumi, INAMORI Takao, ISHIKAWA Haruyoshi, ISHIKAWA Masahiro, ISHIZAWA Mari, ISIKARA Ahmet, ITO AKihiko, ITO Hisao, ITO Shinobu, IWAKASI Takaya, KAMEYAMA Hiroshi, KAMIYAMA Makoto, KASAHARA Junzo, KASAHARA Keiji, KATO Aitaro, KATO Kenichi, KAWAMURA Katsuyuki, KAWASAKI Sinji, KAZAHAYA Kohei, KIMURA Jun-Ichi, KIMURA Jun-ichi, KIMURA Takeshi, KIRITA Tsukasa, KONO Toshiko, KUBO Atsuki, KUDO Takeshi, KURASHIMO Eiji, KUWANO Asako, MAEDA Takuto, MARUYAMA Shigenori, MATSUKAGE Kyoko N., MATSUZAWA Takanori, MATUZAWA Toru, MINOURA Koji, MIURA Hidetoshi, MIYAKAWA Ayumu, MIYAZAWA Masatoshi, MOCHIZUKI Kimihiro, MURAI Yoshio, NAGAHASHI Yoshitaka, NAKAHARA Hisashi, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAMURA Toru, NAKAO Shigeru, NAKMURA Ayako, NIDA Koichi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIHARA Yu, NISHIMURA TAKESHI, NISHIMURA Takuya, NISHIZAWA Azusa, NODA Shunta, NORITAKE Fumiya, Nakajima Junichi, OBARA Kazusige, OCHI Fumiko, OHKURA Takahiro, OHMI Shiro, OHZONO Mako, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, OMURALIEVA Aiymjan M., OYAMA Yoichi, PARK Jung-Ho, PRIMA Oky Dicky Ardiansyah, ROCCO Guillermo, SAIGA Atsushi, SAITO Tatsuhiko, SAKAI Shin'ichi, SAKAI Shinichi, SAKURAI Moe, SATO Tamao, SATO Tetsuya, SATO Toshinori, SATO Yoko, SAWADA Akihiro, SAWAZAKI Kaoru, SEKINE Shutaro, SHIBAZAKI Bunichiro, SHIINA Takahiro, SHIMAMURA Hideki, SHIMIZU Jumpei, SHINOHARA Masanao, SHIOBARA Hajime, STEIN Rose S., STEIN Ross S., SUGANOMATA Jun'ichi, SUGANOMATA Junichi, SUGAYA Katsunori, TAKAGI Akiko, TAKAGI Ryota, TAKAHASHI Eiichi, TAKAHASHI Masaaki, TAKAHASHI Masayoshi, TAKANAMI Tesuo, TAKANAMI Tetsuo, TAKEDA Tetsuya, TAKEMURA Masayuki, TAMURA Yoshiaki, TANAKA Kazuo, TANAKA Keisuke, TANAKA Sachiko, THUBER Clifford H., THURBER Clifford, TSUJINO Noriyoshi, UENO Tomotake, UMINO Naorihito, UMINO Norhito, UMINO Norihiko, URATA Yumi, WADA Hiroo, WADA Ikuko, WALLACE Laura, WANG Liangshu, WANG Zhi, WIEMER Stefan, WYSS Max, YAMADA Ryoichi, YAMADA Tomoaki, YAMAMOTO Mare, YAMAMOTO Shinji, YAMAMOTO Yojiro, YAMASHITA Mikiya, YAMASHITA Tetsuo, YANADA Takahiro, YOSHIOKA Shoichi, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Yohei, ZHAO Da Peng, ZHAO Zhu


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1970: An Investigation on the Aftershocks of the Tokachi oki Earthquake of 1968, (1) Statistical Study on Magnitude Distribution [Net] [Bib]

  1970: An Investigation on the Aftershocks of the Tokachi oki Earthquake of 1968, (2) Statistical Study on Time Distribution [Net] [Bib]

  1970: On the Masking Effect by the Successive Occurrence of Earthquakes on Time Interval Distribution [Net] [Bib]

  1975: Premonitory Variation in Seismic Velocity Related to the Southeastern Akita Earthquake of 1970 [Net] [Bib]

  1977: Seismic Activity in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1978: Double Planed Structure of the Deep Seismic Zone in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1978: Double planed deep seismic zone and upper mantle structure in the northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1978: Seismic Activity in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1979: Double Planed Deep Seismic Zone and Anomalous Structure in the Upper Mantle Beneath Northeastern Honshu (Japan) [Net] [Bib]

  1979: Excitation of Alfven Waves by Bouncing Electron Beams An Origin of Nightside Magnetic Pulsations [Net] [Bib]

  1979: Seismic Activity in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1980: Phase Changes and the Frequency Magnitude Distribution in the Upper Plane of the Deep Seismic Zone Beneath Tohoku, Japan [Net] [Bib]

  1980: Subduction of the Nazca Plate beneath Western South America [Net] [Bib]

  1982: Externally Driven Magnetic Reconnection Versus Tearing Mode Instability [Net] [Bib]

  1985: Comparison of Seismicity and Subduction Process in Northeastern Japan and Those in Western South America [Net] [Bib]

  1985: Seismisity in the Northeastern Japan Arc and Seismicity Patterns before Large Earthquakes [Net] [Bib]

  1986: Normal Fault Type Events in the Upper Plane of the Double Planed Deep Seismic Zone Beneath the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1987: Estimation of Thickness of a Low Velocity Layer at the Surface of the Descending Oceanic Plate beneath the Northeastern Japan Arc by using Synthesized PS wave [Net] [Bib]

  1988: 3 D Crustal Structure of the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1988: Mapping of a Melting Zone near Mt. Nikko Shirane in Northern Kanto, Japan, as Inferred from SxP and SxS Reflections [Net] [Bib]

  1988: Upper Mantle Velocity Structure Beneath the Northeastern Japan Arc Estimated from Converted Waves [Net] [Bib]

  1989: QP Structure beneath the Northeastern Japan Arc Estimated from Twofold Special Ratio Method [Net] [Bib]

  1989: Two dimensional coda Q structure beneath Tohoku, NE Japan [Net] [Bib]

  1990: 3 D seismic velocity structure of the crust and uppermost mantle in the northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1990: A Real Time Processing System of Tohoku University Seismic Network and Recent Microearthquake Activity [Net] [Bib]

  1990: P Wave Velocity of the Uppermost Mantle off the Japan Sea Coast [Net] [Bib]

  1990: Spatial Distribution of Earthquakes off Sanriku, Northeastern Japan, in 1989 Determined by Ocean Bottom and Land Based Observation [Net] [Bib]

  1990: Subducting plate boundary beneath the northeastern Japan arc estimated from SP converted waves [Net] [Bib]

  1990: The Relationship between Seismicity Patterns and Fracture Zones beneath Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1991: Deep structure of the northeastern Japan arc and its relationship to seismic and volcanic activity [Net] [Bib]

  1991: Estimation of relative site effect, coda Q and scattering strength from the records obtained by a large airgun experiment [Net] [Bib]

  1991: Tomographic Imaging of Seismic Velocity Structure Beneathe the Japan Islands (S22B 13) [Net] [Bib]

  1992: A Real Time Rocessing System of Seismic Wave Using Personal Computers [Net] [Bib]

  1992: A detailed seismic velocity structure beneath the central part of the Kanto Tokai district, Japan, as estimated from local seismic network data (II 13 3 P 7) [Net] [Bib]

  1992: Crustal structure and origin of the northeast Japan arc [Net] [Bib]

  1992: Distinct S wave reflectors in the mid to lower crust beneath active volcanoes in the northeastern Japan arc (II 13 2 O 3) [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Focal depth distribution of shallow seismicity in the inland (I 3 35 O 13) [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Location of Mid Crustal Reflectors by a Reflection Method Using Aftershock Waveform Data in the Focal Area of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Seismic velocity structure of the crust beneath the Japan Islands [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Tomographic Imaging of P and S Wave Velocity Structure Beneath Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1994: Aftershock Focal Depths of the 1993 Hokkaido Nansei Oki Earthquake Estimated from sP Depth Phase at Small Epicentral Distances [Net] [Bib]

  1994: Deep structure of Japan subduction zone as derived from local, regional, and teleseismic events [Net] [Bib]

  1994: Kinetic theory of geomagnetic pulsations 2. Ion flux modulations by transverse waves [Net] [Bib]

  1994: Seismic Velocity Structure in the Crust and Upper Mantle beneath Northern Japan [Net] [Bib]

  1994: Seismic structure of the northeastern Japan convergent margin: a synthesis [Net] [Bib]

  1994: Shear Wave Splitting Observed in the Southwestern Part of Fukushima Prefecture, Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1994: Stress Tensor Inversion in the Nikko Ashio Area [Net] [Bib]

  1994: Stress Tensor Inversion in the Nikko Ashio Area [Net] [Bib]

  1995: Discrimination of fault planes from auxiliary planes based on simultaneous determination of stress tensor and a large number of fault plane solutions [Net] [Bib]

  1995: Shear wave polarization anisotropy beneath the north eastern part of Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1995: Sp depth phase at small epicentral distances and estimated subducting plate boundary [Net] [Bib]

  1996: Distinct S wave reflector in the midcrust beneath Nikko Shirane volcano in the northeastern Japan arc [Net] [Bib]

  1996: Interplate seismic activity near the northern Japan Trench deduced from ocean bottom and land based seismic observations [Net] [Bib]

  1996: Magma Distribution in Island Arc Mantle in Three Dimensions [Net] [Bib]

  1996: Mapping the Subducting Slab Boundary in the Northeastern Japan Arc using Converted Waves and Accurate Hypocenters (S22C 6) [Net] [Bib]

  1996: Simultaneous estimation of attenuation structure, source parameters and site response spectra application to the northeastern part of Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1996: Spatial distribution of intermediate depth earthquakes with horizontal or vertical nodal planes beneath northeastern Japan [Net] [Bib]

  1996: Study of Coda Q in the Region of Chengdu Network, China [Net] [Bib]

  1997: Crustal Structure and Accurate Hypocenter Determination Along the Longmenshan Fault Zone [Net] [Bib]

  1997: Deep, Low frequency Microearthquakes in the Northeastern Japan Arc [Net] [Bib]

  1997: Mapping of a magma reservoir beneath Nikko Shirane volcano in northern Kanto, Japan, from travel time and seismogram shape anomalies [Net] [Bib]

  1997: Morphology of the subducting slab boundary in the northeastern Japan arc [Net] [Bib]

  1997: Ocean Bottom Observatory for Earthquakes and Tsunami off Sanriku, North Eastern Japan using Submarine Cable [Net] [Bib]

  1997: Q and Site Amplification Factors of Hard Rock Region in the Kitakami Massif, Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1997: Shallow Seismicity within the Overriding Plate in the Northeastern Japan Subduction Zone [Net] [Bib]

  1997: Study on the State of Stress around Earthquake Swarm Areas Using P Wave Polarity Data: Nikko Ashio and Teishi Knoll Areas [Net] [Bib]

  1998: 1996 Onikobe, Northeastern Japan, Earthquake Sequence and its Relation to Crustal Structure (S71D 6) [Net] [Bib]

  1998: A Real Time Processing System of Seismic Waves Using Personal Computers Function and Characteristics [Net] [Bib]

  1998: Distribution and Cause of Large Earthquakes in Japan: New Evidence from Seismic Tomography [Net] [Bib]

  1998: Evidence for the Location and Couse of Large Crustal Earthquakes in Japan (S21B 3) [Net] [Bib]

  1998: Imaging P wave scatterer distribution in seismogenic zone using distant explosions recorded by seismic array [Net] [Bib]

  1998: Imaging P wave scatterer distribution in the focal area of the 1995 M7.2 Hyogo ken Nanbu (Kobe) Earthquake [Net] [Bib]

  1998: Integrated Passive and Active Seismic Experiment in the North eastern Honshu arc, Japan (S21B 4) [Net] [Bib]

  1998: Morphology of the Subducting Slab Boundary and its Relation to Interplate Seismic Coupling in Northeast Japan [Net] [Bib]

  1998: Seismic Tomography Provides on the Areal Extents of Earthquake Faults (S71D 5) [Net] [Bib]

  1998: The State of Stress in the Focal Region of 1996 Onikobe Earthquake by an Inversion of Body Wave Amplitudes and P Wave Polarity Data (S71D 12) [Net] [Bib]

  1998: Three dimensional Mapping of Magma Source and Transport Regions from Seismic Data: The Mantle Wedge beneath Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1999: Characteristic Small Earthquake Sequence off Sanriku, Japan [Net] [Bib]

  1999: Inhomogeneous structure of the crust and its relationship to earthquake occurrence [Net] [Bib]

  1999: Joint Focal Mechanism Determination with Source Region Station Corrections Using Short Period Body Wave Amplitude Data [Net] [Bib]

  1999: Moment tensor inversion for microearthquakes using empirical Green's function derivatives [Net] [Bib]

  1999: Quantitative mapping of precursory seismic quiescence before the 1989, M7.1 off Sanriku earthquake, Japan [Net] [Bib]

  1999: Shortening Deformation and Fault Geometry Detected by Active and Passive Seismic Experiments in the Central Part of Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2000: Aftershock distribution of the 1994 Sanriku oki earthquake (Mw 7.7) revealed by ocean bottom seismographic observation [Net] [Bib]

  2000: Attenuation structure beneath the volcanic front in northeastern Japan from broad band seismograms [Net] [Bib]

  2000: Evidence for the location and cause of large crustal earthquakes in Japan [Net] [Bib]

  2000: Preliminary report on the aftershocks of 1999 Izmit earthquake, Turkey revealed from microearthquake observations [Net] [Bib]

  2000: Seismic Structure and stress regime of subduction zones [Net] [Bib]

  2000: Seismic activity and deformation process of the overriding plate in the northeastern Japan Subduction zone [Net] [Bib]

  2001: Aseismic Slip Event with Mw6.6 Accompanying 2001 M5.8 Earthquake off Fukushima, NE Japan [Net] [Bib]

  2001: Crustal Deformation Observed by a Dense GPS Network around Ou Backbone Range, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2001: Distinct S wave reflectors (bright spots) detected beneath Nagamachi Rifu fault [Net] [Bib]

  2001: Foreshock and Aftershock Sequence of 1998 M5.0 Earthquake in Sendai, NE Japan, and its Implications for Earthquake Nucleation and Nagamachi Rifu Fault Activity [Net] [Bib]

  2001: Intra crustal Seismicity Controled by Caldera forming Plutons on Cooling in NE Honshu Arc, Japan [Net] [Bib]

  2001: Numerical simulation study on recent changes in crustal deformation and seismicity in the Tokai area, central Japan [Net] [Bib]

  2001: Regularly Occurring Small Earthquakes Off Sanriku, Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic imaging of arc magma and fluids under the central part of northeastern Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic reflection survey of the deep structure of Nagamachi Rifu fault, Northeast Japan [Net] [Bib]

  2001: Source Processes of 15 September 1998 M 5.0 Sendai, Northeastern Japan, Earthquake and Its M 3.8 Foreshock by Waveform Inversion [Net] [Bib]

  2001: Source processes of two moderate earthquake sequences in NE Japan by waveform inversion September 15 1998 M5.0 Sendai earthquake and February 11 2000 M4.7 Kurikoma earthquake [Net] [Bib]

  2001: Three dimensional structure of Vp, Vs, and Vp/Vs beneath northeastern Japan Implications for arc magmatism and fluids [Net] [Bib]

  2001: Tomographic Imaging of Seismic Velocity Structure Beneath the NE Japan Arc (Extended Abstract) [Net] [Bib]

  2002: Aftershock Activity of the 1999 Izmit, Turkey, Earthquake Revealed from Microearthquake Observations [Net] [Bib]

  2002: Characteristic small earthquake sequence off Sanriku, northeastern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2002: Distinct S wave reflectors (bright spots) detected beneath the Nagamachi Rifu Fault, NE Japan [Net] [Bib]

  2002: Estimation of deep fault geometry of the Nagamachi Rifu fault from seismic array observations [Net] [Bib]

  2002: Foreshock and Aftershock Sequence of the 1998 M5.0 Sendai, Northeastern Japan, Earthquake nad Its Implications for Earthquake Nucleation [Net] [Bib]

  2002: Moho depth variation in the central part of northeastern Japan estimated from reflected and converted waves [Net] [Bib]

  2002: P wave Velocity Structure of the Crust and Its Relationship to the Occurrence of the 1999 Izmit, Turkey, Earthquake and Aftershocks [Net] [Bib]

  2002: Strain accumulation in and around Ou Backbone Range, northeastern Japan as observed by a dense GPS network [Net] [Bib]

  2002: Temporal Variations of Seismic Wave Velocity Associated with 1998 M6.1 Shizukuishi Earthquake [Net] [Bib]

  2003: Along Arc Variation in the Magma Distribution Beneath NE Japan Inferred from Travel Time Tomography (S52I 06) [Net] [Bib]

  2003: Bright S Wave Reflectors Extensively Distributed Beneath the Backbone Range of the NE Japan Arc (Extended Abstract) [Net] [Bib]

  2003: Comparison of source areas of M4.8+ 0.1 repeating earthquakes off Kamaishi, NE Japan: are asperities persistent features? [Net] [Bib]

  2003: Crustal Deformation of the NE Japan Arc as Derived by Continuous GPS Observations (JSG01/08P/D 006) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath the Large Collapse Calderas in the NE Honshu Arc, Japan (V08/04A/D 023) [Net] [Bib]

  2003: Deep and Intermediate Depth Low Frequency Earthquakes beneath Iwate Volcano, Northeastern Japan (JSV04/02A/A07 008) [Net] [Bib]

  2003: Estimation of Focal Mechanisms of Microearthquakes Using Empirical Green Tensor (SS01/03A/D 019) [Net] [Bib]

  2003: Estimation of thermal structure in the mantle wedge of northeastern Japan from seismic attenuation data [Net] [Bib]

  2003: Fluctuation of Recurrence Intervals of Characteristic Earthquake Sequence Off Kamaishi, NE Japan Is it Caused by Slip Rate Change in the Surrounding Quasi Statically Slipping Area ? (SS02/04A/D 058) [Net] [Bib]

  2003: Fluid Distribution in the Mantle Wedge of NE Japan Inferred from Seismic Velocity and Attenuation Structures (JSS06b/10P/D 020) [Net] [Bib]

  2003: Geometry of the Subducted Pacific Slab beneath Japan Estimated from ScSp Phases Observed by High Density Seismic Network (SS01/03A/D 029) [Net] [Bib]

  2003: Geophysical Constraints on Slab Subduction(U2/02A/D32 001) [Net] [Bib]

  2003: High Resolution Subducting Slab Structure Beneath Northern Honshu, Japan, Revealed by Double Difference Tomography (S22F 08) [Net] [Bib]

  2003: Hypocenter and focal mechanism distributions of aftershocks of July 26 2003 M6.4 northern Miyagi, NE Japan, earthquake revealed by temporary seismic observation [Net] [Bib]

  2003: Imaging Inhomogeneous Crustal Structure Related with Arc Magma and Fluids beneath Northern Miyagi Prefecture, Northeastern Japan, by an Envelope Inversion Method (S11E 0354) [Net] [Bib]

  2003: Imaging the Fault Zone of 2000 Western Tottori Earthquake with M7.3 by Coda Envelope Inversions (SS01/03A/D 023) [Net] [Bib]

  2003: Improvement of the Seismic Network around Istanbul, Turkey, and Recent Seismicity (SS01/03A/D 056) [Net] [Bib]

  2003: Inter Plate Coupling Beneath the NE Japan Arc Inferred from 3 Dimensional Crustal Deformation (JSG01/08P/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Interplate Quasi Static Slip Estimated from Repeating Earthquake Analyses in the Northeastern Japan Subduction Zone (Extended Abstract) [Net] [Bib]

  2003: Interplate quasi static slip off Sanriku, NE Japan, estimated from repeating earthquakes [Net] [Bib]

  2003: Mathematica as a powerful and practical tool for displaying animated three dimensional structures of the Earth's interior [Net] [Bib]

  2003: Numerical Simulation Study on Recent Crustal Deformation in the Tokai Area, Central Japan (SS02/04A/D 056) [Net] [Bib]

  2003: Relationship between Quasi static Slips and Rupture of Asperities in the Northeastern Japan Subduction Zone : Insights from Small Repeating Earthquake Data Analyses (S52F 0175) [Net] [Bib]

  2003: Repeating Earthquakes and Quasi Static Slip on the Plate Boundary East Off Honshu, Japan (JSS01/01P/A03 001) [Net] [Bib]

  2003: Repeating Ruptures of Asperities along the Plate Boundary East off Northeastern Japan (JSS01/30A/D 060) [Net] [Bib]

  2003: Repeating earthquakes and interplate aseismic slip in the northeastern Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2003: Rupture process of the July 2003 northern Miyagi earthquake sequence, NE Japan, estimated from double difference hypocenter locations [Net] [Bib]

  2003: Scaling Law of Small to Moderate Sized Earthquakes along the Plate Boundary East Off Northeastern Japan (SS02/04A/D 030) [Net] [Bib]

  2003: Shear wave polarization anisotropy in the mantle wedge beneath the southern part of Tohoku, Japan (S31C 0779) [Net] [Bib]

  2003: Source mechanisms of deep and intermediate depth low frequency earthquakes beneath Iwate volcano, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2003: Spatial Variation of Aftershock Stress Drops in the focal Area of the 2000 Western Tottori Earthquake(Mw= 6.6) (S52K 05) [Net] [Bib]

  2003: The M7.1 May 26, 2003 off shore Miyagi Prefecture Earthquake in northeast Japan: Source process and aftershock distribution of an intra slab event [Net] [Bib]

  2003: Tomographic imaging of seismic velocity structure in and around the Onikobe volcanic area, northeastern Japan: implications for fluid distribution [Net] [Bib]

  2004: Deep structure of northeastern Japan and its implications for shallow seismic and volcanic activity [Net] [Bib]

  2004: High resolution subducting slab structure beneath northern Honshu, Japan, revealed by double difference tomography [Net] [Bib]

  2004: Imaging the fault zones of the 2000 western Tottori earthquake by a new inversion method to estimate three dimensional distribution of the scattering coefficient [Net] [Bib]

  2004: Introduction to EPS special section for the M7.1 and M6.4 earthquakes in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine Sea plate structure beneath central Honshu Island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Moho and Philippine sea palte structure beneath the central Honshu island, Japan, from teleseismic receiver functions [Net] [Bib]

  2004: Pre and post seismic slow slip on the plate boundary off Sanriku, NE Japan associated with three interplate earthquakes as estimated from small repeating earthquake data [Net] [Bib]

  2004: Repeating earthquakes and quasi static slip on the plate boundary east off northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismological approaches to the Nagamachi Rifu fault zone [Net] [Bib]

  2004: Shallow seismic activity in NE Japan forearc region revealed by sP depth phases(A078) [Net] [Bib]

  2004: Shear wave polarization anisotropy and subduction induced flow in the mantle wedge of northeastern Japan [Net] [Bib]

  2004: Slip distribution of the 2003 northern Miyagi earthquake (M6.4) deduced from geodetic inversion [Net] [Bib]

  2004: Strain concentration zone along the volcanic front derived by GPS observations in NE Japan arc [Net] [Bib]

  2004: Strain distribution in the NE Japan arc as derived by GPS observations Strain concentration zone along the volcanic front [Net] [Bib]

  2004: The 2003 M8.0 Tokachi Oki earthquake How much has the great event paid back slip debts? [Net] [Bib]

  2004: Three dimensional seismic velocity structure around the Nagamachi Rifu fault, northeastern Japan : Implications for fluid distribution [Net] [Bib]

  2005: Deep structure of the northeastern Japan arc and its implications for crustal deformation and shallow seismic activity [Net] [Bib]

  2005: Quantitative analysis of the inclined low velocity zone in the mantle wedge of northeastern Japan: A systematic change of melt filled pore shapes with depth and its implications for melt migration [Net] [Bib]

  2005: Recurrence intervals of characteristic M4.8+ 0.1 earthquakes off Kamaishi, NE Japan Comparison with creep rate estimated from small repeating earthquake data [Net] [Bib]

  2005: The 2005 M7.2 MIYAGI OKI earthquake, NE Japan: Possible rerupturing of one of asperities that caused the previous M7.4 earthquake [Net] [Bib]

  2005: The observation of ULF emissions at Nakatsugawa in possible association with the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Three dimensional structure of Vp, Vs and Vp/Vs in the upper crust of the Marmara region, NW Turkey [Net] [Bib]

  2006: 3D Seismic Velocity Structure around the Rupture Area of the 1968 Tokachi Oki Earthquake (Mw 8.3), northeastern Japan(T21A 0389) [Net] [Bib]

  2006: Active Seismicity Controlled by a Slab Fragment Wedged beneath Tokyo(T31G 04) [Net] [Bib]

  2006: Anomalous low velocity zone and linear alignment of seismicity along it in the subducted Pacific slab beneath Kanto, Japan: Reactivation of subducted fracture zone? [Net] [Bib]

  2006: Co and post seismic slip associated with the 2005 Miyagi oki earthquake (M7.2) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2006: Comparison of source areas of the 2005 (M7.2) and 1978 (M7.4) Miyagi Oki earthquakes, NE Japan, by seismic waveform inversions(S42C 04) [Net] [Bib]

  2006: Coseismic slip distribution of the 2005 off Miyagi earthquake (M7.2) estimated by inversion of teleseismic and regional seismograms [Net] [Bib]

  2006: Crustal heterogeneity around the Nagamachi Rifu fault, northeastern Japan, as inferred from travel time tomography [Net] [Bib]

  2006: Detailed imaging of the fault planes of the 2004 Niigata Chuetsu, central Japan, earthquake sequence by double difference tomography [Net] [Bib]

  2006: Detailed structure of fault planes and stress field of the 2004 mid Niigata Earthquake (central Japan) from DD hypocenter relocation and focal mechanisms(T41F 07) [Net] [Bib]

  2006: Earthquakes in Japan Their Activity, Generation Mechanism and Relationship with Inhomogeneous Lithospheric Structure (JPS O01) [Net] [Bib]

  2006: Existence of a seismic belt in the upper plane of the double seismic zone extending in the along arc direction at dephths of 70 100 km beneath NE Japan [Net] [Bib]

  2006: Interplate coupling beneath NE Japan inferred from three dimensional displacement field [Net] [Bib]

  2006: Possibility of non similar event occurrence at an asperity on a subduction plate boundary inferred from numerical simulations based on a rate and state dependent friction law(S24A 03) [Net] [Bib]

  2006: Revisiting the three M 7 Miyagi oki earthquakes in the 1930s: possible seismogenic slip on asperities that were re ruptured during the 1978 M=7.4 Miyagi oki earthquake [Net] [Bib]

  2006: Seismic Velocity Structure Around the Hypocenter of the May 26, 2003 Miyagi oki Intraslab earthquake (M7.1) Inferred From Travel Time Tomography (T11A 0175) [Net] [Bib]

  2006: Seismic activities around an M4.8 'characteristic earthquake' sequence off Kamaishi, NE Japan(S21C 02) [Net] [Bib]

  2006: Seismic belt in the upper plane of the double seismic zone extending in the along arc direction at depths of 70 100km beneath NE Japan, and its relation with the dephydration embrittlement hypothesis(U13B 01) [Net] [Bib]

  2006: Shear wave splitting beneath the southwestern Kurile arc and northeastern Japan arc: A new insight into mantle return flow [Net] [Bib]

  2006: Shear wave splitting in southwestern Japan and its implications for mantle flow(T23C 0513) [Net] [Bib]

  2006: Small repeating earthquakes and interplate creep around the 2005 Miyagi oki earthquake (M=7.2) [Net] [Bib]

  2006: Spatio temporal Evolution of Post seismic Slip Associated with the 2005 Miyagi oki Earthquake (M7.2) as Infrred from GPS Data(G33A 0032) [Net] [Bib]

  2006: Subduction of the Philippine Sea slab in southwestern Japan: A new insight into arc magmatism(T23C 0501) [Net] [Bib]

  2006: The August 16, 2005 Miyagi oki Earthquake (M7.2) and Recurrent M7 Earthquakes off Miyagi Prefecture, NE Honshu, Japan (T12A 05) [Net] [Bib]

  2006: Three Dimensional Seismic Velocity Structure of the Subducted Pacific Slab Beneath NE Japan(T23C 0505) [Net] [Bib]

  2006: Three dimensional structure of the crust in the central Tien Shan and implications for the geodynamic process of continental mountain building(T41C 1580) [Net] [Bib]

  2006: Tomographic imaging of slab subduction and mantle return flow in Japan (T15A 02) [Net] [Bib]

  2007: A Detailed 3D Seismic Velocity Structure of the Subducting Pacific Slab Beneath Hokkaido, Tohoku and Kanto, Japan, by Double Difference Tomography(T51A 0304) [Net] [Bib]

  2007: Anomalous deepening of a belt of intraslab earthquakes in the Pacific slab crust under Kanto, central Japan: Possible anomalous thermal shielding, dehydration reactions, and seismicity caused by shallower cold slab material [Net] [Bib]

  2007: Configuration of the Philippine Sea plate in the Kanto district, Japan, estimated from SP and PS converted waves(T53A 1122) [Net] [Bib]

  2007: Deep crustal structure along the Niigata Kobe Tectonic Zone, Japan: Its origin and segmentation [Net] [Bib]

  2007: Deep structure of the strain concentration zone in northern Miyagi Prefecture, NE Japan(S33D 04) [Net] [Bib]

  2007: Detailed Distribution of the Helium Isotope Ratios in Northeastern Japan(V43D 1633) [Net] [Bib]

  2007: Earthquake generating stress of the offshore double planed shallow seismic zone in the NE Japan forearc region(B12 02) [Net] [Bib]

  2007: Fragmentation on a grand scale: A slab fragment dislodged from the descending Pacific plate slab wedged beneath Tokyo(T14A 02) [Net] [Bib]

  2007: Imaging the heterogeneous source area of the 2003 M6.4 northern Miyagi earthquake, NE Japan, by double difference tomography [Net] [Bib]

  2007: Modeling of Crustal Deformation in SW Japan using GPS Data Simultaneous Estimation of Interplate Coupling and Block Rotation (G21C 0671) [Net] [Bib]

  2007: Precise hypocenter distribution and earthquake generating and stress in and around the upper plane seismic belt in the subducting Pacific slab beneath NE Japan(DI51A 290) [Net] [Bib]

  2007: Precise relocations of deep low frequency earthquakes beneath NE Japan and estimation of 3 D seismic velocity structure in the surrounding areas(T21A 0359) [Net] [Bib]

  2007: Regional variation in shear wave splitting in Japan(V43D 1636) [Net] [Bib]

  2007: Seismic Imaging of the Mantle under the Western Pacific arc and Back arc Regions(V43D 1635) [Net] [Bib]

  2007: Seismological constraints on mantle upwelling in Japan: Implications for the genesis of arc magmas(V52A 02) [Net] [Bib]

  2007: Source parameters of a M4.8 and its accompanying repeating earthquakes off Kamaishi, NE Japan: Implications for the hierarchical structure of asperities and earthquake cycle [Net] [Bib]

  2007: Spatio temporal evolution of postseismic slip associated with the 2007 Niigataken Chuetsu oki Earthquake (M6.8) as inferred from GPS data(G13A 0914) [Net] [Bib]

  2007: Subduction of the Philippine Sea plate beneath southwestern Japan: Slab geometry and its relationship to arc magmatism [Net] [Bib]

  2007: The key frictional parameters controlling spatial variations in the speed of postseismic slip propagation on a subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional velocity structure of the crust beneath the central Tien Shan, Kyrgyzstan: Implications for large and small scale mountain buildings(T31B 0473) [Net] [Bib]

  2007: Tomographic evidence for the mantle upwelling beneath southwestern Japan and its implications for arc magmatism [Net] [Bib]

  2007: Triggered non similar slip events on repeating earthquake asperities: Results from 3D numerical simulations based on a friction law [Net] [Bib]

  2007: Variation of repeating earthquake activities depending on their focal depths as inferred from 3 D numerical simulations(B12B 07) [Net] [Bib]

  2008: A Detailed analysis of the off Kamaishi earthquake sequence (X3 036) [Net] [Bib]

  2008: Abrupt change in interplate coupling on the Pacific plate across a border of two overlying plates east off Kanto, Japan (B22 12) [Net] [Bib]

  2008: Anomalous deepening of upper plane seismic belt in the slab beneath the Hokkaido corner: Effect of collision of the forearc sliver? (X2 052) [Net] [Bib]

  2008: Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu oki, Niigata Earthquake [Net] [Bib]

  2008: Deep structure of the focal area of the 1998 northern Iwate earthquake (M6.1), NE Japan (X4 012) [Net] [Bib]

  2008: Deepening of Low frequency Earthquakes on the PHS Slab at the Both Ends of Their Belt like Distribution in SW Japan (X3 052) [Net] [Bib]

  2008: Depth variation in hydrated ocean crust in the Pacific slab: Evidence for thermally controlled dehydration reactions (X2 062) [Net] [Bib]

  2008: Existence of low velocity zones under the source areas of the 2004 Chuetsu and 2007 Chuetsu oki earthquakes inferred from travel time tomography [Net] [Bib]

  2008: Helium isotope ratios in northeastern Japan and their comparison with the seismological data [Net] [Bib]

  2008: Inhomogeneous seismic velocity structure in and around the fault plane of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 (A22 11) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic slip associated with the 2007 Chuetsu oki, Niigata, Japan, Earthquake (M 6.8 on 16 July 2007) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2008: Regional Characteristics of Deep Low Frequency Earthquakes Reproduced in a 3 D Simulation for a Subduction Plate Boundary (U33A 0051) [Net] [Bib]

  2008: Reply to the comment on Tomographic evidence for the mantle upwelling beneath southwestern Japan and its implications for arc magmatism by H. Mashima [Net] [Bib]

  2008: Shallow inland earthquakes and seismic velocity structure of the crust in northeastern Japan (X4 016) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional seismic velocity structure and configuration of the Philippine Sea slab in southwestern Japan estimated by double difference tomography [Net] [Bib]

  2008: Tomographic evidence for hydrated oceanic crust of the Pacific slab beneath northeastern Japan: Implications for water transportation in subduction zones [Net] [Bib]

  2009: Character of slip and stress due to interaction between fault segments along the dip direction of a subduction zone [Net] [Bib]

  2009: Characteristics of the seismogenic layer beneath the Japanese Islands (P2 65) [Net] [Bib]

  2009: Correction to Three dimensional seismic velocity structure and configuration of the Philippine Sea slab in southwestern Japan estimated by double difference tomography [Net] [Bib]

  2009: Influence of interaction between small asperities on various types of slow earthquaeks in a 3 D simulation for a subduction plate boundary [Net] [Bib]

  2009: Izu Bonin arc subduction under the Honshu island, Japan: Evidence from geological and seismological aspect [Net] [Bib]

  2009: Plate subduction, and generation of earthquakes and magmas in Japan as inferred from seismic observations: An overview [Net] [Bib]

  2009: Quasi static slip on the plate boundary associated with the 2003 M8.0 Tokachi oki and 2004 M7.1 off Kushiro earthquakes, Japan [Net] [Bib]

  2009: Seismic evidence for thermally controlled dehydration reaction in subducting oceanic crust [Net] [Bib]

  2009: Seismotectonics beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Effect of slab slab contact and overlap on seismicity [Net] [Bib]

  2009: Three dimensional seismic velocity structure of the crust beneath the central Tien Shan, Kyrgyzstan: Implications for large and small scale mountain building [Net] [Bib]

  2009: Tomographic imaging of hydrated crust and mantle in the subducting Pacific slab beneath Hokkaido, Japan: Evidence for dehydration embrittlement as a cause of intraslab earthquakes [Net] [Bib]

  2009: What controls interplate coupling?: Evidence for abrupt change in coupling across a border between two overlying plates in the NE Japan subduction zone [Net] [Bib]

  2010: Anomalous deepening of a seismic belt in the upper plane of the double seismic zone in the Pacific slab beneath the Hokkaido corner: Possible evidence for thermal shielding caused by subducted forearc crust materials [Net] [Bib]

  2010: Cause of M ~ 7 intraslab earthquakes beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Possible evidence for a vertical tear at the easternmost portion of the Philippine Sea slab [Net] [Bib]

  2010: Deep structure of the Ou mountain range strain concentration zone and the focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake, NE Japan seismogenesis related with magma and crustal fluid [Net] [Bib]

  2010: Existence of interplane earthquakes and neutral stress boundary between the upper and lower planes of the double seismic zone beneath Tohoku and Hokkaido, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2010: Geographical distribution of helium isotope ratios in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2010: Lateral variation of the cutoff depth of the seismogenic layer bseneath the Japanese Islands and its contributing factors (P3 10) [Net] [Bib]

  2010: P wave tomography, anisotropy and seismotectonics in the eastern margin of Japan Sea [Net] [Bib]

  2010: Subduction of a wedge shaped Philippine Sea plate beneath Kanto, central Japan, estimated from converted waves and small repeating earthquakes [Net] [Bib]

  2010: Supraslab earthquake clusters above the subduction plate boundary offshore Sanriku, northeastern Japan: Seismogenesis in a graveyard of detached seamounts? [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Effects of Small Asperities on Migration of Slow Earthquakes Along Trench Direction of Subduction Plate Boundary: Investigation Through a 3D Numerical Simulation [Net] [Bib]

  2011: Large intraslab earthquake (2011 April 7, M 7.1) after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (M9.0): Coseismic fault model based on the dense GPS network data [Net] [Bib]

  2011: Nearly complete stress drop in the 2011 Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Seismicity, Subduction Zone [Net] [Bib]

  2011: Shallow inland earthquakes in NE Japan possibly triggered by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Similarities and Differences in the Rupture Process of the M~4.8 Repeating Earthquake Sequence off Kamaishi, Northeast Japan: Comparison between the 2001 and 2008 Events [Net] [Bib]

  2011: Structural heterogeneity in the megathrust zone and mechanism of the 2011 Tohoku oki earthquake (Mw 9.0) [Net] [Bib]

  2012: Change in stress field after the 2011 great Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2012: Coseismic velocity change in and around the focal region of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2012: Deep seismic structure beneath the Japanese Islands (W O 4) [Net] [Bib]

  2012: High resolution seismic velocity structure beneath the Hokkaido corner, northern Japan: Arc arc collision and origins of the 1970 M 6.7 Hidaka and 1982 M 7.1 Urakawa oki earthquakes [Net] [Bib]

  2012: Hypocenter distribution and heterogeneous seismic velocity structure in and around the focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake, NE Japan Possible seismological evidence for a fluid driven compressional inversion earthquake [Net] [Bib]

  2012: Lateral variation of the cutoff depth of shallow earthquakes beneath the Japan Islands and its implications for seismogenesis [Net] [Bib]

  2012: Migration process of very low frequency events based on a chain reaction model and its application to the detection of preseismic slip for megathrust earthquakes [Net] [Bib]

  2012: Seismic evidence for reactivation of a buried hydrated fault in the Pacific slab by the 2011 M9.0 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2012: Source parameters of microearthquakes on an interplate asperity off Kamaishi, NE Japan over two earthquake cycles [Net] [Bib]

  2012: Stress before and after the 2011 great Tohoku oki earthquake and induced earthquakes in inland areas of eastern Japan [Net] [Bib]

  2013: An intraslab seismic sequence activated by the 2011 Tohoku oki earthquake: Evidence for fluid related embrittlement [Net] [Bib]

  2013: Aseismic deep subduction of the Philippine Sea plate and slab window [Net] [Bib]

  2013: Cogenetic distributions of deep fluids and earthquakes in Japan arc: Implications for slab fluid processes(1A P19) [Net] [Bib]

  2013: Complex slab structure and arc magmatism beneath the Japanese Islands [Net] [Bib]

  2013: Intermediate depth earthquakes facilitated by eclogitization related stresses [Net] [Bib]

  2013: Seismic attenuation beneath northeastern Japan: Constraints on mantle dynamics and arc magmatism [Net] [Bib]

  2014: A trial derivation of seismic plate coupling by focusing on the activity of shallow slow earthquakes [Net] [Bib]

  2014: A trial estimation of frictional properties, focusing on aperiodicity off Kamaishi just after the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Changes in the stress field after the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake in northeastern Japan [Net] [Bib]

  2014: Detailed seismic attenuation structure beneath Hokkaido, northeastern Japan: Arc arc collision process, arc magmatism and seismotectonics [Net] [Bib]

  2014: Evolution of late Cenozoic magmatism and the crust mantle structure in the NE Japan Arc [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and its implications for volcanic and seismic activities [Net] [Bib]

  2014: The detectability of shallow slow earthquakes by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET) in Tonankai district, Japan [Net] [Bib]

  2015: Crustal structure in and around the Onikobe geothermal area, northeastern Honshu, Japan, inferred from the spatial variation of coda decay [Net] [Bib]

  2015: Elastic wave velocity anomalies of anorthite in a subducting plate: In situ experiments [Net] [Bib]

  2015: Mantle wedge flow pattern and thermal structure in Northeast Japan: Effects of oblique subduction and 3 D slab geometry [Net] [Bib]

  2015: Spatial variation of stress orientations in NE Japan revealed by dense seismic observations [Net] [Bib]

  2016: Acceleration of regional plate subduction beneath Kanto Japan, after the 2011 Tohoku oki earthquake [Net] [Bib]

  2016: Deep seismic structure [Net] [Bib]

  2016: Stress rotations due to the M6.5 foreshck and M7.3 mainshock in the 2016 Kumamoto, SW Japan, earthquake sequence [Net] [Bib]

  2016: Temporal variation of frictional strength in an earthquake swarm in NE Japan caused by fluid migration [Net] [Bib]

  2017: Tomographic and gravimetric signatures of the fault system associated with the 2016 Kumamoto earthquake(M7.3), Japan (HCG37 P13) [Net] [Bib]

About this page: