nkysdb: 共著者関連データベース

ISHIKETA Yukio 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ISHIKETA Yukio")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  4: ISHIKETA Yukio, MIZOUE Megumi

  3: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo

  2: HIRAHARA Kazuro, NAKAYAMA Toru, SUZUKI Masayuki, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito

  1: HIRAHARA Kazurou, NAKAMURA Masao, NAKAMURA Toru, OHKURA Takahiro, OKUDA Takahiro, OKURA Takahiro, SETO Norihiko, SUZUKI Sadaomi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Masayoshi, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1978: Earthquake Prediction from Microearthquake Observation in the Vicinity of Wakayama City, Northwestern Part of the Kii Peninsula, Central Japan [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

About this page: