nkysdb: 共著者関連データベース

OKAMOTO Takuo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "OKAMOTO Takuo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  5: OKAMOTO Takuo

  3: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo

  2: HIRAHARA Kazuro, NAKAYAMA Toru, SUZUKI Masayuki, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito

  1: HIRAHARA Kazurou, KOJIMA Keisuke, MOTO Koudai, NAKAMURA Toru, NAKAYA Eiji, NISHIDA Ryohei, NOGUCHI Tasuya, NOGUCHI Tatsuya, OHKURA Takahiro, OKUDA Takahiro, OKURA Takahiro, SUZUKI Sadaomi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Masayoshi, YAMAMOTO Hirofumi, YUBUKI Tetsuichiro


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2003: Determination of Subsurface Structure of Tottori Plain Using Seismic Method and Gravity Exploration (JSP11/08P/D 005) [Net] [Bib]

  2009: Estimation of Undergroung Structure around the Sabae Fault Based on Microtremor Observation [Net] [Bib]

About this page: