nkysdb: 共著者関連データベース

KONO Toshio 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KONO Toshio")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  28: KONO Toshio

  16: HASEGAWA Akira

  9: ITO Akihiko, MATSUZAWA Toru

  8: OKADA Tomomi

  7: HONKURA Yoshimori

  6: HORI Shuichiro

  5: BARIS Serif, KANAZAWA Toshihiko, NAKAYAMA Takashi, UCHIDA Naoki

  4: HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, ITO Kiyoshi, KOSUGA Masahiro, MIYAMACHI Hiroki, NAKAJIMA Junichi, NAKAMURA Ayako, PEKTAS Riza, TACHIBANA Kenji, UCER Balamir, UMINO Norihito

  3: AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Keiichi, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Satoshi, HIRASAWA Tomowo, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MIKUMO Takeshi, MISHINA Masaaki, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIURA Satoshi, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NIDA Koichi, NISHIGAMI Kinya, OGAWA Yasuo, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SATO Toshiya, SHIBUTANI Takuo

  2: DEMACHI Tomotsugu, HIRAHARA Kazuro, HORI Syuichiro, ICHIKI Masahiro, ISIKARA Ahmet Mete, IWASAKI Takaya, KAIDA Toshiki, KANDA Wataru, KOMUT Tolga, KOYAMA Takao, MATSUSHIMA Masaki, MIYAZAKI Shin'ichi, MURAKAMI Eiju, NAKAYAMA Toru, NISHIMURA Takuya, SHIMAMURA Kouhei, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, SUZUKI Syuichi, TAKAGI Akio, TANADA Toshikazu, TOH Hiroaki, TSUKUDA Tameshige, UYESHIMA Makoto, YAMAMOTO Akira, YAMAZAKI Fumihito

  1: AOKI Gen, ASANO Youcihi, ASANO Youichi, BEKLER Feyza Nur, BERBEROGLU Alev, CELIK Cengiz, DOI Issei, GAMAGE Shantha S.N., GUNES Yavuz, HASEMI Akiko, HAYASHI Aiko, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Syuitchiro, ICHIHARA Hiroshi, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IMANISHI Kazutoshi, INATANI Hideki, ISHIKAWA Haruyoshi, ISHIKAWA Yukiko, ISIKARA A. Mete, ISIKARA Ahmet, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KITA Saeko, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MITSUHATA Yuji, MIYAZAWA Masatoshi, MURAKAMI Eiji, NAKAHARA Hisashi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIZAWA Azusa, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHKURA Takahiro, OHMI Shiro, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIMIZU Junpei, SUGANOMATA Junichi, SUGAYA Katsunori, SUYEHIRO Kiyoshi, SUZUKI Shu'ichi, TAGA Masaru, TAKAGI Ryota, TAKAHASHI Hiroaki, TAKAHASHI Masayoshi, TAKEDA Tetsuya, TAMURA Yoshiaki, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UCHIDA Toshihiro, UEKI Sadato, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAGINUMA Tadashi, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Kiyohiko, YAMAMOTO Mare, YAMANAKA Yoshiko, YAMASHITA Nobuhiko, YOKOKURA Takanobu, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1982: Two Dimentional Depth Structure of the Crust Beneath the Tohoku District, the Northeastern Japan Arc Part 2. Moho Discontinuity and P Wave Velocity [Net] [Bib]

  1983: Seismic Activities in and near the Japan Trench, off the Sanriku Coast, for the Period 1972 1976 Using Data from the Kitakami Seismic Array [Net] [Bib]

  1984: Upper Crustal Structure beneath the Continental Slope Off the Joban Coast, Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1990: Spatial Distribution of Earthquakes off Sanriku, Northeastern Japan, in 1989 Determined by Ocean Bottom and Land Based Observation [Net] [Bib]

  1991: GPS Observation in Tohoku District, Northeastern Japan Results of 1989 1990 Observations [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Q and Site Amplification Factors of Hard Rock Region in the Kitakami Massif, Northeastern Japan [Net] [Bib]

  1998: Source Model of the Co and Post Seismic Deformation Associated with the 1994 for off Sanriku Earthquake (M7.5) Inferred from Strain and GPS Measurements [Net] [Bib]

  1999: Precise Distribution of Aftershocks of the Izmit Earthquake of August 17, 1999, Turkey [Net] [Bib]

  2000: Distribution of seismic coupling on the subducting plate boundary in northeastern Japan inferred from GPS observations [Net] [Bib]

  2000: Preliminary report on the aftershocks of 1999 Izmit earthquake, Turkey revealed from microearthquake observations [Net] [Bib]

  2001: Electromagnetic heterogeneity of the seismogenic region of 1962 M6.5 Northern Miyagi Earthquake, northeastern Japan [Net] [Bib]

  2002: Aftershock Activity of the 1999 Izmit, Turkey, Earthquake Revealed from Microearthquake Observations [Net] [Bib]

  2002: P wave Velocity Structure of the Crust and Its Relationship to the Occurrence of the 1999 Izmit, Turkey, Earthquake and Aftershocks [Net] [Bib]

  2003: Hypocenter and focal mechanism distributions of aftershocks of July 26 2003 M6.4 northern Miyagi, NE Japan, earthquake revealed by temporary seismic observation [Net] [Bib]

  2003: Improvement of the Seismic Network around Istanbul, Turkey, and Recent Seismicity (SS01/03A/D 056) [Net] [Bib]

  2005: The 2005 M7.2 MIYAGI OKI earthquake, NE Japan: Possible rerupturing of one of asperities that caused the previous M7.4 earthquake [Net] [Bib]

  2006: Revisiting the three M 7 Miyagi oki earthquakes in the 1930s: possible seismogenic slip on asperities that were re ruptured during the 1978 M=7.4 Miyagi oki earthquake [Net] [Bib]

  2008: A Detailed analysis of the off Kamaishi earthquake sequence (X3 036) [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Photoluminescence properties of gypsum [Net] [Bib]

  2011: Similarities and Differences in the Rupture Process of the M~4.8 Repeating Earthquake Sequence off Kamaishi, Northeast Japan: Comparison between the 2001 and 2008 Events [Net] [Bib]

  2013: A three dimensional electrical conductivity model in the subduction zone of Tohoku district, northeastern Japan(1A P2) [Net] [Bib]

  2014: Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and its implications for volcanic and seismic activities [Net] [Bib]

  2014: Separating body and Rayleigh waves with cross terms of the cross correlation tensor of ambient noise [Net] [Bib]

  2015: Electrical image of subduction zone beneath northeastern Japan [Net] [Bib]

About this page: