nkysdb: 共著者関連データベース

HIROSE Tetsuya 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HIROSE Tetsuya")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    2: HIRAMATSU Yoshihiro, HIROSE Tetsuya, OBARA Kazushige

    1: ASANO Youichi, DOI Issei, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2010: Characteristics of short term slow slip events estimated from deep low frequency tremors in Shikoku, Japan [Net] [Bib]

    2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

About this page: