nkysdb: 共著者関連データベース

IWASAKI Takaya 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "IWASAKI Takaya")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  145: IWASAKI Takaya

  80: HIRATA Naoshi

  59: SATO Hiroshi

  43: IIDAKA Takashi

  37: KATO Aitaro

  36: KURASHIMO Eiji

  28: KANAZAWA Toshihiko

  22: TAKEDA Tetsuya

  20: ITO Tanio, KAWANAKA Taku, KODAIRA Shuichi

  18: KANEDA Yoshiyuki

  17: ABE Susumu, SAKAI Shin'ichi

  15: IKAWA Takeshi

  14: MORIYA Takeo

  11: IGARASHI Toshihiro, IKEDA Yasutaka, MIYAMACHI Hiroki, PARK Jin-Oh, SHIMAMURA Hideki

  10: ITO Kiyoshi, MATSUTA Nobuhisa, NAKANISHI Ayako, SAKAI Shinichi

  9: MIURA Seiichi

  8: KATO Naoko, MATSUSHIMA Takeshi, OKADA Tomomi, SHINOHARA Masanao, TAKAHASHI Narumi

  7: ARAI Ryuta, KATAO Hiroshi, MIYASHITA Kaoru, OBANA Koichiro, SUYEHIRO Kiyoshi, YAMADA Tomoaki

  6: HASEGAWA Akira, HINO Ryota, KASAHARA Keiji, KAWASAKI Shinji, KOKETSU Kazuki, KOZAWA Takeshi, TSUMURA Noriko

  5: HARDER Steven, HASEMI Akiko, MILLER Kate, NAKAHIGASHI Kazuo, OKAYA David, ONISHI Masazumi, PANAYOTOPOULOS Yannis, SAIGA Atsushi, TSURU Tetsuro, UEHIRA Kenji, UMINO Norihito, YOSHII Toshikatsu

  4: ITO Yoshihiro, KAWAMURA Tomonori, MATSUBARA Makoto, NAKAJIMA Junichi, NISHIZAWA Azusa, OBARA Kazushige, SEKINE Shutaro, TAKAHASHI Hiroaki, TASHIRO Katsuya, URABE Taku, YAMANAKA Yoshiko, YAMAZAKI Akira, YAMAZAKI Fumihito

  3: ELOUAI Driss, HAGIWARA Hiroko, IIO Yoshihisa, IMAI Tomoko, IMANISHI Kazutoshi, ITO Aki, KATO Wataru, KOSHIYA Shin, KOSUGA Masahiro, MATSU'URA Mitsuhiro, MIZOGAMI Tomoko, MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAGAWA Shigeki, NAKAMURA Masao, OHMI Shiro, OZEL Oguz, SATO Takeshi, SHIBUTANI Takuo, SHIOBARA Hajime, TAKANAMI Tetsuo, UENO Tomotake, YOSHIMOTO Kazuo

  2: AOKI Gen, ARAI Yoshimasa, ASANO Youichi, CHO Ikuo, DEMACHI Tomotsugu, FUJIE Gou, GOTO Kazuhiko, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, HIRSCHLEBER Hans B., ICHIYANAGI Masayoshi, IKAMI Akira, IMAIZUMI Toshifumi, ISHIYAMA Tatsuya, KANG Dong-Hyo, KIKUCHI Shinsuke, KINOSHITA Hajimu, KOBAYASHI Akio, KONO Toshio, KUBO Atsuki, KUWAHARA Yasuto, KUWANO Asako, MACHIDA Yuya, MAEDA Takuya, MASUDA Tetsu, MATSUMOTO Satoshi, MJELDE Rolf, MURAI Yoshio, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Ayako, NISHIWAKI Makoto, OKUDA Takashi, PIAO Chengshi, SATO Toshinori, SELLEVOLL Markvard A., SHIMIZU Nobuyuki, SUZUKI Sadaomi, TERAKAWA Toshiko, TSUTSUI Tomoki, YAKIWARA Hiroshi

  1: ADACHI Keiji, AMAMIYA Shin'ichiro, ARITA Kazunori, BELLENBERG Martin, DOI Issei, ENESCU Bogdan, FUJIWARA Akira, FURUMURA Takashi, Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HAMAGUCHI Hiroyuki, HANADA Rui, HASHIMA Akinori, HASHIMOTO Shin'ichi, HAYASHI Aiko, HENRYS Stuart, HIGASHINAKA Motonori, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIRANO Syuichiro, HIRASAWA Tomowo, HIRATA Kenji, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HIRTA Naoshi, HONDA Ryo, HORI Mio, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, HUBBARD Judith, IKAWA Hidemasa, IKAWA Takashi, ITO Akihito, ITO Hisao, IWAKIRI Kazuhiro, Japanese University Group of the Joint Seismic Observation at the Niigata-Kobe Tectonic Zone, Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, KAIP Galen, KAME Nobuki, KANEDA Yoshiyjki, KANO Ken-ichi, KASAHARA Junzo, KATSUMATA Kei, KAWASAKI Sinji, KIM Haeng Yoong, KIMURA Gaku, KIMURA Jun-Ichi, KOBAYASHI Reiji, KOHNO Yuhki, KOJIMA Yuji, KURASHIMO Eji, KWIATKOWSKI Amy, LEVIN Vadim, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUWO Norimichi, MATSUZAWA Takanori, MATSUZAWA Toru, MIKADA Hitoshi, MIURA Ryo, MIYAMACH Hiroki, MIYAUCHI Takahiro, MIYAZAWA Masatoshi, MOGI Taro, MOTOYA Yoshinobu, MURAI Yoshi, MURATA Akihiro, MUROTANI Satoko, NAGAI Satoru, NAKAO Shigeru, NAKAYAMA Takashi, NIKULIN Alex, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Masaru, NODA Shunta, OHISHI Masazumi, OHMURA Takeshi, OHTAKE Kazuo, OKUBO Makoto, OKUIKE Shiro, ONODERA Mitsuru, RAUM Thomas, Research Group for Active Fault System along Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line, Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, Research Group of Hokkaido Transect, SAITO Hideo, SAITO Masaki, SAKA Mamoru, SAKAI Shinfichi, SAKAI Sin'ichi, SATO Fumiaki, SAVAGE Martha, SAWADA Akihiro, SERIZAWA Masato, SHIMADA Yoji, SHIMIZU Hiroshi, SHINBO Takashi, SHINOBARA Hajime, STERN Tim, SUGAYA Katsunori, SUTHERLAND Rupert, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Syuichi, TAHARA Michitaka, TAIRA Takaaki, TAJIKARA Masayoshi, TANAKA Keisuke, TSUKADA Shinya, TSUSHIMA Hiroaki, Team Shikoku 2001, The Geophysical Research Group for the Niigata-Kobe Tectonic Zone, The Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, The Research Group for the Joint Seismic Observations at the Nobi Area, UCHIDA Kazunari, UCHIDA Naoki, VAN HORNE Anne, VEGGELAND Tor, WADA Hiroo, WATAHIKI Fumiko, WATANABE Atsushi, WU Francis, YAGI Takeo, YAMADA Ryoichi, YAMADA Takuji, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAKITA Satoshi, YAMAZAKI Humihito, YOSHI Toshikatsu, YOSHIDA Keisuke, YOSHIDA Takeyoshi, YUKUTAKE Yohei, the Research Group of the 1998-2000 Hokkaido transect, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1982: Quasi Static Crustal Deformations due to a Surface Load: Rheological Structure of the Earth's Crust and Upper Mantle [Net] [Bib]

  1983: Aftershock Distribution of the 1982 Urakawa Oki Earthquake Determined by Ocean Bottom Seismographic and Land Observations [Net] [Bib]

  1983: Study on Coseismic and Postseismic Crustal Movements Associated with the 1923 Kanto Earthquake [Net] [Bib]

  1985: Aftershock Distribution of the 1983 Japan Sea Earthquake as Determined from Helicopter Dispatched OBS Observation [Net] [Bib]

  1986: Displacement, Strain and Stress within a Viscoelastic Half Space Due to a Rectangular Fault [Net] [Bib]

  1989: Observations of microseismicity in the southern Kuril Trench area by arrays of ocean bottom seismometers [Net] [Bib]

  1990: Spatial Distribution of Earthquakes off Sanriku, Northeastern Japan, in 1989 Determined by Ocean Bottom and Land Based Observation [Net] [Bib]

  1991: Earthquake Distribution in the Subduction Zone off Eastern Hokkaido, Japan, Deduced from Ocean bottom Seismographic and Land Observations [Net] [Bib]

  1992: Seismic Crustal Structure beneath the Izu Ogasawara (Bonin) Arc Deduced from Airgun OBS Experiment (II 4 4 P 6) [Net] [Bib]

  1993: Seismic Refraction Study in the Kitakami Region, Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1994: Precise P and S wave velocity structures in the Kitakami massif, Northern Honshu, Japan, from a seismic refraction experiment [Net] [Bib]

  1994: Seismic refraction crustal study along the Sognefjord, south west Norway, employing ocean bottom seimometers [Net] [Bib]

  1995: Crustal Transect across the Lofoten Volcanic Passive Continental Margin, N. Norway, Obtained by Use of Ocean Bottom Seismographs, and Implications for Its Evolution [Net] [Bib]

  1996: Crustal Structure in the Central Hokkaido, Japan, from a Seismic Refraction Experiment [Net] [Bib]

  1996: Crustal structure related to the Philippine Sea plate subduction in the northeastern part of the Sagami Trough, Japan [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Vp/Vs ratio structure of the Lofoten continental margin, northern Norway, and its geological implications [Net] [Bib]

  1998: Deep to Shallow Seismic Reflection Profiles across the Active Senya Fault, Northern Honshu, Japan ( G71E 8) [Net] [Bib]

  1998: Lateral structural variation across a collision zone in central Hokkaido, Japan, as revealed by wide angle seismic experiments [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: A Challenge to High Resolution Deep Seismic Imaging 1999 on shore off shore Integrated Active Seismic Survey in the Nankai Trough Seismogenic Zone, SW Japan [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure around the eastern Nankai seismogenic zone revealed by OBS studies in 1990's [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure of central Japan and its petrological implications [Net] [Bib]

  1999: Delamination Wedge Structure beneath the Hidaka Collision Zone and Foreland/Hinterland Fold and Thrust Belts Revealed by Recent Seismic Reflection Studies [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Geometry of active reverse faults in Northern Japan [Net] [Bib]

  1999: New Features of Island Arc Crust inferred from Seismic Expeditions with Controlled Sources in Japan [Net] [Bib]

  1999: Seismic Structure around the Western end of the Southwestern Japan arc [Net] [Bib]

  1999: Shortening Deformation and Fault Geometry Detected by Active and Passive Seismic Experiments in the Central Part of Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2000: Significance of deep geometry of active faults for evaluation of potential earthquakes [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in and around the region of the 1995 Kobe Earthquake deduced from a wide angle and refraction seismic exploration [Net] [Bib]

  2001: Crustal transect of the Kuril arc trench system Results from the onshore offshore wide angle seismic study [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: Physical properties of the bright reflections from the top of the subducting Philippine Sea plate beneath the eastern Shikoku Island, SW Japan [Net] [Bib]

  2001: Recent progress on deep seismic profiling across active faults in Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic Reflection Image of Lithospheric Structure Beneath Shidara, Using Explosive Sources from the 2001 Deep Seismic Profiling in Central Japan [Net] [Bib]

  2001: Seismic reflection survey of the deep structure of Nagamachi Rifu fault, Northeast Japan [Net] [Bib]

  2002: Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Deep seismic reflection profiling across the Ou Backbone range, northern Honshu Island, Japan [Net] [Bib]

  2002: Extended time term method for identifying lateral structural variations from seismic refraction data [Net] [Bib]

  2002: Seismic structure of western end of the Nankai trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2002: Seismological features of island arc crust as inferred from recent seismic expeditions in Japan [Net] [Bib]

  2002: Temporal Variations of Seismic Wave Velocity Associated with 1998 M6.1 Shizukuishi Earthquake [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Correction to Crustal structure across the coseismic rupture zone of the 1944 Tonankai earthquake, the central Nankai Trough seismogenic zone [Net] [Bib]

  2003: Crustal Section Across the Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan, as Inferred from Seismic Refraction/Reflection Profiling (SS03/07A/A02 007) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure around the Northern Part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL), Central Japan, from Refraction/Wide Angle Reflection Data (SS03/07A/A02 008) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of Central Japan Obtained from Seismic Surveys Role of Structure in Megathrust Earthquake Occurrence (SS03/08A/D 102) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structures Associated with Accretion and Collision Processes in Hokkaido, Japan, from Reinterpretations on Recent Seismic Expeditions (SS03/08A/D 106) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic Ridge Subduction at an Inter Seismic Locked Zone in the Eastern Nankai Trough Deduced from Onshore Offshore Wide Angle Seismic Survey (SS03/08A/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Profiling of Metropolitan Areas in Japan for Strong Ground Motion Evaluation: Preliminary Results of Boso 2002 and Sagami 2003 (SS03/08A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Reflection Profiling in the Source Region of the 1923 Kanto Earthquake (S51G 01) [Net] [Bib]

  2003: Deep geometry and evolution of the northern part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan, revealed by Seismic profiling (T11A 01) [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic structure in the margin of the southwestern Yamato Basin, Japan Sea by ocean bottom seismographic experiment (S31F 0825) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of mantle crust thermal structures in the late Cenozoic NE Honshu arc, Japan (V31C 0945) [Net] [Bib]

  2003: Evolution of the Northern Part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line Revealed by Deep Seismic Profiling, Central Japan (SS03/04P/A03 009) [Net] [Bib]

  2003: Low Fold Seismic Reflection Image of the Outer Zone, SW Japan (SS03/07A/A02 006) [Net] [Bib]

  2003: Seismic Velocity Structure in the Margin of the Southwestern Japan Sea Off Tottori by Ocean Bottom Seismographic Observation (SS03/07A/A02 003) [Net] [Bib]

  2003: Spatial relationship between recent compressional structures and older high velocity crustal structures; examples from the Voring Margin, NE Atlantic, and Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2004: Crustal Deformation across the Hidaka Collision Zone, Hokkaido, Japan, inferred from 1998 2000 Hokkaido Transect [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern Fossa Magna region, central Japan, modeled from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern part of Fossa Magna region, central Japan, from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Deep Seismic Reflection Profiling in the Tokyo Metropolitan Areas for Strong Ground Motion Evaluation (299 26) [Net] [Bib]

  2004: Detailed Upper Crustal Structure across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line from the 2002 Seismic Expedition [Net] [Bib]

  2004: Formation and Shortening Deformation of Back Arc Rift Basins revealed by Deep Seismic Profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line active fault system, Central Japan [Net] [Bib]

  2004: Formation and shortening deformation of a back arc rift basin revealed by deep seismic profiling, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Geophysical and Geological Characterization of the crust in the northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: High Pore Fluid Pressure May Cause Silent Slip in the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line at Matsumoto, Central Japan : strike slip faulting on an inclined fault [Net] [Bib]

  2004: Seismic reflection profiling across the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line at Matsumoto, Central Japan [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Three dimensional P wave velocity structure of shallow crust beneath the northern Awaji Island derived from refraction seismic explosion [Net] [Bib]

  2004: Upper and middle crustal deformation of an arc arc collision across Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/wide angle reflection experiments [Net] [Bib]

  2005: Crustal Structure using the tomography method, in the central part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL) (P079) [Net] [Bib]

  2005: Earthquake Source Fault Beneath Tokyo [Net] [Bib]

  2005: Imaging the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake and the evolution of a seismogenic thrust related fold [Net] [Bib]

  2005: Multi fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Onshore offshore seismic transect from the eastern Nankai Trough to central Japan crossing a zone of the Tokai slow slip event [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Imaging crustal structure around the western segment of the Atotsugawa fault system, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging of seismogenic source faults in metropolitan areas in Japan(T31G 03) [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2006: Integrated Research Project for Active Fault System along Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (SDE P06) [Net] [Bib]

  2006: Japan Transect Overview of Recent Seismic Expeditions in Japan (JPS O03) [Net] [Bib]

  2006: Mega thrust and Intra slab Earthquakes beneath Tokyo Metropolitan Area(S31C 03) [Net] [Bib]

  2006: Non transparent uppermost mantle in the island arc region of Japan [Net] [Bib]

  2006: Nontransparent uppermost mantle in the Tokai Chubu region, central Japan(T42B 02) [Net] [Bib]

  2006: Prestack Imaging of Teleseismic Body Waves: A Comparison of Multimode Receiver Function Migration and Seismic Interferometry(S11B 06) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Sections across Hokkaido Crustal Deformation Associated with Arc Arc Collision (JPT P02) [Net] [Bib]

  2007: An integrated geophysical research for Atotsugawa fault system (AF), Central Japan Relation between fault structure and surrounding crustal inhomogeneity (S34C 02) [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure of the southwestern margin of the Kuril arc sited in the eastern part of Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/reflection experiments [Net] [Bib]

  2007: Delineation of probable asperities on the Atotsugawa fault, central Japan, using a dense temporary seismic network [Net] [Bib]

  2007: Effects of heterogeneous structures of the seismic velocity and the stress field on earthquake generations elucidated by dense temporary seismic networks(S34C 07) [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of crustal structure using scattered teleseismic waves [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of sedimentary basins using local earthquake coda(S31A 0211) [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Effects of Pore Pressure on the Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake, Japan, Inferred from CMT Data Inversion (B32 01) [Net] [Bib]

  2008: Fine seismic structure around the Atotsugawa fault revealed by seismic refraction and reflection experiments (B41 05) [Net] [Bib]

  2008: Geologic structure of the source area of 2008 Iwate Miyagi Nairiku earthquake: insight from seismic profiling (A22 08) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging detailed crustal structures of southwestern source area for the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake (B41 03) [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: P and S wave velocity structure in and around the Itoigawa Shizuoka tectonic Line(ISTL) fault system (B42 02) [Net] [Bib]

  2008: Precise aftershock distribution of the 2007 Chuetsu oki Earthquake obtained by using an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2008: Relationship between Crustal Structure and Seismicity beneath the Northwestern Part of the Kanto Plain, Central Japan (B42 01) [Net] [Bib]

  2008: The first report on active faults map in the Norhtern Fossa Magna, central Japan (X2 085) [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure and aftershock distribution of the Chuetsu oki Earthquake by a dense marine and land seismic network (X4 013) [Net] [Bib]

  2009: Active nappe with a high slip rate: Seismic and gravity profiling across the southern part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Collision and subduction structure of the Izu Bonin arc, central Japan, revealed by refraction/wide angle reflection analysis [Net] [Bib]

  2009: Crust and uppermost mantle structure beneath central Japan inferred from receiver function analysis [Net] [Bib]

  2009: Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 2002 [Net] [Bib]

  2009: Deep seismic reflection profiling across active reverse faults in the Kinki Triangle, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Distribution of scatterers in the lower crust beneath the focal region of the 1995 Hyogo ken Nanbu (Kobe) earthquake from explosion seismic observations [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: On going orogenic processes beneath Japanese islands : insight from deep seismic profiling (S 35) [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2010: Deep crustal structure around the Atotsugawa fault system, central Japan: A weak zone below the seismogenic zone and its role in earthquake generation [Net] [Bib]

  2010: Non volcanic seismic swarms triggered by circulating fluids and pressure fluctuations above a solidfied diorite intrusion [Net] [Bib]

  2010: Reactivations of boundary faults within a buried ancient rift system by ductile creeping of weak shear zones in the overpressured lower crust: The 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2010: Seismicity and crustal structure in the vicinity of the southern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Crustal anisotropy structure related to lateral and down dip variations in interplate coupling beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2013: Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low frequency tremor zone beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Constraints on the Moho in Japan and Kamchatka [Net] [Bib]

  2013: Crustal structure of the Izu collision zone in central Japan from seismic refraction data [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: Contrasting subduction structures within the Philippine Sea plate: Hydrous oceanic crust and anhydrous volcanic arc crust [Net] [Bib]

  2014: Crustal structure in the northwestern part of the Izu collision zone in central Japan [Net] [Bib]

  2014: Non volcanic seismic swarm and fluid transportation driven by subduction of the Philippine Sea slab beneath the Kii Peninsula, Japan [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2015: Large heterogeneous structure beneath the Atotsugawa Fault, central Japan, revealed by seismic refraction and reflection experiments [Net] [Bib]

  2015: SAHKE seismic scatter imaging of subduction beneath Wellington, North Island, New Zealand [Net] [Bib]

  2015: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the Northern Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (S21 04) [Net] [Bib]

  2015: The weakened lower crust beneath the Nobi fault system, Japan: Implications for stress accumulation to the seismogenic zone [Net] [Bib]

  2015: Transition from collision to subduction and its relation to slab seismicity and plate coupling [Net] [Bib]

  2016: Seismological evidence of an active footwall shortcut thrust in the northern Itoigawa Shizuoka tectonic line derived by the aftershock sequence of the 2014M 6.7 Northern Nagano earthquake [Net] [Bib]

  2017: Strike slip reactivation of regional scale thrust faults with moderate dips (SGL33 P11) [Net] [Bib]

About this page: