nkysdb: 共著者関連データベース

SUZUKI Syuichi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "SUZUKI Syuichi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  9: SUZUKI Syuichi

  6: HINO Ryota, ITO Yoshihiro

  4: SUZUKI Kensuke

  3: NAKAYAMA Takashi, YAMAMOTO Yojiro

  2: AZUMA Ryosuke, DEMACHI Tomotsugu, FUJIMOTO Hiromi, HASEGAWA Akira, HIRAHARA Satoshi, IINUMA Takeshi, INAZU Daisuke, KANEDA Yoshiyuki, KONO Toshio, KUBOTA Tatsuya, OHTA Yusaku, TSUSHIMA Hiroaki

  1: ABE Masao, ARIZONO Mitsuharu, ASANO Youichi, ASHI Juichiro, BANNISTER Stephen, DOI Issei, FRY Bill, GAMO Toshitaka, HAIJIMA Daisuke, HASEGAWA Yohei, HAYASHI Aiko, HENRYS Stuart, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HONKURA Yoshimori, HORI Shuichiro, ICHIHARA Hiroshi, ICHIKI Masahiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KAIDA Toshiki, KANAZAWA Toshihiko, KANDA Wataru, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KAWAHARADA Yoshiharu, KIDO Motoyuki, KITA Saeko, KOSUGA Masahiro, KOYAMA Takao, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Masaki, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIURA Satoshi, MIYAMACHI Hiroki, MIYASHITA Makoto, MIYAZAWA Masatoshi, MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Norio, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OGAWA Yasuo, OHMI Shiro, OHZONO Mako, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, OSADA Yukihito, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Toshiya, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHINOHARA Masanao, SUGAYA Katsunori, TACHIBANA Kenji, TAKAHASHI Hiroaki, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TANGE Go, TOH Hiroaki, TOMORI Toshihiro, TSUJI Takeshi, TSUMURA Noriko, UCHIDA Naoki, UENO Tomotake, UMINO Norihito, UYESHIMA Makoto, WADA Hiroo, WALLACE Laura, WILLIAMS Charles, YAGI Takeo, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2008: Seismological, geodetical, and cold seepage observations for detection of slow earthquakes on the landward slope of Japan Trench Preliminary report for YK08 06 (X3 049) [Net] [Bib]

  2009: Insight into complex rupturing of the immature bending normal fault in the outer slope of the Japan Trench from aftershocks of the 2005 Sanriku earthquake (Mw = 7.0) located by ocean bottom seismometry [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Large intraslab earthquake (2011 April 7, M 7.1) after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (M9.0): Coseismic fault model based on the dense GPS network data [Net] [Bib]

  2012: Seismicity near the hypocenter of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake deduced by using ocean bottom seismographic data [Net] [Bib]

  2014: Transient crustal deformation due to slow slip observed on ocean bottom pressure recorders in the Hikurangi margin (A21 06) [Net] [Bib]

  2015: Electrical image of subduction zone beneath northeastern Japan [Net] [Bib]

  2015: Episodic tremor and slip near the Japan Trench prior to the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2016: Coseismic slip model of offshore moderate interplate earthquakes on March 9, 2011 in Tohoku using tsunami waveforms [Net] [Bib]

About this page: