nkysdb: 共著者関連データベース

KURASHIMO Eiji 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KURASHIMO Eiji")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  51: KURASHIMO Eiji

  39: HIRATA Naoshi

  36: IWASAKI Takaya

  25: IIDAKA Takashi

  23: KATO Aitaro

  16: SATO Hiroshi

  13: KANAZAWA Toshihiko

  10: IGARASHI Toshihiro

  9: KANEDA Yoshiyuki

  8: SAKAI Shinichi

  7: ABE Susumu, KAWANAKA Taku, KODAIRA Shuichi, SAKAI Shin'ichi

  6: TAKEDA Tetsuya

  5: ITO Tanio, KAWAMURA Tomonori, NAKANISHI Ayako

  4: IKAWA Takeshi, ITO Kiyoshi, KATAO Hiroshi, NAKAGAWA Shigeki, OBANA Koichiro, PARK Jin-Oh, SHINOHARA Masanao, TAKAHASHI Narumi, TSURU Tetsuro, YAMAZAKI Fumihito

  3: IKEDA Yasutaka, KATO Naoko, KAWASAKI Shinji, MATSUTA Nobuhisa, MIURA Seiichi, MIYAMACHI Hiroki, OBARA Kazushige, ONISHI Masazumi, TSUMURA Noriko

  2: ARAI Yoshimasa, ELOUAI Driss, HARDER Steven, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRTA Naoshi, HUANG Bor-Shouh, IMAI Tomoko, KOSHIYA Shin, KOZAWA Takeshi, MILLER Kate, MIYASHITA Kaoru, NISHIGAMI Kin'ya, SAIGA Atsushi, SAWADA Akihiro, SHIBUTANI Takuo, SUYEHIRO Kiyoshi, TATSUMI Yoshiyuki, YAMADA Tomoaki, YAMANAKA Yoshiko, YEN Horng-Yuan

  1: ARAI Ryuta, ASANO Youichi, CALVERT Andrew J., CHEN K.C., DOI Issei, FUJIWARA Akira, Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HANADA Rui, HASEGAWA Akira, HAYASHI Aiko, HENRYS Stuart, HINO Ryota, HIRANO Norio, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HONDA Fuminori, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ISHIYAMA Tatsuya, ITO Aki, ITO Yoshihiro, IWASAKi Takaya, Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, KANEDA Yoshiyjki, KASAHARA Junzo, KASAHARA Kenji, KATSUMATA Kei, KLEMPERER Simon L., KOJIMA Yuji, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, MATSUZAWA Takanori, MIKADA Hitoshi, MIYAUCHI Takahiro, MIYAZAWA Masatoshi, MOGI Taro, MORITA Yuichi, MORIYA Takeo, MURATA Akihiro, MUROTANI Satoko, NAGAI Satoru, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAYAMA Takashi, NODA Masaru, NODA Shunta, OHMI Shiro, OKADA Tomomi, OKAYA David, OKUBO Makoto, OKUDA Takashi, PANAYOTOPOULOS Yannis, Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, Research Group of SW JAPAN TRANSECT, SAKA Mamoru, SAKAI Shinfichi, SAKAI Shunji, SAKAI Sin'ichi, SATO Fumiaki, SATO Takeshi, SAVAGE Martha, SEKINE Shutaro, SERIZAWA Masato, STERN Tim, SUGAYA Katsunori, SUTHERLAND Rupert, SUZUKI Syuichi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKANAMI Tetsuo, TANADA Toshikazu, TANAKA Keisuke, TSURUOKA Hiroshi, The Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, UEHIRA Kenji, UENO Tomotake, UEYAMA Shingo, WADA Hiroo, WANG Chien-Ying, WATAHIKI Fumiko, YAMAGUCHI Haruka, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAKITA Satoshi, YAMAUCHI Yoritaka, YUKUTAKE Yohei, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1996: Seismic evidence for streteched continental crust in the Japan Sea [Net] [Bib]

  1999: A Challenge to High Resolution Deep Seismic Imaging 1999 on shore off shore Integrated Active Seismic Survey in the Nankai Trough Seismogenic Zone, SW Japan [Net] [Bib]

  1999: Seismic scatterer distribution in the western Hidaka mountains, northern Japan, using vibrators offline recorders [Net] [Bib]

  2001: Aftershock Distribution of the 1999 Chi Chi, Taiwan, Earthquake and Crustal Structure in the Source Region from an Explosion Reflection Survey [Net] [Bib]

  2001: Crustal transect of the Kuril arc trench system Results from the onshore offshore wide angle seismic study [Net] [Bib]

  2001: Heterogeneous Crustal Structure in the Focal Area of the 2000 Tottori ken Seibu Earthquake by Multi channel Aftershock Observations [Net] [Bib]

  2001: Imaging of P wave scatterer distribution near the aftershock area of the 2000 Tottori ken Seibu Earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2001: Physical properties of the bright reflections from the top of the subducting Philippine Sea plate beneath the eastern Shikoku Island, SW Japan [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath Taiwan Using Local and Teleseismic Travel Times Observed by the 2001 Linear Array Observation (T12C 0484) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of Central Japan Obtained from Seismic Surveys Role of Structure in Megathrust Earthquake Occurrence (SS03/08A/D 102) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic Ridge Subduction at an Inter Seismic Locked Zone in the Eastern Nankai Trough Deduced from Onshore Offshore Wide Angle Seismic Survey (SS03/08A/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Deep Seismic Structure Beneath the Southwestern Japan Arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide Angle Reflection Profiling (SS03/04A/A03 010) [Net] [Bib]

  2003: Deep seismic reflection experiment using a dense receiver and sparse shot technique for imaging the deep structure of the Median Tectonic Line(MTL) in east Shikoku, Japan [Net] [Bib]

  2003: Evolution of the Northern Part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line Revealed by Deep Seismic Profiling, Central Japan (SS03/04P/A03 009) [Net] [Bib]

  2004: CCP stacking and prestack migration of teleseismic P SV converted wave : An application to receiver functions with dense seismic arrays for deep crustal structure across the Itoigawa Shizuoka tectonic line, Centra Japan [Net] [Bib]

  2004: Geophysical and Geological Characterization of the crust in the northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2004: Low Vp and Vp/Vs zone beneath the northern Fossa Magna basin, central Japan, derived from a dense array observation [Net] [Bib]

  2004: P and S wave velocity structure beneath the northern Fossa Magna basin derived from a dense array observation [Net] [Bib]

  2004: Seismological and geological characterization of the crust in the southern part of northern Fossa Magna, central Japan [Net] [Bib]

  2005: Crustal Structure using the tomography method, in the central part of Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL) (P079) [Net] [Bib]

  2005: Imaging the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake and the evolution of a seismogenic thrust related fold [Net] [Bib]

  2005: Multi fault system of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake and its aftershocks [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Imaging crustal structure around the western segment of the Atotsugawa fault system, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2007: Crustal growth deduced from seismic structure of the Mariana arc backarc system(T43C 02) [Net] [Bib]

  2007: Crustal structure of the southwestern margin of the Kuril arc sited in the eastern part of Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/reflection experiments [Net] [Bib]

  2007: Delineation of probable asperities on the Atotsugawa fault, central Japan, using a dense temporary seismic network [Net] [Bib]

  2007: Effects of heterogeneous structures of the seismic velocity and the stress field on earthquake generations elucidated by dense temporary seismic networks(S34C 07) [Net] [Bib]

  2007: Interferometric seismic imaging of crustal structure using scattered teleseismic waves [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Fine seismic structure around the Atotsugawa fault revealed by seismic refraction and reflection experiments (B41 05) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Waveform through the Philippine Sea Plate under the Metropolitan area observed by a dense seismic network (MeSO net) (X2 073) [Net] [Bib]

  2009: Crustal evolution of the southwestern Kuril Arc, Hokkaido Japan, deduced from seismic velocity and geochemical structure [Net] [Bib]

  2009: Crustal structure of southwest Japan, revealed by the integrated seismic experiment Southwest Japan 2002 [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2013: Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low frequency tremor zone beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Spatial variation in coda Q and stressing rate around the Atotsugawa fault zone in a high strain rate zone, central Japan [Net] [Bib]

  2015: Large heterogeneous structure beneath the Atotsugawa Fault, central Japan, revealed by seismic refraction and reflection experiments [Net] [Bib]

  2015: SAHKE seismic scatter imaging of subduction beneath Wellington, North Island, New Zealand [Net] [Bib]

About this page: