nkysdb: 共著者関連データベース

IIDAKA Takashi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "IIDAKA Takashi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  78: IIDAKA Takashi

  43: IWASAKI Takaya

  29: KATO Aitaro

  28: HIRATA Naoshi

  25: KURASHIMO Eiji

  13: IGARASHI Toshihiro

  12: KANAZAWA Toshihiko

  11: OBARA Kazushige, SAKAI Shin'ichi, SATO Hiroshi

  9: SAKAI Shinichi

  6: KATAO Hiroshi, TAKEDA Tetsuya

  5: HIRAMATSU Yoshihiro, KANEDA Yoshiyuki, KAWAKATSU Hitoshi, MORIYA Takeo, SUETSUGU Daisuke, YAMAZAKI Fumihito

  4: ITO Kiyoshi, KODAIRA Shuichi, MORITA Yuichi, NAKAGAWA Shigeki, OHMI Shiro, PARK Jin-Oh, TSUMURA Noriko, TSUTSUI Tomoki

  3: Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, MATSUSHIMA Takeshi, MIYAMACHI Hiroki, NAKANISHI Ayako, SAIGA Atsushi, SHIBUTANI Takuo, SHINOHARA Masanao, SUYEHIRO Kiyoshi, YAMANAKA Yoshiko, YOSHIMOTO Kazuo

  2: ABE Susumu, AOKI Gen, BAI Ling, DZUNG N.Q., IKAMI Akira, ITO Tanio, KANESHIMA Satoshi, KATO Naoko, KATSUMATA Kei, KAWAMURA Tomonori, KAWANAKA Taku, KOBAYASHI Akio, KOSHIYA Shin, KOSUGA Masahiro, MASUDA Tetsu, MATSUMOTO Satoshi, MATSUTA Nobuhisa, MIYASHITA Kaoru, MIZOUE Megumi, NAKAMICHI Haruhisa, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIWAKI Makoto, NIU Fenglin, OIKAWA Jun, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, OZEL Oguz, SAKAI Shinfichi, SUDO Yasuaki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Hiroaki, TAKANAMI Tetsuo, TERAKAWA Toshiko, TSURUOKA Hiroshi, UEHIRA Kenji, UENO Tomotake, UEYAMA Shingo, WADA Hiroo, YAMADA Tomoaki, YOSHII Toshikatsu

  1: ANDO Masataka, ARAI Ryuta, ASANO Youichi, CHANGQUAN Liu, DOI Issei, FURUKAWA Yoshitsugu, FURUMURA Takashi, GOTO Kazuhiko, GUODONG Liu, Group for aftershock Observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock Observation of 2007 Noto Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Niigata Earthquake, Group for aftershock observation of 2007 Noto Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, Group for the aftershock observations of the 2007 Noto Hanto Earthquake, HANADA Rui, HARDER Steven, HASEGAWA Akira, HASHIDA Yukihiro, HASHIMOTO Takeshi, HAYASHI Aiko, HENRYS Stuart, HINO Ryota, HIRANO Norio, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HIRTA Naoshi, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IDEHARA Koki, IIDAKA Yoshihiro, IIO Yoshihisa, IKAWA Takeshi, IMANISHI Kazutoshi, IRITANI Ryohei, ISHIYAMA Tatsuya, ITO Aki, ITO Hisao, ITO Yoshihiro, IWATSUKI Koichi, IWATSUKI Kouichi, Japanese University Group of the Joint Seismic Observation at the Niigata-Kobe Tectonic Zone, Japanese University Group of the Urgent Joint Observation for the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, KANEDA Yoshiyjki, KANO Yasuyuki, KASAHARA Kenji, KINOSHITA Hajimu, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KUBO Atsuki, LEVIN Vadim, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MAEDA Takuya, MATSU'URA Mitsuhiro, MATSUBARA Makoto, MATSUBAYASHI Hirotoshi, MATSUO Shigemitsu, MATSUZAWA Takanori, MILLER Kate, MIYAKAWA Koji, MIYAMACH Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, MOGI Taro, MORI Takehiko, MUROTANI Satoko, MUTO Jun, NAGAI Satoru, NAGAOKA Yutaka, NAKABO Makoto, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAJIMA Junichi, NAKAMURA Masao, NAKAYAMA Takashi, NIKULIN Alex, NISHIDA Kiwamu, NISHIZAWA Azusa, NODA Masaru, NODA Shunta, OBANA Koichiro, OBAYASHI Masayuki, OHMINATO Takao, OKANO Kenta, OKAYA David, OKUBO Makoto, ONISHI Masazumi, OOIDA Tooru, Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, SAKA Mamoru, SAKAI Shunji, SATO Fumiaki, SAVAGE Martha, SAWADA Akihiro, SEKINE Mayumi, SEKINE Shutaro, SEMYONOVA G.J., SERIZAWA Masato, SETO Norihiko, SHIBAZAKI Bunichiro, SHIMAZAKI Kunihiko, SHIMIZU Hiroshi, SHIMIZU Nobuyuki, SHIOMI Katsuhiko, STERN Tim, SUGAYA Katsunori, SUTHERLAND Rupert, SUZUKI Syuichi, TADOKORO Keiichi, TAKEO Akiko, TAKEO Minoru, TANADA Toshikazu, TANAKA Keisuke, TANAKA Satoru, TONEGAWA Takashi, TSURU Tetsuro, The Research Group for the 2007 Atotsugawa Fault Seismic Expedition, The Research Group for the Joint Seismic Observations at the Nobi Area, UHIRA Koichi, UMEDA Yasuhiro, UMINO Norihito, URABE Taku, WATADA Shingo, WATAHIKI Fumiko, YAMADA Takuji, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Akira, YAMAMOTO Mare, YAMASATO Hitoshi, YOSHIHARA Toshihiro, YOSHIKAWA Makoto, YUKUTAKE Yohei, the group for the joint aftershock observation of the 2007 Noto Hanto Earthquake


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1989: Lateral Heterogenesity of the Upper Mantle Velocity Structure in the Northern Philippine Sea Basin [Net] [Bib]

  1989: Seismological evidence on velocity structure inside the subducting Pacific Plate [Net] [Bib]

  1990: A Travel Time Analysis for the Olivine Spinel Phase Boundary inside the Subducting Slab (T12C 10) [Net] [Bib]

  1990: Effects of the Distortion of the Ollivine Spinel Phase Boundary in the Subducting Slab on Body Wave Amplitudes (S41A 11) [Net] [Bib]

  1991: P wave velocity structure inside the subducting Pacific plate beneath the Japan region [Net] [Bib]

  1992: Seismic Structure of Deep Slabs in the Northwestern Pacific (II 13 1 P 4) [Net] [Bib]

  1992: Seismological evidence for metastable olivine inside a subducting slab [Net] [Bib]

  1992: The Effect of the Metastable Olivine Wedge in Subducted Slabs on P waveform from Nearby Deep Earthquakes (S32C 7) [Net] [Bib]

  1993: Seismic Refraction Study in the Kitakami Region, Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1993: The Upper Boundary of the Subducting Pacific Plate Estimated from ScSp Waves beneath the Kanto Region, Japan [Net] [Bib]

  1994: Double Seismic Zone for Deep Earthquakes in the Izu Bonin Subduction Zone [Net] [Bib]

  1994: Precise P and S wave velocity structures in the Kitakami massif, Northern Honshu, Japan, from a seismic refraction experiment [Net] [Bib]

  1994: Shear wave polarization anisotropy in the upper mantle from a deep earthquake [Net] [Bib]

  1995: Seismic Structure of the Crust and Upper Mantle of the Philippine Sea and Continental China [Net] [Bib]

  1995: The Upper Boundary of the Philippine Sea Plate beneath Eastern Kanto Region Estimated from Spatially High Dense Seismic Array [Net] [Bib]

  1996: Crustal Structure in the Central Hokkaido, Japan, from a Seismic Refraction Experiment [Net] [Bib]

  1996: Fault System of the 1995 Hyogo Ken Nanbu (Kobe), Japan, Earthquake deduced by aftershok observations and the Trans Awaji Seismic Profiling (TASP) [Net] [Bib]

  1996: Mechanism of Phreatic Eruptions at Aso Volcano Inferred from Near Field Broadband Seismic Observations [Net] [Bib]

  1996: Urgent Joint Observation of Aftershocks of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Seismological evidence for the existence of anisotropic zone in the metastable wedge inside the subducting Izu Bonin slab [Net] [Bib]

  1997: Spectrum Analysis of the Reflected Waves Observed in the Nikko Region, Central Japan [Net] [Bib]

  1998: Comment on Seismological evidence for the existance of anisotropic zone in the metastable wedge inside the subducting Izu Bonin slab by Helffrich G. (Reply) [Net] [Bib]

  1998: Evidence for an anisotropic lower mantle beneath eastern Asia: Comparison of shear wave spilitting data of SKS and P660s [Net] [Bib]

  1998: Lateral structural variation across a collision zone in central Hokkaido, Japan, as revealed by wide angle seismic experiments [Net] [Bib]

  1999: ASOBOI97: Aso Seismic Observation with Broadband Instruments in 1997 [Net] [Bib]

  2001: Mantle and crust anisotropy in the eastern China region inferred from waveform splitting of SKS and PpSms [Net] [Bib]

  2001: Seismicity changes related to a water injection experiment in the Nojima Fault zone [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure around the Northern Part of the Itoigawa Shizuoka Tectonic Line (ISTL), Central Japan, from Refraction/Wide Angle Reflection Data (SS03/07A/A02 008) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure of Central Japan Obtained from Seismic Surveys Role of Structure in Megathrust Earthquake Occurrence (SS03/08A/D 102) [Net] [Bib]

  2003: Cyclic Ridge Subduction at an Inter Seismic Locked Zone in the Eastern Nankai Trough Deduced from Onshore Offshore Wide Angle Seismic Survey (SS03/08A/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Shear wave splitting analysis of later phases in southwest Japan A lineament structure detector inside the crust [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern Fossa Magna region, central Japan, modeled from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure in the northern part of Fossa Magna region, central Japan, from refraction/wide angle reflection data [Net] [Bib]

  2004: High Pore Fluid Pressure May Cause Silent Slip in the Nankai Trough [Net] [Bib]

  2005: Onshore offshore seismic transect from the eastern Nankai Trough to central Japan crossing a zone of the Tokai slow slip event [Net] [Bib]

  2005: Short term spatiotemporal variations in the aftershock sequence of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Imaging crustal structure around the western segment of the Atotsugawa fault system, central Japan [Net] [Bib]

  2006: Imaging the seismic structure and stress field in the source region of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake: Structural zones of weakness and seismogenic stress concentration by ductile flow [Net] [Bib]

  2006: Non transparent uppermost mantle in the island arc region of Japan [Net] [Bib]

  2006: Nontransparent uppermost mantle in the Tokai Chubu region, central Japan(T42B 02) [Net] [Bib]

  2006: Seismic Swarm Observed by High Resolution Seismic Experiment: Role of Crustal Fluids(T13A 0482) [Net] [Bib]

  2007: Complex fault system of recent earthquakes in Central Japan by dense seismic observations(S31A 0205) [Net] [Bib]

  2007: Delineation of probable asperities on the Atotsugawa fault, central Japan, using a dense temporary seismic network [Net] [Bib]

  2007: Effects of heterogeneous structures of the seismic velocity and the stress field on earthquake generations elucidated by dense temporary seismic networks(S34C 07) [Net] [Bib]

  2007: Shear wave splitting analysis at the Niigata Kobe Tectonic Zone using the seismic network of the Joint Seismic Observations at NKTZ(S33D 07) [Net] [Bib]

  2007: Three dimensional Seismic Structure of the Locked Sliding Transition on the Subducting Plate Boundary beneath the Southern Part of Kii Peninsula, Southwestern Japan(T43B 1361) [Net] [Bib]

  2007: Upper mantle anisotropy beneath Indochina block and adjacent regions from shear wave splitting analysis of Vietnam array data(T23B 1218) [Net] [Bib]

  2008: Crustal structure in the northern aftershock area of the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake by dense aftershock observation (Y2 228) [Net] [Bib]

  2008: Effects of Pore Pressure on the Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake, Japan, Inferred from CMT Data Inversion (B32 01) [Net] [Bib]

  2008: Fine seismic structure around the Atotsugawa fault revealed by seismic refraction and reflection experiments (B41 05) [Net] [Bib]

  2008: Highly resolved distribution of aftershocks of the 2007 Noto Hanto Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Imaging detailed crustal structures of southwestern source area for the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake (B41 03) [Net] [Bib]

  2008: Imaging heterogeneous velocity structures and complex aftershock distributions in the source region of the 2007 Niigataken Chuets oki Earthquake by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Three dimensional velocity structure in the source region of the Noto Hanto Earthquake in 2007 imaged by a dense seismic observation [Net] [Bib]

  2008: Waveform through the Philippine Sea Plate under the Metropolitan area observed by a dense seismic network (MeSO net) (X2 073) [Net] [Bib]

  2009: Crust and uppermost mantle structure beneath central Japan inferred from receiver function analysis [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes [Net] [Bib]

  2009: Shear wave splitting analysis of the upper mantle at the Niigata Kobe Tectonic Zone with the data of the Joint Seismic Observations at NKTZ [Net] [Bib]

  2009: Upper mantle anisotropy beneath Indochina block and adjacent regions from shear wave splitting analysis of Vietnam broadband seismograph array data [Net] [Bib]

  2010: Non volcanic seismic swarms triggered by circulating fluids and pressure fluctuations above a solidfied diorite intrusion [Net] [Bib]

  2010: Reactivations of boundary faults within a buried ancient rift system by ductile creeping of weak shear zones in the overpressured lower crust: The 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  2010: Spatial variation in shear wave splitting of the upper crust in the zone of inland high strain rate, central Japan [Net] [Bib]

  2010: Very broadband analysis of a swarm of very low frequency earthquakes and tremors beneath Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Precise aftershock distribution and crustal structure in and around the northern focal area of the 2008 Iwate Miyagi Nairiku Earthquake [Net] [Bib]

  2012: Seismic structure of the source region of the 2007 Chuetsu oki earthquake revealed by offshore onshore seismic survey: Asperity zone of intraplate earthquake delimited by crustal inhomogeneity [Net] [Bib]

  2013: Along strike structural changes controlled by dehydration related fluids within the Philippine Sea plate around the segment boundary of a megathrust earthquake beneath the Kii peninsula, southwest Japan [Net] [Bib]

  2013: Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low frequency tremor zone beneath the Kii Peninsula, SW Japan [Net] [Bib]

  2013: Constraints on the Moho in Japan and Kamchatka [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Shear wave splitting in a region with newly activated seismicity after the 2011 Tohoku earthquake [Net] [Bib]

  2014: Trench parallel crustal anisotropy along the trench in the fore arc region of Japan [Net] [Bib]

  2015: Large heterogeneous structure beneath the Atotsugawa Fault, central Japan, revealed by seismic refraction and reflection experiments [Net] [Bib]

  2015: SAHKE seismic scatter imaging of subduction beneath Wellington, North Island, New Zealand [Net] [Bib]

  2015: Stress state in the upper crust around the source region of the 1891 Nobi earthquake through shear wave polarization anisotropy [Net] [Bib]

  2016: Heterogeneous mantle anisotropy and fluid upwelling: implication for generation of the 1891 Nobi earthquake [Net] [Bib]

About this page: