nkysdb: 共著者関連データベース

HIRANO Norio 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HIRANO Norio")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  12: HIRANO Norio

  6: IIO Yoshihisa

  5: ITO Kiyoshi, KOIZUMI Makoto

  4: HASEGAWA Akira, HIRATA Naoshi, KANAZAWA Toshihiko, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, MIYAMACHI Hiroki, OIKE Kazuo, SHIBUTANI Takuo

  3: AOKI Harumi, FUJII Iwao, FUJIMORI Kunio, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Shin'ichi, HORIUCHI Shigeki, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NISHIGAMI Kinya, OGASAWARA Hiroshi, OHMI Shiro, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, UENO Tomotake

  2: HIRAHARA Kazuro, KATAO Hiroshi, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, NAKAO Setsuro, NAKAYAMA Toru, NISHIGAMI Kin'ya, OKADA Tomomi, SUZUKI Masayuki, TAKEUCHI Fumiaki, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, WADA Hiroo, WATANABE Kunihiko, YAMAZAKI Fumihito

  1: ASANO Youichi, DOI Issei, ENESCU Bogdan, FUJIWARA Satoshi, HAYASHI Aiko, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Shuichiro, ICHIYANAGI Masayoshi, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IMANISHI Kazutoshi, IWASAKI Takaya, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KOIZUMI Naoji, KONO Yoshiteru, KURASHIMO Eiji, KUWABARA Yasutoshi, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUZAWA Takanori, MIWA Takayumi, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Toru, NAKAYAMA Takashi, NISHIDA Ryohei, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHKURA Takahiro, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, OTSUKA Shigeaki, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATOMURA Mikio, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIMIZU Hiroshi, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Sadaomi, SUZUKI Syuichi, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Hiroaki, TAKAHASHI Masayoshi, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TANAKA Yutaka, TANIGUCHI Keisuke, TSUMURA Noriko, UCHIDA Naoki, UEHIRA Kenji, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMANAKA Yoshiko, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1978: On the Accuracy of Hypocenter Determination of the Hokuriku Microearthquake Observatory [Net] [Bib]

  1983: Observation of Gravity to Reveal a Buried Fault Associated with the Fukui Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1997: The Electric Self potential Change in a Band from 0.01 Hz to 1 kHz Observed at an Epicentral Distance of 67 km during the 1995 Hyogo ken Nambu Earthquake (M7.2) [Net] [Bib]

  2002: Microseismicity Induced by Heavy Rainfall Around Flooded Vertical Ore Veins [Net] [Bib]

  2002: Post seismic Effects of an M 7.2 Earthquake and Microseismicity in an Abandoned, Flooded, Deep Mine [Net] [Bib]

  2002: The 2000 Western Tottori Earthquake Seismic activity revealed by the regional seismic networks [Net] [Bib]

  2006: Spatial distribution of static stress drops for aftershocks of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2007: Seismic activity from routine and temporary observations of earthquakes in the northwest Chubu district, central Honshu, Japan [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

About this page: