nkysdb: 共著者関連データベース

MATSUSHIMA Takeshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "MATSUSHIMA Takeshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  94: MATSUSHIMA Takeshi

  32: SHIMIZU Hiroshi

  24: MATSUMOTO Satoshi

  22: UEHIRA Kenji

  16: MIYAMACHI Hiroki

  14: TAKAHASHI Hiroaki

  13: KOHNO Yuhki, WATANABE Atsushi

  12: KATO Teruyuki, NAKAO Shigeru

  10: IIO Yoshihisa

  9: NAKADA Setsuya, OKADA Tomomi

  8: IWASAKI Takaya, TABEI Takao

  7: KANAO Masaki, KATAO Hiroshi, MATSUWO Norimichi, SAIGA Atsushi, TAKADA Masamitsu, TANAKA Yoshikazu, UMAKOSHI Kodo, UTSUGI Mitsuru

  6: KIMATA Fumiaki, KITADA Naoto, TAKEDA Tetsuya

  5: HIRATA Naoshi, KUBO Atsuki, MORIYA Takeo, OIKAWA Jun, OKUBO Ayako, OKUDA Takashi, SHIBUTANI Takuo, TAKARADA Shinji, TODA Shigeru, WATANABE Tsuyoshi, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMASHITA Mikiya

  4: CAMACHO Juan T., ENESCU Bogdan, HASEGAWA Akira, HIRAHARA Kazuro, KASAHARA Minoru, MIURA Satoshi, MIYASHITA Kaoru, OHMI Shiro, OHTA Yusaku, SAGIYA Takeshi, SEKINE Shutaro, SUZUKI Sadaomi, UENO Tomotake, UMINO Norihito

  3: CAMACHO Juan Takai, CHACHIN Toshikazu, HASEMI Akiko, HIRAO Akihiko, HOSHIZUMI Hideo, HOSSEINI Sayyed Keivan, ICHIYANAGI Masayoshi, IIDAKA Takashi, IINUMA Takeshi, ISHIHARA Kazuhiro, ITO Takeo, KANAZAWA Toshihiko, KATO Wataru, KOSUGA Masahiro, KOTAKE Yoshiko, MAEDA Takahiro, MIYABUCHI Yasuo, MIYAZAKI Shin'ichi, MIZOGAMI Tomoko, MORITA Yuichi, NAGAI Daisuke, NAKANO Takehide, SUGIMOTO Takeshi, TACHIBANA Kenji, TAKAGI Akimichi, TAKEUCHI Akira, TASHIRO Katsuya, TERASHIMA Tsutomu, TSUTSUI Tomoki, UCHIDA Naoki, YAMADA Tomoaki, YAMANAKA Yoshiko, YAMASHINA Ken'ichiro, YOSHIMOTO Mitsuhiro

  2: AOYAMA Hiroshi, ASANO Youichi, CHONG Ray, DOKE Ryosuke, ETO Tsuneo, FUJIMORI Kunio, FUKUDA Jun'ichi, GOTO Kazuhiko, HASAKA Toshikazu, HASHIMOTO Manabu, HASHIMOTO Takeshi, HENDRASTO Muhamad, HIRANO Norio, HIRANO Syuichiro, HIRATA Yasuhiro, HOSO Yoshinobu, IGARASHI Toshihiro, ISHIHARA Yoshiaki, ITO Kiyoshi, IWABUCHI Tetsuya, IWAKUNI Makiko, KAGIYAMA Tsuneomi, KAIPAT Joe L., KANDA Wataru, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KOHNO Yuki, KUMAGAI Hiroyuki, MAENO Fukashi, MAMADA Yutaka, MEILANO Irwan, MIYAO Kayo, MIYAZAWA Masatoshi, MURAKAMI Hiroshi, NAKAHIGASHI Kazuo, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMOTO Manami, NAKATSUKA Tadashi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Yuichi, OBARA Kazushige, OCHI Tadafumi, OHKURA Takahiro, OHYA Fumio, OTSUKA Shigeaki, SAITO Eiji, SAKAI Shinichi, SHINOHARA Masanao, TSUMURA Noriko, URABE Taku, WADA Hiroo, YAKIWARA Hiroshi, YAMAMOTO Keigo, YAMAMOTO Takeyasu, YAMAOKA Koshun, YAMASHITA Yusuke, YUKUTAKE Yohei

  1: ADACHI Keiji, AGHDA Seyed mahmoud Fatemi, AOYAMA Yuuichi, ASAHI Yuka, ASANO Shuzo, BEAVAN John, BOZZA Cristiano, CATANE J.P.L., CATANE John P.L., CATANE John Patrick L., CHIKURA Hiromi, CHONG Ramon, CHONG Raymon, CONSIGLIO Lucia, DE LELLIS Giovanni, DE SIO Chiara, DI MARCO Natalia, DOI Issei, DOKE Ryousuke, EGUCHI Yasuhide, EL_FIKY Gamal S., FUJII Toshitsugu, FUJITA Shiori, FUJITA Yasuyoshi, FUKUDA Masato, FUKUDA Yoichi, FUKUI Miyo, FUKUSHIMA Masayo, FURUMURA Mitsuko, FURUMURA Takashi, GANDOMI Arash Jafar, GORDEEV Evgeny, GOTO Akio, GOTO Yoshihiko, HASHIMOTO Shin'ichi, HATAMOTO Kazuya, HAYASHI Aiko, HIBINO Kota, HIRAMATSU Yoshihiro, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Mio, HORI Shuichiro, HORIKAWA Shinichiro, HURST Anthony W., ICHIKAWA Ryuichi, IGUCHI Masato, IKAMI Akira, IMANISHI Kazutoshi, ITO Yoshihiro, Japanese University Group of the Urgent Joint Observation for the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, KAKINAMI Yoshihiro, KAMATA Hiroki, KAME Nobuki, KANO Yasuyuki, KATAGI Takeshi, KATO Teruyuki IINUMA Takeshi, KOMIYA Takuya, KONO Toshio, KORENAGA Masahiro, KORENAGA Masayuki, KOSE Umut, KOYAMA Junji, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takuto, MAEKAWA Tokumitsu, MALEKI Mehdi, MATSU'URA Yuki, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Kaoru, MATSUZAWA Takanori, MATSUZAWA Toru, MIKI Daisuke, MIYAGI Yousuke, MIYAKE Yasuyuki, MIYAMACH Hiroki, MIYAMOTO Seigo, MIYAWAKI Masatoshi, MIYAZAKI Masahiro, MORI Jim, MORI Takehiko, MURAKOSHI Takumi, MURAVYEV Yarosrav, MURAYAMA Takahiko, NAGANAWA Naokata, NAKAGAWA Mitsuhiro, NAKAJIMA Junichi, NAKAMURA Kajuro, NAKAMURA Masao, NAKAMURA Mitsuhiro, NAKAMURA Takeshi, NAKAYAMA Takashi, NODA Shunta, OGAWA Tsutomu, OHTA Kazuya, OHTAKE Kazuo, OHZONO Mako, OKADA Hiroshi, OKAZAKI Noritoshi, OKUMURA Takashi, ONIZAWA Shin'ya, OOIDA Tooru, OSHIMA Hiromitsu, OZAWA Kazuhiro, OZAWA Taku, PARITHUSTA Rizkita, PUPILLI Fabio, SADEGHI Hossein, SAITO Masaki, SAITO Seiji, SAKAI Shin'ichi, SAKANAKA Shinya, SANGEN Kazuyoshi, SASATANI Tsutomu, SATO Hiroshi, SATO Kazutoshi, SAWADA Akihiro, SCOTT Brad J., SEKINE Mayumi, SEROVETNIKOV Sergey, SETO Norihiko, SHIGA Toru, SIRIGNANO Chiara, STROLIN Paolo, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Atsuo, SUZUKI Syuichi, SUZUKI-KAMATA Keiko, TADOKORO Keiichi, TAIRA Takaaki, TAKANAMI Tetsuo, TAKATSUKA Kota, TAKAYA Takashi, TAKAYAMA Tetsuro, TAKENAKA Hitoshi, TAKEUCHI Fumiaki, TANAKA Hiroyuki, TANAKA Keisuke, TANAKA Satoru, TANAKA Torao, TANIGUCHI Hiromitsu, TATSUMI Ken'ichi, TERAKAWA Toshiko, TODA Sigeru, TOKUYAMA Akira, TSUSHIMA Hiroaki, UCHIDA Kazunari, UEDA Hideki, UEDA Tetsuya, UEKI Sadato, UI Tadahide, UMEDA Yasuhiro, WATANABE Hidefumi, WOODWARD Derek J., Working Group on GPS, YAGI Takeo, YAMADA Takuji, YAMAMOTO Akira, YAMAMOTO Masa-Yuki, YAMAMOTO Masa-yuki, YAMAZAKI Fumihito, YOKOO Akihiko, YOSHIDA Keisuke, YOSHII Koji, YOSHII Toshikatsu, YOSHIMURA Ryokei, YUMITORI Natsumi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1993: Seismic Observations and Infrared Thermal Surveys of the 1990 1993 Eruption of Unzen Volcano [Net] [Bib]

  1996: Crustal Deformation Associated with the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake, Japan Derived from GPS Measurements [Net] [Bib]

  1996: GPS Observations of Post Seismic Crustal Movements in the Focal Region of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Static and Real Time Kinematic GPS Observations [Net] [Bib]

  1996: Post Seismic Crustal Deformation Associated with 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake Derived from GPS Observation Preliminary Analysis of Trimble Data [Net] [Bib]

  1996: Urgent Joint Observation of Aftershocks of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Coda Q 1 in Awaji Island Estimated from the Aftershock Records of the 1995 Hyogo ken Nanbu Earthquake [Net] [Bib]

  1997: Magma Supply System at Mt. Unzen Associated with the 1990 1995 Activity Inferred from Leveling Data [Net] [Bib]

  1997: Magma Transport at Mt. Unzen Associated with the 1990 1995 Activity Inferred from Leveling Data [Net] [Bib]

  1998: Collision structure in the upper crust beneath the southwestern foot of the Hidaka Mountains, Hokkaido, Japan as derived from explosion seismic observations [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Ground temperature change observed at Unzen Volcano associated with the 1990 1995 eruption [Net] [Bib]

  1999: Volcanic deformation at Unzen, Japan, visualized by a time differential stereoscopy [Net] [Bib]

  2000: GPS and EDM monitoring of Unzen volcano ground deformation [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2002: Deformation monitoring by EDM and theodolite surveys at the Western part Usu volcano, Hokkaido, Northern Japan [Net] [Bib]

  2002: Subsurface structure and faulting of the Median Teconic Line, southwest Japan inferred from GPS velocity field [Net] [Bib]

  2003: Aeromagnetic Survey over Unzen Volcano (GA5.06/09P/D 014) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Density Structure of the Mizuho Plateau, East Antarctica from Gravity Survey (SW03/10A/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath the Mizuho Plateau, East Antarctica, Deduced from a Refraction and Wide Angle Reflection Exploration (SW03/10A/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Deep Crustal Structure Beneath the Mizuho Plateau, East Antarctica from Seismic Exploration (SW03/10A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Deformation Monitoring by EDM and Theodolite Surveys at the Western Part of Usu Volcano, Hokkaido, Northern Japan (V11/03P/D 017) [Net] [Bib]

  2003: GPS Observations in Anatahan Island, Northern Mariana Islands, Before and After the Eruption of May 10, 2003 (V32B 1015) [Net] [Bib]

  2003: Geodetic evidence of back arc spreading in the Mariana Trough [Net] [Bib]

  2003: Geological Characteristics of the 2003 Eruption at Anatahan, Northern Mariana Islands (V32B 1011) [Net] [Bib]

  2003: Height Resolution Helicopter Borne Aeromagnetic Survey in Aso Volcano, Central Kyushu Island of Japan (JSA06/02P/D 014) [Net] [Bib]

  2003: High Resolution, Low Altitude Helicopter Borne Aeromagnetic Survey over Unzen Volcano, Kyushu, Japan (GP11C 0277) [Net] [Bib]

  2003: Horizontal Strain Changes in Southwest Japan Using Partitioning Model and GPS Data (1997 2000) (JSG01/08P/D 020) [Net] [Bib]

  2003: In Situ Determination of Physical Condition within Running Pyroclastic Flow: Unzen Volcano, Japan, 1992 (V05b/04P/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Integrated Multidisciplinary Surveys by Structure and Evolution of the East Antarctic Lithosphere Transect: Seal 2000, 2002 (SW03/10A/D 003) [Net] [Bib]

  2003: Nature of the Magma Reservoir and Conduit System of Miyake Jima Volcano Revealed by GPS Observation (V12/01P/D 010) [Net] [Bib]

  2003: Pressure Sources Beneath Unzen Volcano Inferred from Geodesic Survey (V12/01P/D 009) [Net] [Bib]

  2003: Seismic refraction and wide angle reflection exploration by JARE 43 on Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  2003: Seismological Study on the Magma Ascent Path of Unzen Volcano (V10/01P/A01 006) [Net] [Bib]

  2004: Aeromagnetic Study of Unzen Volcano, Kyushu, Japan(2)(D31 P011) [Net] [Bib]

  2004: GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi oki earthquake (M JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2004: Upper and middle crustal deformation of an arc arc collision across Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/wide angle reflection experiments [Net] [Bib]

  2005: 2004年新潟県中越地震(Mw6.6)の早期余震活動解析(C045) [Net] [Bib]
  Detailed analysis of the Early Aftershock Activity of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake (Mw6.6) (C045) [Net] [Bib]

  2005: A dense GPS observation immediately after the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations [Net] [Bib]

  2005: Geodetic constraints for the mechanism of Anatahan eruption of May 2003 [Net] [Bib]

  2005: Geological aspects of the 2003 2004 eruption of Anatahan Volcano, Northern Mariana Islands [Net] [Bib]

  2005: Horizontal Strain Changes in Southwest Japan Using Partitioning Model and GPS Data (1997 2000) [Net] [Bib]

  2005: Imaging of S wave reflectors in and around the hypocentral area of the 2004 mid Niigata Prefecture Earthquake (M6.8) [Net] [Bib]

  2005: Imaging of the surbsurface structure and magma feeding system of Unzen Volcano [Net] [Bib]

  2005: Magnetization intensity mapping on Unzen Volcano, Japan, determined from high resolution, low altitude helicopter borne aeromagnetic survey [Net] [Bib]

  2005: Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, inferred from the aftershock distribution and its relation to the heavily damaged area: Existence of the Arg e Bam fault proposed [Net] [Bib]

  2005: Three dimensional velocity structure around aftershock area of the 2004 mid Niigata prefecture earthquake (M6.8) by the Double Differece tomography [Net] [Bib]

  2006: (2) Imaging of S wave reflectors in and around the hypocentral area of the 2004 Niigata ken Chuetsu Earthquake (M6.8) [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Helicopter borne magnetic survey over White Island, New Zealand, Is volcanomagnetic effect detectable by repeated survey? [Net] [Bib]

  2006: Imaging S wave scatterer distribution in southeast part of the focal area of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) by dense seismic array [Net] [Bib]

  2006: Magma Pressure Sources of Unzen Volcano Estimated from Ground Deformations during and after the 1990 1995 Eruption(G53A 0877) [Net] [Bib]

  2006: Postseismic deformation following the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0) derived by GPS observation [Net] [Bib]

  2006: Shear wave polarization anisotropy in and around the focal region of the 2005 West off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2006: Spatial distribution of static stress drops for aftershocks of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2007: C1: Unzen Volcano and New Lava Dome Climb [Net] [Bib]

  2007: Crustal Velocity Structure beneath Unzen volcano(11 P 20) [Net] [Bib]

  2007: Determining 3D Attenuation Structure beneath Kyushu, Japan exerting Waveform Spectra of Microearthquakes(2)(C31 05) [Net] [Bib]

  2007: FEM Modeling for Magma Chamber of Unzen Volcano Causing 1990 1995 Eruption Inferred from Seismic and Ground Deformation Data(V11A 0367) [Net] [Bib]

  2007: GPS Monitoring of the Lava Dome Deformation of Heisei Shinzan, Unzen Volcano(12 P 18) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: Intra Meeting Excursion, Unzen Eruption Disaster and Recovery [Net] [Bib]

  2007: Magma Chamber Model of Unzen Volcano Causing 1990 1995 Eruption Inferred from Seismic and Ground Deformation Data Using FEM(11 P 07) [Net] [Bib]

  2007: Monitoring of Magma Re accumulation Process After the 1990 1995 Eruption of Unzen Volcano(12 P 85) [Net] [Bib]

  2007: Utility of Aeromagnetic Studies for Imaging of Subsurface Structures in Two Active Volcanoes: Unzen and Sakurajima Volcanoes, Kyushu, Japan.(11 P 10) [Net] [Bib]

  2008: A magma chamber model beneath Unzen Volcano inferred from geodetic and seismic data using FEM (X4 006) [Net] [Bib]

  2008: A preliminary model for stress field in the west part of Beppu Shimabara graden (X4 040) [Net] [Bib]

  2008: Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu oki, Niigata Earthquake [Net] [Bib]

  2008: Current Status of Infrasound Observation Project (X2 077) [Net] [Bib]

  2008: Geodetic estimation of back arc spreading at the Mariana Trough inferred from repeated GPS observations (X3 100) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic deformation associated with the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 (A22 13) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic slip associated with the 2007 Chuetsu oki, Niigata, Japan, Earthquake (M 6.8 on 16 July 2007) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2008: Pressure sources beneath Unzen Volcano inferred from leveling and GPS data [Net] [Bib]

  2008: Velocity structure in the crust and upper mantle under the Kyushu area (X4 039) [Net] [Bib]

  2009: Basement structure of Hokkaido Komagatake Volcano, Japan, as revealed by artificial seismic survey [Net] [Bib]

  2009: Geodetic Constraints for Back Arc Spreading Across the Mariana Trough (G21A 0682) [Net] [Bib]

  2010: Velocity structure in the crust beneath the Kyushu area [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2012: Modeling heterogeneous deviatoric stress field around the hypocentral area of the 2005 Fukuoka earthquake (M7.0) by spatially distributed moment tensors [Net] [Bib]

  2013: A2: Unzen and Aso volcanoes, central Kyushu, Japan: Unzen's new lava dome climb and 1991 95 pyroclastic flows and Aso's active crater and one of the largest calderas in Japan [Net] [Bib]

  2013: Crustal deformation of Miyakejima volcano, Japan since the eruption of 2000 using dense GPS campaign observation(2F P17) [Net] [Bib]

  2013: Estimation of magma chamber related to the 2011 eruption of Shinmoedake volcano, Japan(2F P11) [Net] [Bib]

  2013: Imaging the internal density structure of the lava dome in Unzen, Japan(2D O25) [Net] [Bib]

  2013: Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2013: Magma reservoir vent system within Miyake jima volcano revealed by GPS observations of crustal deformation associated with the emission of volcanic gas(2G P13) [Net] [Bib]

  2013: Relation between tilt oscillation and seismicity during the 1991 1995 dome eruption at Unzen Volcano, Japan(2A P7) [Net] [Bib]

  2013: Repeating earthquake activity along the Izu Bonin trench [Net] [Bib]

  2013: Short term spatial change in a volcanic tremor source during the 2011 Kirishima eruption [Net] [Bib]

  2013: Tiltmeter observation in Klyuchevskaya volcano, Kamchatka, Russia(4D P19) [Net] [Bib]

  2013: Vertical ground deformation associated with the volcanic activity of Sakurajima volcano, Japan during 1996 2012 as revealed by repeated precise leveling surveys(2F P10) [Net] [Bib]

  2013: Volume change of the magma reservoir relating to the 2011 Kirishima Shinmoe dake eruption Charging, discharging and recharging process inferred from GPS measurements [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2015: Infrasound array observations in the Lutzow Holm Bay region, East Antarctica [Net] [Bib]

About this page: