nkysdb: 共著者関連データベース

ASANO Shuzo 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "ASANO Shuzo")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  28: ASANO Shuzo

  18: YOSHII Toshikatsu

  15: OKADA Hiroshi

  10: MORIYA Takeo

  9: IKAMI Akira

  8: SUZUKI Sadaomi

  7: HASEGAWA Takeshi, SASAKI Yoshimi

  6: ITO Kiyoshi

  5: HAMADA Kazuo, KUBOTA Susumu

  4: YAMAMOTO Kiyohiko

  3: DEN Nozomu, HOTTA Hiroshi, ICHINOSE Yoichiro, MASUDA Tetsu, MURAKAMI Hiroshi, NISHIDE Noritake

  2: AOKI Harumi, HURUKAWA Nobuo, INATANI Hideki, ISHIDA Mizuho, KASAHARA Keiji, MASUDA Toru, MATSUMURA Kazuo, MISAWA Yoshibumi, SAKAJIRI Naomi, SUYEHIRO Kiyoshi, TADA Takashi

  1: ASADA Toshi, ASANUMA Toshio, ASHIYA Kimitoshi, BERESNEV A.F., CHUJO Junsuke, HASHIZUME Michio, HAYAKAWA Masami, HIRATA Naoshi, ICHIKAWA Kanemori, ICHIKAWA Kanenori, IIZUKA Susumu, KAKIICHI Katsushige, KANAZAWA Toshihiko, KANEDA Yoshiyuki, KOKETSU Kazuki, KUBOTA Ryuji, MATSUSHIMA Takeshi, MOTOYAMA Mitsuo, MURAKAMI Hideki, MURAMATU Ikuei, MURAUCHI Sadanori, NISHIKI Tsukasa, NOGOSHI Mitsuo, NOGUCHI Iwao, SAGALEVITCH A.A., SAKA Mamoru, SASATANI Tsutomu, SUZUKI Fumio, SUZUKI Hiroyoshi, SUZUKI Sadao, TANADA Toshikazu, WADA Kazushige, WATANABE Hideo, YABUKI Tetsuichiro, YAMADA Toshihiko, YOSHIDA Kazumasa


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1964: A Seismic Refraction Exploration of Kumano Nada (Kumano Sea), Japan [Net] [Bib]

  1966: Reflection and Refraction of Elastic Waves at a Corrugated Interface [Net] [Bib]

  1969: Explosion Seismic Studies of the Underground Structure in the Matsushiro Earthquake Swarm Area [Net] [Bib]

  1971: Seismic Refraction and Reflection Measurements around Hokkaido Part 1. Crustal Structure of the Continental Slope off Tokachi [Net] [Bib]

  1972: Explosion Seismology 1. Crustal Structures of Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1972: Time Term Analyses of Explosion Seismic Data [Net] [Bib]

  1973: Crustal Structure in the Matsushiro Earthquake Swarm Area [Net] [Bib]

  1973: Crustal Structure in the Profile Across the Southern Part of Hokkaido, Japan, as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1974: The Third Kurayosi Explosion and the Crustal Structure in the Western Part of Japan [Net] [Bib]

  1978: Velocity Anisotropy in the Sea of Japan as Revealed by Big Explosions [Net] [Bib]

  1979: A New Seismicity Map in the Kanto District, Japan [Net] [Bib]

  1979: Crust and Upper Mantle Structure Beneath Northeastern Honshu, Japan as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1979: Explosion Seismic Observation of Reflected Waves from the Mohorovicic Discontinuity and Crustal Structure in Western Kanto District [Net] [Bib]

  1979: Regionality of the Upper Mantle Around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea I. Seiha 1 Explosion Experiment [Net] [Bib]

  1979: Seismic Refraction and Reflection Measurments around Hokkaido Part 2. Crustal Structure of the Continental Slope off Hidaka [Net] [Bib]

  1979: Velocity Anisotropy in the Sea of Japan as Revealed by Big Explosions [Net] [Bib]

  1980: Crust and Upper Mantle Structure Beneath Northeastern Honshu, Japan as Derived from Explosion Seismic Observations [Net] [Bib]

  1980: Regionality of the Upper Mantle around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea 1. SEIHA 1 Explosion Experiment [Net] [Bib]

  1981: Regionality of the Upper Mantle around Northeastern Japan as Revealed by Big Explosions at Sea 2. Seiha 2 and Seiha 3 Experiment [Net] [Bib]

  1982: Crustal Structure in Izu Peninsula, Central Japan, as Derived from Explosion Seismic Observations 1. Mishima Shimoda Profile [Net] [Bib]

  1982: Crustal Structure in a Profile Off the Pacific Coast of Northeastern Japan by the Refraction Method with Ocean Bottom Seismometers [Net] [Bib]

  1983: Anomalous Crustal Uplift and Crustal Structure in the Matsushiro and the Peninsula Earthquake Swarm Regions [Net] [Bib]

  1985: Crustal Structure in Izu Peninsula, Central Japan, as Derived from Explosion Seismic Observations 2. Ito Matsuzaki Profile [Net] [Bib]

  1985: Crustal Structure in the Northern Part of the Philippine Sea Plate as Derived from Seismic Observations of Hatoyama off Izu Peninsula Explosions [Net] [Bib]

  1987: Detailed Crustal Structure in the Izu Peninsula as Revealed by Explosion Seismic Experiments [Net] [Bib]

  1987: Simultaneous determinatioin of the three dimensional crustal structure and hypocenters beneath the Kanto Tokai District, Japan [Net] [Bib]

  1992: A Shallow Crustal Structure as Derived from an Explosion Seismic Experiment [Net] [Bib]

  1998: Collision structure in the upper crust beneath the southwestern foot of the Hidaka Mountains, Hokkaido, Japan as derived from explosion seismic observations [Net] [Bib]

About this page: