nkysdb: 共著者関連データベース

FUJITA Yasuyoshi 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "FUJITA Yasuyoshi")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  3: FUJITA Yasuyoshi

  2: HASHIMOTO Manabu, HOSO Yoshinobu, OHYA Fumio, SATO Kazutoshi

  1: FUKUDA Jun'ichi, HONDA Ryo, ICHIHARA Hiroshi, IMAI Mikihiro, ITO Takeo, KASAHARA Minoru, KATO Teruyuki IINUMA Takeshi, KOHNO Yuhki, KOYAMA Junji, KOYAMA Shigeru, MATSUSHIMA Takeshi, MISHINA Masaaki, MIURA Tsutomu, MOGI Toru, NAGAOKA Shintaro, NAKAO Shigeru, NISHIMURA Kazuhiro, OGAWA Tsutomu, OGAWA Yasuo, OKAZAKI Noritoshi, ONOUE Kensuke, OSHIMAN Naoto, SAGIYA Takeshi, SAKANAKA Shin'ya, SEGAWA Kohei, SHIOZAKI Ichiro, TADA Mitsuhiro, TAKAGI Yu, TAKAHASHI Hiroaki, TOH Hiroaki, UYESHIMA Makoto, YABE Sei, YOSHIMURA Ryokei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2004: GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi oki earthquake (M JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2005: Crustal deformations in Kii peninsula associated with the SE off the Kii peninsula earthquake sequence of September 5, 2004 derived from dense GPS observations [Net] [Bib]

  2008: Magnetotelluric observations around the focal region of the 2007 Noto Hanto Earthquake (Mj 6.9), Central Japan [Net] [Bib]

About this page: