nkysdb: 共著者関連データベース

KOHNO Yuhki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KOHNO Yuhki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  17: KOHNO Yuhki

  13: MATSUSHIMA Takeshi

  8: SHIMIZU Hiroshi

  5: MATSUMOTO Satoshi, UEHIRA Kenji

  4: FUJITA Eisuke, TAKAHASHI Hiroaki, UEDA Hideki

  3: KOZONO Tomofumi, NAKAO Shigeru

  2: ENESCU Bogdan, FUKUDA Jun'ichi, ICHIYANAGI Masayoshi, IDA Yoshiaki, IIO Yoshihisa, KASAHARA Minoru, KATAO Hiroshi, KIKUCHI Aiko, MATSUWO Norimichi, MIYAGI Yousuke, TANADA Toshikazu, TODA Norio, UENO Tomotake, UMAKOSHI Kodo, WATANABE Atsushi, YOSHIOKA Shoichi

  1: DOKE Ryousuke, FUJITA Yasuyoshi, FUKUI Miyo, GOTO Kazuhiko, HASHIMOTO Manabu, HASHIMOTO Shin'ichi, HATAMOTO Kazuya, HIRANO Syuichiro, HIRAO Akihiko, HIRATA Naoshi, HIROSE Issei, HORI Mio, HOSO Yoshinobu, ITO Takeo, IWASAKI Takaya, KAME Nobuki, KANAZAWA Toshihiko, KANO Yasuyuki, KATAGI Takeshi, KATO Teruyuki, KATO Teruyuki IINUMA Takeshi, KORENAGA Masahiro, KOYAMA Junji, MAMADA Yutaka, MATSU'URA Yuki, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAGAI Masashi, NAKAHIGASHI Kazuo, NISHIGAMI Kin'ya, OHMI Shiro, OHYA Fumio, OIKAWA Jun, OKADA Tomomi, OKAZAKI Noritoshi, OKUDA Takashi, OZAWA Taku, SAGIYA Takeshi, SAITO Masaki, SATO Kazutoshi, SHIBUTANI Takuo, SHINOHARA Masanao, TAKEUCHI Akira, TAKEUCHI Fumiaki, TATSUMI Ken'ichi, UCHIDA Kazunari, UCHIDA Naoki, URABE Taku, WADA Hiroo, YAGI Takeo, YAKIWARA Hiroshi, YAMADA Tomoaki, YAMAGUCHI Teruhiro, YUKUTAKE Yohei, YUMITORI Natsumi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Pressure Sources Beneath Unzen Volcano Inferred from Geodesic Survey (V12/01P/D 009) [Net] [Bib]

  2004: GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi oki earthquake (M JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2005: A dense GPS observation immediately after the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2005: Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Magma Pressure Sources of Unzen Volcano Estimated from Ground Deformations during and after the 1990 1995 Eruption(G53A 0877) [Net] [Bib]

  2006: Postseismic deformation following the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M7.0) derived by GPS observation [Net] [Bib]

  2007: FEM Modeling for Magma Chamber of Unzen Volcano Causing 1990 1995 Eruption Inferred from Seismic and Ground Deformation Data(V11A 0367) [Net] [Bib]

  2007: GPS Monitoring of the Lava Dome Deformation of Heisei Shinzan, Unzen Volcano(12 P 18) [Net] [Bib]

  2007: Magma Chamber Model of Unzen Volcano Causing 1990 1995 Eruption Inferred from Seismic and Ground Deformation Data Using FEM(11 P 07) [Net] [Bib]

  2008: A magma chamber model beneath Unzen Volcano inferred from geodetic and seismic data using FEM (X4 006) [Net] [Bib]

  2008: Pressure sources beneath Unzen Volcano inferred from leveling and GPS data [Net] [Bib]

  2013: Crustal deformation associated with the 2011 Shinmoe dake eruption as observed by tiltmeters and GPS [Net] [Bib]

  2013: Crustal deformation of Miyakejima volcano, Japan since the eruption of 2000 using dense GPS campaign observation(2F P17) [Net] [Bib]

  2013: Static and Quasistatic stress changes due to Tohoku megathrust earthquake: Effects on Japanese volcanoes(2B P3) [Net] [Bib]

  2013: Stress field change around the Mount Fuji volcano magma system caused by the Tohoku megathrust earthquake, Japan [Net] [Bib]

  2013: Volcano tectonic earthquakes related with the large scale uplift of Iwojima Volcano, Japan(2A P10) [Net] [Bib]

About this page: