nkysdb: 共著者関連データベース

YAMAGUCHI Teruhiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "YAMAGUCHI Teruhiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  10: TAKAHASHI Hiroaki, YAMAGUCHI Teruhiro

  5: ICHIYANAGI Masayoshi, MAEDA Takahiro, MATSUSHIMA Takeshi

  4: HONDA Ryo, KASAHARA Minoru, TAKEUCHI Akira

  3: DOKE Ryosuke, HASEGAWA Akira, IINUMA Takeshi, MIURA Satoshi, OHTA Yusaku, SAGIYA Takeshi, TACHIBANA Kenji, TAKADA Masamitsu

  2: HIRAMATSU Yoshihiro, HIRAO Akihiko, ITO Takeo, IWAKUNI Makiko, KATSUMATA Kei, MEILANO Irwan, MIYAO Kayo, MIYAZAKI Shin'ichi, OCHI Tadafumi, OKAZAKI Noritoshi

  1: AKITA Fujio, AOYAMA Hiroshi, ASAHI Yuka, ASANO Youichi, DOI Issei, DOKE Ryousuke, FUKUDA Jun'ichi, FUKUDA Masato, FUKUSHIMA Yo, HASHIMOTO Manabu, HATAMOTO Kazuya, HAYASHI Aiko, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HORI Shuichiro, HOSO Yoshinobu, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IKEDA Ryuji, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, KANAZAWA Toshihiko, KATAGI Takeshi, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATO Teruyuki, KOHNO Yuhki, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURASHIMO Eiji, MAEDA Takuto, MATSU'URA Yuki, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUZAWA Takanori, MIYAMACHI Hiroki, MIYAMURA Jun'ichi, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMOTO Manami, NAKAMURA Kajuro, NAKAO Shigeru, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OHYA Fumio, OHZONO Mako, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, ONOUE Kensuke, OZAWA Kazuhiro, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SASATANI Tsutomu, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHIBARA Tomo, SHIBATA Tomo, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKATSUKA Kota, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, TSUSHIMA Hiroaki, UEKI Sadato, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMANAKA Yoshiko, YAMASHITA Yusuke, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2005: A dense GPS observation immediately after the 2004 mid Niigata prefecture earthquake [Net] [Bib]

  2008: Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu oki, Niigata Earthquake [Net] [Bib]

  2008: Postseismic deformation associated with the Iwate Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 (A22 13) [Net] [Bib]

  2008: Postseismic displacements following the Noto peninsula earthquake detected by dense GPS observation [Net] [Bib]

  2008: Postseismic slip associated with the 2007 Chuetsu oki, Niigata, Japan, Earthquake (M 6.8 on 16 July 2007) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2008: Source parameters of the 2007 Noto Hanto earthquake sequence derived from strong motion records at temporary and permanent stations [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2012: Volcanic strain change prior to an earthquake swarm observed by groundwater level sensors in Meakan dake, Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  2013: Modeling of a non eruptive volcanic deflation with strong earthquake swarm by integrated observation data in Meakan dake, Hokkaido, Japan(4D O16) [Net] [Bib]

  2013: Seismic swarm activity in Maruyama volcano, Hokkaido, Japan(2A P5) [Net] [Bib]

About this page: