nkysdb: 共著者関連データベース

MAEDA Takahiro 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "MAEDA Takahiro")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  16: MAEDA Takahiro

  9: SASATANI Tsutomu

  5: TAKAHASHI Hiroaki, YAMAGUCHI Teruhiro

  4: MORIKAWA Nobuyuki

  3: DOKE Ryosuke, HASEGAWA Akira, HONDA Ryo, ICHIYANAGI Masayoshi, MATSUSHIMA Takeshi, TAKEUCHI Akira

  2: FUJIWARA Hiroyuki, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRAO Akihiko, IINUMA Takeshi, ITO Takeo, IWAKI Asako, IWAKUNI Makiko, KASAHARA Minoru, MEILANO Irwan, MIURA Satoshi, MIYAO Kayo, MIYAZAKI Shin'ichi, OCHI Tadafumi, OHTA Yusaku, SAGIYA Takeshi, TACHIBANA Kenji, TAKADA Masamitsu

  1: AOI Shin, ASANO Youichi, BARD Pierre-Yves, BETTIG Bruno, DOI Issei, FUKUSHIMA Yo, HASHIMOTO Manabu, HAYASHI Aiko, HIGASHI Sadanori, HIRANO Norio, HIRATA Naoshi, HIROSE Tetsuya, HORI Shuichiro, HORIKE Masanori, HOSO Yoshinobu, IGARASHI Toshihiro, IIDAKA Takashi, IIO Yoshihisa, IMANISHI Kazutoshi, ITO Kiyoshi, IWASAKI Takaya, JI Chen, KANAZAWA Toshihiko, KATAO Hiroshi, KATO Aitaro, KATSUMATA Kei, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KUDO Kazuyoshi, KURASHIMO Eiji, LI Xiangyu, MAEDA Takuto, MATSUBARA Makoto, MATSUMOTO Satoshi, MATSUZAWA Takanori, MIWADA Goro, MIYAKE Hiroe, MIYAMACHI Hiroki, MIYAZAWA Masatoshi, NAKAJIMA Junichi, NAKAMICHI Haruhisa, NAKAMURA Kajuro, NAKAYAMA Takashi, NISHIGAMI Kin'ya, NODA Shunta, NOGUCHI Shinako, OBARA Kazushige, OHMI Shiro, OHYA Fumio, OKADA Tomomi, OKUDA Takashi, ONOUE Kensuke, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SAWADA Akihiro, SEKINE Shutaro, SHAO Guangfu, SHIMIZU Gaku, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAKAI Nobuo, TAKAI Nouo, TAKEDA Tetsuya, TANAKA Keisuke, TSUMURA Noriko, TSUNO Seiji, UENO Tomotake, WADA Hiroo, YAMAMOTO Akio, YAMANAKA Yoshiko, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2000: Characteristics of Strong Ground Motions during Intra Slab Earthquakes [Net] [Bib]

  2000: Characteristics of Strong Ground Motions during Slab Earthquakes [Net] [Bib]

  2001: Estimation of S wave Velocity Structure in the Grenoble Area using the SPAC Method for Array Data of Microtremors (P097) [Net] [Bib]

  2003: Upper Mantle Qs Structure and its Effects on Strong Ground Motions (SS04a/09P/D 041) [Net] [Bib]

  2006: Two layer Qs structure of the slab near the southern Kurile trench [Net] [Bib]

  2007: Source, Path and Site Effects on Strong Groun Motions from the 2003 Tokachi Oki Earthquake Sequence [Net] [Bib]

  2008: Coseismic and postseismic deformation related to the 2007 Chuetsu oki, Niigata Earthquake [Net] [Bib]

  2008: Postseismic displacements following the Noto peninsula earthquake detected by dense GPS observation [Net] [Bib]

  2008: Postseismic slip associated with the 2007 Chuetsu oki, Niigata, Japan, Earthquake (M 6.8 on 16 July 2007) as inferred from GPS data [Net] [Bib]

  2008: S wave Velocity Structure at K NET Minatomachi Station (HKD020)(X4 062) [Net] [Bib]

  2008: Source parameters of the 2007 Noto Hanto earthquake sequence derived from strong motion records at temporary and permanent stations [Net] [Bib]

  2009: Strong ground motions from an Mj 6.1 inland crustal earthquake in Hokkaido, Japan: the 2004 Rumoi earthquake [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2011: Focal mechanism and slip history of the 2011 Mw 9.1 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, constrained with teleseismic body and surface waves [Net] [Bib]

  2016: Seismic Hazard Analysis of Long Period Ground Motion of Megathrust Earthquakes in the Nankai Trough Based on 3D Finite Difference Simulation [Net] [Bib]

  2016: Validation of the Recipe for Broadband Ground Motion Simulations of Japanese Crustal Earthquakes [Net] [Bib]

About this page: