nkysdb: 共著者関連データベース

MIYAMACHI Hiroki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "MIYAMACHI Hiroki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  52: MIYAMACHI Hiroki

  16: MATSUSHIMA Takeshi

  13: YAKIWARA Hiroshi

  12: MORIYA Takeo

  11: IWASAKI Takaya

  9: KANAO Masaki, KANAZAWA Toshihiko, OKADA Tomomi, SHIMIZU Hiroshi, TSUTSUI Tomoki

  8: HIRATA Naoshi, IIO Yoshihisa, ITO Kiyoshi

  7: TAKAHASHI Hiroaki, TODA Shigeru, UEHIRA Kenji, WATANABE Atsushi, YAMADA Tomoaki

  6: HASEGAWA Akira, IGUCHI Masato, KOSUGA Masahiro, MATSUMOTO Satoshi, TAKEDA Tetsuya, YAMASHITA Mikiya

  5: GOTO Kazuhiko, MATSUWO Norimichi, MIYASHITA Kaoru, NAKAHIGASHI Kazuo, OIKAWA Jun, SHINOHARA Masanao, TAKADA Masamitsu

  4: AOYAMA Hiroshi, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, IKUTA Ryoya, KATAO Hiroshi, KONO Toshio, KUNITOMO Takahiro, MURAKAMI Hiroshi, NAKAMICHI Haruhisa, OHKURA Takahiro, SEKINE Shutaro, SHIBUTANI Takuo, TASHIRO Katsuya, WATANABE Toshiki, YAMAOKA Koshun

  3: AOKI Harumi, ASANO Youichi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEMI Akiko, HIRANO Syuichiro, HORIUCHI Shigeki, ICHIYANAGI Masayoshi, IIDAKA Takashi, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KATO Wataru, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KURASHIMO Eiji, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MAEKAWA Tokumitsu, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOGAMI Tomoko, MIZOUE Megumi, MOCHIZUKI Kimihiro, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAO Shigeru, NISHIGAMI Kinya, OHMINATO Takao, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OOIDA Tooru, OSHIMA Hiromitsu, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SAKAI Shin'ichi, SUZUKI Masayuki, UCHIDA Kazunari, UEKI Sadato, UMAKOSHI Kodo, UMINO Norihito, YAMAMOTO Keigo

  2: HINO Ryota, HIRAHARA Kazuro, IWAKIRI Kazuhiro, KAKUTA Toshiki, KASAHARA Minoru, KATO Aitaro, KOBAYASHI Reiji, MAEDA Yuta, MORI Takehiko, NAKAYAMA Toru, OBARA Kazushige, ONIZAWA Shin'ya, PIAO Chengshi, SAIGA Atsushi, SAKAI Shinichi, SATO Hiroshi, SUZUKI Atsuo, SUZUKI Sadaomi, TAMEGURI Takeshi, TANADA Toshikazu, TANAKA Satoru, TSUKUDA Tameshige, UENO Tomotake, YAMANAKA Yoshiko, YAMASATO Hitoshi, YAMAWAKI Teruo, YAMAZAKI Akira, YAMAZAKI Fumihito, YOSHII Koji

  1: ADACHI Keiji, ALANIS Paul Karson, ALANIS Paul Karson B., AOIKI Yosuke, AZUMA Ryusuke, DOI Issei, ENESCU Bogdan, FUJIMATSU Jun, FUJIWARA Akira, FUKUDA Yoichi, GODA Masaji, GORDEEV Evgeny, GOTO Akio, GOTO Kazuhiro, HAMAGUCHI Hiroyuki, HARDER Steven, HAYASHI Aiko, HAYASHI Yutaka, HINO Ryouta GODA Msaji, HIRAHARA Kazurou, HIRAMATSU Yoshihiro, HIRAO Shuichiro, HIRATA Kenji, HIROSE Issei, HIROSE Tetsuya, HONDA Ryo, HORI Mio, HORI Shuichiro, ICHIHARA Mie, IGARASHI Toshihiro, IKAWA Takeshi, IMANISHI Kazutoshi, ISHIHARA Kazuhiro, ISSE Takehi, ITO Akihito, ITO Tanio, ITO Yoshihiro, IWASAKi Takaya, KAIHO Yuka, KAME Nobuki, KANEDA Yoshiyjki, KANEDA Yoshiyuki, KATSUMATA Kei, KAWAMURA Tomonori, KODAIRA Shuichi, KOHNO Yuhki, KUBO Atsuki, MACHIDA Yuya, MAEDA Takahiro, MAEDA Takuto, MAEDA Takuya, MATSUBARA Makoto, MATSUSUE Shinichi, MATSUZAWA Takanori, MERA Ryoma, MICHISHITA Tsuyoshi, MILLER Kate, MIYAZAWA Masatoshi, MORI Hitoshi Y., MURAI Yoshio, MURAVYEV Yarosrav, NAKAGAWA Mitsuhiro, NAKAJIMA Junichi, NAKAMURA Toru, NAKAYAMA Takashi, NISHI Kiyoshi, NISHIGAMI Kin'ya, NISHIMURA Takeshi, NISHINO Minoru, NO Tetsuo, NODA Shunta, NOGAMI Kenji, OBANA Koichiro, OHMI Shiro, OHMURA Takeshi, OHTAKE Kazuo, OKADA Hiromu, OKUBO Makoto, OKUDA Takahiro, OKUDA Takashi, OKURA Takahiro, ONISHI Masazumi, OZEL Oguz, SAITO Masaki, SATO Toshinori, SAWADA Akihiro, SEROVETNIKOV Sergey, SHIGA Toru, SHIMADA Yoji, SHINBO Takashi, SHIOBARA Hajime, SHITO Azusa, SIMIZU Hiroshi, SUDO Yasuaki, SUETSUGU Daisuke, SUGAYA Katsunori, SUZUKI Syuichi, TAIRA Taka'aki, TAIRA Takaaki, TAKAGI Akio, TAKAHASHI Kosei, TAKAHASHI Masayoshi, TAKAHASHI Narumi, TAKEO Minoru, TANADA Rie, TANAKA Kazuo, TANAKA Keisuke, TODA Sigeru, TOMURA Motoshi, TSUKADA Shinya, TSUMURA Noriko, UCHIDA Kazuya, UCHIDA Naoki, URABE Taku, WADA Hiroo, WATANABE Hidefumi, YAGI Takeo, YAMAGUCHI Sosuke, YAMAGUCHI Teruhiro, YAMAMOTO Mare, YAMASHITA Yusuke, YAMAZAKI Humihito, YOSHI Toshikatsu, YOSHIDA Keisuke, YOSHII Toshikatsu, YOSHIKAWA Sumio, YOSHIMI Masayuki, YUBUKI Tetsuichiro, YUKUTAKE Yohei


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1984: Velocity Structure beneath the Hidaka Mountains in Hokkaido, Japan [Net] [Bib]

  1987: Velocity Structure and Aftershock Distribution of the 1982 Urakawa Oki Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1992: Hypocenter Locations by a Dense Network [Net] [Bib]

  1992: Three Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake [Net] [Bib]

  1994: A Method for Determination of the Three Dimensional Seismic Velocity Structure from Local Earthquake Data [Net] [Bib]

  1994: Seismic Velocity Structure in the Crust and Upper Mantle beneath Northern Japan [Net] [Bib]

  1998: Structural Heterogeneity across the Northern Honshu Arc, Japan, as Revealed from Wide Angle Seismic Data (S21B 5) [Net] [Bib]

  1999: Crustal structure of central Japan and its petrological implications [Net] [Bib]

  1999: Extensional Deformation Recorded in Wide Angle Reflection Profile across Northern Honshu, Japan [Net] [Bib]

  1999: Fine Structure of Aftershock Distribution of the 1997 Northwestern Kagoshima Earthquakes with a Three dimensional Velocity Model [Net] [Bib]

  1999: Fine structure of aftershock distribution of the 1997 Northwestern Kagoshima Earthquakes with a three dimensional velocity model [Net] [Bib]

  2001: Crustal structure in and around the region of the 1995 Kobe Earthquake deduced from a wide angle and refraction seismic exploration [Net] [Bib]

  2001: Extensional structure in northern Honshu Arc as inferred from seismic refraction/wide angle reflection profiling [Net] [Bib]

  2001: P wave velocity structure of the ice sheet and the shallow crust beneath the Mizuho traverse route, East Antarctica, from seismic refraction analysis [Net] [Bib]

  2001: Reflection profiling and velocity structure beneath Mizuho traverse route, East Antarctica [Net] [Bib]

  2003: Configuration of the Subducting Philippine Sea Plate and the Crustal and Upper Mantle Structure Beneath the southwestern Japan arc, Revealed by Seismic Refraction/Wide angle Reflection Profiling (S31F 0823) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Density Structure of the Mizuho Plateau, East Antarctica from Gravity Survey (SW03/10A/D 007) [Net] [Bib]

  2003: Crustal Structure Beneath the Mizuho Plateau, East Antarctica, Deduced from a Refraction and Wide Angle Reflection Exploration (SW03/10A/D 002) [Net] [Bib]

  2003: Deep Crustal Structure Beneath the Mizuho Plateau, East Antarctica from Seismic Exploration (SW03/10A/D 004) [Net] [Bib]

  2003: Integrated Multidisciplinary Surveys by Structure and Evolution of the East Antarctic Lithosphere Transect: Seal 2000, 2002 (SW03/10A/D 003) [Net] [Bib]

  2003: Seismic refraction and wide angle reflection exploration by JARE 43 on Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  2003: Seismicity in Hyuga Nada by Temporary Seismological Observation Both of Sea and Land Area (SS03/08A/D 017) [Net] [Bib]

  2004: Crustal structure derived from seismic refractions and wide angle reflections in the Mizuho Plateau, East Antarctica [Net] [Bib]

  2004: Three dimensional P wave velocity structure of Bandai volcano in northeastern Japan inferred from active seismic survey [Net] [Bib]

  2004: Upper and middle crustal deformation of an arc arc collision across Hokkaido, Japan, inferred from seismic refraction/wide angle reflection experiments [Net] [Bib]

  2006: Aftershock seismicity and fault structure of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) derived from urgent joint observations [Net] [Bib]

  2006: Imaging S wave scatterer distribution in southeast part of the focal area of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (M JMA 7.0) by dense seismic array [Net] [Bib]

  2006: Precise aftershock distribution of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake (Mj=7.0) using a dense onshore and offshore seismic network [Net] [Bib]

  2006: Reflection Imaging of the Lithosphe in the Lutzow Holm Complex, Eastern Dronning Maud Land, East Antarctica, Derived From Seal Deep Seismics(S41A 1308) [Net] [Bib]

  2007: Gravity Changes Observed during the 1990 1995 Eruption of Unzen Volcano, Japan(12 P 28) [Net] [Bib]

  2007: Heterogeneous structure in and around 2005 West off Fukuoka Earthquake inferred from dense seismic observation(S31A 0202) [Net] [Bib]

  2007: P wave velocity structure of Usu volcano: Implication of structural controls on magma movements and eruption locations [Net] [Bib]

  2008: Mantle discontinuity depths beneath the Russian Far East as determined by Japan Russia cooperative broadband network (D22 04) [Net] [Bib]

  2008: Microearthquake seismicity and focal mechanisms of the west off Kyushu, Japan (the northern part of Okinawa trough), derived from Ocean Bottom Seismometer data (X2 023) [Net] [Bib]

  2008: Seismic Activity and Stress Field in Hyuga nada Region, Southwest Japan, Revealed by Ocean Bottom Observations (S35A 01) [Net] [Bib]

  2008: Three Dimensional Velocity Structure of Southern Kyushu, Japan, by Tomography of Travel Times from Local Earthquake Data (X2 061) [Net] [Bib]

  2009: Basement structure of Hokkaido Komagatake Volcano, Japan, as revealed by artificial seismic survey [Net] [Bib]

  2009: Fine structure of P wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan [Net] [Bib]

  2009: P wave velocity structure beneath Asama Volcano, Japan, inferred from active source seismic experiment [Net] [Bib]

  2011: Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network [Net] [Bib]

  2011: Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir [Net] [Bib]

  2013: Active monitoring at Active Volcano Performance of ACROSS at Sakurajima volcano, Japan(2C O13) [Net] [Bib]

  2013: Active monitoring at active Volcanoes Monitoring temporal change of transfer function in Sakurajima volcano, Japan(2C P14) [Net] [Bib]

  2013: Evolution of seismic reflectors beneath Sakurajima Volcano after 2008, revealed through the rounds of controlled source seismic experiments(2A O26) [Net] [Bib]

  2013: Three dimensional seismic velocity structure of the upper crust beneath Kirishima Volcanoes derived from local earthquake data(1B P24)(postere session) [Net] [Bib]

  2013: Tiltmeter observation in Klyuchevskaya volcano, Kamchatka, Russia(4D P19) [Net] [Bib]

  2013: Tomographic image of the crust beneath the Aira caldera in southern Kyushu(1B P5) [Net] [Bib]

  2014: Active monitoring at an active volcano: amplitude distance dependence of ACROSS at Sakurajima Volcano, Japan [Net] [Bib]

  2014: Pore pressure distribution in the focal region of the 2008 M7.2 Iwate Miyagi Nairiku earthquake [Net] [Bib]

  2015: A subsurface structure change associated with the eruptive activity at Sakurajima volcano, Japan, inferred from an accurately controlled source [Net] [Bib]

  2017: Seismic velocity structure in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Japan [Net] [Bib]

About this page: