nkysdb: 共著者関連データベース

HAYASHI Yutaka 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "HAYASHI Yutaka")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  12: HAYASHI Yutaka

  5: HIRATA Kenji

  3: HASEGAWA Yohei, TANIOKA Yuichiro, TSUSHIMA Hiroaki

  2: HAMADA Nobuo, HINO Ryota, IMAMURA Fumihiko, KIMURA Kazuhiro, KOSHIMURA Shunichi, KURAGANO Tsurane, MAEDA Kenji

  1: ABE Ikuo, ABE Yoshi, AZUMAI Yusuke, BABA Toshitaka, BAQUEDANO Jose, CATALAN Patricio, CHIBA Tatsuro, FUJII Yushiro, FUJIMOTO Hiromi, FUJITA Koji, FUKASAWA Yoshinobu, HADA Yasunori, HAMAGUCHI Hiroyuki, HARADA Kenji, HAYASHI Shintaro, HIRAKAWA Kazuomi, IDA Yoshiaki, IMAI Kentaro, INAZU Daisuke, ITO Yoshihiro, KAMATA Hiroki, KAMATAKI Takanobu, KAMIKAWA Akiyasu, KANAZAWA Toshihiko, KATO Yukihiro, KAWANABE Yoshihisa, KAWATA Yoshiaki, KIDO Motoyuki, KOBAYASHI Masaki, MASAKA Seiichi, MATSUTOMI Hideo, MIYAMACHI Hiroki, NAKAMICHI Haruhisa, NAMEGAWA Yuichi, NANAYAMA Futoshi, NISHI Kiyoshi, NISHIMURA Takeshi, NISHIMURA Yuichi, OIKAWA Jun, ORELLANA Victor, OSADA Yukihito, SAKAI Shin'ichi, SAKURAI Toshiyuki, SATAKE Kenji, SHIGA Toru, SHIMIZU Hiroshi, SHINDOU Kazuya, SHINOHARA Masanao, SHIOYA Miki, TAKAHASHI Tomoyuki, TAKAYAMA Hiromi, TANAKA Satoru, TSUJI Takeshi, TSUTSUI Tomoki, UEKI Sadato, UHIRA Kouichi, UI Tadahide, WENIZA, YAMAGUCHI Sosuke, YAMASATO Hitoshi, YAMAWAKI Teruo, YOSHIKAWA Akifumi, ZELAYA Cacilia


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  2003: Revised Definition and Ranking of Active Volcanoes in Japan (V13/04P/A01 001) [Net] [Bib]

  2004: Three dimensional P wave velocity structure of Bandai volcano in northeastern Japan inferred from active seismic survey [Net] [Bib]

  2004: Tsunami run up heights of the 2003 Tokachi oki earthquake [Net] [Bib]

  2006: The 2004 Indian Ocean tsunami: Tsunami source model from satellite altimetry [Net] [Bib]

  2007: Feasibility study on the potential of satellite altimetry for detecting seismic geoid changes due to the 2004 Sumatra Andaman earthquake [Net] [Bib]

  2010: Empirical relationship of tsunami height between offshore and coastal stations [Net] [Bib]

  2010: Proposal of New Procedures for Improved Tsunami Forecast by Applying Coastal to Offshore Tsunami Height ratio (P3 49) [Net] [Bib]

  2011: Near field tsunami forecasting using offshore tsunami data from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake [Net] [Bib]

  2011: Tsunami source area of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake determined from tsunami arrival times at offshore observation stations [Net] [Bib]

  2012: Comparison of decay features of the 2006 and 2007 Kuril Island earthquake tsunamis [Net] [Bib]

  2012: Frontal wedge deformation near the source region of the 2011 Tohoku Oki earthquake [Net] [Bib]

  2014: A method to ensure consistecy between tsunami forecast chart based warnings and Mercalli intensity based evacuation (S17 P04) [Net] [Bib]

About this page: