nkysdb: 共著者関連データベース

KAWATA Yoshiaki 様の 共著関連データベース

Search this DB
using Google

+(A list of literatures under single or joint authorship with "KAWATA Yoshiaki")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

  8: KAWATA Yoshiaki

  4: IMAMURA Fumihiko

  3: MATSUTOMI Hideo, TAKAHASHI Tomoyuki

  2: TSUCHIYA Yoshito, TSUJI Yoshinobu

  1: ABE Ikuo, ABE Yoshi, AZUMAI Yusuke, BENSON Boyd C., BORRERO Jose C., BORRERO Jose L., DAVIES Hugh L., FUJIMA Koji, FUKASAWA Yoshinobu, HADA Yasunori, HARADA Kenji, HARJADI Prih, HASEGAWA Yohei, HASHIMOTO Manabu, HAYASHI Haruo, HAYASHI Yutaka, HIRAKAWA Kazuomi, HIRATA Kenji, IKEBUCHI Shuichi, IMAI Kentaro, IRIKURA Kojiro, KAMATAKI Takanobu, KAMIKAWA Akiyasu, KAWAKATA Hironori, KOBAYASHI Masaki, KOSHIMURA Shunichi, LANGE Willem P.de, LETZ Horst, MASAKA Seiichi, MATSUYAMA Masafumi, MATSUYAMA Masashi, NAMEGAWA Yuichi, NANAYAMA Futoshi, NISHIMURA Yuichi, NOTT Jonathan, SAKAI Tetsuro, SHIBANO Teruo, SHIGA Toru, SHIMADA Fumio, SHINDOU Kazuya, SUNARJO, SYNOLAKIS Costas E., TAKEO Minoru, TANIOKA Yuichiro, YAKAHASHI Tomoyuki, YAMAGUCHI Masataka, YAMASHITA Takao, YOSHIKAWA Akifumi


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

  1980: Prediction of Beach Erosion at Murozumi Beach [Net] [Bib]

  1989: Flooding Due to the Ansei Nankaido Tsunami in Osaka [Net] [Bib]

  1995: Damages to Coastal Villages due to the 1992 Flores Island Earthquake Tsunami [Net] [Bib]

  1998: Energy Concentration and Recurrence of the 1998 Papua New Guinea Tsunami (S72C 3) [Net] [Bib]

  1998: Field Survey on the TSUNAMI of the 1998 Papua New Guinea and its Damage (S71E 2) [Net] [Bib]

  1999: Tsunami in Papua New Guinea Was as Intense as First Thought [Net] [Bib]

  2003: The DPRI KU Satellite Office for Outreach Supported by the 21st Century Center of Excellence Program (SS05/10A/A13 004) [Net] [Bib]

  2004: Tsunami run up heights of the 2003 Tokachi oki earthquake [Net] [Bib]

About this page: